DANNIYƐƐRI 3

1Kòo kpɑ̀ɑ̀tì Nɛbukɑnnɛsɑɑ dɔɔ̀ tɛsɔɔtenkɑɑnìtɛ̀ kɛ̀ tɛ okùmɛ̀ mbo mɛ́tìrìbɛ̀ sipísìtɑ̃ɑ̃ti, mɛpɛ̃kùmɛ̀ mɛ́tìrìbɛ̀ mɛ̀tɑ̃ɑ̃ti. Kòo duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ tɛ̀ còńnɛ́ Bɑbidɔnni tempɛ̃ mmiɛkɛ Dudɑɑ kó kubiriku, 2kɛ́tɔ̃ mBɑbidɔnni kó itempɛ̃ nyimɔu miɛkɛ, kɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ́kɛ́ mìníísìbɛ̀ nɛ̀ kùmɑ̀ndɑ́ɑ̀bɛ̀ diɛbɛ̀ nɛ̀ bɛsɑ́m̀pɔ́bɛ̀ nɛ̀ mɛ́ɛ́rìbɛ̀ nɛ̀ bɛdítídɔúmbɛ̀ nɛ̀ bɛbeémbɛ̀ diɛbɛ̀ nɛ̀ bɛsɑ́m̀pɔ́bɛ̀ kɛ dɔ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛní kɛ̀ bɛ̀ɛ ɑ̃nnɛ́ dibɑnni tɛtenkɑɑnìtɛ̀ ò dɔ̀ɔ̀ tɛ̀ kpɛ́í. 3Kɛ̀ bɛkperíbɛ̀ bɛmɔuu tíí nkɛ́kɑri okpɑ̀ɑ̀tì Nɛbukɑnnɛsɑɑ tenkɑɑnìtɛ̀ ììkɛ̀. 4Wèè ni dibɑnni kó ikuɔ́ kòo pĩɛ̃kɛ́ kɛ dɔ̀: Yɛhɛkɛ̀ yɛmɔu kɔbɛ, ibotí imɔu kéntɛ́nɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì bɛ́i ntì. 5Kɛ̀ di kèè dìì mɔ̀nnì siheú kuɔ̀mmɛ̀ nɛ̀ itɑ̃rí nɛ̀ tikùtìdùùtì nɛ̀ tibómbonti nɛ̀ yɛtɑ̃tɛhe nɛ̀ sipɔ̃́mpũɔ̃́ cɛ̃́nkɛ dɛbémbénnɛ̀ dɛmɔu, dí nínkú dimɔu okpɑ̀ɑ̀tì kó tɛsɔɔtenkɑɑnìtɛ̀ ììkɛ̀ kɛ́ tɛ̀ dɔu. 6Kòò mɔù yetɛ ò bo nínkúmɛ̀ kɛ́dɔu ntɛsɔɔtenkɑɑnìtɛ̀ bɛ̀ɛ ò ɑ̃nnɛ́ dihɑ̃ɑ̃tou miɛkɛ. 7Bɛ̀ kèè dìì mɔ̀nnì siheú kuɔ̀mmɛ̀ nɛ̀ itɑ̃rí nɛ̀ tikùtìdùùtì nɛ̀ tibómbonti nɛ̀ yɛtɑ̃tɛhe nɛ̀ sipɔ̃́mpũɔ̃́ cɛ̃́nkɛ dɛbémbénnɛ̀ dɛmɔu, kɛ nínkú bɛmɔu kɛtenkɛ̀ kɛ́dɔu nhokpɑ̀ɑ̀tì còńnɛ́ tɛ̀ɛ̀ sɔɔtenkɑɑnìtɛ̀. 8Dɛndɛ bɑ̀mbɑ̀ nkɛ̀ Bɑbidɔnni kɔbɛ mɑbɛ̀ɛ kɔtɛ kɛ́nɑ́kɛ́ okpɑ̀ɑ̀tì Sifubɛ kpɛ́í nkɛ dɔ̀: 9Okpɑ̀ɑ̀tì ḿbo sɑ̃́ɑ̃̀! 10Okpɑ̀ɑ̀tì fɔ̃́ɔ̃̀ mɔ́mmuɔ nduɔ́ ndinùù kɛ tú kɛ̀ bɛ̀ eé siheú nɛ̀ itɑ̃rí kɛ bentɛ tikùtìdùùtì nɛ̀ tibómbonti kɛ eé yɛtɑ̃tɛhe nɛ̀ sipɔ̃́mpũɔ̃́ kɛ bentɛ dɛbémbénnɛ̀ dɛmɔu, bɑ́ wè wèe nínkú kɛ́dɔu ntɛtenkɑɑnìtɛ̀. 