ACTES 9

1Dɛ kó yɛmɔ̀rɛ̀ kɛ̀ Sɔɔri bɑɑ kpɑɑ́ fɛ̃́ũnko Yesu kɔbɛ kɛ bɛ̀ kɔ̀ù, kɛ́kɔtɛ ikuɔ́ nìùtì diɛwè borɛ̀, 2kóò bekɛ yɛpɑ́tɛ kɛ bo kɔtɛ Dɑmɑɑsi kó titííntouti, kɛ́pĩ́mmú Yesu kɔbɛ bɛnitidɑɑbɛ̀ nɛ̀ bɛnitipòbɛ̀ kɛ́boú kɛ́kònnɛ̀ Sedisɑdɛmmu. 3Mɛm̀mɛ kòò nkérí kɛ́hɑutóo Dɑmɑɑsi kɛ́ nyóó dɑɑtɛ kɛ̀ kuwenniku mɑkù cùtɛ́ní o ĩ́nkɛ̀ kɛ pĩnti. 4Kòo do kɛtenkɛ̀, kɛ́keè mɛtɑmmɛ̀ mɑmɛ̀ kɛ̀ mɛ̀ tu: Sɔɔri, Sɔɔri, dɛ̀ yĩ́mɛ kɑ̀ɑ nfɛ̃́ũnko? 5Kɛ̀ Sɔɔrii bekɛ kɛ dɔ̀: Fɔ̃́ nwe nni nwe kɛ̀ mɛ̀ɛ ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Mí nYesu nwe ɑ fɛ̃́ũnkomɛ̀. 6A nɛ́ ítɛ́ kɛ́tɑ dihɛì kɛ̀ bɛ̀ dɑ nɑ́kɛ́ ɑ dò nkɛ́dɔɔ̀mɛ̀. 7Bɛ̀ɛ̀ ò nɛínɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ keè mɛtɑmmɛ̀ bɛ̀ mɛ nyí nyɑ̀ wèè nɑ̀ɑ́, kɛ̀ dɛ̀ɛ bɛ̀ di kɛ̀ bɛ̀ ndò nyúóó. 8Kɛ̀ Sɔɔrii ítɛ́ní kɛ́wéntɛ́ ò í nnɑ kɛ́yɑ̀ dɛ̀mɑrɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ ò dɛ̀tɛ kɛ́kɔtɛnɛ̀ Dɑmɑɑsi. 9Kòo mbo, kɛ dɔ̀ yɛwe yɛ̀tɑ̃ɑ̃ti bɑ́ ò í wúó, nhò í yo, nhò mɛ nyí yɔ̃̀. 10Kɛ sɔ̃́ nYesu kou mɔù dɛ̀ bo kòo yètìrì tu Anɑnniyɑɑsi, kɛ̀ Kuyie nhò yu kɛ dɔ̀: Anɑnniyɑɑsi! Kòò dɔ̀: N Yiɛ̀ ntɛ mí! 11Kɛ̀ kùu ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Ítɛ́ kɛ́kɔtɛ kucɛ bɛ̀ tu kù kucɛ kùù sìɛ́, Sudɑɑsi cĩ́ɛ̃̀tɛ̀, kɛ́bekɛ bɛ̀ tú wè Sɔɔri Tɑɑsi kou, kòò m bɑ̀ɑ́. 12Kɛ̀ nh ò bɛnkɛ òmɔù kòo yètìrì tu Anɑnniyɑɑsi, kòò kɔ̀too koò nɔ̀ɔ́ sinɔu kɛ bɑ́ntɛ̀ Kuyie nkòò bo wɛ̃tɛ kɛ́wéntɛ́. 13Kɛ̀ Anɑnniyɑɑsii bɛ́i nkɛ dɔ̀: N Yiɛ̀! Bɛnìtìbɛ̀ pɛ́u n nɑ̀kɛ́mu dɛ kóo nìtì dɔ̀ɔ̀ mɛ̀ɛ̀ yɛi nhɑ kɔbɛ Sedisɑdɛmmu miɛkɛ. 14Kɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ kó bɛkótíbɛ̀ ò duɔ́ ndinùù kòò bo pĩ́mmú bɛ̀ɛ̀ tu ɑ kɔbɛ kɛ́boú. 15Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nhò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Kɔtɛ kɛ̀ míì ò tɑ̃ɑ̃tɛ́ kòò bo nɑ́kɛ́ n kpɛ́í nyɛbotɛ̀ nɛ̀ bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ. 