COLOSSIENS 1

1Mí mPɔɔri Kuyie ntɑ̃ɑ̃tɛ́ wè, kɛ̀ n tu Yesu Kirisi kó ditɔ̃nnì nɛ̀ Timɔntee tíì di wɑ̃̀ri dipɑ́tíri díndi bɛ̀ɛ̀ bo Kɔdɔɔsi kɛ tɑ̃́ Yesu. 2Ti cicɛ Kuyie ndi dɔɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ́ di duɔ́ ndiwɛ̀ì. 3Ti ɔ̃ nsɑ̃ntímu Kuyie nti Yiɛ̀ nYesu Kirisi cicɛ, koò bɑ̀ɑ́ nsɑ̃́ɑ̃̀ di kpɛ́í. 4Kɛ yɛ̃́ ti kèèmɛ̀ di tɑ̃́ mɛ̀ɛ̀ botí Yesu Kirisi nɛ̀ di dɔ́mɛ̀ Kuyie nkɔbɛ bɛmɔu. 5Nɛ̀ di kèè dìì yiè ndi Tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì tìì tu timɔ́mmɔnti, di bɑntɛ́mɛ̀ Kuyie ndi bɑɑnɛ̀ dɛ̀ kɛĩ́nkɛ̀ kɛ dɛ̀ bɑ̀ɑ. 6Tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì pitírí kutenkù kumɔu ndi, dɛ̀ í tú di ciɛ mɑ́ɑ̀, kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ tì yíé nkɛ̀ bɛ borimɛ ceeri, di kɔ̃mɛ cèètɛmɛ̀ di tì kèè dìì mɔ̀nnì mɛketímɛ̀ kɛ bɑntɛ́ weti weti Kuyie nkó mɛsɑ̀ɑ̀. 7Ti nɛ́po mɔ́mmuɔ Epɑfɑdɑsi nɛ̀ wè ti wɛ̃ nkɛ pĩ́ nKuyie ntɔ̃mmú, weè tì ndi nɑ̀kɛ́. Ò pĩ mmùù tɔ̃mmú di ciɛ mù tú musɑ̀ɑ̀mù mmu, Kirisi dɔ́ mù. 8Weè ti nɑ̀kɛ́ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù di teé mmɛ̀ɛ̀ botí kɛ̀ di dɔ́ ditɔbɛ̀. 9Dɛɛ̀ kpɛ́í nte nɛ̀ ti kèèmɛ̀ dɛ kó tinɑ́ɑǹtì, ti í yóu ti bo mbɑ́ɑ́mmɛ̀ Kuyie ndi kpɛ́í nkɛ tú kù di teennɛ̀ kɛ̀ di yĩ́ɛ̃́tɛ́ kù dɔ́ dɛ̀, kɛ̀ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù di duɔ́ mmɛciì nkɛ̀ di nyɛ̃́ di dɔɔri dɛ̀, 10kɛ́ndɔɔri Kuyie ndɔ́ dɛ̀, dɛ̀ɛ̀ dɛ̀úkùnko ku yètìrì, kɛ́ndɔɔri ditɔbɛ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ dɔkɛɛ yĩ́ɛ̃́tɛ́ Kuyie. 11M bɑ́ɑ́mmu Kuyie nkɛ tú kù di kpénkùnnɛ dɛmɔu dɛ miɛkɛ nɛ̀ ku wɛ̃rímú diɛmù kɛ̀ di nɑ kɛ́mmi nkɛ wɛ̃́ɛ̃̀rì. 12Nsɑ̃ntínɛ̀ ti cicɛ Kuyie nkùù te kɛ̀ di mɑnnɛ̀ kɛ́wɛ̃nnɛ́nɛ̀ ku kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ bo kuwenniku miɛkɛ, kɛ̀ kù yóó wɛ̃nnɛ́ kɛ́ di duɔ́ nkù bɑ̀ɑnɛ̀ dɛ̀ ku kɔbɛ. 13Kuù ti fìetɛ dibiìnnì kóo kpɑ̀ɑ̀tì nɔu miɛkɛ, kɛ ti tɑnnɛ́ ku Birɛ kù dɔ́ dɛ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nkó dikpɑ̀ɑ̀tìyuu miɛkɛ, 14wèè ti dontɛ́, kɛ ti cĩ̀ɛ̃́ nti yɛi. 15Òmɔù bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́yɑ̀ Kuyie, Kirisi weè ti bɛnkú kù dòmmɛ̀, weè tu Mpo kɛ bɑkɛ́ Kuyie ndɔ̀ɔ̀ dɛ̀ dɛmɔu. 