11Kɛ̀ wèè yetɛ ò bo nínkúmɛ̀ kɛ́dɔu ntɛsɔɔtenkɑɑnìtɛ̀ bɛ̀ɛ ò dootóo dihɑ̃ɑ̃tou miɛkɛ. 12Okpɑ̀ɑ̀tì Sifubɛ Sɑdidɑki nɛ̀ Mɛsɑki nɛ̀ Abɛɛdi-Nɛkoo ɑ bɑɑ́ mbɛ̀ Bɑbidɔnni kó itempɛ̃ mbɛ̀ í yie nhɑ bɛ́i ndìì nùù! Bɛ̀ yetɛmu ɑ kó yɛbɔkɛ̀ kɛ í dɔ́ kɛ́dɔu ntɛsɔɔtenkɑɑnìtɛ̀ ɑ còńnɛ́ tɛ̀. 13Kɛ̀ Nɛbukɑnnɛsɑɑ miɛkɛɛ pɛikɛ mɛdiɛ̀ nkòo duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ yúní Sɑdidɑki nɛ̀ Mɛsɑki nɛ̀ Abɛɛdi-Nɛkoo kɛ̀ bɛ̀ɛ tuɔkɛní. 14Kòo bɛ̀ bekɛ kɛ dɔ̀: Sɑdidɑki nɛ̀ Mɛsɑki nɛ̀ Abɛɛdi-Nɛkoo mɛ̀nkɛ nwe di yetɛmɛ̀ n kó yɛbɔkɛ̀ kɛ yetɛ di bo dɔummɛ̀ tɛsɔɔtenkɑɑnìtɛ̀ n còńnɛ́ tɛ̀ɑ̀? 15Bɛ̀ yóó wɛ̃tɛ kɛ́heému siheú nɛ̀ itɑ̃rí kɛ́bentɛ tikùtìdùùtì nɛ̀ tibómbonti kɛ́heé yɛtɑ̃tɛhe nɛ̀ sipɔ̃́mpũɔ̃́ kɛ́bentɛ dɛbémbénnɛ̀ dɛmɔu. Dɛ mɔ̀nnì di dò nkɛ́nínkúmu kɛ́dɔu ntɛsɔɔtenkɑɑnìtɛ̀, kɛ̀ di mɛ nyetɛ di tɑti dihɑ̃ɑ̃tou miɛkɛ nkɛ. Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ n nɛ́ yɑ̀ Kuyie nkùù yóó di dɛɛtɛ́ n nɔ̀ùtɛ̀ miɛkɛ. 16Sɑdidɑki nɛ̀ Mɛsɑki nɛ̀ Abɛɛdi-Nɛkoo kɛ̀ bɛ̀ɛ tɛ̃́nnɛ́ okpɑ̀ɑ̀tì kɛ dɔ̀: Ti í mɔkɛ ti bo dɑ nɑ́kɛ́ tì. 17Kuyie nti tũ nkù bo nɑ kɛ́ tí dɛɛtɛ́nɛ̀ dihɑ̃ɑ̃tou kɛ tí dɛɛtɛ́ ɑ nɔ̀ùtɛ̀ miɛkɛ. 18Bɑ́ kɛ̀ kù mɛ nyí ti dɛɛtɛ́, ɑ́ nyɛ̃́ kɛ dò nti yetɛmu ɑ bɔkɛ̀, ti mɛ nyí yóó dɔu ntɛsɔɔtenkɑɑnìtɛ̀ ɑ còńnɛ́ tɛ̀! 19Kɛ̀ Nɛbukɑnnɛsɑɑ miɛkɛɛ pɛikɛ mɛdiɛ̀ nSɑdidɑki nɛ̀ Mɛsɑki nɛ̀ Abɛɛdi-Nɛkoo kòo ììkɛ̀ yɑ̃tirɛ, kòo duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ yíɛ́ muhɑ̃ɑ̃́ ndihɑ̃ɑ̃tou kɛ̀ dìi tonkɛ̀ kɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́ dì ɔ̃ ndòmmɛ̀ kucɛ mɛ̀yiekɛ̀. 