DANNIYƐƐRI 6

1Kɛ̀ Dɑriyuusi Mɛdiibɛ botí kouu cɔutɛ́ tikpɑ̀tì, kɛ sɔ̃́ nhò mɔ̀kɛ yɛbie nsipísìkuɔ̀ nɛ̀ yɛ̀dɛ́ɛ̀. 2Mɛm̀mɛ kɛ̀ Dɑriyuusii ɑ̃nnɛ́ kùmɑ̀ndɑ́ɑ̀bɛ̀ tɛkɔ̀ùtɛ̀ nɛ̀ sipísìdɛ́ (120) o tempɛ̃ mmiɛkɛ kɛ̀ bɛ̀ mbɑkɛ́ nɛ̀ o yètìrì. 3Kòo tɑ̃ɑ̃tɛ́ mìníísìbɛ̀ bɛ̀tɑ̃ɑ̃ti bɛ̀ɛ̀ yó mbɑkɛ́ kùmɑ̀ndɑ́ɑ̀bɛ̀ kɛ bɛ̀ nɑ̀ɑ́ mbɛ tɔ̃mmú bo ncentì mɛ̀ɛ̀ botí kɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkòo kpɛrɛ mɑrɛ̀ bɑ́ɑ́ cɑkɛ. Kɛ̀ Dɑnniyɛɛri ntú bɛ kóò mɔù, 4kòo mpɛ̃nkù bɛtɔbɛ̀ bɛdɛ́ nɛ̀ kùmɑ̀ndɑ́ɑ̀bɛ̀ mɛciì mmɛdiɛ̀, kòo kpɑ̀ɑ̀tì ndɔ́ kóò bɑɑ́ ndihɛì dimɔu mutɔ̃mmú. 5Nɛ̀ dɛ kpɛ́í nkɛ̀ mìníísìbɛ̀ nɛ̀ kùmɑ̀ndɑ́ɑ̀bɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ nwɑnti kɛ bo yɑ̀ Dɑnniyɛɛri bo ndɔ̀ɔ̀ mɛyɛi mmɑmɛ̀ dɛ kó tikpɑ̀tì yetɛ mɛ̀. Bɛ̀ mɛ nyí nyɑ̀ o kó mɛyetímɛ̀ mɑ̀mɛ̀ yoo mɛcɑɑ̀rìmɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ nsɔ̃́ nho kpɛrɛ dɛmɔu do nsɛ́i nwe, tìmɑtì í bo bɛ̀ bo ò sɛi ntìì ĩ́nkɛ̀. 6Kɛ̀ bɛ̀ɛ yóu kɛ́nɑ́kɛ́ bɛmɑ́ɑ̀ kɛ dɔ̀: Ti í yóó yɑ̀ Dɑnniyɛɛri kó mɛyɛi mmɑmɛ̀ kɛ̀ ti sɑ̀ɑ̀ í ò dìínnɛ̀ Kuyie nhò tũ nkù kuɔ́ ĩ́nkɛ̀ nkɛ. 7Bɛnìùbɛ̀ bɛdɛ́ bɛmbɛ nɛ̀ kùmɑ̀ndɑ́ɑ̀bɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ unnɛ́ kɛ́kɔtɛ okpɑ̀ɑ̀tì borɛ̀ mɛcɑ̃ɑ̃ nkóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Okpɑ̀ɑ̀tì Dɑriyuusi mbo sɑ̃́ɑ̃̀! 8Mìníìsìbɛ̀ nɛ̀ kùmɑ̀ndɑ́ɑ̀bɛ̀ diɛbɛ̀ nɛ̀ bɛsɑ́m̀pɔ́bɛ̀ nɛ̀ mɛ́ɛ́rìbɛ̀ nɛ̀ dihɛì kó bɛkótíbɛ̀ bɛɛ̀ tìí nkɛ tɑ̃ɑ̃tɛ́ kɛ tú bɛ̀ bo dɑ nɑ́kɛ́ kɑ̀ɑ bɛ́i ndinùù mɑrì kɛ dì wɑ̃̀ri dìì tu otɑ̃̀nkù òmɑ́ɑ̀ miɛkɛ tínti bɛnìtìbɛ̀ timɔu tí mbɑ́ɑ́ nfɔ̃́ɔ̃̀ mɑ́ɑ̀, òmɔù bɑ́ɑ́ bɑ́ntɛ̀ Kuyie nyoo onìtì tɔù mɔù, kɛ̀ dɛ̀ í tú fɔ̃́ɔ̃̀ mɑ́ɑ̀ ndi ti bo mbɑ́ɑ́mmɛ̀. Kɛ̀ wèè yetɛ kɛ bɑ̀ńtɛ̀ dɛtɛrɛ̀ mɑrɛ̀ bɛ̀ɛ ò dootóo yɛcìrícìrɛ̀ ɑ̃ dìì fɔ̃̀tìrì miɛkɛ. 9Okpɑ̀ɑ̀tì, dɔú ndɛ kó dinùù kɛ́ĩkú ɑ cɑnnimɛ̀ kɛ̀ dɛ kó dinùù tɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ ceetɛ, kɛ́ndonnɛ̀ Mɛdiibɛ nɛ̀ Pɛrisiibɛ kó ikuɔ́. 10Mɛm̀mɛ kòo kpɑ̀ɑ̀tì Dɑriyuusii wɑ̃ri dɛ kó dipɑ́tíri kɛ́ĩkú o kó mɛcɑnnimɛ̀. 