DANNIYƐƐRI 7

1Bɑditɑsɑɑ kpɑ̀tì benni ketirì Bɑbidɔnni miɛkɛ, kɛ̀ Dɑnniyɛɛrii dɔú ntidɔuǹtì kɛ́yɑ̀ mɛbɛnkùmɛ̀ pɛ́u ò duɔ́ dìì mɔ̀nnì o dɔ́ù. Ò èntɛ dìì mɔ̀nnì kɛ́wɑ̃ri ò yɑ̀ dɛ̀ o dɔuǹtì miɛkɛ. Ntɛ ò tì yɑ̀ kɛ̀ tì ndòmmɛ̀. 2Kɛ̀ Dɑnniyɛɛri bɛ́i nkɛ dɔ̀: N duɔ́ dìì mɔ̀nnì kɛ́yɑ̀ kuyɑɑkù ìtɛ́nímɛ̀ itemmɑ̀nkɛ ìnɑ̀ɑ̀ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì ĩ́nkɛ̀ kɛ íinko o niɛ. 3Kɛ̀ dɛsĩ̀nnɛ̀ dɛ̀nɑ̀ɑ̀ yɛ̀nní dɑ̀mɛ́ɛ̀rì miɛkɛ bɑ́ dɛ̀ í sénní. Bɑ́ mùù sĩ̀mmù kɛ̀ mù cɑ̃̀ɑ̃́nnɛ̀ mutɛ̃mù. 4Kɛ̀ muketimù dònnɛ̀ dicìrícìrì kɛ nɛ́ mɔkɛ ifìɛ̀ti fɛtúúfɛ̀ kɔ̃mɛ. Kɛ̀ nní nkpɑɑ́ wúó nkɛ̀ bɛ̀ɛ dɛitɛ mu fìɛ̀ti kɛ̀ mùu ítɛ́ kɛ́cómmú onìtì kɔ̃mɛ, kɛ̀ bɛ̀ɛ mù duɔ́ mmɛnitiyɛ̀mmɛ̀. 5Kɛ̀ musĩ̀mmù dɛ́rímmùu yɛ̀nní kɛ dònnɛ̀ kutontonkù kɛ́ítɛ́ kɛ́kpɑ̃́ɑ̃́, kɛ ɑɑkɛ́ icĩntíi ìtɑ̃ɑ̃ti, kɛ̀ bɛ̀ dɔ̀ mùu ítɛ́ kɛ́cómmú pɑ́íí, kɛ́kɔtɛ kɛ́pĩ́mmú pɛ́u kɛ́cɑ́ɑ́kɛ́. 6Kɛ̀ nní nkpɑɑ́ wúó nkɛ́yɑ̀ mutɛ̃mù kɛ̀ mù dònnɛ̀ dimɑnnì kɛ mɔkɛ ifìɛ̀ti tɛnɔ̀tɛ̀ kɔ̃mɛ kɛ̀ ì bo ìnɑ̀ɑ̀ mu ĩ́nkɛ̀ nɛ̀ yɛyɔ yɛ̀nɑ̀ɑ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ mù duɔ́ mmuwɛ̃rímú kɛ̀ mù bo mbɑkɛ́. 7Kɛ̀ m bɑɑ nsɔkɛ́ kɛ wúó n yɑ̀ dɛ̀ n dɔuǹtì miɛkɛ kɛ́yɑ̀ musĩ̀mmù tɛ̃mù kɛ̀ kufɔ̃wɑɑ́ nní mpĩ́ mmɛdiɛ̀ kɛ̀ n kɔ̃m̀bùɔ̀tìi do, kɛ̀ mù mɔ̀kɛ muwɛ̃rímú diɛmù bɑ́ mù í mɔkɛ mù mɑ̀nnɛ̀ mù, kɛ mɔkɛ timɑ́tì kó yɛnìì nyɛdiɛyɛ̀ kɛ bo ncɑ́ɑ́ nkɛ kɛ̃ṹ mù pĩ ndɛ̀, kɛ nɑù mù cɑ̀ɑ́kɛ́ kɛ sùɔ́ ndɛ̀. Bɑ́ mù í dònnɛ̀ dɛketirɛ̀, kɛ̀ mummu mɔkɛ yɛyìè ntɛpíítɛ̀. 8Kɛ̀ nní nkpɑɑ́ wúó ndɛ kó yɛyìè nkɛ̀ disɑ́m̀pɔ́rì mɑrìi yɛ̀nní yɛ cuokɛ̀ kɛ́bɔ nyɛ̀tɑ̃ɑ̃ti, kɛ̀ dɛ kó diyènnì mɔ̀kɛ inuɔ nhonìtì kɔ̃mɛ nɛ̀ dinùù kɛ nɑ́ɑ́ ntipocɛ̃mmúnɑ́ɑǹtì. 9Kɛ̀ nní nkpɑɑ́ wúó nkɛ̀ bɛ̀ɛ dɔú nyɛkpɑ̀ɑ̀tìkɑ̀rɛ̀, kòo dɑkótì mɔùu kɔtɛní kɛ́kɑri, kòo yɑ̀ɑ̀tì