20Kòo pɛ́i mbɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ kpeńnì kɛ dɔ̀ bɛ̀ɛ boú Sɑdidɑki nɛ̀ Mɛsɑki nɛ̀ Abɛɛdi-Nɛkoo kɛ́dootóo di miɛkɛ. 21Kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ pĩ nkɛ́boú kɛ̀ bɛ̀ ɑ̃ bɛ yɑ̀ɑ̀tì, bɛ yɑɑ̀tɑ̀ɑ̀kɛ nɛ̀ bɛ yɑɑ̀bòrɛ̀ kɛ ókɛ́nɛ̀ bɛ kɛ̃́ĩ́, kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ dootóo dihɑ̃ɑ̃tou miɛkɛ. 22Kɛ sɔ̃́ nhokpɑ̀ɑ̀tì bɛ́i nkɛ̀ bɛ̀ tũ̀nnɛ o nùù kɛ yíɛ́ muhɑ̃ɑ̃́ ndihɑ̃ɑ̃tou kɛ̀ dì tònkɛ̀ kɛ wũɔ̃tɛ́. Kɛ̀ fɛhɑ̃ɑ̃dɛɛ̀nfɛ̀ɛ kuɔ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ do bɛ̀ pĩ nkɛ́dootóo dɛ miɛkɛ. 23Sɑdidɑki nɛ̀ Mɛsɑki nɛ̀ Abɛɛdi-Nɛkoo kɛ̀ bɛ̀ɛ do bɛtɑ̃ɑ̃ti dihɑ̃ɑ̃tou miɛkɛ kɛ boú. 24Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ dɛ̀ɛ di okpɑ̀ɑ̀tì Nɛbukɑnnɛsɑɑ mɛdiɛ̀ nkɛ̀ bɛ̀ nyóó dɑɑtɛ kòò ìtɛ́ ditĩ̀nnì miɛkɛ kɛ́bekɛ o kó bɛtũ̀mbɛ̀ kɛ dɔ̀: Di í boú bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀tɑ̃ɑ̃ti ndi kɛ dootóo dihɑ̃ɑ̃tou miɛkɑɑ̀? Kɛ̀ bɛ̀ɛ ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Okpɑ̀ɑ̀tì mɛm̀mɛ. 25Kòò dɔ̀: N nɛ́ wúó nhɔ̃ mbɛnìtìbɛ̀ bɛ̀nɑ̀ɑ̀ kɛ̀ bɛ̀ cèntì muhɑ̃ɑ̃́ miɛkɛ bɑ́ bɛ̀ í boú, bɛ mɔù mɛ nyí kɔ̀utɛ, kòo nɑɑnwè mɔù dɛ̀ bo kɛ dònnɛ̀ Kuyie ntɔ̃nnì? 26Kòo kpɑ̀ɑ̀tìi tɔ́ɔ́nko dihɑ̃ɑ̃tou kó dibòrì kɛ yú kɛ dɔ̀: Sɑdidɑki nɛ̀ Mɛsɑki nɛ̀ Abɛɛdi-Nɛkoo bɛ̀ɛ̀ bɑ̀ɑ́ nKuyie nkùù bɑkɛ́ kɛĩ́nkɛ̀ nɛ̀ kɛtenkɛ̀, yɛ̀nnɛ̀nní kɛ́kɔtɛní diɛ! Kɛ̀ bɛ̀ɛ yɛ̀nní bɛtɑ̃ɑ̃ti dihɑ̃ɑ̃tou miɛkɛ. 