11Dɑnniyɛɛri kèè dìì mɔ̀nnì dɛ kó dinùù dɔúmmɛ̀ kòo kpɑ̀ɑ̀tì ĩkú o kó mɛcɑnnimɛ̀, kòo kò nho cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ́dekɛ kudɑ̀nkù kó kudieku kɛ́kpetɛ́ fenɛ́tìbɛ̀ Sedisɑdɛmmu bíɛ́kɛ̀ kɛ níí nínkú kɛ́bɑ́ntɛ̀ Kuyie nkɛ́ kù sɑ̃ntɛ kucɛ mɛ̀tɑ̃ɑ̃ti diyiè dìmɑ́ɑ̀ miɛkɛ ò bɑɑ do ɔ̃ ndɔɔrimɛ̀. 12Kòo dootitɔbɛ̀ɛ kɔtɛ mɛcɑ̃ɑ̃ nho cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ bo ò pɑɑtɛ́ kɛ nsɔ̃́ nhò bɑ̀ɑ́ nKuyie nkɛ kù kuɔ̀nnɛ̀. 13Kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ okpɑ̀ɑ̀tì borɛ̀ kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Okpɑ̀ɑ̀tì ɑ í wɑ̃̀ri dipɑ́tíri kɛ ĩkú ɑ cɑnnimɛ̀ kɛ tú we ntɑ̃̀nkù miɛkɛ ti ndɔú nfɔ̃́ɔ̃̀ mɑ́ɑ̀, kɛ̀ wèè mɛ nyetɛ kɛ dɔú ndɛtɛrɛ̀ mɑrɛ̀ yoo onìtì mɔù bɛ̀ɛ ò dootóo yɛcìrícìrɛ̀ ɑ̃ dìì fɔ̃̀tìrì miɛkɑɑ̀? Kòo kpɑ̀ɑ̀tì dɔ̀: Weti weti! Tinti n tɑ̃ɑ̃tɛ́mɛ̀ kɛ́ndònnɛ̀ Mɛdiibɛ nɛ̀ Pɛrisiibɛ kó ikuɔ́ tì í yóó ceetɛ. 14Kɛ̀ bɛ̀ɛ ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀ tɔní bɛ̀ Sudɑɑ ɛì bɛ kóò mɔù bɛ̀ tu wè Dɑnniyɛɛri, ò í dɑ dé, ò ketɛ́ kɛ í dɑkɛ ɑ dɔú ndìì nùù kpɛ́í. Ò bɑ̀ɑ́ nKuyie nku kucɛ mɛ̀tɑ̃ɑ̃ti diyiè dìmɑ́ɑ̀ miɛkɛ. 15Okpɑ̀ɑ̀tì kèè dìì mɔ̀nnì dɛ kó tinɑ́ɑǹtì kòo yɛ̀mmɛ̀ɛ cɑɑ̀rɛ̀ mɛdiɛ̀, nkòo ndɔ́ kɛ́dɛɛtɛ́ Dɑnniyɛɛri, kɛ́ntṹṹ nkɛ wɑɑ̀ nhò bo yĩ́mɛ̀ kóò dɛɛtɛ́. 16Kɛ̀ Dɑnniyɛɛri dootitɔbɛ̀ɛ wɛ̃tɛní mɛcɑ̃ɑ̃ nhokpɑ̀ɑ̀tì borɛ̀ kóò nɑ́kɛ́ kɛ dɔ̀: A yɛ̃́mu ɑ mɔ́mmuɔ nkɛ dò mMɛdiibɛ nɛ̀ Pɛdisiibɛ kó ikuɔ́ miɛkɛ kɛ̀ bɛ̀ wɑ̃̀ri tìmɑtì kòo kpɑ̀ɑ̀tì ĩkú o nɔ̀ùtɛ̀, tì ɔ̃ɔ̃ í ncèètɛ. 17Mɛm̀mɛ kòo kpɑ̀ɑ̀tìi duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ tɔní Dɑnniyɛɛri kɛ nyóó ò dootóo yɛcìrícìrɛ̀ fɔ̃̀tìrì miɛkɛ. Kòo kpɑ̀ɑ̀tìi nɑ́kɛ́ Dɑnniyɛɛri kɛ dɔ̀: Kuyie ndɑ dɛɛtɛ́, kunku ɑ tũ nkù nɛ̀ mɛwɛ̃́ɛ̃́rìmɛ̀. 18Kɛ̀ bɛ̀ɛ tɔní ditɑ̃́rì diɛrì kɛ́poo nkòo kpɑ̀ɑ̀tìi ĩkú o kó mɛcɑnnimɛ̀, bɛ̀ɛ̀ tu bɛkótíbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ múnkɛɛ ĩkú bɛ kɔ̃mɛ kɛ̀ dɛ̀ bo yie nkòò mɔù bɑ́ɑ́ dennɛ Dɑnniyɛɛri. 