IKUƆ́ KÓNTÍMÙ 13

1Dí ndɑkɛ kɛ́ntũ n di nɑ̀kɛ́ tì, di bɑ́ɑ́ yíɛ́ tìmɑtì, di mɛ mbɑ́ɑ́ yɑɑtɛ tìmɑtì. 2Kɛ̀ dɛ̀ dò nhòmɔù buotɛ́ di cuokɛ̀ kɛ nɑ́ɑ́ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì, yoo ò yɑ̀u mɛbɛnkùmɛ̀, kòò di nɑ̀kɛ́ kɛ yɛ̃ ndɛ̀mɑrɛ̀ cɑ̀nnɛ bo dɔɔ̀. 3Kòò tu dí fíé iwũɔ̃ yɛbɔkɛ̀ di do í yɛ̃́ yɛ̀, bɑ́ kòò do di nɑ̀kɛ́ kɛ yɛ̃ ndɛ̀ɛ̀ bo dɔɔ̀, kɛ̀ dɛ̀ dɔ̀ɔ̀, 4di bɑ́ɑ́ yie nkɛ́kéntɛ́ dɛ kóo nìtì wèè tu ò nɑ̀ɑ́ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì kɛ tú ò yɑ̀u Kuyie nkó mɛbɛnkùmɛ̀. Ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te kuù di yɑ́ú kɛ bo yɑ̀ kɛ nsɑ̀ kɛ̀ di kù dɔ́ nɛ̀ di yɛ̀mmɛ̀ mɛmɔu. 5Ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù di te, di yó nkù ntũ kɛ́ ń kù dé, kɛ́mpĩ́ nku tɑnnɔ̀ kɛ́nyíé nku kpɛti, kɛ́ nkù bɑ̀ɑ́ nkɛ́ nkù tɑunɛ̀, 6dɛ kóo nìtì wèè tu ò nɑ̀ɑ́ Kuyie pɑ̃ɑ̃ nɑ́ɑǹtì yoo wèè tu ò yɑ̀u Kuyie nkó mɛbɛnkùmɛ̀ kɛ di sukíí kɛ̀ di bo yetɛ Kuyie nkpɛti, Kuyie nkùù di dènnɛní Esibiti kɛ di dɛɛtɛ́nɛ̀ mudɑɑtɔ̃mmú. Kɛ̀ wèè dɔ́ kɛ́ di dɛ́tìnnɛ kucɛ ti Yiɛ̀ nKuyie ndi bɛnkɛ kù, dí ò kùɔ kɛ́dɛitɛ mɛyɛi ndi cuokɛ̀. 7Kɛ̀ dɛ̀ mɛ ndò nhɑ yɔ̃fũ̀ɔ̃̀ kou mɔù nwe yoo ɑ birɛ dɛnitidɑɑrɛ̀ yoo dɛnitipòrɛ̀ yoo ɑ pokù yoo ɑ nɛ́po sɑù mɔù, kòò kɔtɛní ɑ borɛ̀ disɔ̀rì kɛ dɑ sukíí, 8kɛ tú, dí fíé iwũɔ̃ yɛbɔkɛ̀ di do í yɛ̃́ yɛ̀ fɔ̃́ nnɛ̀ ɑ yɛmbɛ̀, iwuɔ nyìì di fitɛ́ mɛdɛ́timɛ̀ yoo mɛtɔ́ɔ́mmɛ̀ i kó yɛbɔkɛ̀, di tenkɛ̀ kɛmɔu miɛkɛ. 9A bɑ́ɑ́ yie nho kpɛti, ɑ bɑ́ɑ́ ò kèńtɛ́, ɑ bɑ́ɑ́ ò kuɔ́ mmɛsémmɛ̀, ɑ bɑ́ɑ́ ò kpɑ̀kɛ́ ɑ bɑ́ɑ́ sɔnnɛ o yɛi. 10A dò nkóò kùɔmu, fɔ̃́ɔ̃̀ mɔ́mmuɔ ndò nkɛ́ketɛ́ kóò bɔ̀tɛ́ ditɑ̃́rì, kɛ̀ bɛtɔbɛ̀ nɛ́ nɑ kóò bùɔ́tí yɛtɑ̃́rɛ̀. 11Ò mɑ̀nnɛ̀ kɛ́búɔ́tí yɛtɑ̃́rɛ̀ nyɛ kɛ́kuɔ, kɛ yɛ̃́ ò dɑ sukíímɛ̀ kɑ̀ɑ bo yóu ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te kɛ́ kù dɛ̀tɛ́nɛ̀, kunku kùù dɑ dènnɛní Esibiti tenkɛ̀ di do tú dɛ̀ tidɑɑtì. 12Dɛ mɔ̀nnì Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔu yóó tì kèèmu kɛ́mɔɔtɛ kufɔ̃wɑɑ́ nkɛ tɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ dɔɔ̀ mɛyɛi. 13Kɛ̀ dɛ̀ mɛ ndò ndiyiè mɑrì bo kɛ̀ di kèè kɛtenkɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndi duɔ́ nkɛ̀ miɛkɛ, 14bɛsĩ́ntɛ́nìtìbɛ̀ sukíí dɛ̀ dihɛì mɑrì miɛkɛ bɛ̀mɑbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ bo fíé iwũɔ̃ yɛkɔbɛ̀ di do í yɛ̃́ yɛ̀. 15Dí wɑmmú kɛ́bíékɛ́ mɛsɑ̀ɑ̀, kɛ nsɑ̀ kɛ̀ dɛ̀ mɛ̀nkɛ dɔ̀ɔ̀ mɛbotí, kɛ̀ di sɔ̃́ ndɛ kó mɛyɛi mbotí mɛ̀nkɛ dɔ̀ɔ̀mu di cuokɛ̀, 16dí kuɔ dɛ kó dihɛì kɔbɛ nɛ̀ bɛ wũɔ̃ dɛmɔu di bɑ́ɑ́ súɔ́ ndɛ̀mɑrɛ̀. 17Dí tíí ntinɛntì tìì kó dimɑ̀ɑ̀ bo dɛ kó dihɛì miɛkɛ kɛ́cóú ndihɛì miɛkɛ bɛnìtìbɛ̀ kɑ̀rì dɛ̀ kɛ́wɛ̃nnɛ́nɛ̀ dihɛì kɛ́cɔ́u mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n kpɛ́í, kɛ̀ dɛ kó dihɛìi nɑɑ́ ntidobontì, bɑ́ òmɔù tɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ dì mɑɑ́. 18Di bɑ́ɑ́ túótɛ́ dɛ̀mɑrɛ̀ bɑ́ dɛ̀mɑ́ɑ̀ dɛ kó dihɛì miɛkɛ dɛ dò nkɛ́cɔ́ummu, kɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te kɛ̀ ku miɛkɛɛ do, kɛ̀ kù di kuɔ́ mmɛsémmɛ̀, kɛ́duɔ́ nkɛ̀ di sṹṹ nkù do nɑ̀kɛ́ di yɛmbɛ̀ kɛ dɔ̀ dɛ̀ yó ndòmmɛ̀. 19Kɛ̀ nsɑ̀ kɛ̀ di yie nti Yiɛ̀ nKuyie ndi tũ nkù kó dinùù, kɛ tũ nku tɑnnɔ̀ n di duɔ́ nyɛ̀ yíe, kɛ dɔɔri ti Yiɛ̀ nKuyie ndɔ́ dɛ̀ kunku di tũ nkù.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\