AMƆƆSI 7

1Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nni mbɛnkɛ mɛbɛnkùmɛ̀ mɑmɛ̀, kɛ̀ n yɑ̀ fɛcofɛ dɑ̀tínnɛ́mɛ̀ kɛ dò ndiwɛtirì kɛ sɔ̃́ mbɛ̀ kɛ̃ĩ́ okpɑ̀ɑ̀tì sɑ̃mmútì kɛ̀ tì bo kɛ dɔ́ kɛ́puku. 2Kɛ̀ fɛɛcofɛɛ dɛ́útóo timútì kɛ́ndɔ́ kɛ́ tì dèè kɛ̀ n kuɔ́nko kɛ dɔ̀: Áú! Ti Yiɛ̀ nKuyie nti kuɔ́ mmɛsémmɛ̀ kɛ̀ mɛɛ̀ dɔkɛ Sɑkɔbu kó kufuku í sũ bɛ̀ í yó nkpɑɑ́. 3Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nceetɛ ku yɛ̀mmɛ̀ kɛ bɛ́i nkɛ dɔ̀: Dɛ̀ í yóó tuɔ̀kɛní. 4Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nni mbɛnkɛ muhɑ̃ɑ̃́, kɛ́ mù yùní kɛ̀ mùu cɔ́útɛ́ kɛtenkɛ̀ miɛkɛ kó mɛniɛ, kɛ́ mɛ̀ sũ̀ɔ̃̀too, kɛ̀ dɛpɑɑ ncɔ́útóo. 5Kɛ̀ n kuɔ́nko kɛ dɔ̀: Áú! Ti Yiɛ̀ nKuyie nti kuɔ́ mmɛsémmɛ̀ kɛ̀ mɛɛ̀ dɔkɛ Sɑkɔbu kó kufuku í sũ kù bɑ́ nkpɑɑ́. 6Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nceètɛ ku yɛ̀mmɛ̀ kɛ bɛ́i nkɛ dɔ̀: Dɛndɛ múnkɛ í yóó tuɔ̀kɛní. 7Kɛ̀ n yɑ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ̀ kù còḿmú kuduotí mɑkù ĩ́nkɛ̀ kɛ pikú kuhɔ̃ũ kɛ̀ kù cɑ̀ɑ́tí dibiɛrìmínnì. 8Kɛ̀ kù m bekɛ kɛ dɔ̀: Amɔɔsi ɑ yɑ̀ bɑ? Kɛ̀ n dɔ̀: N yɑ̀ kuhɔ̃ũ kùù cɑ̀ɑ́tí dibiɛrìmínnì. Kɛ̀ kù dɔ̀: N yóó tɑ̃ũ kuhɔ̃ũ nku kùù cɑ̀ɑ́tí dibiɛrìmínnì n kɔbɛ Isidɑyɛɛribɛ ĩ́nkɛ̀ kɛ́yɑ̀ kɛ̀ bɛ̀ sìɛ́. N tɛ̃́nkɛ í yóó bɛ̀ cĩ̀ɛ̃́, mbìtì! 9Isɑki yɑɑ̀bí kó yɛwũɔ̃tɔ̀rɛ̀ bo dɔúnko, kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kó yɛtɔ̀rɛ̀ɛ nɑɑ́ ntidobontì. Kɛ̀ n cómmú nɛ̀ disiè kɛ́wetínnɛ̀ Sedoboɑmmu cĩ́ɛ̃̀tɛ̀. 10Mɛm̀mɛ kɛ̀ Amɑsiɑ ikuɔ́ nìùtìi tɔ̃ nkɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ́kɛ́ Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Sedoboɑmmu kɛ dɔ̀: Amɔɔsi dɔ́ kɛ́ dɑ bɔmmu kɑ̀ɑ tɛ̃́nkɛ bɑ́ ntú Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì. Ti í dɔ́ kɛ́nyo ò nɑ̀ɑ́ ntì. 11Ò nɑ̀ɑ́ nkɛ tú: Fɔ̃́ nSedoboɑmmu ɑ bo kú mudoò miɛkɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ pĩ́mmú Isidɑyɛɛribɛ kɛ́kònnɛ̀ dɛdɛ́tirɛ̀. 12Mɛm̀mɛ kɛ̀ Amɑsiɑɑ nɑ́kɛ́ Amɔɔsi kɛ dɔ̀: Oyuwúoǹtì fɔ̃́! Kò nSudɑɑ tenkɛ̀ kɛ́nnɑ́ɑ́ nKuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì kɛ pɛ́únɛ̀ mudiì. 13A tɛ̃́nkɛ bɑ́ mbo diɛ mBetɛɛdi kɛ́nɑ́ɑ́ nKuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì kɛ yɛ̃́ okpɑ̀ɑ̀tì kó ditɔ̀nnì ndimɛ̀, tɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kpɛri ndi. 14Kɛ̀ Amɔɔsii ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: N do í tú ti Yiɛ̀ nKuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò, n ketɛ́ kɛ do í tú Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ kó kufuku kou. N do tú onɑɑcɛ̃nti nwe kɛ fiiku dɛtie mbɛ̀ tu dɛ̀ sikomɔɔ. 15N do cɛ̃mmú n wũɔ̃ nyi, kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nni nyú kɛ n nɑ́kɛ́ kɛ dɔ̀: Kɔtɛ kɛ́nɑ́kɛ́ n nìtìbɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ m pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì, 16di m̀mɔ̀nnì kéntɛ́ ti Yiɛ̀ nKuyie ntu n dɑ nɑ́kɛ́ tì: Fɔ̃́ nwèè tu m bɑ́ nnɑ́ɑ́ nKuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì Isidɑyɛɛribɛ kpɛ́í, kɛ tú m bɑ́ nnɑ́ɑ́ nyIsɑki yɑɑ̀bí n kó tiyɛinnɑ́ɑǹtì. 17Nɛ̀ dɛ kpɛ́í ti Yiɛ̀ nKuyie ntu: ɑ pokù bo yĩ́ onitipòkù wèè dɔuti dɔutinɛ̀ bɛnitidɑɑbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ nhò dɔutinɛ̀ kupììti dihɛì miɛkɛ, kɛ̀ bɛ̀ɛ kuɔ ɑ bí initidɑɑì nɛ̀ initipòì mudoò miɛkɛ, kɛ́berí ɑ tenkɛ̀ kɛ totí, kɛ̀ bɛ̀ dɑ kuɔ bɛtɔbɛ̀ tenkɛ̀ bɛ̀ í tũ ndɛ̀ Kuyie, kɛ́pĩ́mmú Isidɑyɛɛribɛ kɛ́kònnɛ̀ dɛdɛ́tirɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\