IKUƆ́ KÓNTÍMÙ 23

1Òmɔù bɑ́ɑ́ duɔ́nɛ̀ o cicɛ pokù mɔù. A bɑ́ɑ́ fietɛ dɛ̀ɛ̀ tu ɑ cicɛ kpɛrɛ. 2Kɛ̀ bɛ̀ fɔ̃̀ntɛ onitidɔ̀ù mɔù, yoo bɛ̀ kèétɛ́ o tɑkoncĩɛ̃, ò bɑ́ nkɔkɛ́ ti Yiɛ̀ nKuyie nkɔbɛ miɛkɛ. 3Kɛ̀ Isidɑyɛɛri mɔù tùótɛ́ onitipòkù wèè í tú bɛ kó kubotí kou, kɛ̀ bɛ̀ pɛitɛ́ dɛbirɛ. Dɛ kó dɛbirɛ bɑ́ nkɔkɛ́ ti Yiɛ̀ nKuyie nkɔbɛ cuokɛ̀ nɛ̀ bɛ yɑɑ̀bío kɛ́tuɔkɛnɛ̀ kutɔ̃nkù tɛpíítɛ̀ kɔku. 4Amɔniibɛ nɛ̀ Mɔɑbiibɛ bɛ̀ í yóó kɔɔrɛ diyiè mɑrì ti Yiɛ̀ nKuyie nkɔbɛ miɛkɛ bɑ́ nɛ̀ bɛ yɑɑ̀bío, titɔ̃ntì tɛpíítɛ̀ bɛ̀ bɑ́ɑ́ kɔɔrɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nkɔbɛ miɛkɛ. 5Kɛ yɛ̃́ bɛ̀ do í di conɛ̀mɛ̀ mɛniɛ nnɛ̀ mudiì di do yɛ̀ dìì mɔ̀nnì Esibiti kɛ́nhɑ̃ kucɛ. Bɛ̀ do pètìnkɛ yúní Beɔɔ birɛ Bɑdɑmmu nwe Peɔɔ ɛì kou Mɛsopotɑmii tenkɛ̀ kóò cu kòo bo di bɔntɛ́ kusĩ̀nkù. 6Ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te kù mɛ nyí kèńtɛ́ Bɑdɑmmu kpɛti, kòò bo di bɔntɛ́ kusĩ̀nkù. Ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te kù do pètìnkɛɛ ceetɛ dɛ kó mɛyɛi nkɛ̀ mɛ̀ɛ nɑɑ́ mmɛsɑ̀ɑ̀ mmɛ, kù di yɑ́rí mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í. 7Nɛ̀ di bo mbomɛ̀ di bɑ́ nwɑnti dɛ kó ibotí idɛ́ bo mɔɔtɛmɛ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nyoo bɛ̀ bo mbomɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ bɛ̀ nɑɑti. 8Di bɑ́ɑ́ wéntɛ́ fɛnɔnsĩ̀nfɛ̀ Edɔmiibɛ, bɛ̀ tu di kɔbɛ mbɛ. Di mɛ mmúnkɛ bɑ́ɑ́ wéntɛ́ fɛnɔnsĩ̀nfɛ̀ Esibiti kɔbɛ kɛ yɛ̃́ di do bonímɛ̀ bɛɛ̀ kó dihɛì. 9Bɛ yɑɑ̀bí kó kutɔ̃nkù tɑ̃ɑ̃́nkù bo nɑ kɛ́kɔɔrɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nkɔbɛ miɛkɛ. 10Kɛ̀ di yɛtì dìì mɔ̀nnì kɛ kɔri kɛ bo dokɛ́nɛ̀ di dootitɔbɛ̀, dí ndɑkɛ dɛ̀ɛ̀ bo sĩnkùnnɛ dihɑ̃ɑ̃pɔ̀nkɑrì dɛ kpɛ́í. 11Kɛ̀ dɛ̀ dò ndi miɛkɛ, kòo ɑ̃ɑ̃pɔ̀ntì mɔù duɔ́ kɛyènkɛ̀ kɛ yɑ̀ tidɔuǹtì, kòo tɑniɛ nyɛ̀, ò sĩ̀ntɛmu. Wèe yɛ̀ dihɑ̃ɑ̃pɔ̀nkɑrì kɛ bɑ́ɑ́ konní kɛ̀ diyiè kpɑɑ́. 12Kɛ̀ kuyuoku yuotɛ́ wèe wuɔ. Kɛ̀ diyiè ntɑtoo kɛ̀ wèe konní dihɑ̃ɑ̃pɔ̀nkɑrì. 13Di mmɔkɛ dibòrì dìì ciɛ́, kɛ nkɛ ntɑɑ̀ kɛ yɔ̃. 14Bɑ́ wèè ɑ̃ɑ̃pɔ̀ntì mmɔkɛ tɛkɑ̃bùtɛ̀, kòò tɑ kɛ ni kɛ deè, wèe dɑ́tínnɛ́. 