16Weè te dɛmɔu kɛ dɛ̀ dɔ̀ɔ̀, kɛĩ́nkɛ̀ kpɛrɛ nɛ̀ kɛtenkɛ̀ kpɛrɛ, ti wúó ndɛ̀ nɛ̀ ti í wúó ndɛ̀, bɛ̀ɛ̀ bɑkɛ́, bɛkótíbɛ̀, muwɛ̃rímú yɛmbɛ̀, bɛ̀ɛ̀ ni, kù dɛ̀ dɔ̀ɔ̀ dɛmɔu weè kpɛ́í. 17Dɛmɔu dɛ̀ yóó dɔɔ̀ kòò bomu, weè te kɛ̀ dɛ̀ bo kòò dɛ̀ bɑkɛ́. 18Weè tu diyuu, kòo kɔbɛ tú o kɔ̃̀ntì, kòò bɛ̀ duɔ́ mmufòmmu. Weè tu oketiwè wèè ku kɛ yɑ̃̀ńtɛ́, Kuyie mmɛ dɔ̀ɔ̀ kòò bo mbɑkɛ́ tipíìtì timɔu ndi, 19kɛ yɛ̃́ Kuyie ndɔ́mɛ̀ kɛ́mbo ku Birɛ miɛkɛ nɛ̀ ku dòmmɛ̀ mɛmɔu ndi. 20Kuù dɔ́ kɛ́tɑunnɛ̀ kumɑ́ɑ̀ dɛnɛnnɛ̀ dɛmɔu kɛĩ́nkɛ̀ kpɛrɛ nɛ̀ kɛtenkɛ̀ kpɛrɛ nɛ̀ ku Birɛ Yesu kó mukṹṹ nkudɑpɑ̃ɑ̃tí ĩ́nkɛ̀ te dɛmɔu kɛ̀ dɛ̀ nɑrikɛnɛ̀ Kuyie. 21Díndi múnkɛ di do tú Kuyie nkpɑntídɛ̀ntɔbɛ̀ mbɛ kɛ̀ kù dɛ́tirìnɛ̀, kɛ̀ di yɛ̀mmɛ̀ sĩ̀ nkɛ̀ di dɔɔri mɛyɛi. 22Di mmɔ̀nnì kɛ̀ ku Birɛ tùótɛ́ tinitikɔ̃̀ntì kɛ ku, kɛ̀ kù di tɑunnɛ̀ kumɑ́ɑ̀. Kɛ̀ di bo nɑ kɛ́nkɔri ku borɛ̀ kɛ wenni pɑ́íí, kɛ kpɑ mɛyɔ̃́ɔ̃̀ nkòò mɔù bɑ́ɑ́ nɑ kɛ di sɛi. 23Ntɑ̃́nɛ̀ Kuyie nweti weti, kɛ̀ dɛ̀mɑrɛ̀ bɑ́ɑ́ di yɑtɛnɛ̀ ku kó kucɛ yoo di bɑɑ dɛ̀, Tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì di bɛnkɛ dɛ̀. Dɛ kó Tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì bɛ̀ tì nɑ̀kɛ́mu kutenkù kumɔu, mí mPɔɔri kɛ̀ n tì nɑ̀ɑ́. 24Di mmɔ̀nnì dɛ̀ n nɑɑtimu kɛ̀ n fɛ̃́ũ̀rì di kpɛ́í. Kɛ̀ n sɔkɛ́ kɛ fɛ̃́ũ̀rì Kirisi fɛ̃̀ṹtɛ́mɛ̀ o kɔbɛ díndi bɛ̀ɛ̀ tu o kɔ̃̀ntì di kpɛ́í. 25Kuyie nkuù n tɑ̃ɑ̃tɛ́ kɛ m pĩ̀ńnɛ́ Kirisi kɔbɛ cuokɛ̀ mutɔ̃mmú kɛ̀ m bo bɛ̀ nɑ̀kɛ́ ku nɑ́ɑǹtì pɑ́íí, kɛ́ tì mbɛ̀ tié. 26Kuyie ndo tì mbɛ̀ sɔ̀nnɛnɛ̀mu, di mmɔ̀nnì kɛ̀ tì mbɛ̀ bɛnkɛ bɛmbɛ bɛ̀ɛ̀ tu ku kɔbɛ. 27Kuyie nkuù dɔ́ kɛ́bɛnkɛ ku kó disɔ̀rì kpɛti tìì do sɔri, tìì tu: Kɛ̀ Kirisi bo di miɛkɛ di nyɛ̃́ kɛ dò ndi bo ò totɛ́nɛ̀ Kuyie nkó tikpetì. 28Weè Kirisi kpɛ́í nkɛ ti nɑ́ɑ́mmɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu, kɛ̀ bɛ̀ cɑú, kɛ bɛ̀ tiè nKuyie nnɑ́ɑǹtì ti yɛ̃́ kɛ̀ dɛ̀ mɑ̀mɛ̀, kɛ̀ dɛ̀ bo yie nkɛ̀ dí ntɑunɛ̀ Kirisi, kɛ́mbo tuɔkoo Kuyie mborɛ̀ kɛ dò mpɑ́íí. 29Dɛɛ̀ te kɛ̀ ti pĩ́ ndɛ kó mutɔ̃mmú kɛ mɑù, Kirisi weè n duɔ́ nho kó muwɛ̃rímú diɛmù.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\