DANNIYƐƐRI 1

1Sudɑɑ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Sosɑkimmu kpɑ̀tì benni tɑ̃ɑ̃́nnì kɛ̀ Bɑbidɔnni kóo kpɑ̀ɑ̀tì Nɛbukɑnnɛsɑɑ do Sedisɑdɛmmu mudoò. 2Kɛ̀ Kuyie nduɔ́ nkòo nɑ Sosɑkimmu, kɛ́ bɛ̀ pĩ̀ḿmú kɛ́túótɛ́ nɛ̀ tikɔutɛ́nɛntì mɑtì Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ kɛ́kònnɛ̀ Bɑbidɔnni, kɛ́ tì tɑnnɛ́ tɛbɔɔcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ o bɔkɛ̀ bo kùù dieku miɛkɛ. 3Kɛ̀ Nɛbukɑnnɛsɑɑ nɑ́kɛ́ Asepenɑɑsi wèè bɑkɛ́ bɛ̀ fɔ̃̀mmu bɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ pĩ ntɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ mutɔ̃mmú kɛ dɔ̀ wèe wéntɛ́ Isidɑyɛɛribɛ miɛkɛ, kɛ́tɑ̃ɑ̃tɛ́ bɛdɑpɑ̀mbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ yɛ̀nní bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ cɛ̃́ĩ yoo bɛnitidiɛbɛ̀ kpɛsi miɛkɛ, 4kɛ í mɔkɛ kuyɛ̀nkù, kɛ wenni kɛ kpeńnì, kɛ yɛ̃́ mɛciì mmɛmɔu kɛ nɔ nkɛ bɛí dɛmɔu, kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ bɛnkɛ muwɑ̃ɑ̃̀mù nɛ̀ Bɑbidɔnni kó tinɑ́ɑǹtì, kɛ̀ bɛ̀ɛ pĩ́ nhokpɑ̀ɑ̀tì cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ mutɔ̃mmú. 5Kòo kpɑ̀ɑ̀tì dɔ̀ bɛ̀ mbɛ̀ duɔ̀ nyɛwe yɛmɔu mudiì wenwe okpɑ̀ɑ̀tì ò yo mmù, nɛ̀ mɛnɑɑ̀ nhò yɔ̃̀ mmɛ̀, kɛ́ mbɛ̀ duɔ̀ nyitié nyɛbie nyɛ̀tɑ̃ɑ̃ti miɛkɛ, kɛ̀ bɛ̀ nɛ́ nɑ kɛ́tɑ o tɔ̃mmú miɛkɛ. 6Bɛ̀ tɑ̃ɑ̃tɛ́ bɛ̀ɛ̀ dɑpɑ̀mbɛ̀ kɛ̀ Sudɑɑ botí kɔbɛ mbo bɛ miɛkɛ bɛ̀nɑ̀ɑ̀: Dɑnniyɛɛri nɛ̀ Anɑnniyɑ nɛ̀ Mikɑyɛɛri nɛ̀ Asɑdiɑ. 7Wèè bɑkɛ́ bɛ̀ fɔ̃̀mmu bɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ pĩ ntɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ mutɔ̃mmú kòo bɛ̀ keutɛ́ yɛyètɛ̀ tɛyɛ̀, kɛ yú Dɑnniyɛɛri kɛ dɔ̀ Bɛtisɑsɑɑ kɛ yú Anɑnniyɑ kɛ dɔ̀ Sɑdidɑki, kɛ yú Mikɑyɛɛri kɛ dɔ̀ Mɛsɑki, kɛ yú Asɑdiɑ kɛ dɔ̀ Abɛɛdi-Nɛkoo. 8Kɛ̀ Dɑnniyɛɛri tɑ̃ɑ̃tɛ́ kɛ í ndɔ́ kɛ́sĩnkùnnɛ omɑ́ɑ̀ nɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì yo mmùù diì nɛ̀ ò yɔ̃̀ mmɛ̀ɛ̀ nɑɑ̀. Kòo nɑ́kɛ́ wèè bɑkɛ́ bɛ̀ fɔ̃̀mmu bɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ pĩ ntɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ mutɔ̃mmú kɛ dɔ̀ ò bɑ́ɑ́ ò dɔ̀ɔ̀nɛ̀ muwɛ̃rímú kòo di okpɑ̀ɑ̀tì yo mmùù diì kɛ́sĩnkùnnɛ omɑ́ɑ̀. 9Kɛ̀ Kuyie nkɑ́ɑ́kɛ́ wèè bɑkɛ́ bɛ̀ fɔ̃̀mmu bɛ̀ kɛ̀ pĩ ntɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ mutɔ̃mmú o yɛ̀mmɛ̀ kòo yie nDɑnniyɛɛri ò nɑ̀kɛ́ tì. 10Kɛ nɛ́ nɑ́kɛ́ Dɑnniyɛɛri kɛ dɔ̀: Okpɑ̀ɑ̀tì mɔ́mmuɔ nweè n nɑ̀kɛ́ di dò nkɛ́nyo ntìì diitì kòò sɔ̃́ ndi kɔ̃̀ntì í dònnɛ̀ bɛdɑpɑ̀mbɛ̀ tɔbɛ̀ di yɑ̀ɑ̀ bo n fítɛ́ koò n kuɔ. 11- 12Kɛ̀ Dɑnniyɛɛrii nɑ́kɛ́ wèè bɑkɛ́ bɛ̀ fɔ̃̀mmu bɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ pĩ ntɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ mutɔ̃mmú ò tɑ̃ɑ̃tɛ́ wè kòò bo mbɛ̀ duɔ̀ ntidiitì kɛ dɔ̀: N dɑ bɑ́ɑmmu ɑ ti yɑ́ɑ́kɛ́, mí nnɛ̀ n nɛ́pobɛ̀ Anɑnniyɑ nɛ̀ Mikɑyɛɛri nɛ̀ Asɑdiɑ kɛ̀ bɛ̀ nti duɔ̀ ntikũnfɑ̃ɑ̃̀tì kɛ̀ ti yo nkɛ nti duɔ̀ mmɛnɛ́buo nkɛ̀ ti yɔ̃̀ nkɛ̀ dɛ̀ mmɔkɛ yɛwe tɛpíítɛ̀. 13Kɑ̀ɑ nti wéí tínti nɛ̀ bɛdɑpɑ̀mbɛ̀ tɔbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ yo nhokpɑ̀ɑ̀tì kó mudiì, dɛ mɔ̀nnì kɑ̀ɑ yɑ̀ kɛ̀ dɛ̀ dòmmɛ̀, kɑ̀ɑ nɛ́ bo dɔɔ̀mɛ̀ ɑ́ mɛ̀ dɔ̀ɔ̀. 14Kɛ̀ dɛ kóo nìtìi yie ndɛ kó tinɑ́ɑǹtì kɛ́ bɛ̀ yɑ̀ɑ́kɛ́ kɛ dɔ̀ yɛwe tɛpíítɛ̀. 15Dɛ kó yɛwe kó mɛpɛ̃ɛ̃tímɛ̀ miɛkɛ, kɛ̀ bɛ̀ nsɔ̃́ mbɛ ììkɛ̀ pìɛ́kɛ́ kɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ bɛdɑpɑ̀mbɛ̀ tɔbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ yo nhokpɑ̀ɑ̀tì yo mmùù diì bɛmɔu. 16Mɛm̀mɛ kòo sɔɔtɛ́ kɛ́ mbɛ̀ duɔ̀ ntikũnfɑ̃ɑ̃̀tì mɑ́ɑ̀ kɛ bɛ̀ mɛnnínɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì kó mudiì nɛ̀ o nɑɑ̀. 17Kɛ̀ Kuyie nduɔ́ ndɛ kó bɛdɑpɑ̀mbɛ̀ bɛnɑ̀ɑ̀ mɛciì mmɛdiɛ̀ nkɛ̀ bɛ nyɛ̃́ yɛpɑ́tɛ kɛ̀ bɛ yɛ̀mmɛ̀ ńfòù, kɛ̀ Dɑnniyɛɛri nnɔ nkɛ bɛí ntidɔuǹtì nɛ̀ mɛbɛnkùmɛ̀ mɛmɔu botí. 18Kɛ̀ dɛ̀ɛ tuɔkɛ okpɑ̀ɑ̀tì Nɛbukɑnnɛsɑɑ do yɛ̃ nhò dɔ́ kɛ́ bɛ̀ wèńní dìì mɔ̀nnì kɛ̀ wèè bɑkɛ́ bɛ̀ fɔ̃̀mmu bɛ̀ kɛ̀ pĩ ntɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ mutɔ̃mmú kòo bɛ̀ kɔ̀tɛnko. 19Kòo kpɑ̀ɑ̀tìi bɛ̀ nɑ̀kɛ́nɛ̀ bɛmɔu, òmɔù í mmɑ̀nnɛ̀ mɛciì nDɑnniyɛɛri nɛ̀ Annɑniyɑ nɛ̀ Mikɑyɛɛri nɛ̀ Asɑdiɑ. Mɛm̀mɛ kòo bɛ̀ tùótɛ́ o tɔ̃mmú. 20Kòo mbɛ̀ nɑ̀ɑ́nnɛ̀ bɑ́ kòò dɔ́ wèe bɛ̀ bekɛ́ tìì ĩ́nkɛ̀ tìì tu mɛyɛ̀mmɛ̀ nɛ̀ mɛciì nkpɛti, bɛ kó mɛtɛ̃́nnímɛ̀ nwenni kɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́ kucɛ tɛpíítɛ̀ o ɛì kó bɛpɑ̃ɑ̃bɛ̀ nɛ̀ o kó bɛnitinɔ̀mbɛ̀ kɔ̃mɛ. 21Kɛ̀ Dɑnniyɛɛri mpĩ́ nhokpɑ̀ɑ̀tì tɔ̃mmú kɛ́tuɔkɛnɛ̀ Siduusi nɑɑ́ ndìì mɔ̀nnì okpɑ̀ɑ̀tì diɛwè.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\