COLOSSIENS 2

1N dɔ́ di yĩ́ɛ̃́tɛ́mu m mɑù mɛ̀ɛ̀ botí di kpɛ́í nnɛ̀ Dɑodisee kɔbɛ kpɛ́í nnɛ̀ Kirisi kɔbɛ tɔbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ í n yɛ̃́ bɛ kpɛ́í. 2M bɑ́ɑ́mmu Kuyie nkɛ tú kùu yɑ́úkùnnɛ di kɔ̃̀ntì, kɛ̀ dí nwɛ̃ nkɛ dɔ́ ditɔbɛ̀, kɛ̀ kù di duɔ́ mmɛciì nkɛ̀ di dɔkɛ yĩ́ɛ̃́tɛ́ Kuyie nkó disɔ̀rì dìì tu Kirisi. 3Weè tu mɛciì nnɛ̀ mɛyĩ́ɛ̃́tímɛ̀ kó disɔ̀rì. 4N tì ndi nɑ̀kɛ́ kɛ̀ di bo nyɛ̃́mu kòò mɔù bɑ́ɑ́ di soutɛ́ nɛ̀ kununɑɑtí. 5Bɑ́ kɛ̀ n yí di tɔ́kɛ́nɛ̀ n yɛ̀mmɛ̀ di bonɛ̀mu, kɛ̀ n wùó ndi kérí mɛ̀ɛ̀ botí Kuyie nkó kucɛ miɛkɛ kɛ̀ dɛ̀ wenni kɛ̀ di tɑ̃́ Kirisi kɛ̀ dɛ̀ n nɑɑti. 6Di yiemmu Yesu Kirisi kòò tu di Yiɛ̀, dí nhò tɑunɛ̀ weti weti. 7Yóunɛ̀ kɛ̀ di cĩ̀ɛ̃ nfííkú o ĩ́nkɛ̀ teii kɛ̀ di tɑ̃́kùmɛ̀ɛ kpenkɛ kɛ̀ di ntũ ndi cɔutɛ́ ìì tié nkɛ́dɔkɛ nkù sɑ̃ntí sɑ̃́ɑ̃̀. 8Ndɑkɛnɛ̀ kòò mɔù bɑ́ɑ́ di soutɛ́ nɛ̀ mɛniticiì nnɛ̀ mɛbɔɔyɛ̀mmɛ̀ kɛ́ di fétìnnɛ, dɛ kó tinɑ́ɑǹtì í tú Kirisi kpɛti, bɛnìtìbɛ̀ kpɛti nti. 9Kuyie nkó mɛborimɛ mɛmɔu do bomu Kirisi miɛkɛ ò tùótɛ́ dìì mɔ̀nnì tinitikɔ̃̀ntì. 10Kɛ̀ di ò tɑunɛ̀ di pɛ̀tɛ́mu dɛmɔu. Weè bɑkɛ́ bɛbɑɑtíbɛ̀ bɛmɔu nɛ̀ kɛĩ́nkɛ̀ kó bɛkperíbɛ̀ bɛmɔu. 11Di wɛ̃nnɛ́nɛ̀ Kirisi kɛ̀ dɛɛ̀ tu di kó mucɑ̃mmù, dɛ̀ í tú bɛnìtìbɛ̀ kó mucɑ̃mmù Kirisi kó mucɑ̃mmù tu ò di dɛɛtɛ́nɛ̀mɛ̀ mɛdɔ́kùmɛ̀ yɛimɛ. 12Dɛ̀ dò mbɛ̀ wè ndi wɛ̃nnɛ́nɛ̀mu kɛ kũnnɛ́ bɛ̀ di ɑ̃ɑ̃̀ dìì mɔ̀nnì bɑ̀tɛ́mmù, kɛ̀ di ò wɛ̃nnɛ́nɛ̀ kɛ yɑ̃̀ńtɛ́ di tɑ̃́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nkɛ dò nKuyie mmɔ̀kɛ muwɛ̃rímú kɛ bo duɔ́ nkɛ̀ di yɑ̃́ntɛ́, kù duɔ́mmɛ̀ kɛ̀ Kirisi yɑ̃̀ńtɛ́. 13Di yɛi mmɛɛ̀ do te kɛ̀ dí ntú bɛcíríbɛ̀ Kuyie nkó mufòmmu bíɛ́kɛ̀, di do í cɑ̃mmù, di do í yɛ̃́ Kuyie. Di mmɔ̀nnì nɛ̀ Kirisi kpɛ́í nkɛ̀ kù di kuɔ́ mmɛsémmɛ̀ kɛ di cĩ̀ɛ̃́ nkɛ duɔ́ nkɛ̀ di yɑ̃̀ńtɛ́. 