AMƆƆSI 3

1Díndi Isidɑyɛɛribɛ kéntɛ́nɛ̀ mí ndi Yiɛ̀ nKuyie ndi nɑ́ɑ́ ntì, díndi n dènnɛní bɛ̀ Esibiti: 2Ibotí imɔu miɛkɛ n tɑ̃ɑ̃tɛ́ dím̀bɛ, dɛɛ̀ te kɛ̀ n yóó yṹɔ̃́ ndi to mɛyɛi ndi dɔɔri mɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ kpɛ́í. 3Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀: Kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀ í wɛ̃nnɛ́ dinùù bɛ̀ bo nnɛíɑ̀? 4Dicìrícìrì ɔ̃ɔ̃ í nhũntɛ kutúúkù miɛkɛ kɛ í yɑ̀ dì bo pĩ́ ndɛ̀. Dicìrícìrìbii bɑ́ɑ́ kuɔ́ nkutɑ̃dènkù miɛkɛ kɛ í pĩ mmùmɑmù. 5Tɛnɔ̀tɛ̀ í yóó sɔ̃́ntɛ́ kɛ́tɑ ticùɔ̀tì miɛkɛ kɛ í yɑ̀ mudiì. Timɑ́tì í yóó sɔ̃́ntɛ́ kɛ́tɑ̃ũ kɛ̀ dɛ̀mɑrɛ̀ í nɑ ti miɛkɛ. 6Ditɑ̃tɛheù bo kuɔ́ ndihɛì miɛkɛ kɛ̀ kufɔ̃wɑɑ́ mbɑ́ɑ́ pĩ́ mbɛnìtìbɑ̀ɑ̀? Mɛyɛi mbo tuɔ̀kɛní dihɛì mɑrì kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyí mɛ̀ duɔ́nnɑ́ɑ̀? 7Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie nhɔ̃ɔ̃ í ndɔ̀ɔ̀ tìmɑtì kɛ í ketɛ́ kɛ duɔ́ nkɛ̀ m pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ tì nɑ̀kɛ́. 8Kɛ̀ dicìrícìrì ũntɛ we mbo yĩ́ kufɔ̃wɑɑ́ nyí ò pĩ? Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyĩ: Bɛ́i! We mbo ncĩ́ɛ̃́kɛ́ kɛ bɑ́ɑ́ bɛ́i nku pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì? 9Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀: Pĩɛ̃kɛ́nɛ̀ Asidɔti kó sikpɑ̀ɑ̀tìcɛ̃́ĩ nɛ̀ Esibiti kpɛsi, kɛ́duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ tíí nSɑmmɑrii tɑ̃rɛ̀ ĩ́nkɛ̀, kɛ́yɑ̀ dikɔnkɔɔ̀nnì dìì bo o miɛkɛ nɛ̀ bɛ fɛ̃́ũnko mɛ̀ɛ̀ botí bɛtɔbɛ̀. 10Sɑmmɑrii ɛì kɔbɛ í dɔɔri dɛ̀ɛ̀ sìɛ́, bɛ̀ dɔ̀rimu kɛ yoti bɛ kpɑ̀ɑ̀tìcɛ̃́ĩ miɛkɛ bɛ̀ fèkɛ dɛ̀. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie, mmíì mɛ nyɛ̃. 11Nɛ̀ dɛ kpɛ́í ndi dootitɔbɛ̀ yóó di cɛ̃tinnɛmu kɛ́pɔntɛ di wɛ̃rímú kɛ́hɛí dɛ̀ɛ̀ bo di kpɑ̀ɑ̀tìcɛ̃́ĩ miɛkɛ. 12Dicìrícìrì ɔ̃ɔ̃ pĩ́ nfɛpìèfɛ̀ kòo pecɛ̃nti fietɛ mɛ̀ɛ̀ botí yɛkpɑ́ɑ̀ nyoo ditoò kũ̀nnì, n yóó mɛ ndɛɛtɛ́ Isidɑyɛɛribɛ bɛ̀ɛ̀ bo Sɑmmɑrii kɛ kɑri yɛkɑ̀rɛ̀ diɛyɛ̀ ĩ́nkɛ̀ yoo dɛ tɛ̃ĩ̀ mbìɛ̀. 13Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀: Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ míì bɛ́i nkɛ tú: Nɑ́kɛ́ Sɑkɔbu yɑɑ̀bí kɛ tú: 14N yɛ̃ ndɛ yiè m bo yṹɔ̃́ nyIsidɑyɛɛribɛ to bɛ yɛi nkpɛ́í. M bo ítɛ́ kɛ́cómmú kɛ́pɔntɛ yɛwũɔ̃tɔ̀rɛ̀ yɛ̀ɛ̀ bo Betɛɛdi, kɛ bɔ́kɛ́ yɛ kó yɛbɑ̀kɛ̀ kɛ́ yɛ̀ buɔ́ nkɛtenkɛ̀. 15M bo puɔ mbɛ cɛ̃́ĩ bɛ̀ ɔ̃ nhɑ̃ sì diyɔ̃ɔ̃̀ nɛ̀ bɛ̀ ɔ̃ nhɑ̃ sì dipɑɑ̀, sìì dɑ̀ri yɛpɑ́pɑ́nìì nkó tisɑ̃tì, kɛ́buɔ́ nsicɛ̃diɛsì. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\