IKUƆ́ KÓNTÍMÙ 24

1Kòò mɔù tùótɛ́ onitipòkù, kɛ̀ dɛ̀ boní kòò tɛ̃́nkɛ í ò dɔ́, ò yɑ̀ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í ndɛ̀mɑrɛ̀ dɛ kóò nitipòkù ĩ́nkɛ̀, kɛ í dɛ̀ pɛ́nsìrì, wèe wɑ̃ri dipɑ́tíri mɛyɑtimɛ̀ kpɛri kóò duɔ́ nkóò bɛ̀ti o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀. 2Kòò kò nhò bo nɑ kɛ́wɑɑ́ nhonitidɔ̀ù tɔù kɛ́yenkɛ. 3Kɛ̀ dɛ kóo nitidɔ̀ù mɛ ntó í ò dɔ́, wèe wɑ̃ri mɛyɑtimɛ̀ kó dipɑ́tíri kóò duɔ́ nkóò bɛ̀ti. Kɛ̀ dɛ̀ mɛ ndò nhò kumu, 4onitidɔ̀ù wèè do ò tùótɛ́ mɛketimɛ̀ ò í mɔkɛ kucɛ kɛ bo wɛ̃tɛ kóò tùótɛ́ kɛ́puokɛ kɛ yɛ̃́ weè ò bɛ̀timɛ̀, kòò yenkɛ onitidɔ̀ù tɔù kɛ sĩ̀ntɛ. Dɛndɛ dò nyisɔkɛ nyi ti Yiɛ̀ nKuyie nyììkɛ̀. Di í dò nkɛ́tũnnɛ dɛ kó mɛborimɛ botí, ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te kù di duɔ́ nkɛ̀ɛ̀ tenkɛ̀ miɛkɛ kɛ̀ di yóó kɛ̀ kɑ̀ri. 5Kòò mɔù tùótɛ́ o pokù bɑ̀mbɑ̀ di bɑ́ɑ́ ò kɔ̀tɛnɛ̀ tihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntì nɛ̀ muwɛ̃rímú yoo di nhò duɔ̀ mmutɔ̃mmú mɑmù, di ò yóu kɛ̀ wè mbonɛ̀ o pokù kɛ̀ bɛ̀ yo ndiwɛ̀ì kɛ dɔ̀ dibenni dìmɑ́ɑ̀. 6Kɑ̀ɑ kou mɔù pèntɛ ɑ kpɛrɛ mɑrɛ̀ kɛ bo dɑ yietí, ɑ bɑ́ɑ́ túótɛ́ ò nɑ̀ɑ̀ yoo o nɑ̀ntɛ̀mbiku kɛ yɛ̃́ dɛɛ̀ temɛ̀ kòò fòù. 7Òmɔù bɑ́ɑ́ yúúkú o kou tɔù kóò dɔ̀ɔ̀ kudɑɑkù yoo wèe ò fìtɛ́, kòò mɔù mɛ̀ dɔ̀ɔ̀ dɛ yiɛ̀ mbɛ̀ɛ ò kùɔ, di yó mmɛ nhɔ̃ kɛ́dɛitɛ mɛyɛi ndi cuokɛ̀. 8Dí mpĩ́ nyitié n nɑ̀kɛ́ ì, ikuɔ́ nìùbɛ̀ Defiibɛ kɛ̀ bɛ̀ ì ndi nɑ́kɛ́, ìì tukúnɛ̀ mumɔmmú mùù dònnɛ̀ tikɔ̀ntì. 9Dí dentɛní ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te kù do dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ Midiyɑmmu di do yɛ̀ dìì mɔ̀nnì Esibiti. 10Kɑ̀ɑ pèntɛ ɑ kou tɔù, ɑ bɑ́ɑ́ kɔtɛ kɛ́tɑ o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ́túótɛ́ dɛ̀mɑrɛ̀ o kpɛrɛ ɑ ò pèntɛ dɛ̀ kpɛ́í, 11Kɑ̀ɑ kɔtoo ɑ́ mbo ditowɑɑ̀, kɛ̀ weè tùótɛ́ ò dò nkɛ́ dɑ duɔ́ ndɛ̀, kɛ́ dɑ duɔ́. 