16N yóó ò bɛnkɛmu ò dò nkɛ́fɛ̃́ṹtɛ́ mɛ̀ɛ̀ botí n kpɛ́í. 17Kɛ̀ Anɑnniyɑɑsii kɔtɛ kɛ́nɔ́ɔ́ sinɔu Sɔɔri ĩ́nkɛ̀ kɛ dɔ̀: N tebitɛ Sɔɔri! Ti Yiɛ̀ nwèè dɑ bɛnkɛ omɑ́ɑ̀ kucɛ weè n tɔ̃nní kɑ̀ɑ bo wɛ̃tɛ kɛ́wéntɛ́ kɛ̀ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù dɑ píɛ. 18Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ dɛ̀mɑrɛ̀ɛ yɛnní o nuɔ kɛ donnɛ̀ yɛyĩnyìɛ́ɛ́kɛ̀ kɛ́do, kòò wɛ̃tɛ kɛ́wéntɛ́, kɛ̀ bɛ̀ɛ ò ɑ̃nnɛ́ bɑ̀tɛ́mmù. 19Kòo di, kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́pɛ́tɛ́ muwɛ̃rímú. Kòò nkpɑɑ́ Dɑmɑɑsi kɛ dɔ̀ yɛwe sɑ́m̀pɔ́ kɛ bonɛ̀ Yesu kɔbɛ. 20Kɛ pɑ̃̀nkɛ nnɑ́ɑ́ titííntouti miɛkɛ Yesu túmɛ̀ Kuyie mBirɛ. 21Kɛ̀ dɛ̀ɛ di bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ tì kèè kɛ̀ bɛ̀ ntú: Dɛ̀ í do nwèè do fɛ̃́ũnko wènwe Yesu kɔbɛ Sedisɑdɛmmɑɑ? Ò í kɔ̀tɛní kɛ bo bɛ̀ pĩ̀ḿmúmu kɛ́boú kɛ́duɔ́ nyikuɔ́ nìùbɑ̀ɑ̀? 22Kɛ̀ Sɔɔri dɔkɛ ńkpénkú Kuyie nnɑ́ɑǹtì miɛkɛ, kɛ nɑ́ɑ́ nSifubɛ bɛ̀ɛ̀ bo Dɑmɑɑsi miɛkɛ Yesu túmɛ̀ Kirisi. 23Kɛ̀ dɛ̀ɛ yíɛ́ kɛ́mɔntɛ sɑ́m̀pɔ́ kɛ̀ Sifubɛɛ dɑkɛ kɛ bo kuɔ Sɔɔri, 24kɛ́mbɑɑ yɛbòrɛ̀ kɛyènkɛ̀ nɛ̀ kuyie nkɛ̀ dɛ̀ bo yie nkɛ̀ bɛ̀ɛ̀ ò kùɔ. 25Kɛ̀ Yesu kɔbɛɛ ò tùótɛ́ nɛ̀ dimɑ́mmùyɑ́ɑ̀ kɛyènkɛ̀ mɑkɛ̀ kɛ́sée nkuduotí. 26Kɛ̀ Sɔɔrii tuɔkɛ Sedisɑdɛmmu kɛ́ndɔ́ kɛ́wɛ̃nnɛ́nɛ̀ Yesu kɔbɛ, kɛ̀ bɛ̀ nhò dé, bɛ̀ í ntɑ̃́ kɛ dò nhò mɛ̀nkɛ cɔutɛ́ Yesu. 27Kɛ̀ Bɑnnɑbɑɑsii ò niitɛ́ Yesu tɔ̃rɛ̀ borɛ̀, kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ ò yɑ̀ mɛ̀ɛ̀ botí ti Yiɛ̀ nnɛ̀ ti Yiɛ̀ nhò nɑ̀kɛ́ tì, nɛ̀ ò nɑ̀kɛ́ mɛ̀ɛ̀ botí ti Yiɛ̀ nkpɛ́í Dɑmɑɑsi miɛkɛ nɛ̀ dikɔ̃m̀bùɔ̀. 28Kɛ̀ bɛ̀ɛ ò cɔutɛ́, kɛ̀ bɛ̀ nwɛ̃ nkɛ ceǹtì Sedisɑdɛmmu kɛ nɑ́ɑ́ nYesu kpɛ́í nɛ̀ dikɔ̃m̀bùɔ̀. 29Kòò múnkɛ nnɑ́ɑ́ Sifubɛ bɛ̀ɛ̀ nɑ̀ɑ́ kɛrɛki, kɛ̀ bɛ̀ nɛ̀i kɛ̀ bɛ̀ nwɑnti kɛ bo ò kùɔ. 30Kòo kɔbɛɛ tì kèè, kóò kɔ̀tɛnɛ̀ Sesɑdee kòò bo kò nTɑɑsi. 