pɛ́i kɛ dò ntipɑ̀ɑ̀kóntì, kòo yùtì dò ndipedɑbùù pɛ́írì, kòo kpɑ̀ɑ̀tìkɑ̀rì cɔ̀ú mmuhɑ̃ɑ̃́ nkɛ mɔkɛ yɛcɛ̃̀ɛ̃̀tiyɛ̀ kɛ̀ yɛ̀ múnkɛ cɔ́ú. 10Kɛ̀ mɛhɑ̃ɑ̃kpɛ̀rìmɛ̀ yìɛ̀ní kɛ pũɔ̃̀ nho ììkɛ̀ kukó nkɔ̃mɛ kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ sikɔu sikɔu pĩ nho tɔ̃mmú kɛ̀ sikɔupíkɔ̀ùpí còḿmú o ììkɛ̀, kɛ̀ tibeéntìi ketɛ́, kɛ̀ bɛ̀ɛ pɔ̃ũtɛ́ yɛpɑ́tɛ. 11Kɛ̀ nní nkpɑɑ́ wúó ndiyènnì sɑ́m̀pɔ́rì dìì nɑ̀ɑ́ ntipocɛ̃mmúnɑ́ɑǹtì tɛfentɛ̀ kpɛti. N kpɑɑ́ kɛ dɛ nwúó nkɛ̀ bɛ̀ɛ kuɔ musĩ̀mmù mummu kɛ́ mù dootóo muhɑ̃ɑ̃́ diɛmù miɛkɛ kɛ̀ mùu cɔ́útɛ́. 12Dɛsĩ̀nnɛ̀ sɔnnɛ tɛ̃́nkɛ í nkpɑɑ́ mɔkɛ muwɛ̃rímú, kɛ̀ bɛ̀ nɛ́ dɛ̀ yóu kɛ̀ dɛ̀ bo nkpɑɑ́ fòù yɛmɔ̀rɛ̀ mɑyɛ̀ miɛkɛ. 13Kɛ̀ nní nkpɑɑ́ wúó n yɑ̀ mɛ̀ɛ̀ bɛnkùmɛ̀ n dɔuǹtì miɛkɛ kòò mɔùu yɛ̀nní tiwɛtì miɛkɛ kɛ dò nhonìtì kɛ kétɛ́ kɛ́nwetí odɑkótì kɛ̀ bɛ̀ ò ni o borɛ̀. 14Kɛ̀ bɛ̀ɛ ò dɛ̀úkùnnɛ kóò duɔ́ ntikpɑ̀tì kòo bɑɑtɛ́, kɛ̀ titentì timɔu, yɛhɛkɛ̀ yɛmɔu, ibotí imɔu kɔbɛ mpĩ́ nho tɔ̃mmú, kòo mbɑkɛ́ sɑ̃́ɑ̃̀, o kpɑ̀tì í yó mmɔkɛ kumɑ̀nku. 15Kɛ̀ n kɔ̃m̀bùɔ̀tìi do mɛdiɛ̀ mmí nDɑnniyɛɛri kɛ̀ kufɔ̃wɑɑ́ nni nhɑutɛ́ kɛ yɛ̃́ dɛ kó tidɔuǹtì tumɛ̀ tikɔ̃m̀bɔ̀dorikpɛti nti. 16Kɛ̀ n tɔ́ɔ́nnɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ dɛ̀ bo bɛ kóò mɔù kóò bekɛ dɛ kó dɛnɛnnɛ̀ tu mù, kòò n nɑ̀kɛ́ tì tu mù kɛ dɔ̀: 17Dɛsĩ̀nnɛ̀ dɛ̀nɑ̀ɑ̀ dɛndɛ bɛnkú yɛkpɑ̀ɑ̀tìyɔ nyɛ yɛ̀nɑ̀ɑ̀. 18Dɛ kó difɔ̃nkúò Kuyie nkùù bɑkɛ́ kɛĩ́nkɛ̀ nɛ̀ kɛtenkɛ̀ ku kɔbɛ bo cɔutɛ́ tikpɑ̀tì kɛ́ ntì te sɑ̃́ɑ̃̀. 19Kɛ̀ n yíɛ́ kɛ́bekɛ́ musĩ̀mmù nɑɑmmù bɛnkú mù mùù do í dònnɛ̀ dɛtɛrɛ̀ dɛtɑ̃ɑ̃ti, mùù do duò tikɔ̃m̀bùɔ̀tì kɛ mɔkɛ yɛmɑ́tìnìì nnɛ̀ disɔɔwũɔ̃̀ kó tinɔ́nkúótì, kɛ cɑ́ɑ́ nkɛ kɛ̃ṹ mù pĩ ndɛ̀ kɛ nɑu mù cɑ̀ɑ́kɛ́ kɛ sùɔ́ ndɛ̀. 