DANNIYƐƐRI 9

1- 2Mɛdiibɛ botí kóo kpɑ̀ɑ̀tì Dɑriyuusi Asuyeduusi birɛ kpɑ̀tì benni ketirì Bɑbidɔnni, mí nDɑnniyɛɛri kɛ̀ nní nfɛí nKuyie mpɑ́tɛ, dɛ mɔ̀nnì ndi m bɑntɛ́mɛ̀ Kuyie ndo bɛ́i ntì nɛ̀ ku pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò Sedemii nùù miɛkɛ, tìì tukúnɛ̀ yɛbie nsipísìyiekɛ̀ Sedisɑdɛmmu yóó nɑɑ́mmɛ̀ tidobontì. 3Kɛ̀ m boú dinùù kɛ dɑ́ɑ́tí tifɔ̀ɔ̀tɔ̃̀ntì, kɛ cóú n yuu mutɑ́pɛí, nkɛ́bɔ́útɛ́ n Yiɛ̀ nKuyie mbíɛ́kɛ̀ kɛ bo kù dɔu nkɛ kù bɑ̀ńtɛ̀. 4Kɛ̀ m bɑ́ntɛ̀ Kuyie nkɛ́ kù dɑ́ɑ nti cɑɑ̀rìmɛ̀ kɛ dɔ̀: Áú! Kuyie nkuù dɛu, kɛ kpeńnì. Fɔ̃́ nwèè tɑunnɛ̀ bɛ̀ɛ̀ pĩ nhɑ tɑnnɔ̀, bɑ́ ɑ ɔ̃ɔ̃ í nyɛ̃̀ mbɛ̀ɛ̀ dɑ dɔ́ bɛ kpɛ́í. 5Ti dɑ yetɛ́nɛ̀mu, ti dɔ̀ɔ̀ mɛyɛi mmɛ, ti cɑ̀ɑ̀rɛ̀mu, kɛ yetɛ ɑ kpɛti, kɛ bùtínnɛ́ ɑ tɑnnɔ̀ nɛ̀ ɑ kuɔ́. 6Ti í kèńtɛ́ ɑ pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ bɛ̀ɛ̀ do nɑ́ɑ́nnɛ̀ ti kó bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ nɛ̀ ti kó bɛkótíbɛ̀ nɛ̀ ti yɛmbɛ̀ nɛ̀ ti kó kubotí kumɔu. 7Kuyie nfɔ̃́ nwennimu pɑ́íí, tíì cɑ̀ɑ̀rɛ̀ kɛ dò nkɛ́kɛ̃́kùnnɛ timɑ́ɑ̀. Tíì te ifɛi Sudɑɑ kɔbɛ nɛ̀ Sedisɑdɛmmu kɔbɛ nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔu bɛ̀ɛ̀ tɔ̀kɛ́ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ díɛtirì, bɛ̀ɛ̀ cìɛ́tɛ́ kɛ bo yɛhɛkɛ̀ tɛyɛ̀ ti dɑ yetɛ́nɛ̀ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í. 8Kuyie ntíì te ifɛi, tínti nɛ̀ ti kó bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ ti bɑkɛ́ nɛ̀ ti yɛmbɛ̀ ti dɑ yetɛ́nɛ̀ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í. 9Áú! Ti Yiɛ̀ nKuyie nfɔ̃́ nwèè mɔ̀kɛ mɛsémmɛ̀, kɛ ti cĩ́ɛ̃nko bɑ́ nɛ̀ ti mɛ nyetɛmɛ̀ ɑ kpɛti. 10Kɛ̀ í yie nkɛ tũ̀nnɛ ɑ kuɔ́ ɑ ti nɑ̀kɛ́ ì nɛ̀ ɑ pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ nɔ̀ miɛkɛ. 11Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔu yetɛmu ɑ tié nkɛ dɑ bùtínnɛ́ kɛ cɑ̀ɑ̀rɛ̀. Dɛɛ̀ te kɛ̀ mɛyɛi nhɑ nɑ̀kɛ́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í ɑ kóo tɔ̃ntì Mɔyiisi pɑ́tɛ miɛkɛ kɛ̀ mɛ̀ ti tùɔ̀kɛní. 12A do nɑ̀kɛ́ tì, tínti nɛ̀ ti kó bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ ti ni, tíì dɔ̀ɔ̀ri mɛyɛi mmɛ̀ɛ̀ ti tùɔ̀kùní Sedisɑdɛmmu mɛ kó kubotí í buotɛ́ kupíkù tɛkù mɑkù. 13A do nɑ̀kɛ́ mɛ̀ɛ̀ yɛi nkpɛ́í ɑ kóo tɔ̃ntì Mɔyiisi pɑ́tɛ miɛkɛ, mɛɛ̀ ti tùɔ̀kɛní, ti mɛ nyí yóu mɛyɛi nkɛ bo bónkùnnɛ ɑ miɛkɛ, ti í dɑkɛ ɑ tɑ̃ɑ̃tɛ́ tì kɛ bo tì dɔ̀ɔ̀ ti kpɛ́í. 14Dɛɛ̀ kpɛ́í nte kɑ̀ɑ í yóu ɑ bo ti duɔnnímɛ̀ dɛ kó mɛyɛi. Ti Yiɛ̀ nKuyie nhɑ dɔɔ̀rìmɛ̀ mɛmɔu sìɛ́mu. Tíì yetɛ ɑ tié. 15Ti Yiɛ̀ nKuyie nhɑ dènnɛ dìì mɔ̀nnì ɑ nìtìbɛ̀ Esibiti nɛ̀ muwɛ̃rímú kɑ̀ɑ yètìrìi feitɛ́mu, kɛ kpɑɑ́ bo nɛ̀ yíenní tíì yetɛ́ ɑ kpɛti. Tíì cɑ̀ɑ̀rɛ̀. 16Kuyie nhɑ sɑ̀ɑ̀ ndɛumu, bɑ́ɑ́ yóu kɑ̀ɑ miɛkɛɛ do Sedisɑdɛmmu ɑ ɛì, ɑ kó ditɑ̃sɑ̀ɑ̀rì. Ti kó mɛyɛi nnɛ̀ ti yɛmbɛ̀ kɔ̃mɛ, mɛɛ̀ te kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ sɑ̃́ɑ̃́ nSedisɑdɛmmu nɛ̀ ɑ nìtìbɛ̀. 17Kuyie nkéntɛ́ m bɑ́ɑmmìi n dɑ bɑ́ɑ́ nyì ɑ yètìrì kpɛ́í, wéntɛ́ ɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ cɑ̀kɛmɛ̀. 18Kuyie nkeè n dɑ bɑ́ɑ́mmɛ̀, wéntɛ́ ɑ te dìì ɛì pɔ̀ntɛ mɛ̀ɛ̀ botí. Ti í dɑ bɑ́ɑ́ nkɛ yɛ̃ nti mɑ̀nnɛ̀ ɑ́ ti tee, ti dɑ bɑ́ɑ́ nhɑ ti kuɔ̀ mmɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nkɛ mɛsémmɛ̀. 19Kuyie nkéntɛ́ ti bɑ́ɑmmìi kɛ tí cĩ́ɛ̃́, keè ti yɛ̃ mmù kɛ tí teennɛ̀, bɑ́ɑ́ ɔɔtɛ nɛ̀ ɑ kó diyètìrì ɑ kɔbɛ yu dì dɛ kó dihɛì miɛkɛ di kpɛ́í. 20Kɛ̀ nní nkpɑɑ́ bɑ́ɑ́ nKuyie nkɛ kù dɑ́ɑnko n yɛi nnɛ̀ n kɔbɛ Isidɑyɛɛribɛ kɔ̃mɛ kɛ nkù bɑ̀ɑ́ nku tɑ̃sɑ̀ɑ̀rì kpɛ́í. 21N kpɑɑ́ kɛ mɛ nnɑ́ɑ́ nkɛ̀ Kuyie ntɔ̃nnì Kɑbiyɛɛri n do yɑ̀ dì n dɔuǹtì tɛtì miɛkɛ kɛ̀ dìi kɔtɛní m borɛ̀ kɛ ɛintɛ mɛcɑ̃ɑ̃ nkɛ sɔ̃́ ndɛ̀ berínɛ̀ kuyuoku bɛ̀ feu dìì mɔ̀nnì iwũɔ̃ Kuyie. 