19Dɛ kó difɔ̃nkúò kòo kpɑ̀ɑ̀tìi kò nho cĩ́ɛ̃̀tɛ̀, ò í nyie nkɛ di dɛ̀mɑrɛ̀, bɑ́ ò í nyu o pocĩɛ̃̀, ò mɛ nyí nnɑ kɛ duɔ́ dɛ kó kɛyènkɛ̀. 20Kòo kpɑ̀ɑ̀tìi ítɛ́ kɛ̀ dɛ̀ kpɑɑ́ uu kɛ́kɔtɛ yɛcìrícìrɛ̀ fɔ̃̀tìrì borɛ̀. 21Ò tɔ̀ɔ́nko dìì mɔ̀nnì kɛ́yú nɛ̀ mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ kó kuníí kɛ dɔ̀: Dɑnniyɛɛri Kuyie nkóo tɔ̃ntì, Kuyie nhɑ tũ nkù nɛ̀ mɛwɛ̃́ɛ̃́rìmɛ̀ kù nɑ kɛ dɑ dɛɛtɛ́nɛ̀ yɛcìrícìrɛ̀ nɔ́nkuótɑ̀ɑ̀? 22Kɛ̀ Dɑnniyɛɛrii ò tɛ̃̀ńnɛ́ní kɛ dɔ̀: Okpɑ̀ɑ̀tì mbo sɑ̃́ɑ̃̀! 23Kuyie n tũ nkù tɔ̃nnímu ku tɔ̃nnì kɛ̀ dì tɑ̀ú nyɛcìrícìrɛ̀ nɔ̀, bɑ́ yɛ̀ í n dɔ̀ɔ̀ mɛyɛi mmɑmɛ̀, n yí cɑ̀ɑ̀rɛ̀ dɛ̀mɑrɛ̀ Kuyie, m mɛ nyí dɔ̀ɔ̀ dɛ̀mɑrɛ̀ dɛ̀ɛ̀ í dɑ nɑɑti. 24Kɛ̀ dɛ̀ɛ nɑrikɛ okpɑ̀ɑ̀tì kòo duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ dennɛní Dɑnniyɛɛri yɛcìrícìrɛ̀ ɑ̃ dìì fɔ̃̀tìrì miɛkɛ, kòò yɛ̀nní kɛ̀ bɛ̀ nsɔ̃́ nhò í kɔ̀utɛ bɑ́ sɑ́m̀pɔ́rɛ̀ kɛ yɛ̃́ ò do duɔ́mmɛ̀ o yɛ̀mmɛ̀ mɛmɔu Kuyie. 25Dɛ kó difɔ̃nkúò kòo kpɑ̀ɑ̀tìi duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ pĩ́nní bɛ̀ɛ̀ do dɑ̀kɛ kɛ bo kuɔ Dɑnniyɛɛri kɛ́ bɛ̀ dokoo yɛcìrícìrɛ̀ fɔ̃̀tìrì nɛ̀ bɛ pobɛ̀ nɛ̀ bɛ bí, kɛ̀ bɛ̀ níí nkpɑɑ́ kɛ í tùɔ̀koo difɔ̃̀tìrì fũ̀ɔ̃̀ kɛ̀ yɛcìrícìrɛ̀ bɛ̀ tɔ̃̀tɛ tɔ̃tɛ kɛ ɑɑroo nɛ̀ bɛ kṹɔ̃̀. 26Dɛ kó difɔ̃nkúò kòo kpɑ̀ɑ̀tìi wɑ̃ri dipɑ́tíri kɛ́nɑ́kɛ́ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu nɛ̀ ibotí imɔu, titentì timɔu kɔbɛ kɛ dɔ̀: Mbonɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ nɑɑti. 27N dɔ́ kɛ́nɑ́kɛ́ tì tu: N kó kɛtenkɛ̀ kɛmɔu duɔ́mɛ̀ bɑ́ wè wè ndé Kuyie nDɑnniyɛɛri tũ nkù. Kuù fòù, kɛ yó mbo sɑ̃́ɑ̃̀, ku kpɑ̀tì í yóó deè, kuù yó mbɑkɛ́ sɑ̃́ɑ̃̀. 28Kuù coonko kɛ̀ kuù dɛɛrí, kuù dɔ̀ɔ̀ri tidiɛtì nɛ̀ mɛdɔɔ̀rìmɛ̀ cɑ̀mmɛ̀, kɛĩ́nkɛ̀ miɛkɛ nɛ̀ kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀. Kuù fìètɛ Dɑnniyɛɛri yɛcìrícìrɛ̀ nɔu miɛkɛ. 29Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ Dɑnniyɛɛri dɔkɛ dɛukɛ Dɑriyuusi kó tikpɑ̀tì miɛkɛ kɛ́tɑnnɛ̀nko Siduusi Pɛrisi kou kpɛti miɛkɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\