IKUƆ́ KÓNTÍMÙ 15

1Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ́kɛ́ Isidɑyɛɛribɛ kɛ dɔ̀: Yɛbie nyɛ̀yiekɛ̀ yɛ̀yiekɛ̀ kó difɔ̃nkúò di níí yóu di kɔbɛ bɛ bɑ̀ɑ̀ mbɛ̀ di mɔkɛnɛ̀ yɛ̀. 2Ntɛnɛ̀ di yóó tũnnɛ mɛ̀ɛ̀ botí dɛ kó ikuɔ́: Kòò mɔù pèntɛ o kou tɔù idíítí wèe ì nhò yóunɛ̀ dɛ kó dibɑ̀nnì. Òmɔù bɑ́ɑ́ pĩ́nnɛ̀ muwɛ̃rímú o kou tɔù kɛ dɔ̀ wèe ò yietí o bɑ̀nnì, kɛ yɛ̃́ Kuyie nkuù dɔúmmɛ̀ dɛ kó dinùù. 3Di bo nɑ kɛ níí duɔ́ nkɛ̀ opɔ̀ɔ̀ di yietí kɛ̀ dɛ̀ mɛ ntu di kou nwe dí ò yóu. 4- 5Kɛ̀ nsɑ̀ kɛ̀ di kémmú weti weti ti Yiɛ̀ nKuyie nyɛ̃ mmù, kɛ tũ nkù di duɔ́ nyìì kuɔ́ kɛ̀ n yì ndi nɑ́ɑ́ nyíe, ocĩ̀rì ketɛ́ kɛ́ bɑ́ mbo di kó kɛtenkɛ̀, ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te kù yóó di dɔ̀ɔ̀mu mɛsɑ̀ɑ̀ nkù di duɔ́ kɛ̀ɛ̀ tenkɛ̀ kɛ̀ di yóó kɛ̀ kɑ̀ri kɛ́ kɛ̀ tiekɛ kɛ miɛkɛ. 6Ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te kù yóó di dɔ̀ɔ̀mu mɛsɑ̀ɑ̀, kù tì ndi nɑ̀kɛ́ kɛ yɛ̃ nkù yóó di dɔ̀ɔ̀mɛ̀. Di í yó mpenni idíítí ibotí tɛì, ibotí tɛì pɛ́u iì yó ndi penni. Di bo mbɑkɛ́ yɛbotɛ̀ kusṹkù yɛ̀ mɛ mbɑ́ ndi bɑkɛ́. 7Kɛ̀ di kou mɔ̀ù bo kɛtenkɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te kù di duɔ́ nkɛ̀ kó dihɛì mɑrì kɛ tú ocĩ̀rì di bɑ́ɑ́ ò yetɛnɛ̀ di diitì, di nɔu mɛ mbɑ́ nhò tɛ̃̀ĩ̀nɛ̀. 8Dí ò cɑ̃̀nnɛ di nɔu kóò pèntɛ dɛ̀ɛ̀ ò dónnì. 9Kɛ nɛ́ nyɛ̃́ kɛ̀ mɛyɛ̀mmɛ̀ yɛimɛ bɑ́ɑ́ di tɑ kɛ̀ di dɔ̀ dibenni yiénnì diì yɛ̀tìní kɛ̀ di dò nkɛ́ bɛ̀ yóunɛ̀ yɛbɑ̀ɑ̀ mbɛ̀ di mɔkɛnɛ̀ yɛ̀. Dí bɑ́ɑ́ yóu kɛ̀ mɛyɛ̀mmɛ̀ yɛimɛɛ di tɑ kɛ̀ di yóu di bo cɑ̃nnɛmɛ̀ tɛnɔ̀ùtɛ̀ di kou tɔù kɛ í nhò duɔ́ ndɛ̀mɑrɛ̀. Kɛ̀ di dɔ̀ɔ̀ mɛmmɛ kòò di kuɔ́nnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndíì yóó tɔ dɛ kó mɛyɛi. 10Dí ò pɑ̃ dɛ kó idíítí nɛ̀ mɛyɛ̀mmɛ̀ mɛmɑ́ɑ̀ nɛ̀ diwɛ̀ì, mɛm̀mɛ di Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te kù yóó di dɔ̀ɔ̀mɛ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ ndi tɔ̃mmú mumɔu miɛkɛ, kɛ di dɔɔri dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ nyíé. 11Bɛcĩ̀rìbɛ̀ yó mbomu di kó kɛtenkɛ̀ miɛkɛ, dɛɛ̀ kpɛ́í nte kɛ̀ n di duɔ̀ ndɛ kó dinùù kɛ̀ n tu di bɑ́ɑ́ yie nkɛ̀ di nɔu mpikú, di kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ tu bɛcĩ̀rìbɛ̀ nɛ̀ bɛsénnìbɛ̀ kɛ bo di tenkɛ̀ miɛkɛ bɛ kpɛ́í. 12Kɛ̀ wèè dontɛ́ kudɑɑkù di kɔbɛ Ebedeebɛ miɛkɛ kù mpĩ́ nho tɔ̃mmú, kɛ́mmɔkɛ yɛbie nyɛ̀kuɔ̀, diyiénnì kòo kù fĩ́ĩnko kɛ̀ kùu kò. 13Kɛ̀ kù kũnti dìì mɔ̀nnì ò bɑ́ɑ́ yóu kɛ̀ kùu kò nku nɔu sitetìrì, 14kù nkũnti kɛ̀ wèe dɛitɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù o te kù ò duɔ́ ndɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ dɛ miɛkɛ kɛ́ dɛ̀ nkù pɑ̃, ipe nɛ̀ sibɔɔ́ nɛ̀ tidiitì nɛ̀ mɛnɑɑ̀. 15Dí dentɛní di do bomɛ̀ Esibiti kɛ tú tidɑɑtì kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te kɛ̀ kùu di dɛɛtɛ́, dɛɛ̀ kpɛ́í nte kɛ̀ n di duɔ̀ nyíe ndɛ kó ikuɔ́. 16Kɛ̀ dɛ̀ mɛ ndò nkudɑɑkù bo fɔ̃́ nwèè cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ tùɔ̀kɛ kù bo kòmmɛ̀ kɛ̀ kù yetɛ kù dɑ dɔ́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nɛ̀ ɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀, kɛ bo kɛ̀ dɛ̀ kù nɑɑti. 17Dɛ mɔ̀nnì ɑ́ túótɛ́ tɛkɑ̃̀ũ̀tɛ̀ kɛ́dɑnnɛ ku toò tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ bòrì kó kudɔú kɛ́duutɛ, kɛ̀ kù ntú ɑ kó kudɑɑkù sɑ̃́ɑ̃̀. Kɛ̀ dɛ̀ mɛ ntu onitipòkù nwe ɑ mɛ nyĩ́. 18Dɛ̀ bɑ́ ndɑ yóùnɛ̀ ɑ bo kù fĩ́ĩmmɛ̀, kɛ yɛ̃́ kù dɑ pĩ̀ḿmɛ̀ mutɔ̃mmú yɛbie nyɛ̀kuɔ̀ miɛkɛ, kù dɑ pĩ mmùù tɔ̃mmú pɛ̃ɛ̃tɛ́mu ɑ nɑ nyietímɛ̀ otɔ̃ntì kucɛ mɛ̀dɛ́mɛ̀. Ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù dɑ te kù yóó dɑ dɔɔ̀mu mɛsɑ̀ɑ̀ ɑ tɔ̃mmú mumɔu miɛkɛ. 19Di nɑ̀ɑ̀kɛ nɛ̀ di pe nɛ̀ di bɔɔ́ kɛ̀ dɛ̀ níí pɛitɛ́ mɛketimɛ̀ ìì bí idɑɑì dí ì cɑ̃̀ńnɛ́ ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te ku kpɛ́í, yɛnɑɑdɑpɑ̀ɑ̀ nketiyɛ̀ di bɑ́ɑ́ yɛ̀ pĩ̀ńnɛ̀ mutɔ̃mmú, di mɛ mbɑ́ɑ́ kɛ̃ĩ́ di pedɑkɛ̀ ketiyɛ̀ kó ticìtì. 20Bɑ́ dìì benni di níí dɛ̀ kùɔ ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te ku cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ́kɑri kù tɑ̃ɑ̃tɛ́ dìì bòrì dɛ kpɛ́í díndi nɛ̀ di cɛ̃́ĩ kɔbɛ kɛ́ dɛ̀ di. 21Kɛ̀ dɛ kó fɛɔ̃̀fɛ̀ mɛ nhɑ̃ kuyɛ̀nkù mɑkù, kɛ̀ fɛ̀ tu dikpɛ̃nnì yoo fɛ̀ yɛ̃̀ĩ di bɑ́ɑ́ fɛ̀ fèútɛ́ ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te. 22Di níí fɛ̀ di di cɛ̃́ĩ, kòò mɔù dɔ̀ɔ̀ di kó ikuɔ́ ci dɛ̀ kɛ sĩ̀ nhò bo nɑ kɛ níí dí wɛ̃nnɛ́nɛ̀ kɛ́ fɛ̀ di, di ɔ̃ɔ̃ dimɛ̀ fɛwɑurìfɛ̀ nɛ̀ tɛhontɛ̀ yɛyiè mpɛ́u kpɛtɛ. 23Di nɛ́ bɑ́ɑ́ di fɛ yĩ̀ĩ̀ ndi mɛ̀ còúnko kɛtenkɛ̀ mɛniɛ nkɔ̃mɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\