DANNIYƐƐRI 5

1Diyiè mɑrì kòo kpɑ̀ɑ̀tì Bɑditɑsɑɑ ɑ̃nnɛ́ dibɑnni, kɛ́yú o ɛì kó bɛkperíbɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ mbo tɛkɔupíítɛ̀ (1000) kɛ́mbo dibɑnni, kòò yɑ̃ mɛnɑɑ̀. 2O yɛ̀mmɛ̀ cɑ̀tɛ́ dìì mɔ̀nnì kòò dɔ̀, bɛ̀ɛ túótɛ́ní isɔɔbòòkɛ nɛ̀ timɑ́tì pɛ́ítì kpɛyi, o cicɛ Nɛbukɑnnɛsɑɑ do tɔní ì Sedisɑdɛmmu kó Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ yɑ̃̀nnɛ̀, wenwe nɛ̀ o ɛì kó bɛkperíbɛ̀ nɛ̀ o pobɛ̀ nɛ̀ o pocĩɛ̃̀. 3Kɛ̀ bɛ̀ɛ túótɛ́ní Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó ibòòkɛ bɛ̀ do tɔní ì Sedisɑdɛmmu kɛ́duɔ́ nhokpɑ̀ɑ̀tì kɛ̀ bɛ̀ɛ yɑ̃̀nnɛ̀ wenwe nɛ̀ o ɛì kó bɛkperíbɛ̀ nɛ̀ o pobɛ̀ nɛ̀ o pocĩɛ̃̀. 4Bɛ̀ yɑ̃̀ dìì mɔ̀nnì kɛ́nsɑ̀nnɛ̀ kɛ́ndiè nkɛ sɑ̃ntí sitenkɑɑnìi mɛsɔɔ nkpɛsi nɛ̀ timɑ́tì pɛ́ítì kpɛsi nɛ̀ disɔɔwũɔ̃̀ kpɛsi nɛ̀ timɑ́tì kpɛsi nɛ̀ idɛí kpɛsi nɛ̀ yɛtɑ̃́rɛ̀ kpɛsi. 5Dɛndɛ bɑ̀mbɑ̀ nkɛ̀ tɛnɔ̀ùtɛ̀ mɑtɛ̀ɛ yɛ̀nní kɛ́nwɑ̃ũ kumɑrí dɛfìtírɛ̀ tɑkɛ́ bɛ̀ kɑ̀ri dɛ̀ tɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀. Kòo kpɑ̀ɑ̀tìi tɛ yɑ̀ kɛ dɔ̀ mɑ̀tì mɑ̀tì kɛ̀ dɛ̀ɛ ò kpeí, 6kóò kpeí mɛdiɛ̀ nkòo ììkɛ̀ɛ yɑ̃tirɛ, kòo kɔ̃m̀bùɔ̀tìi do mɛdiɛ̀, nkòo núù nní nkpeutí kɛ bokù yɛtɔbɛ̀. 7Kòo pĩɛ̃kɛ́ kɛ dɔ̀ bɛ̀ɛ yúní bɛnitinɔ̀mbɛ̀ nɛ̀ bɛpɑ̃ɑ̃bɛ̀ nɛ̀ bɛdítíbɔmbɛ̀. Kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ yùní. Kòo bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Wèè bo bɑntɛ́ i nwɑ̃rii kɛ́ n nɑ́kɛ́ ì tu mù m bo ò dɑ̀tínnɛ́ tiyɑɑ̀sɑ̀ɑ̀tì kóò dùú mmɛsɔɔfĩmmɛ kòò ntú otɑ̃ɑ̃́nwè n kpɑ̀tì miɛkɛ. 8Bɛ̀ɛ̀ kɔ̀tɛní bɛmɔu, òmɔù mɛ nyí nnɑ kɛ kɑ̀ɑ ndɛ kó iwɑ̃rii kɛ nɑ̀kɛ́ okpɑ̀ɑ̀tì dɛ kó tinɑ́ɑǹtì tu mù. 9Kɛ̀ dɛ̀ɛ di Bɑditɑsɑɑ kòo ììkɛ̀ dɔkɛ yíɛ́ yɑ̃tirɛ mɛdiɛ̀. Kɛ̀ dɛ̀ múnkɛɛ di o ɛì kó bɛkperíbɛ̀ mɛdiɛ̀. 