22Kɛ̀ dì n duɔ́ nyitié nkɛ dɔ̀: Dɑnniyɛɛri n kɔ̀tɛní kɛ bo dɑ yíɛ́ mɛciì mmɛ. 23A bɑ̀ńtɛ̀ dìì mɔ̀nnì ndi Kuyie nkù n duɔnnímɛ̀ tinɑ́ɑǹtì ɑ kpɛ́í, kɛ̀ n kɔ̀tɛní kɛ bo tì ndɑ nɑ́kɛ́. Kuyie ndɑ dɔ́mu, yetoo kɛ́keè dɛ kó tinɑ́ɑǹtì, kɛ́bɑntɛ́ ɑ dɔuǹtì tu mù. 24Bɛ̀ bennɛ́ dimɔ̀nnì ndi diì tu yɛbie nsipísìyiekɛ̀ kucɛ mɛ̀yiekɛ̀, dɛ kó yɛmɔ̀rɛ̀ bo ɑ nìtìbɛ̀ nɛ̀ dihɛì sɑ̀ɑ̀rì kpɛ́í nkɛ, kɛ̀ dɛ̀ bo yie nkɛ̀ bɛ tookperíi deè, kɛ̀ bɛ̀ɛ yóu mɛyɛi mmudɔɔ̀rìmù, kɛ̀ Kuyie mbɛ̀ cĩ̀ɛ̃́ mbɛ yɛi, kɛ̀ bɛ dɔɔ̀rìmɛ̀ɛ sɛ́ítɛ́ kɛ́nsíɛ́ sɑ̃́ɑ̃̀. A yɑ̀ dɛ̀ tidɔuǹtì miɛkɛ nɛ̀ Kuyie nnɑ̀kɛ́ tì kɛ̀ tìi dɔɔ̀. Kɛ̀ bɛ̀ɛ wɛ̃tɛ kɛ́wénkùnnɛ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀. 25Ntɛ ɑ dò nkɛ́bɑntɛ́ tì kɛ tì yĩ̀ɛ̃́tɛ́: Kɛ́bennɛ́nɛ̀ bɛ̀ bɛ́i ndìì yiè dì bo wɛ̃tɛmɛ̀ Sedisɑdɛmmu kóò mɑɑ́ kɛ yɑ̀ɑ tuɔkɛnɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì bɛ̀ tɑ̃ɑ̃tɛ́ wè, dɛ̀ mɔ̀kɛ yɛbie nsipísìyiekɛ̀ kucɛ mɛ̀yiekɛ̀ ndi. Dɛ kó difɔ̃nkúò yɛbie nsipísìkuɔ̀ nɛ̀ yɛ̀dɛ́ɛ̀ kucɛ mɛ̀yiekɛ̀ yɛ miɛkɛ dihɛì nɛ̀ di kó sicɛ̃kperí dɛ̀ bo mɑɑ́. Dɛ kó yɛmɔ̀rɛ̀ dɛ̀ yó nyóùmu mɛdiɛ̀. 26Dɛ kó yɛbie nsipísìkuɔ̀ nɛ̀ yɛ̀dɛ́ɛ̀ kucɛ mɛ̀yiekɛ̀ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ bɛ̀ɛ kuɔ Kuyie ntɑ̃ɑ̃tɛ́ wè, bɑ́ òmɔù í nhò pɑ̀tɛ. Dɛ kó difɔ̃nkúò kòo kpɑ̀ɑ̀tì tɔù mɔù kɔtɛní nɛ̀ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀, kɛ́pɔntɛ dihɛì nɛ̀ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ́ nyóó dentɛnɛ̀ kɛ̀ Kuyie nhò potɛ́. Ò nɛ́ yó ncɑɑ̀ritɛmu mɛniɛ nhɔ̃ɔ̃ tɑ kukó nkɛ́nhɔ̃mmɛ̀ kɛ yɑ̀ɑ kúnɛ̀, kɛ yɛ̃́ bɛ̀ tì tɑ̃ɑ̃tɛ́mɛ̀ weè kpɛ́í nkɛ. 27Yɛbie nyɛ̀yiekɛ̀ yɛ̀ɛ̀ kpɑɑ́ yɛ miɛkɛ ò bo dɔɔ̀nɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ pɛ́u mɛtɑummɛ̀. Yɛbie nyɛ̀tɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ dikéè kó difɔ̃nkúò kòo bɛ̀ pɑ̀ɑ mbɛ̀ bo nfeumɛ̀ Kuyie nyiwũɔ̃ kɛ kù pɑ̃ɑ̃ nyɛpɑ̃rɛ̀. Dɛ kóo cɑɑ̀rìwè bo ndɔɔri isɔkɛ kpɛrɛ kɛ̀ dɛ̀ɛ tontɛ́. Ò yó mmɛ̀ dɔ̀ɔ̀rimu kɛ̀ bɛ̀ tɑ̃ɑ̃tɛ́ tì o kpɛ́í nkɛ̀ tìi ò tùɔ̀kɛní.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\