DANNIYƐƐRI 12

1Kɛ̀ Kuyie ntɔ̃nnìi yíɛ́ kɛ́ n nɑ́kɛ́ kɛ dɔ̀: Dɛ mɔ̀nnì Kuyie tɔ̃rɛ̀ kóo kótì Misɛɛdi wèè bɑ̀ɑ Kuyie nkɔbɛ ò bo kɔtɛní, dɛ kó dimɔ̀nnì yó ntú mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ kpɛri ndi. Dɛ kó mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ botí mu nyí ɑ̃nnɛ́ nɛ̀ ti bomɛ̀ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ní yíe. Dɛ mɔ̀nnì ɑ kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ yètɛ̀ wɑ̃̀ri mufòmmu pɑ́tíri miɛkɛ bɛɛ̀ yóó cootɛ́. 2Bɛcíríbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bo kudɔnkù, kusṹkù bo entɛ dɛ yiè, kɛ̀ bɛ̀mɑbɛ̀ɛ tɑ mufòmmu mùù bo sɑ̃́ɑ̃̀, kɛ̀ bɛtɔbɛ̀ɛ tɑ ifɛi miɛkɛ, mɛhɑ́ɑ́rìmɛ̀ sɑ̃́ɑ̃̀. 3Kɛ̀ mɛciì nyɛmbɛ̀ mmiɛti kɛĩ́nkɛ̀ tiwɛtì kɔ̃mɛ. Bɛ̀ɛ̀ teénnɛ̀ bɛtɔbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ nɑ kɛ dɔɔri Kuyie ndɔ́mɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ mmiɛti siwɑ̃̀ɑ̃ dòmmɛ̀ sɑ̃́ɑ̃̀. 4Fɔ̃́ nDɑnniyɛɛri ɑ́ nsɔri dɛ kó tinɑ́ɑǹtì, ɑ bɑ́ɑ́ dennɛ di mpɑ́tíri tɔ tì kɛ̀ kumɑ̀nku mu nyí tùɔ̀kɛ. Kɛ̀ dɛ mɔ̀nnì tùɔ̀kɛ mɛmmɛ bɛnìtìbɛ̀ pɛ́u yóó dì kɑ̀ɑ̀mmu kɛ̀ dìi bɛ̀ yìɛ́ mɛciì. 5Mí nDɑnniyɛɛri kɛ̀ nní nwúó ndɛ kó mɛbɛnkùmɛ̀ kɛ́yɑ̀ bɛnìtìbɛ̀ tɔbɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ còḿmú kukó nyɑ́kɛ̀ yɛdɛ́ yiè ndìmɑrì otɔù ditɛrì. 6Kɛ̀ bɛ kóò mɔùu bekɛ wèè dɑ̀ɑ́tí tiyɑɑ̀pɛ́ítì kɛ cómmú mɛniɛ nyĩ́nkɛ̀ kɛ dɔ̀: Dɛ kó mɛbɛnkùcɑ̀mmɛ̀ yóó deè ɔ̃̀mmɔ̀nnì? 7Kòo youtɛ o nɔ̀ùtɛ̀ kɛĩ́nkɛ̀ kɛ̀ n keè ò bɛ́immɛ̀ kɛ dɔ̀: Kuyie mbomu kɛ̀ m bɛ́i kɛ yu ku yètìrì, dɛ kó mɛborimɛ yó mmɔkɛ yɛbie nyɛ̀tɑ̃ɑ̃ti ndi nɛ̀ dikéè. Mɛ̀ yóó deè Kuyie nkɔbɛ kó muwɛ̃rímú bo deè dìì mɔ̀nnì ndi pɑ́íí. 8Mí nDɑnniyɛɛri kɛ̀ n keè dɛ kó tinɑ́ɑǹtì, m mɛ nyí mbɑntɛ́, kɛ̀ dɛɛ̀ nte kɛ̀ m bekɛ kɛ dɔ̀: N Yiɛ̀ ndɛndɛ kó dimɑ̀ɑ̀ yóó deè ɔ̃̀mmɔ̀nnì? 9Kòo n tɛ̃́nnɛ́ kɛ dɔ̀: Dɑnniyɛɛri ɑ bɑ́ nyĩɛ̃̀kù, dɛ kó tinɑ́ɑǹtì dò nkɛ́nsɔrimu kɛ̀ kumɑ̀nku yɑ̀ɑ tuɔkɛnní. 10Mɛbennímɛ̀ bo wénkùnnɛ bɛnìtìbɛ̀ pɛ́u, kɛ̀ bɛ̀ɛ wenkɛ kɛ́sɑɑtɛ. Bɛyɛibɛ bɛ̀ɛ̀ í dò nkɛ́nɑ kɛ́keè kɛ̀ bɛ̀ nsɔkɛ́ kɛ dɔɔri mɛyɛi. Bɛ̀ɛ̀ ciì kɛ̀ bɛmbɛɛ bɑntɛ́ dɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri. 11Kɛ túótɛ́nɛ̀ bɛ̀ yóó yóu dìì yiè bɛ̀ bo nfeumɛ̀ iwũɔ̃ Kuyie nnɛ̀ bɛ̀ yóó dɔú ndìì yiè isɔkɛ kpɛrɛ dɛ̀ɛ̀ tu mɛyɛi ndiɛmɛ̀ diwũɔ̃tɔ̀nnì ĩ́nkɛ̀ dɛ̀ yó mmɔkɛ yɛwe tɛkɔupíítɛ̀ nɛ̀ sikɔusìdɛ́ nɛ̀ sipísìwɛi ndi (1290). 12Dɛ̀ nnɑɑti bɛ̀ɛ̀ bo mbɑɑ kɛ́tuɔkɛ yɛbie ntɛkɔupíítɛ̀ nɛ̀ sikɔusìtɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ sipísìtɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ yɛ̀nùmmù (1335). 13Fɔ̃́ nDɑnniyɛɛri, fɔ̃́ nní ntɛ̃ĩ́ kɛ́tuɔkɛ kumɑ̀nku, dɛ mɔ̀nnì ndi ɑ yóó tɑmɛ̀ mɛom̀pùmɛ̀ miɛkɛ, kutenkù deèmù mɔ̀nnì kɛ́ítɛ́ kɛ́cɔutɛ́ ɑ cuuti.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\