10Kòo kpɑ̀ɑ̀tì Nɛbukɑnnɛsɑɑ pokùu onitipokpɑ̀ɑ̀tìi keè bɛ̀ kuɔ̀mmɛ̀ kɛ́tɑroo dibɑnni kó kudieku miɛkɛ bɛ̀ kɑ̀ri dɛ̀ kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀: Okpɑ̀ɑ̀tì mbo sɑ̃́ɑ̃̀! A bɑ́ɑ́ yóu kɑ̀ɑ kɔ̃m̀bùɔ̀tì nduò kɑ̀ɑ ììkɛ̀ yɑ̃́tìrì. 11A kpɑ̀ɑ̀tìyuu miɛkɛ onìtì bomu Kuyie nkó Muyɑɑ́ mbonɛ̀ wè. A cicɛ kó tikpɑ̀tì miɛkɛ nkɛ ti do bɑntɛ́mɛ̀ ò wùómmɛ̀ diyuu kɛ yɛ̃́ dɛmɔu, kòo ciì ndònnɛ̀ Kuyie nkɔ̃mɛ. Dɛɛ̀ do te kɑ̀ɑ cicɛ Nɛbukɑnnɛsɑɑ duɔ́ nkòo mbɑkɛ́ mɛciì nyɛmbɛ̀ bɛmɔu nɛ̀ bɛnitinɔ̀mbɛ̀ nɛ̀ bɛpɑ̃ɑ̃bɛ̀ nɛ̀ bɛtetiebɛ nɛ̀ bɛdítíbɔmbɛ̀. 12O kó mɛciì cɑ̃̀ɑ̃́mmu kòò yɛ̃́ dɛmɔu, kɛ nɔ nkɛ bɛí ntidɔuǹtì kɛ bɛí yɛnɑ́ɑǹhɑ̃ntíyɛ̀, kɛ nɔ nkɛ dɑ́ɑnko tìì sɔ̀ri. Duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ yúní dɛ kóo nìtì bɛ̀ tu wè Dɑnniyɛɛri, okpɑ̀ɑ̀tì do yu wè kɛ dɔ̀ Bɛtisɑsɑɑ kòo ti nɑ́kɛ́ i nwɑ̃rii tú mù. 13Kɛ̀ bɛ̀ɛ yúní Dɑnniyɛɛri, kòo kpɑ̀ɑ̀tìi ò bekɛ kɛ dɔ̀: Fɔ̃́ɔ̃̀ tu Dɑnniyɛɛri, n cicɛ okpɑ̀ɑ̀tì Nɛbukɑnnɛsɑɑ do tɔní tìì dɑɑtì Sudɑɑ tenkɛ̀ ti kó kùmɑkɑ̀ɑ̀? 14N kèè bɛ̀ tumɛ̀ ɑ mɔkɛ Kuyie nkó Muyɑɑ́ nkɛ wúó ndiyuu, kɛ ciì, kɑ̀ɑ ciì ncɑ̃̀ɑ̃́. 15Bɛ̀ yùnímu diɛ mmɛciì nyɛmbɛ̀ nɛ̀ bɛnitinɔ̀mbɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ bo kɑɑ̀ nyiwɑ̃rii kɛ́ n nɑ́kɛ́ ì tu mù, bɛ̀ mɛ nyí nɑ. 16Kɛ̀ bɛ̀ n nɑ̀kɛ́ kɛ tú fɔ̃́ nnɔ nkɛ nɑ́ɑ́ nyɛnɑ́ɑǹhɑ̃ntíyɛ̀ tu mù kɛ nɔ nkɛ dɑ́ɑnko tìì sɔ̀ri. Kɑ̀ɑ nɑ kɛ kɑ̀ɑ̀ nyiwɑ̃rii iì nkɛ ǹ nɑ̀kɛ́ ì tu mù, bɛ̀ dɑ dɑ́tínnɛ́ tiyɑɑ̀sɑ̀ɑ̀tì kɛ dɑ dúú mmɛsɔɔfĩmmɛ, kɑ̀ɑ ntú otɑ̃ɑ̃́nwè n kpɑ̀tì miɛkɛ. 17Kɛ̀ Dɑnniyɛɛrii tɛ̃́nnɛ́ okpɑ̀ɑ̀tì kɛ dɔ̀: Okpɑ̀ɑ̀tì nte ɑ cuuti nɛ̀ ɑ pɑ̃rɛ̀, yoo ɑ dɛ̀ pɑ̃ otɔù mɔù, n nɛ́ yóó kɑɑmmu bɑkɛ dɛ kó iwɑ̃rii kɛ́ dɑ nɑ́kɛ́ ì tu mù. 18Kuyie nkùù bɑkɛ́ kɛĩ́nkɛ̀ nɛ̀ kɛtenkɛ̀ kuù do dɔ̀ɔ̀ ɑ cicɛ Nɛbukɑnnɛsɑɑ okpɑ̀ɑ̀tì diɛwè. Kòo yètìrì ndɛu kɛ̀ bɛ̀ ò dé, 19nɛ̀ dɛ kpɛ́í nkɛ̀ titentì timɔu kɔbɛ, ibotí imɔu kɔ̃̀ntì nhɑu o ììkɛ̀, kòò kɔ̀ù ò dɔ́ kɛ́kuɔ bɛ̀, kɛ yóu bɛtɔbɛ̀, kɛ kɛ̃́kùnko ò dɔ́ kɛ́kɛ̃́kùnnɛ bɛ̀, kɛ dɛ́úkùnko ò dɔ́ kɛ́dɛ́úkùnko bɛ̀. 20Kòo ɑ̃nnɛ́ tɛfentɛ̀ kɛ̀ tɛpɔ̀tɛ̀ɛ ò dɛutɛ́ kɛ̀ Kuyie nhò bɔntɛ́ní kòo pɑ̀ɑ̀ tikpɑ̀tì. 21Kɛ̀ bɛ̀ɛ ò bɛ̀ti bɛnìtìbɛ̀ cuokɛ̀, kòò nfòù fɛɔ̃̀fɛ̀ kɔ̃mɛ kɛ wɛ̃ńnɛ̀ dikpɑ́ɑ̀ kóo sɑ̃mmɑrímú kɛ́ndiiti timútì fɛnɑ̀ɑ̀fɛ̀ kɔ̃mɛ, kɛ̀ timɑɑ̀ntìi ò bùútɛ́ kòò mmɛ ndò nkɛ kémmúnɛ̀ ò bo bɑntɛ́mɛ̀ kɛ dò nKuyie nkùù bɑkɛ́ kɛĩ́nkɛ̀ nɛ̀ kɛtenkɛ̀ kuù bɑkɛ́ yɛkpɑ̀ɑ̀tìyɔ yɛmɔu, kɛ ɔ̃ɔ̃ dɛ́úkùnnɛ kù dɔ́ kɛ́dɛ́úkùnnɛ wè. 22Fɔ̃́ nho birɛ Bɑditɑsɑɑ kɑ̀ɑ dɛ̀ yɛ̃́ dɛmɔu bɑkɛ, ɑ mɛ nyí kɛ̃kùnnɛ ɑmɑ́ɑ̀. 23A yetɛ́nɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nku kùù bɑkɛ́ kɛĩ́nkɛ̀ ɑ duɔ́ ndìì mɔ̀nnì kɛ̀ bɛ̀ tɔní ku cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó ikɔutɛ́bòòkɛ kɛ̀ di yɔ̃nnɛ̀ mɛnɑɑ̀ nfɔ̃́ nnɛ̀ ɑ ɛì kó bɛkperíbɛ̀ nɛ̀ ɑ pobɛ̀ nɛ̀ ɑ pocĩɛ̃̀. Dɛ kó difɔ̃nkúò kɑ̀ɑ diè nkɛ sɑ̃ntí sisɔɔtenkɑɑnìi nɛ̀ disɔɔwũɔ̃̀ kpɛsi nɛ̀ timɑ́tì pɛ́ítì kpɛsi nɛ̀ timɑ́tì kpɛsi nɛ̀ idɛí kpɛsi nɛ̀ yɛtɑ̃́rɛ̀ kpɛsi. Kɛ sɑ̃ntí dɛ̀ɛ̀ í wúó, ndɛ̀ mɛ nyí yo, dɛ̀ mɛ nyí yɛ̃́ dɛ̀mɑrɛ̀, kɛ yóu ɑ bo sɑ̃ntɛmɛ̀ Kuyie nkùù tɔ ɑ fòmmu ku nɔu miɛkɛ, yíe nkɔ̃mu nɛ̀ nɑnkɛ kɔ̃mu. 24Kɛ̀ Kuyie mmɛ ntɔ̃nní tɛnɔ̀ùtɛ̀ kɛ̀ tɛ̀ wɑ̃̀ri ì nwɑ̃rii. 25Ntɛ iwɑ̃rii ìì wɑ̃̀ri ì tu mù: Mɛnde, mɛnde, Tekɛdi, Pɑdisĩnni. 26Ntɛ dɛ kó yɛtɑnnɔ̀ dɔ́ kɛ́nɑ́kɛ́ tì: Mɛnde, dɛ̀ bɛnkú kɛ tú Kuyie nkɑ̀ɑ̀mmu ɑ kpɑ̀tì we kɛ̀ yɛ̀ dèè. 27Tekɛdi, kɛ̀ bɛ̀ bennɛ́ ɑ cɛ̃́ɛ̃́kù tɛbiètɛ̀ kɛ sɔ̃́ nhɑ yɑu. 28Pɑdisĩnni, bɛ̀ totɛ́ ɑ kpɑ̀tì kɛ tì duɔ́ mMɛdiibɛ nɛ̀ Pɛrisiibɛ. 29Kɛ̀ Bɑditɑsɑɑ duɔ́ nkòo tɔ̃mbɛ̀ɛ dɑ́tínnɛ́ Dɑnniyɛɛri tiyɑɑ̀sɑ̀ɑ̀tì kóò dùú mmɛsɔɔfĩmmɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ pĩɛ̃kɛ́ kɛ dɔ̀ ò tu onititɑ̃ɑ̃́nwè o kpɑ̀tì miɛkɛ. 30Dɛ kó kɛyènkɛ̀ kɛmɑ́ɑ̀ miɛkɛ nkɛ bɛ̀ kùɔmɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì Bɑditɑsɑɑ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\