COLOSSIENS 3

1Di wɛ̃nnɛ́nɛ̀mu Kirisi kɛ ku kòò duɔ́ nkɛ̀ di yɑ̃̀ńtɛ́, ńwɑɑ̀nnɛ̀ Kuyie nkpɛrɛ dɛ̀ɛ̀ bo ò kɑ̀ri dɛ̀, Kuyie mbɑkù yoú. 2Nwɑɑ̀nnɛ̀ kɛĩ́nkɛ̀ kpɛrɛ kɛ bɑ́ nduɔ̀ ndi yɛ̀mmɛ̀ kutenkù kpɛrɛ, 3kɛ yɛ̃́ di kumɛ̀mu kɛ̀ di fòmmu pɑ̀mmù wɛ̃ńnɛ̀ Kirisi kɛ sɔri Kuyie mborɛ̀. 4Kirisi wèè tu di fòmmu kó dikũ̀nnì, ò bo wɛ̃tɛní dìì yiè di bo nhò bonɛ̀, koò nwɛ̃ńnɛ̀ o kpetì miɛkɛ. 5Kuɔnɛ̀ kutenkù kó mɛyɛ̀mmɛ̀, mɛ̀ɛ̀ tu: Di bo ndɔuti dɔutinɛ̀mɛ̀ ditɔbɛ̀, di bo mbɛnkúmɛ̀ dimɑ́ɑ̀ kɛ yũɔ̃ mbɛnìtìbɛ̀ yɛ̀mmɛ̀, di bo mmɔkɛmɛ̀ iyɛntotí yɛiyi. Di bɑ́ ntú bɛ̀ɛ̀ í diɛ̀ ntikpɑ̀tì, dɛ̀ í cɑ̃́ɑ̃́nnɛ̀ mubɔɔféù. 6Kuyie mbo bekɛ́nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ yetɛ ku kpɛti kɛ dɔɔri mɛ kóò botí kɛ̀ dɛ̀ nyóù mɛdiɛ̀. 7Di do dɔɔri mɛɛ̀ botí kɛ mɛyɛi ndi nɔ. 8Di mmɔ̀nnì yóunɛ̀ kumiɛpíɛ́ nɛ̀ kuyonku nɛ̀ tidɔnnitì nɛ̀ yɛsɑ̃́ɑ̃̀mbɛ̀ nɛ̀ tinɑ́ɑnyɛiti. 9Di bɑ́ nsoú nditɔbɛ̀, kɛ yɛ̃́ di dɑ̀tɛ́mɛ̀ di borimɛ kótímɛ̀ kɛ dootóo, 10kɛ tùótɛ́ mɛborimɛ pɑ̀mmɛ̀ kɛ dɑ̀ɑ́tí kɛ́nɑɑ́ mbɛnitipɑ̀mbɛ̀. Kuyie ndo di dɔ̀ɔ̀ kɛ̀ dí ndòmmɛ̀, kɛ́mmɔkɛ Kuyie nkó mɛciì. 11Mɛbɑtimɛ̀ tɛ̃́nkɛ í bo Sifu nɛ̀ wèe í tú Sifu bɛ cuokɛ̀, wèè cɑ̃ntɛ́ nɛ̀ wèè í cɑ̃ntɛ́, okpɑ́kpɑ̀rì nɛ̀ timútì kou, kudɑɑkù nɛ̀ wèè í tú kudɑɑkù bɛmɔu bɛ̀ tɑunnɛ̀ Kirisi nwe kòò bɛ̀ te. 12Kuyie nkuù di dɔ́ kɛ di tɑ̃ɑ̃tɛ́ kɛ̀ di tú ku kɔbɛ. Di mmɔkɛnɛ̀ ditɔbɛ̀ mɛsémmɛ̀, kɛ́nnitì, kɛ́nkɛ̃́kùnko dimɑ́ɑ̀, kɛ́ntú bɛnitisɑ̀ɑ̀bɛ̀, kɛ nɔ nkɛ mi. 13Mmɔkɛnɛ̀ mɛminnímɛ̀ nɛ̀ ditɔbɛ̀, kɛ́ncĩ́ɛ̃́nko ditɔbɛ̀, kòò mɔù yetɛ́nɛ̀ otɔù wèè ò cĩ̀ɛ̃́ Kirisi di cĩ̀ɛ̃́ mmɛ̀ɛ̀ botí. 14Tìì dɔ̀kɛ tú tidiɛtì tiì tu di bo ndɔ́mɛ̀ ditɔbɛ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ́nɑ kɛ́nwɛ̃ nweti weti. 15Kirisi kó diwɛ̀ì mbo di miɛkɛ. Kuyie ndi yu dìì kpɛ́í kɛ̀ di bo ńwɛ̃ nkɛ dò nhonìtì òmɑ́ɑ̀. Nsɑ̃ntínɛ̀ Kuyie kù di dɔɔri dɛ̀ɛ̀ kpɛ́í. 16Kirisi kó tinɑ́ɑǹtì ḿbo di miɛkɛ mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ̀ di nciì, kɛ tiè nditɔbɛ̀, kɛ yɑ́úkùnko ditɔbɛ̀ kɔ̃̀ntì, kɛ diè nKuyie nkó yɛsɑ̃ɑ̃ nnɛ̀ ku kó iyiɛ nkɛ kù sɑ̃ntí nɛ̀ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mu di duɔ́ nyìì yiɛ, kɛ nkù sɑ̃ntí nɛ̀ di yɛ̀mmɛ̀ mɛmɔu. 17Di dɔɔ̀rìmɛ̀ nɛ̀ di nɑ́ɑǹtì dɛ̀ mbɛnkú di túmɛ̀ Kirisi kɔbɛ, kɛ̀ di ndɔúnnɛ̀ ti cicɛ Kuyie mutɔ̃mmú Kirisi kpɛ́í. 18Bɛnitipòbɛ̀, nyíénnɛ̀ di dɑɑbɛ̀ kpɛti, Kuyie nkɔbɛ dò nkɛ́ mmɛ ndɔɔri. 19Bɛnitidɑɑbɛ̀, ndɔ́nɛ̀ di pobɛ̀, di miɛkɛ bɑ́ɑ́ sɔ̃́ntɛ́ kɛ́ mbɛ̀ cɔ̀ú nkɛ̀ di bɛ̀ kpɑ̀nnɛ̀. 20Ibí, nyíénnɛ̀ di yɛmbɛ̀ kpɛti timɔu, Kuyie mmɛ ndɔ́. 21Ibí yɛmbɛ̀, di bɑ́ɑ́ sɔ̃́ntɛ́ kɛ́nkpɑnnɛ̀ ibí, i yɛ̀mmɛ̀ yɑ̀ɑ̀ bo cɑɑ̀rɛ̀. 22Díndi tidɑɑtì, nyíénnɛ̀ bɛ̀ɛ̀ di te bɛ kpɛti timɔu, dɛ̀ bɑ́ ntú bɛ̀ bo dìì mɔ̀nnì mɑ́ɑ̀ kɛ̀ dɛ̀ bo bɛ̀ nɑrikɛ, mpĩ́nnɛ̀ bɛ tɔ̃mmú nɛ̀ mɛyɛ̀mmɛ̀ mɛmɑ́ɑ̀ di dé mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nti Yiɛ̀. 23Di dɔɔri dɛ̀ dɛmɔu, dí ndɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri nɛ̀ di yɛ̀mmɛ̀ mɛmɔu, kɛ́ ndò ndi pĩ́ nti Yiɛ̀ nkó mutɔ̃mmú, dɛ̀ bɑ́ ndò ndi pĩ́ mbɛnìtìbɛ̀ kɔ̃mu, 24kɛ́nyɛ̃́ kɛ dò ndi bo wɛ̃nnɛ́nɛ̀ Kirisi kɛ́di o cicɛ kpɑ̀tì ò bɑ̀ɑnɛ̀ tì bɛ̀ɛ̀ tu o kɔbɛ. Kɛ yɛ̃́ weè tumɛ̀ di Yiɛ̀ ndimɔu di pĩ nwèè tɔ̃mmú. 25Wèè mɛ ndɔ̀ɔ̀ri mɛyɛi, ò bo yɑ̀ mɛ kó tiyeti, Kuyie mborɛ̀ òmɔù í cɑ̃́ɑ̃́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\