DANNIYƐƐRI 9:2

2Mɛdiibɛ botí kóo kpɑ̀ɑ̀tì Dɑriyuusi Asuyeduusi birɛ kpɑ̀tì benni ketirì Bɑbidɔnni, mí nDɑnniyɛɛri kɛ̀ nní nfɛí nKuyie mpɑ́tɛ, dɛ mɔ̀nnì ndi m bɑntɛ́mɛ̀ Kuyie ndo bɛ́i ntì nɛ̀ ku pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò Sedemii nùù miɛkɛ, tìì tukúnɛ̀ yɛbie nsipísìyiekɛ̀ Sedisɑdɛmmu yóó nɑɑ́mmɛ̀ tidobontì.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More