AMƆƆSI 8

1Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nni mbɛnkɛ kuhɔnku kɛ̀ kù pìɛ́kɛ́ yɛtebɛ yɛ̀ɛ̀ bi. 2Kɛ̀ kù m bekɛ kɛ dɔ̀: Amɔɔsi ɑ yɑ̀ bɑ? Kɛ̀ n dɔ̀: N yɑ̀ kuhɔnku nɛ̀ yɛtebɛ yɛ̀ɛ̀ bi. Kɛ̀ kù n nɑ́kɛ́ kɛ dɔ̀: N nìtìbɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bimu, bɛ̀ deèmù mɔ̀nnì diì tùɔ̀kɛ, n tɛ̃́nkɛ í yóó bɛ̀ cĩ̀ɛ̃́. 3Dɛ yiè iyiɛ nyìì dìè ntɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ ì bo nɑɑ́ nyɛkúdɑbùò, kɛ̀ bɛcíríbɛ̀ɛ sṹṹ nkɛ́ncóú cóú tipíìtì timɔu, tinɑ́ɑǹtì í yó mbo dɛ yiè. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i. 4Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀: Díndi bɛ̀ɛ̀ fɛ̃́ũnko bɛcĩ̀rìbɛ̀ kɛ dɔ́ kɛ́deè bɛsénnìbɛ̀, kéntɛ́nɛ̀ kɛ́keè. 5Díndi bɛ̀ɛ̀ ɔ̃ nnɑ́ɑ́ nkɛ tú, otɑ̃̀nkù pɑ̀nwè kó dibɑnnii mɔ́nnɛ́ kɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́ kɛ̀ tì fítɛ́ ti diitì, tɛom̀pùtɛ̀ɛ mɔ́nnɛ́ kɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́ kɛ̀ ti óótɛ́ ti buɔ kɛ́cṹũnní tidiitì, kɛ́yɑɑtɛ sibièpeé, kɛ́yíɛ́ idíítí, kɛ́yɑɑtɛ cìdóò kó kucɛ̃́ɛ̃́kù. 6Kɛ do mbɛcĩ̀rìbɛ̀, kɛ fiiti bɛsénnìbɛ̀ tinɛùtì mɛhɑ̃nnímɛ̀ mɛ̀mɑ́ɑ̀ kó dibɑ̀nnì kpɛ́í, kɛ fiitinɛ̀ tiyofùtì bɛnìtìbɛ̀. 7Mɛm̀mɛ kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́i nkɛ́pɑrìkɛ̀ kɛ dɔ̀: Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie m bɛ́immu kɛ tú: Nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kó tɛfentɛ̀ kpɛ́í n yí yóó yɛ̃̀ mbɛ dɔɔ̀rìmɛ̀ mɑmɛ̀. 8Nɛ̀ dɛ kpɛ́í kɛtenkɛ̀ bo ɑɑ́, bɛ̀ɛ̀ bo kɛ miɛkɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔmmú yɛkúdɑbùò, kɛtenkɛ̀ bo ítɛ́ní kɛ́doroo mɛniɛ nhɔ̃ɔ̃ tɑ Esibiti kó kukó nNiiri kɛ́ yĩ́mɛ̀. 9Dɛ kó diyiè, diyiè bo tɑ kuyie ncuokɛ̀ dɛ̀ bo nɑɑ́ nkɛyènkɛ̀ kuyie ncuokɛ̀. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i. 10Di bɑɑ mbo nɑɑ́ nyɛkúdɑbùò, nkɛ̀ di yiɛ nnɑɑ́ nyisɑ́útìi, bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu bo dɑ́ɑ́tí tifɔ̀ɔ̀tɔ̃̀ntì kɛ́kuó mɛyùbii, kutenkù kumɔu bɛnìtìbɛ̀ bo nkuɔ̀, wèè mɔ̀kɛ dɛbirɛ dɛmɑ́ɑ̀ dɛ̀ ɔ̃ɔ̃ kú kòò nkuɔ̀mmɛ̀. Dɛ kó dihɛì borimɛ bo tiikɛ mɛdɔ̀mmɛ̀ kɔ̃mɛ. 11Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀: Dɛ yiè kpɑɑnímu kɛ̀ m bo duɔ́ nkɛ̀ dikònnì nɛ̀ sinɛ́yɛ̃ĩ kɛ̀ dɛ̀ɛ tɑnní. Dɛ̀ í tú dikònnì dìì ɔ̃ɔ̃ dɑ pĩ́ nkɑ̀ɑ di muciɛ̀ nɛ̀ sinɛ́yɛ̃ĩ sìì ɔ̃ɔ̃ dɑ pĩ́ nkɑ̀ɑ yɑ̃̀ mɛniɛ. N nɑ́ɑǹtì kó dikònnì ndi nɛ̀ ti kó sinɛ́yɛ̃ĩ. 12Bɛnìtìbɛ̀ bo nhɑ̀rì tipíìtì timɔu, kubɑkù yoú nɛ̀ kucɑ̃̀nku, diyiè yìɛ̀ kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ nɛ̀ dì tɑɑ̀ kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀, kɛ wɑnti kɛ bo keè n nɑ́ɑǹtì bɛ̀ mɛ mbɑ́ɑ́ tì pɛ̀tɛ́. 13Dɛ yiè bɛsɑpùnsɑ́ɑ́tìbɛ̀ nɛ̀ bɛdɑpùnsɑ́ɑ́tìbɛ̀ bɛ̀ bo mɔ́tɛ́nɛ̀ sinɛ́yɛ̃ĩ. 14Bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ pɑ̀rìkunɛ̀ tɛbɔɔtenkɑɑnìtɛ̀ tɛ̀ɛ̀ bo Sɑmmɑrii nɛ̀ Dɑnni kɔbɛ kó dibɔɔ̀ nɛ̀ Bɛɛrisebɑɑ kó ditɔ̀nnì, bɛ̀ bo do bɑ́ bɛ̀ tɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ ítɛ́ bìtì!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\