27Kɛ̀ mìníísìbɛ̀ nɛ̀ kùmɑ̀ndɑ́ɑ̀bɛ̀ diɛbɛ̀ nɛ̀ bɛsɑ́m̀pɔ́bɛ̀ nɛ̀ mɛ́ɛ́rìbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ tíí nkɛ́ bɛ̀ wèńní, kɛ sɔ̃́ mmuhɑ̃ɑ̃́ nyí bɛ̀ kɑ̀ɑ́kɛ́, bɛ yùtì ketɛ́ kɛ í wũɔ̃tɛ́, bɛ yɑ̀ɑ̀tì mɛ nyí cɔ̀útɛ́, kuyukú nɔ́ú ketɛ́ kɛ í bɛ̀ dèkɛ. 28Kòo kpɑ̀ɑ̀tìi pĩɛ̃kɛ́ kɛ dɔ̀: Kuyie nSɑdidɑki nɛ̀ Mɛsɑki nɛ̀ Abɛɛdi-Nɛkoo tũ nkù yètìrì ndɛu, kuù tɔ̃nní ku tɔ̃nnì kɛ̀ dì dɛɛtɛ́ ku kó bɛtɔ̃mbɛ̀, bɛ̀ do ku ndé kɛ yetɛ mí nhokpɑ̀ɑ̀tì n kpɛti, kɛ yié nkɛ duɔ́ mbɛmɑ́ɑ̀ kɛ tú bɛ̀ bo bɛ̀ fɛ̃́ũmmɛ̀ tɔ̃ũnɛ̀ bɛ̀ bo yóumɛ̀ Kuyie mbɛ̀ tũ nkù, kɛ́dɔu nyɛbɔkɛ̀. 29Dɛɛ̀ kpɛ́í nte kɛ̀ n yóó yeè kɛ dɔ̀: Bɑ́ wèè nìtì, bɑ́ kòo botí tú kù, bɑ́ kòò yɛ̀nní dɛ̀, bɑ́ kòò nɑ̀ɑ́ ntìì nɑ́ɑǹtì wèè bo sɑ̃́ɑ̃́ nKuyie nSɑdidɑki nɛ̀ Mɛsɑki nɛ̀ Abɛɛdi-Nɛkoo bɛ̀ bɑ̀ɑ́ nkù bɛ̀ɛ ò kèkɛ́ kòo cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ɛ nɑɑ́ ndidobonnì. Dibɔɔ̀ mɑrì bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́dɛɛtɛ́ miɛ̀ mbotí bɛnìtìbɛ̀. 30Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ Nɛbukɑnnɛsɑɑ duɔ́ nSɑdidɑki nɛ̀ Mɛsɑki nɛ̀ Abɛɛdi-Nɛkoo yɛkɑ̀rɛ̀ yɛ̀ɛ̀ pɛ̃ɛ̃tɛ́ ò do bɛ̀ duɔ́ nyɛ̀. 31Kòo kpɑ̀ɑ̀tìi bɛ́innɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu ibotí imɔu kɔbɛ kɛtenkɛ̀ kɛmɔu kɔbɛ kɛ dɔ̀: Dí mbo kɛ̀ dɛ̀ nɑɑti dimɔu. 32N wèńtɛ́ kɛ sɔ̃́ ndɛ̀ wenni kɛ dò n nɑ́kɛ́ bɛnìtìbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ nyɛ̃́ Kuyie nkùù bɑkɛ́ kɛĩ́nkɛ̀ nɛ̀ kɛtenkɛ̀ kù dɔ̀ɔ̀ tìì diɛtì n kpɛ́í. 33Dɛ kó mɛdɔɔ̀rìmɛ̀ cɑ̀mmɛ̀ dɛumu mɛdiɛ̀, kù dɔ̀ɔ̀ tìì diɛtì kpetì nti, kuù yó mbɑkɛ́ sɑ̃́ɑ̃̀, ku kpɑ̀tì í yó mmɔkɛ kumɑ̀nku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\