IKUƆ́ KÓNTÍMÙ 22

1Kɑ̀ɑ yɑ̀ ɑ kou ɔ̃̀fɛ̀, fɛnɑ̀ɑ̀fɛ̀ yoo fɛpìèfɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ cèntì ɑ bɑ́ɑ́ dɛ̀ yóu kɛ̀ dɛ̀ɛ feti, ɑ dɛ̀ tɔní kɛ́duɔ́ ndɛ yiɛ̀. 2Kɛ̀ dɛ yiɛ̀ mmɛ ndìɛ́tirì, yoo ɑ í ò yɛ̃́, ɑ́ dɛ̀ tɔní ɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ mbo kɛ kémmúnɛ̀ wèè dɛ̀ te ò bo mbékɛtɛnímɛ̀ kɛ́ dɛ̀ tùótɛ́. 3Di yóó mɛ nyĩ́ bɑ́ kɛ̀ di yɑ̀ musɑ̃mmɑrímú mmu, yoo diyɑɑ̀bòrì, yoo dɛ̀mɑrɛ̀ cɛ̃́nkɛ dɛ̀ɛ̀ feti, kɑ̀ɑ dɛ̀ yɑ̀ ɑ bɑ́ mbúútóo dɛ kpɛ́í. 4Kɛ̀ di yɑ̀ di kou mɔù kó musɑ̃mmɑrímú, yoo o nɑ̀ɑ̀fɛ̀, kɛ̀ dɛ̀ duɔ́ kucɛ, di bɑ́ɑ́ yóu kɛ̀ dɛ yiɛ̀ nní nhɑ̀rì omɑ́ɑ̀, dí ò teennɛ̀ kɛ́ dɛ̀ íi. 5Onitipòkù mɔù bɑ́ɑ́ ɑ̃nnɛ́ onitidɔ̀ù kó tiyɑ̀ɑ̀tì, onitidɔ̀ù mɔù mɛ mbɑ́ɑ́ ɑ̃nnɛ́ onitipòkù kó tiyɑ̀ɑ̀tì. Kɛ̀ wèè dɛ̀ dɔ̀ɔ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te kù ò wùó, nyisɔkɛ nyiɛ̀ nwe. 6Kɑ̀ɑ kèrí kucɛ kɛ yɑ̀ tinɔriyĩ́ɛ̃̀ntì mutie, yoo kɛtenkɛ̀ kɛ̀ tɛnɔ̀tɛ̀ òkɛ tɛ bí ɑ bɑ́ɑ́ tɛ̀ tùótɛ́ nɛ̀ tɛ bí. 7Á yóu tɛnɔ̀tɛ̀ kɛ̀ tɛ̀ɛ ítɛ́, kɑ̀ɑ dɛitɛ tɛ bí, kɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkɛ̀ dɛ̀ ndɑ nɑɑti kɑ̀ɑ nfòù kɛ́mɔntɛ. 8Kɑ̀ɑ mɑɑ́ tɛcɛ̃pɑ̀ntɛ̀ ɑ́ okùnnɛ iduotí, kɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkòò mɔù bɑ́ɑ́ donní kɛ́kú, kɑ̀ɑ tuɔti icɛ. 9Di bɑ́ mbuɔtì idibotí ìdɛ́ì fínyĩ̀ kó dɛpɑɑ mmiɛkɛ, kɛ̀ di mɛ̀ dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ bo ntú dɛ̀ɛ̀ cɑ̃̀ńnɛ́ Kuyie nkpɛ́í. 10Di bɑ́ mbuummu kunɑɑ̀dɔ̀dɔ̀rìdɔú fɛnɑ̀ɑ̀fɛ̀ nɛ̀ musɑ̃mmɑrímú, 11di bɑ́ nhɑ̃ɑ̃̀ tiyɑ̀ɑ̀tì tìì kɔkɛ́nɛ̀ mupɑɑ̀konkperímù nɛ̀ tipecìtì kɛ dùɔ̀kɛ. 12Dí nhɑ̃ɑ̃̀ di yɑɑ̀bòrɛ̀ mɑ̀nkɛ iyɑɑ̀yuɔ́ nyìnɑ̀ɑ̀. 