AMƆƆSI 1

1Di m̀pɑ́tíri nɑ́ɑ́ nhAmɔɔsi nɑ̀kɛ́ tì nti. Amɔɔsi do tú Tekoɑ ɛì kou nwe kɛ cɛ̃mmù o wũɔ̃. Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nhò bɛnkɛ ku nɑ́ɑǹtì Isidɑyɛɛribɛ kpɛ́í. Dɛ̀ do sɔ̃́ nhOsiɑsi weè tɔ tikpɑ̀tì Sudɑɑ tenkɛ̀. Kɛ̀ Soɑsi birɛ Sedoboɑmmu tu Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì. Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ntì nhò nɑ̀kɛ́ kɛ̀ dɛ̀ mmɔkɛ yɛbie nyɛ̀dɛ́ɛ̀, kɛ̀ kɛtenkɛ̀ nɛ́ ɑɑ́ Osiɑsi nɛ̀ Sodoboɑmmu bɛ kpɑ̀tì miɛkɛ. 2Kɛ̀ Amɔɔsii bɛ́i nkɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù kontí Siyɔ̃ɔ̃ kɛ pɛ́ú mɛtɑmmɛ̀ Sedisɑdɛmmu, kɛ̀ timútì mɔ̀tírí yɛnɑɑcɛ̃nhò kɛ̀ Kɑdimɛɛri tɑ̃rì yómmɛ̀ kpɛti kpeí. 3Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀: Dɑmɑɑsi ɛì kɔbɛ kó mɛyɛi mmɛɛ̀ sũ̀ṹ nkɛ tontɛ́, n yí yóó yóu n tɑ̃ɑ̃tɛ́ kɛ bo dɔɔ̀ tì, bɛ̀ pɔ̀ntɛ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í Kɑdɑɑdi ɛì kɔbɛ kɛ bɛ̀ nɑ̀ntɛ muyuo nkɔ̃mɛ. 4N yóó cṹũnko muhɑ̃ɑ̃́ mmu, kɛ̀ mùu cɔ́útɛ́ Asɑyɛɛdi cĩ́ɛ̃̀tɛ̀, mù bo cɔ́útɛ́ Bɛnni-Adɑdi kpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀. 5N yóó uutɛ́mu Dɑmɑɑsi ɛì kó dimɑ́tìcɑ̀ù kɛ́kuɔ bɛ̀ɛ̀ bo dɛ kó mɛyɛi mbiriku miɛkɛ, kɛ́kuɔ wèè kù bɑkɛ́, kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ pĩ̀ḿmú kɛ́kònnɛ̀ Kiidi. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i. 6Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀: Kɑsɑɑ ɛì kɔbɛ kó mɛyɛi mmɛɛ̀ sũ̀ṹ nkɛ tontɛ́ n yí yóó yóu n tɑ̃ɑ̃tɛ́ kɛ bo dɔɔ̀ tì. Bɛ̀ pĩ̀ḿmú mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í mbɛnìtìbɛ̀ pɛ́u kɛ duɔ́ nhEdɔmmu ɛì kɔbɛ. 7N yóó cṹũnko muhɑ̃ɑ̃́ mmu Kɑsɑɑ ɛì miɛkɛ kɛ̀ mùu cɔ́útɛ́ sikpɑ̀ɑ̀tìcɛ̃́ĩ. 8M bo kuɔ Asidɔti ɛì kɔbɛ bɛmɔu, kɛ́dɛitɛ wèè pikú fɛkpɑ̀ɑ̀tìpɑ̀tìfɛ̀ Asikɑnɔɔ ɛì, kɛ́dɑɑ́ n nɔ̀ùtɛ̀ Ekunɔɔ ɛì kɛ́kuɔ Fidisii kɔbɛ sɔmbɛ. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i. 9Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀: Tiiri ɛì kó mɛyɛi mmɛɛ̀ sũ̀ṹ nkɛ tontɛ́, n yí yóó yóu n tɑ̃ɑ̃tɛ́ kɛ bo dɔɔ̀ tì, bɛ̀ pĩ̀ḿmú mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í mbɛnìtìbɛ̀ pɛ́u kɛ duɔ́ nhEdɔmmu ɛì kɔbɛ, bɑ́ bɛ̀ í dentɛní n do yɛ̃ mmɛtɑummɛ̀ mɛ̀ɛ̀ bo bɛmbɛ nɛ̀ bɛ tebìí bɛ cuokɛ̀. 10N yóó cṹũnko muhɑ̃ɑ̃́ mmu Tiiri ɛì miɛkɛ kɛ̀ mùu cɔ́útɛ́ sikpɑ̀ɑ̀tìcɛ̃́ĩ. 11Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nsɔɔtɛ́ ku nɑ́ɑǹtì kɛ bɛ́i nkɛ dɔ̀: Edɔmmu ɛì kɔbɛ kó mɛyɛi mmɛɛ̀ sũ̀ṹ nkɛ tontɛ́, n yí yóó yóu n tɑ̃ɑ̃tɛ́ kɛ bo dɔɔ̀ tì. Bɛ̀ bɛ̀ti mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í mbɛ tebìí Isidɑyɛɛribɛ bɑ́ mɛsémmɛ̀ í bɛ̀ bo, kɛ̀ bɛ miɛkɛ bɛ̀ cɔ̀ú nsɑ̃́ɑ̃̀ kɛ̀ bɛ̀ bɛ̀ u mɛdɔ̀mmɛ̀. 12N yóó cṹũnko muhɑ̃ɑ̃́ mmu kɛ̀ mùu cɔ́u Temɑɑ ɛì nɛ̀ Bosedɑɑ ɛì kó sikpɑ̀ɑ̀tìcɛ̃́ĩ. 13Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀: Amɔniibɛ kó mɛyɛi mmɛɛ̀ sũ̀ṹ nkɛ tontɛ́, n yí yóó yóu n tɑ̃ɑ̃tɛ́ kɛ bo dɔɔ̀ tì. Bɛ̀ pùòti mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í Kɑdɑɑdi ɛì kó bɛpɔupómpómbɛ̀ kɛ bo pɛ̃kùnnɛ bɛ tenkɛ̀. 14N yóó cṹũnko muhɑ̃ɑ̃́ mmu Dɑbɑɑ ɛì miɛkɛ kɛ̀ mùu cɔ́útɛ́ bɛ cɛ̃́ĩ sɑ̀ɑ̀sì mudoò kó kunɔɔ̀roo miɛkɛ. Fɛfɔ̀dɔ́nfɛ̀ nɛ̀ kuyɑɑkù diɛkù mɔ̀nnì. 15Kɛ̀ bɛ̀ɛ pĩ́ nhokpɑ̀ɑ̀tì kóò kònnɛ̀ kɛ́wɛ̃nnɛ́nɛ̀ sikpɑ̀ɑ̀tìbìío. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\