14Ikuɔ́ do yɛ̃ nti tú bɛyɛibɛ mbɛ, kɛ dò nKuyie nti kpetínnɛ́, kɛ̀ Kirisi kɔ̀tɛní kɛ̀ bɛ̀ ò bɑɑkɛ́ kudɑpɑ̃ɑ̃tí kòò kùɔ dɛ kó ikuɔ́. 15Kirisi ku dìì mɔ̀nnì kudɑpɑ̃ɑ̃tí kɛ nɑmu muyɑɑ́ mmiɛkɛ kó bɛkperíbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bɑkɛ́, kɛ bɛ̀ fɛ̀ìkùnnɛ kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu yɑ̀ ò bɛ̀ nɑmɛ̀. 16Kɛ̀ dɛ̀ dò mmɛmmɛ, di bɑ́ɑ́ yie nkòò mɔù di wɑ́tí di yo ndɛ̀ nɛ̀ di yɔ̃̀ ndɛ̀ ĩ́nkɛ̀, nɛ̀ yɛbɑɑ ndi bɑɑ̀ nyɛ̀, otɑ̃ɑ̃̀pɑ̀nwè kpɛyɛ yoo tɛom̀pùtɛ̀ kpɛyɛ. 17Dɛndɛ kó dimɑ̀ɑ̀ do tú dɛ̀ɛ̀ kpɑɑní dɛ kó kufènkù nku, dɛmɔ́mmɔnnɛ tú Kirisi nwe. 18Di bɑ́ɑ́ yie nkòò mɔù di soutɛ́ di í yɑu mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í ntidɔuǹtì, di í dɔú mmɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nKuyie ntɔ̃rɛ̀, di í kɛ̃́kùnko mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í ndimɑ́ɑ̀ kɛ bɛ̀ dònnɛ̀. Dɛ kó bɛnìtìbɛ̀ tu sifeí yɛmbɛ̀ mbɛ kɛ mɔkɛ mɛnitiyɛ̀mmɛ̀ dɛtetìrɛ̀ kɔ̃mɛ. 19Bɛ̀ í tɑunɛ̀ Kirisi wèè tu diyuu. Dentɛnní Kirisi kɔbɛ tĩ̀nnì dòmmɛ̀ onìtì kó tikɔ̃̀ntì dòmmɛ̀ mmɛ, kɛ mɔkɛ itùòti nɛ̀ icĩɛ̃ nkɛ nɑmpú, kɛ kótírí Kuyie nkó kucɛ miɛkɛ kù dɔ́ mɛ̀ɛ̀ botí. 20Díndi bɛ̀ɛ̀ wɛ̃nnɛ́nɛ̀ Kirisi kɛ ku, kòò di dɛɛtɛ́nɛ̀ yɛbɔkɛ̀ kó tidɑɑtì. Dɛ̀ dòmmɛ kɛ̀ di yie nkɛ̀ kutenkù kɔbɛ wɛ̃̀tɛ kɛ di duɔ́ nyikuɔ́ ìì tu: 21Bɑ́ɑ́ túótɛ́ diɛ, bɑ́ɑ́ dɛ́útɛ́ diɛ, bɑ́ɑ́ kɑ́ɑ́kɛ́ diɛ? 22Dɛ kó ikuɔ́ tú bɛnìtìbɛ̀ kpɛyi nyi, ì yóó deèmu bɑ̀mbɑ̀. 23Dɛ kó ikuɔ́ tú mɛciì nkpɛyi nyi bɑkɛ ɑ bo nkɛ̃́kùnkomɛ̀ ɑmɑ́ɑ̀, kɛ bɑ́ɑ́ nKuyie nkɛ fɛ̃́ũnko ɑ kɔ̃̀ntì, dɛ̀ nɛ́ í teénnɛ̀ kɛ dɛì mɛyɛ̀mmɛ̀ yɛimɛ, dɛ̀ teénnɛ̀ onìtì kɔ̃̀ntì nti.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\