15Kɛ̀ yɛ̃́ ti Yiɛ̀ nKuyie mbomɛ̀ dihɑ̃ɑ̃pɔ̀nkɑrì kɛ yóó ndi kɑ̃nkɛ́, kɛ́ɑ̃nnɛ́ di dootitɔbɛ̀ di nɔu miɛkɛ. Dihɑ̃ɑ̃pɔ̀nkɑrì yó ntú dìì cɑ̃̀ɑ̃́ ndìndi kɛ wenni. Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te kɛ̀ kù bɑ́ɑ́ yɑ̀ dɛ̀mɑrɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ɛ ku pĩ nyisíɛ́ kɛ̀ kù di bútínnɛ́. 16Kɛ̀ kudɑɑkù mɑkù cokɛ́nɛ̀ ku yiɛ̀ nkɛ sɔ̀ri di kó dihɛì, di bɑ́ɑ́ kù dènnɛ kɛ́ kù tɛ̃̀ńnɛ́ ku yiɛ̀. 17Dɛ yiɛ̀ nni nkɑri di cuokɛ̀ dihɛì mɑrì ò dɔ́ dìì bòrì, di bɑ́ nhò diimmu mɛsémmɛ̀. 18Isidɑyɛɛribɛ miɛkɛ onitipòkù mɔù bɑ́ɑ́ nɑɑ́ nwèè dɔuti dɔutinɛ̀ bɛnitidɑɑbɛ̀, onitidɔ̀ù mɔù mɛ mmúnkɛ bɑ́ɑ́ ndɔuti dɔutinɛ̀ bɛnitipòbɛ̀. 19Di bɑ́ɑ́ yie nkɛ̀ dɛ kó bɛnìtìbɛ̀ kóò mɔùu tɔní Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ dɛ kó idíítí kɛ bo dɛitɛnɛ̀ dinùù ò dɔúnnɛ̀ dì Kuyie, kɛ yɛ̃́ ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te kù dɛ̀ wùómmɛ̀ isɔkɛ nyi. 20Kɑ̀ɑ pèntɛ ɑ kou tɔù idíítí yoo tidiitì ɑ bɑ́ nwɑnti ticɔ̃nti. 21Di bo nɑ kɛ́ncɔú ticɔ̃nti bɛpɔ̀ɔ̀bɛ̀ borɛ̀ kɛ́mbúútí di kɔbɛ. Di yóó tɑ dìì mɔ̀nnì kɛtenkɛ̀ kɛ́kɑri dí ntũ ndɛ kó ikuɔ́ kɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkɛ̀ di Yiɛ̀ ndi dɔɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ ndi tɔ̃mmú mumɔu miɛkɛ. 22Kòò mɔù dɔúnnɛ̀ Kuyie ndinùù kɛ yɛ̃ nhò bo dɔɔ̀ tìmɑtì, ò bɑ́ɑ́ ɔɔtɛ, kòò ɔɔtɛ ò cɑ̀kɛmu kɛ̀ Kuyie nyóó ti nhò bekɛ́. 23Kɛ̀ di í dɔummu nɛ̀ yɛnɔ̀ Kuyie dɛ̀ í tú mɛyɛi. 24Di nɛ́ nyɛ̃́ kɛ̀ wèè dɔúnnɛ̀ Kuyie ndinùù, wèe dì dɔ̀ɔ̀ kɛ́tũnnɛ weti weti ò dì dɔúnnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie kɛ yɛ̃ nhò yóó dɔɔ̀mɛ̀. Kɛ yɛ̃́ nɛ̀ ɑ yɛ̀mmɛ̀ mmɛ ɑ kù dɔúnnɛ̀mɛ̀ dinùù. 25Kɑ̀ɑ tɑ ɑ kou tɔù kó kupɑku miɛkɛ ɑ bo nɑ kɛ́tɔ̃ũ fínyĩ̀ kó yɛbɛ kɛ́cɑ́ɑ́kɛ́ kɛ́nsɑ̀nnɛ̀ ɑ dɔ́ mɛ̀ɛ̀ botí, ɑ nɛ́ bɑ́ɑ́ súɔ́ nkɛ́tɔ kɛ́kònnɛ̀. 26Mɛm̀mɛ kɑ̀ɑ pɛ̃nkɛ́ ɑ kou tɔù kó kupɑku miɛkɛ ɑ bo nɑ kɛ́ũntɛ́ nɛ̀ ɑ nɔ̀ùtɛ̀ tidiitì kɛ́cɑ́ɑ́kɛ́, ɑ nɛ́ bɑ́ɑ́ túótɛ́ disiè kɛ́kɛ̃ĩ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\