12Kɛ̀ dɛ yiɛ̀ mmɛ ntu ocĩ̀rì ɑ bɑ́ɑ́ yie nkòò dɑ duɔ́ ndɛ̀ɛ yié nhɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀. 13A dɛ̀ nhò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ̀ diyiè mu nyí tɑ, kòo yɑɑ̀bòrì ndi ò dɑɑti dì, ɑ di nhò duɔ́ nkɛ̀ wèe dɑ́ɑ́tí, kɛ́mɔɔ ti Yiɛ̀ nKuyie nkó mɛsɑ̀ɑ̀ nhɑ kpɛ́í, kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te bɑntɛ́ ɑ dɔ̀ɔ̀mɛ̀ dɛ̀ɛ̀ wenni. 14Di bɑ́ɑ́ di wèè tu osénnìwè, kɛ tú ocĩ̀rì o tɔ̃mmú kó idíítí kɛ̀ nsɑ̀ kɛ̀ di kou nwe yoo opɔ̀ɔ̀ kɛ nɛ́ bo di kó dihɛì miɛkɛ. 15Di ò yietí o kpɛrɛ kɛ̀ diyiè mu nyí tɑ, kɛ yɛ̃́ ò tumɛ̀ ocĩ̀rì nwe di bɑ́ nhɔɔtí di bo ò duɔ́mmɛ̀ o kpɛrɛ, kɛ̀ mɛɛ̀ dɔkɛ ò bo kuɔ́nnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te kɛ̀ kùu dí toú ndɛ kó mɛyɛi. 16Di í dò nkɛ́kuɔ dɛbirɛ cicɛ yoo dɛ yɔ̃ dɛbirɛ yɛi nkpɛ́í. Di í dò nkɛ́kuɔ dɛbirɛ dɛ cicɛ yɛi nkpɛ́í, nyoo dɛ yɔ̃ kɔ̃mɛ. Bɑ́ wè ò dò nkɛ́kú o mɔ́mmuɔ nho yɛi nkpɛ́í nkɛ. 17Di bɑ́ mbekùnɛ̀ siyɑ́ɑ̀bìsí kɛ soú mbɛpɔ̀ɔ̀bɛ̀ bɛ̀ɛ̀ di bonɛ̀ nɛ̀ iciribí, di bɑ́ɑ́ fietɛ okúpokù kó tiyɑ̀ɑ̀tì ò tùótɛ́ di kpɛrɛ dɛ̀ kpɛ́í. 18Di dentɛní di do túmɛ̀ tidɑɑtì Esibiti kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te kɛ̀ kù di dɛɛtɛ́, dɛɛ̀ kpɛ́í nte kɛ̀ n tu dí ntũ nku tié. 19Kɛ̀ di dɛì dìì mɔ̀nnì di diitì kɛ ìńtɛ́ ntìmɑtì kupɑku miɛkɛ, di bɑ́ɑ́ wɛ̃tɛ kɛ́ tì tùótɛ́, dí tì yóu bɛpɔ̀ɔ̀bɛ̀ nɛ̀ iciribí nɛ̀ bɛkúpobɛ̀ kpɛ́í nkɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te, kɛ̀ kù di dɔɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ di kpɛrɛ di dɔɔri dɛ̀ dɛmɔu miɛkɛ. 20Kɛ̀ di níí tɔ̃ũ dìì mɔ̀nnì odìfíè kó yɛbɛ, di bɑ́ɑ́ dɛ́rí yɛ̀ɛ̀ kpɑɑ́, dí yɛ̀ yóu bɛpɔ̀ɔ̀bɛ̀ nɛ̀ iciribí nɛ̀ bɛkúpobɛ̀ kpɛ́í. 21Kɛ̀ di tɔ̃ũ fínyĩ̀ kó yɛbɛ, di bɑ́ɑ́ dɛ́rí yɛ̀ɛ̀ kpɑɑ́, di yɛ̀ yóu bɛpɔ̀ɔ̀bɛ̀ nɛ̀ iciribí nɛ̀ bɛkúpobɛ̀ kpɛ́í. 22Di bɑ́ɑ́ yɛ̃̀ ndi do túmɛ̀ tidɑɑtì Esibiti, dɛɛ̀ kpɛ́í nte kɛ̀ n di duɔ́ ndɛ kó ikuɔ́, kɛ̀ di bo nyì tũ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\