13Kòò mɔù tùótɛ́ onitipòkù kɛ̀ bɛ̀ duɔ́, kɛ̀ dɛ̀ boní kòò tɛ̃́nkɛ í ò dɔ́, 14kɛ sĩ̀nkùnnɛ o yètìrì kɛ yĩ: N tùótɛ́ dɛ kóo nitipòkù kɛ̀ ti wɛ̃nnɛ́ didɔ́ù, kɛ̀ n sɔ̃́ nhò diɛ́ nkɛ yĩ̀ɛ̃́tɛ́mu onitidɔ̀ù. 15Osɑpɑ̀ɑ̀ ncicɛ nɛ̀ o yɔ̃, bɛ̀ɛ túótɛ́ dɛ̀ɛ̀ bɛnkú kɛ dò mbɛ̀ kóo sɑpɑ̀ɑ̀ nyí yɛ̃́ onitidɔ̀ù, kɛ́kɔtɛnɛ̀ bɛhɛìkɛ̀nkótíbɛ̀ kɑ̀ri dɛ̀, kɛ bekù kɛ́ bɛ̀ bɛnkɛ, 16kòo cicɛɛ nɑ́kɛ́ bɛkótíbɛ̀ kɛ dɔ̀: N duɔ́mmu we nnitidɔ̀ù n kóo sɑpɑ̀ɑ̀, kòò puokɛ kɛ tɛ̃́nkɛ í ò dɔ́, 17kɛ tú n kóo sɑpɑ̀ɑ̀ nfòmmu í wenni, kɛ tú o yɑ̀ n kóo sɑpɑ̀ɑ̀ nduɔ́nɛ̀mɛ̀ onitidɔ̀ù. Ntɛnɛ̀ dɛ̀ɛ̀ bɛnkú n kóo sɑpɑ̀ɑ̀ nyí yĩ̀ɛ̃́tɛ́mɛ̀ onitidɔ̀ù. Bɛ̀ yóó mɛ nyĩ́ kɛ́pĩntɛ kuyɑ̀ɑ̀kù bɛ̀ duɔ́ kùù ĩ́nkɛ̀ mɛketimɛ̀ kɛ̀ kù tɛí mɛyĩ̀ĩ̀ bɛkótíbɛ̀ ììkɛ̀. 18Kɛ̀ bɛkótíbɛ̀ɛ pĩ́ ndɛ kóo nitidɔ̀ù kóò puotí, 19kɛ́duɔ́ nkòo yietí osɑpɑ̀ɑ̀ ncicɛ mɛdítíbii ntɛkɔ̀ùtɛ̀ (100), kɛ fɔ́ɔ́ nhò sĩ̀nkùnɛmɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kóo sɑpɑ̀ɑ̀ nwèè í yɛ̃́ onitidɔ̀ù o yètìrì, kɛ́deè kɛ́ nhò po kɛ tɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ ò yetɛ nɛ̀ bɛ̀ bo mbomɛ̀. 20Kɛ̀ dɛ̀ mɛ ndò mbɛ̀ nɑ̀ɑ́ ntì tu timɔ́mmɔnti, kɛ̀ bɛ̀ í yɑ̀ mùù bɛnkú dɛ kóo sɑpɑ̀ɑ̀ ndo í yɛ̃́mɛ̀ onitidɔ̀ù, 21bɛ̀ɛ ò dènnɛ o cicɛ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ bòrì, kɛ̀ dɛ kó dihɛì kɔbɛɛ ò bùɔ́tí yɛtɑ̃́rɛ̀ kɛ́kuɔ. Kɛ yɛ̃́ ò dɔ̀ɔ̀mɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ ci dɛ̀, kɛ duɔ́nɛ̀ onitidɔ̀ù kɛ kpɑɑ́ bo o cicɛ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀. Di yó mmɛ nhɔ̃ nkɛ́dɛitɛ mɛyɛi nyIsidɑyɛɛribɛ cuokɛ̀. 