IKUƆ́ KÓNTÍMÙ 10

1Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nni nnɑ́kɛ́ kɛ dɔ̀: Cíɛ́kɛ́ titɑ̃́píɛ̀tì tìdɛ́tì kɛ̀ tì ndò tiketitì, kɑ̀ɑ dekɛní ditɑ̃rì ĩ́nkɛ̀, ɑ́ nwɑɑ̀ nyidɛí kɛ́dɔɔ̀ ditɔu. 2N yóó wɑ̃ri tinɑ́ɑǹtì tìì sòò bo tìnti tiketitì ɑ pɔ̀ntɛ tì ĩ́nkɛ̀, kɑ̀ɑ tì dɔú nditɔu miɛkɛ. 3Kɛ̀ n dɔɔ̀ ditɔu nɛ̀ dɛtekperɛ̀ kó idɛí kɛ́cíɛ́kɛ́ titɑ̃́píɛ̀tì tìdɛ́tì kɛ̀ tì ndònnɛ̀ tiketitì kɛ ntì tɔ tìdɛ́ kɛ́dekɛnɛ̀ ditɑ̃rì ĩ́nkɛ̀. 4Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nwɑ̃ri dɛ kó titɑ̃́píɛ̀tì ĩ́nkɛ̀ kù do wɑ̃̀ri tìì nɑ́ɑǹtì tiketitì ĩ́nkɛ̀ kɛ́ tì nni nduɔ́. Ku tɑnnɔ̀ tɛpíítɛ̀ kù do di nɑ́ɑ́ nyɛ̀ ditɑ̃rì ĩ́nkɛ̀ kɛ̀ muhɑ̃ɑ̃́ ncɔ́ú nkɛ̀ di tíkú ditɑ̃rì pɛ̃ri. 5Kɛ̀ n wɛ̃tɛ kɛ́cútɛ́ní ditɑ̃rì kɛ dɔú ndɛ kó titɑ̃́píɛ̀tì ditɔu n dɔ̀ɔ̀ dì miɛkɛ kɛ̀ tì dɛ mbo. Ti Yiɛ̀ nKuyie ndo n nɑ̀kɛ́ kɛ yɛ̃ ndɛ̀ ndòmmɛ̀. 6Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ ítɛ́ Bendee Yɑkɑnni kó sibií borɛ̀ kɛ́kɔtɛ Musedɑɑ. Anɔɔ dɛ nku kɛ̀ bɛ̀ɛ ò kũnnɛ́, kòo birɛ Edeɑsɑɑ sɔɔtɛ́ kɛ́ntú ikuɔ́ nìùtì. 7Kɛ̀ bɛ̀ɛ ítɛ́ dɛborɛ̀ kɛ́kɔtɛ Kudikodɑɑ, kɛ́ítɛ́ dɛndɛ kɛ́kɔtɛ Yotibɑtɑ ikó mborɛ̀ pɛ́u. 8Dɛǹdɛ ti Yiɛ̀ nKuyie ncɑ̃̀ńnɛ́mɛ̀ Defii kó kuwuɔ nkɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ bo ntɔu ku tɑummɛ̀ tɔu kɛ́mbo ku cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ pĩ́ nku tɔ̃mmú kɛ níí yú ti Yiɛ̀ nKuyie nyètìrì kɛ́pɑ̃ bɛnìtìbɛ̀ mɛsɑ̀ɑ̀. Bɛ̀ mɛ ndɔɔri nɛ̀ yíenní. 9Dɛɛ̀ te kɛ̀ Defii kó kuwuɔ nkɔbɛ í mɔkɛ kɛtenkɛ̀ bɛ kɔbɛ dòmmɛ̀ bɛ kpɛrɛ tú bɛ̀ bo mpĩ́mmɛ̀ Kuyie ntɔ̃mmú, ti Yiɛ̀ nKuyie ndo tì mbɛ̀ nɑ̀kɛ́mɛ̀. 10Kɛ̀ m bɑɑ mbo ditɑ̃rì ĩ́nkɛ̀ n do kɛ bo mɛ̀ɛ̀ botí mɛketimɛ̀ mɔ̀nnì kɛ dɔ̀ yɛwe sipísìnɑ̀ɑ̀, dɛyènnɛ̀ sipísìnɑ̀ɑ̀ kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyíɛ́ kɛ́cɔutɛ́ m bɑ́ɑmmu kɛ́yóu, kɛ í ndi kùɔ. 11Kɛ̀ kù n nɑ́kɛ́ kɛ dɔ̀: Ítɛ́ kɛ́cútɛ́ kɛ́niitɛ́ n nìtìbɛ̀ kɛ́ bɛ̀ tɑnnɛ́ kɛtenkɛ̀ m bɛ́i nkɛ ĩkú kɛ yɛ̃ n yóó duɔ́ nkɛ̀ bɛ yɛmbɛ̀. 