20Kɛ̀ m múnkɛɛ bekɛ dɛ kó musĩ̀mmù mùù do mɔkɛ yɛyìè ntɛpíítɛ̀ mù bɛnkú mù nɛ̀ diyènnì tɛrì dìì do yɛ̀nní kɛ́bɔ nyɛtɛyɛ̀ yɛtɑ̃ɑ̃ti dì bɛnkú mù, dìì do mɔkɛ inuɔ nnɛ̀ dinùù kɛ nɑ́ɑ́ ntipocɛ̃mmúnɑ́ɑǹtì kɛ dɛu kɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ yɛtɛyɛ̀. 21Kɛ̀ nní nkpɑɑ́ dɛ̀ wùó nkɛ̀ dɛ kó diyènnìi kpɑnnɛ̀ Kuyie nkó bɛnìtìbɛ̀ kɛ́ndɔ́ kɛ́ bɛ̀ nɑ. 22Kòo dɑkótìi ítɛ́ní kɛ́kónnɛ́ Kuyie nkùù bɑkɛ́ kɛĩ́nkɛ̀ nɛ̀ kɛtenkɛ̀ ku kɔbɛ. Dɛ mɔ̀nnì tùɔ̀kɛ dìì mɔ̀nnì kòò bɛ̀ duɔ́ ntikpɑ̀tì. 23Kòo n nɑ́kɛ́ kɛ dɔ̀: Musĩ̀mmù nɑɑmmù bɛnkú dikpɑ̀ɑ̀tìyuu nɑɑnnì ndi, dìì cɑ̃̀ɑ̃́nnɛ̀ yɛtɛyɛ̀, dɛ kó dikpɑ̀ɑ̀tìyuu diì yóó nɑ yɛsɔnyɛ kɛ́ yɛ̀ mɑɑnko kɛ́ n yɛ̀ nɑ̀ù kɛ yɛ̀ yɔurí. 24Kɛ̀ yɛyìè ntɛpíítɛ̀ bɛnkú bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ tɛpíítɛ̀ bɛ̀ɛ̀ yóó ɑ̃nnɛ́ dɛ kó dikpɑ̀ɑ̀tìyuu miɛkɛ. Dɛ kó difɔ̃nkúò kòo tɔù mɔùu yɛ̀nní kɛ cɑ̃́ɑ̃́nnɛ̀ bɛtɔbɛ̀ kɛ́nɑ bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ bɛ̀tɑ̃ɑ̃ti, 25kɛ́nnɑ́ɑ́ ntipocɛ̃mmúnɑ́ɑǹtì, kɛ sɑ̃́ɑ̃́ nKuyie nkùù bɑkɛ́ kɛĩ́nkɛ̀ nɛ̀ kɛtenkɛ̀, kɛ fɛ̃́ũnko ku kó bɛnìtìbɛ̀ kɛ́ndɔ́ kɛ́ceetɛ Kuyie nkɔbɛ benfitímɛ̀ kó dipɑ́tíri nɛ̀ bɛ kó ikuɔ́. Ò bo mmɔkɛ dɛ kó muwɛ̃rímú kɛ dɔ̀ yɛbie nyɛ̀tɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ dikéè. 26Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ Kuyie nkó tibeéntìi ítɛ́, kɛ̀ bɛ̀ɛ dɛitɛ o wɛ̃rímú kɛ̀ mùu dèè sɑ̃́ɑ̃̀. 27Kɛ̀ bɛ̀ɛ duɔ́ nKuyie nkùù bɑkɛ́ kɛĩ́nkɛ̀ nɛ̀ kɛtenkɛ̀ ku kɔbɛ tikpɑ̀tì, kɛ̀ bɛ̀ mbɑkɛ́ kɛ te yɛkpɑ̀ɑ̀tìyɔ yɛmɔu. Kòo kpɑ̀tì mbo sɑ̃́ɑ̃̀, kɛ̀ titentì kó bɛkperíbɛ̀ bɛmɔu nyíé nho kpɛti kɛ pĩ́ nho tɔ̃mmú. 28N dɔuǹtì mɑ̀nku nku mɛmmɛ, mí nDɑnniyɛɛri n dɛ̀ yɑ̀ dìì mɔ̀nnì kɛ̀ dɛ̀ n di kɛ́ n kpeí kɛ̀ nní ntoti n yɛ̀mmɛ̀ dɛ ĩ́nkɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\