22Kɛ̀ dɛ̀ mɛ ndò ndi yɑ̀ onitidɔ̀ù mɔù kòo duɔ́nɛ̀ onitipòkù wèè ye, bɛdɛ́ dí bɛ̀ kùɔ. Kɛ̀ mɛyɛi ndɛitɛ Isidɑyɛɛribɛ cuokɛ̀. 23Kɛ̀ dihɛì mɑrì miɛkɛ mɛ nni nkɛ di yɑ̀mɛ̀ onitidɔ̀ù mɔù mɑ̀ɑ́nɛ̀ dɛ̀ osɑpɑ̀ɑ̀ nwèè mɔ̀kɛ didɑcɛ̃nnì kòo ò duɔ́nɛ̀, 24di bɛ̀ dènnɛ dihɛì bòrìnùù, kɛ bɛ̀ bùɔ́tí yɛtɑ̃́rɛ̀ kɛ́kuɔ. Kɛ̀ dɛ kóo sɑpɑ̀ɑ̀ nkú kɛ yɛ̃́ bɛ̀ ò pĩ̀ḿmɛ̀ bɑ́ ò í kuɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ bo ò teennɛ̀, kɛ̀ onitidɔ̀ùu kú kɛ yɛ̃́ ò pĩ̀ḿmɛ̀ o kou tɔù pokù kɛ́duɔ́nɛ̀. Di yóó mmɛ nhɔ̃ nkɛ́dɛitɛ mɛyɛi nyIsidɑyɛɛribɛ cuokɛ̀. 25Kɛ̀ dikpɑ́ɑ̀ miɛkɛ mɛ nni nkɛ onitidɔ̀ù mɔù mɑ̀ɑ́nɛ̀mɛ̀ osɑpɑ̀ɑ̀ mmɔù kòò mɔ̀kɛ didɑcɛ̃nnì, kòo ò pĩ nkɛ duɔ́nɛ̀, bɛ̀ɛ kuɔ onitidɔ̀ù omɑ́ɑ̀. 26Di bɑ́ɑ́ kuɔ dɛsɑpùmbirɛ, dɛ̀ í dɔ̀ɔ̀ mɛyɛi mmɛ̀ɛ̀ dò ndí dɛ̀ kùɔ. Dɛ̀ dònnɛ̀ onìtì bo dintɛ́ mɛ̀mmɛ o kou tɔù kóò potɛ́ kɛ́kuɔ. 27Kɛ yɛ̃́ bɛ̀ mɑ̀ɑ́mɛ̀ dikpɑ́ɑ̀ ndi òmɔù do í kɛ̀ bo, kòo sɑpɑ̀ɑ̀ mbo kuɔ́ nkɛ̀ wèe ò dɛɛtɛ́. 28Kɛ̀ dɛ̀ mɛ ntu onitidɔ̀ù mɔù weè mɑ̀ɑ́nɛ̀ osɑpɑ̀ɑ̀ nwèè í yɛ̃́ onitidɔ̀ù, kɛ í mɔkɛ o dɑcɛ̃nnì koò pĩ kɛ duɔ́nɛ̀, kòò mɔù bɛ̀ yɑ̀, 29dɛ yiɛ̀ nyietí osɑpɑ̀ɑ̀ ncicɛ mɛdítíbii sipísìnùmmù kóò tùótɛ́ kɛ́puokɛ, kɛ yɛ̃́ ò wè pĩ̀ḿmɛ̀ kɛ duɔ́nɛ̀, ò bɑ́ɑ́ ò yóu nɛ̀ ò bo mbomɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\