12Díndi Isidɑyɛɛribɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te kù dɔ́ dí dɔɔ̀ bɑ? Ti Yiɛ̀ nKuyie ndɔ́ tì tu: Onìtì fɔ̃́ nhɑ bo nkù démɛ̀, kɛ tũ nku kó kucɛ, kɛ́ nkù dɔ́ kɛ pĩ́ nku tɔ̃mmú nɛ̀ ɑ yɛ̀mmɛ̀ mɛmɔu nɛ̀ ɑ wɛ̃nnì dimɔu, 13kɛ́mpĩ́ nku kuɔ́ nɛ̀ ku tɑnnɔ̀ n di duɔ́ ndɛ̀ yíe, kɛ́mbo kɛ̀ dɛ̀ dɑ nɑɑti. 14Ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù bɑkɛ́ kɛĩ́nkɛ̀ nɛ̀ tiwɛtì, kɛ te kɛtenkɛ̀ nɛ̀ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ bo kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀. 15Kuù dɔkɛ di yɛmbɛ̀ kɛ bɛ̀ tɑunnɛ̀ kumɑ́ɑ̀ kɛ tɑ̃ɑ̃tɛ́ díndi bɛ yɑɑ̀bí ibotí imɔu miɛkɛ dɛ̀ mɛ̀ ndòmmɛ̀ yíe. 16Ceetɛnɛ̀ di yɛ̀mmɛ̀ kɛ́duɔ́ ndimɑ́ɑ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ tɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ kpénkùnnɛ di to. 17Ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù tu Kuyie nkɛ bɑkɛ́ dɛmɔu kɛ tú bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ kóo kpɑ̀ɑ̀tì kù dɛumu kɛ kpeńnì kɛ duò tikɔ̃m̀bùɔ̀tì kù í bɑɑ̀tì òmɔù kù í cɔú ticuuti. 18Kuù kommu iciribí nɛ̀ bɛkúpobɛ̀ kɛ dɔ́ bɛpɔ̀ɔ̀bɛ̀, kɛ bɛ̀ duɔ̀ ntidiitì nɛ̀ tiyɑ̀ɑ̀tì. 19Dí ndɔ́ bɛpɔ̀ɔ̀bɛ̀ kɛ yɛ̃́ di do túmɛ̀ bɛpɔ̀ɔ̀bɛ̀ mbɛ Esibiti tenkɛ̀ miɛkɛ. 20Ti Yiɛ̀ nKuyie nku di yóó ndémɛ̀ kɛ pĩ́ nku tɔ̃mmú kɛ kù tɑunɛ̀, di níí yóó pɑrìkɛ̀nɛ̀ kunku. 21Dí nkù sɑ̃ntí kuù di te, kuù dɔ̀ɔ̀ di cuokɛ̀ tidiɛtì tìì duò tikɔ̃m̀bùɔ̀tì kɛ̀ di tì yɑ̀ nɛ̀ di nuɔ. 22Di yɛmbɛ̀ do tɑti Esibiti kɛ bo sipísìyiekɛ̀ ndi, kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te kɛ̀ kù duɔ́ nkɛ̀ di sũ̀ṹ nsiwɑ̃̀ɑ̃ dòmmɛ̀ tiwɛtì.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\