31Dɛ kó yɛmɔ̀rɛ̀ miɛkɛ Kirisi kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ bo Sudee nɛ̀ Kɑdidee nɛ̀ Sɑmmɑrii dɛ kó itempɛ̃ mmiɛkɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ om̀pɛ̀, kɛ́nkpénkú Kuyie nnɑ́ɑǹtì miɛkɛ kɛ sṹũnko kɛ̀ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù bɛ̀ bonɛ̀. 32Kɛ̀ Piɛri ńceǹtì tipíìtì timɔu kɛ síètɛ Yesu kɔbɛ, kɛ́kɔtɛ Didɑɑ ɛì kɔbɛ borɛ̀. 33Kɛ nsɔ̃́ nhonìtì mɔù bɛ̀ tú wè Endee nɑɑ́ kuhɔ̀ùkù, yɛbie nyɛ̀ni kɛ dɔu. 34Kɛ̀ Piɛrii ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Endee Yesu Kirisi dɑ miɛkùnnɛmu! Ítɛ́ kɛ́túótɛ́ ɑ dɔ́ù! Dɛndɛ bɑ̀mbɑ̀ nkòo ítɛ́. 35Kɛ̀ Didɑɑ ɛì kɔbɛ bɛmɔu nɛ̀ Sɑnɔɔ ɛì kó kutempɛ̃ nkɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ ò yɑ̀ kɛ́yie nYesu. 36Onitipòkù mɔù weè do bo Sopee kòo yètìrì tu: Tɑbitɑɑ, nɛ̀ kɛrɛki kó tinɑ́ɑǹtì Dɔrikɑɑsi, kòò dɔ̀ɔ̀ri mɛsɑ̀ɑ̀ kɛ teénnɛ̀ bɛcĩ̀rìbɛ̀, 37kɛ́muɔkɛ kɛ́kú kɛ̀ bɛ̀ɛ ò wùɔ kɛ́dɔú nkudɑ̀nkù kudieku. 38Kɛ̀ Yesu kɔbɛɛ keè Piɛri bomɛ̀ Didɑɑ kɛ tɔ́kɛ́nɛ̀ Sopee, kɛ́tɔ̃ mbɛnìtìbɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ bo ò bɑ́ntɛ̀ kòo kɔtɛní mɛcɑ̃ɑ̃. 39Kɛ̀ Piɛri pɑ̃̀nkɛɛ ítɛ́ kɛ́ bɛ̀ nɛinɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ tuɔkɛ kɛ́dekɛ kudɑ̀nkù kudieku, kɛ̀ bɛkúpobɛ̀ kɑ̀ri kɛ kuɔ̀, nkóò bɛnkɛ Dɔrikɑɑsi do kpɑɑ́ kɛ fòù kɛ́ bɛ̀ dùɔ̀kɛ yɛ̀ɛ̀ yɑɑ̀bòrɛ̀. 40Kɛ̀ Piɛrii dennɛ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu kɛ́nínkú kɛbɑ́ntɛ̀ nKuyie kɛ́wɛ̃ɛ̃tɛ ocíì bíɛ́kɛ̀ kɛ dɔ̀: Tɑbitɑɑ, ítɛ́! Kòo wéntɛ́ní kóò yɑ̀, kɛ ítɛ́, kɛ́kɑri. 41Kɛ̀ Piɛrii pĩ́ nho nɔ̀ùtɛ̀ kóò teennɛ̀ kòo ítɛ́ kɛ́cómmú, kòo yu Yesu kɔbɛ nɛ̀ bɛkúpobɛ̀ kɛ́ wè mbɛ̀ bɛnkɛ kòo fòùtɛ. 42Kɛ̀ Sopee kɔbɛ bɛmɔuu tì kèè kɛ̀ kusṹkùu yie nYesu. 43Kɛ̀ Piɛri mbo Sopee kɛ́mɔntɛ. Ò do bo okɔ̃nnuurìwè mɔù cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ ntɛ kɛ̀ bɛ̀ ò tú Simɔɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\