IKUƆ́ KÓNTÍMÙ 25

1Kɛ̀ bɛ̀mɑbɛ̀ kpɑ nkɛ kɔ̀tɛní, di bɛ̀ bekɛ́nɛ̀ kɛ́dɛitɛ wèè í nɑɑti, kɛ́yṹɔ̃́ nho to. 2Kɛ̀ dɛ̀ mɛ ntu wèè í nɑɑti dɛ̀ dò mbɛ̀ɛ ò puotímu, obeéntìi duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ ò tɑ̃ṹ nkɛtenkɛ̀ kóò puotí, bɛ̀ ò bekɛ́nɛ̀ kɛ yɑ̀ kòò cɑ̀kɛ kɛ̀ dɛ̀ mɑ̀mɛ̀. 3Di bɑ́ɑ́ puotí òmɔù kɛ̀ dɛ̀ɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ tiyɛ̃ĩti sipísìnɑ̀ɑ̀, kɛ yɛ̃́ kɛ̀ di sɔkɛ́ koò puotì di yɑ̀ɑ̀ bo ò dií nyifɛi di ììkɛ̀. 4Di bɑ́ɑ́ tɑ́ú nfɛnɑ̀ɑ̀fɛ̀ nùù fɛ̀ puotì dìì mɔ̀nnì tidiitì. 5Kɛ̀ dɛ̀ dò ntɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ mɑtɛ̀ kó bɛdɑpɑ̀mbɛ̀ bo kɛ̀ bɛ kóò mɔù ku kɛ í mɔkɛnɛ̀ o pokù dɛbirɛ, dɛ kóo nitipòkù bɑ́ɑ́ yɛ̀ kɛ́yenkɛ dikpɑ́ɑ̀, o dɑnɑ̀ɑ̀ nhò tùótɛ́ kɛ́puokɛ. 6Kòò pɛitɛ́ dɛ̀ɛ̀ bíketirɛɛ sɔɔtɛ́ dɛ cicɛ yètìrì kɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkòo cicɛ yètìrì nkpɑɑ́ bo Isidɑyɛɛribɛ cuokɛ̀. 7Kɛ̀ dɛ kóo nitidɔ̀ù yetɛ ò bo túótɛ́mɛ̀ o ponɑ̀ɑ̀ nkɛ́puokɛ, dɛ kóo nitipòkùu kɔtɛ Isidɑyɛɛribɛ kó bɛkótíbɛ̀ borɛ̀ dihɛì kó dibòrì, kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: N dɑnɑ̀ɑ̀ nyetɛmu ò bo n túótɛ́mɛ̀ kòo kou yètìrìi nkpɑɑ́ Isidɑyɛɛribɛ cuokɛ̀. 8Kɛ̀ dihɛì kó bɛkótíbɛ̀ɛ ò yu kóò bekɛ, kòò bɑɑ yetɛ kɛ tú, ò í dɔ́ kɛ́túótɛ́ o ponɑ̀ɑ̀ nkɛ́puokɛ. 9Dɛ kóo nitipòkùu ò tɔ̀ɔ́nnɛ̀ kɛ́ṹtɛ́ o nɛùtì kɛ́sutɛ o ììkɛ̀ tinɔ́ntɔ̃ũtì kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ́: Bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ yĩ́ miɛ mmɛ wèè yetɛ ò bo mɑɑ́mɛ̀ o kou cĩ́ɛ̃̀tɛ̀. 10Kɛ̀ bɛ̀ɛ̀ yú dɛ kó tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ dɔ̀: Tɛnɛhũ̀tɛ́cĩ́ɛ̃̀tɛ̀. 11Kɛ̀ bɛnitidɑɑbɛ̀ bɛdɛ́ kpɑ, mbɛ miɛkɛ kòò mɔù kóo pokù cokɛ́ní kɛ bo pɑtɛ kɛ dɔ́ kɛ́dɛɛtɛ́ o dɔù bɛ̀ nɑ wè, kɛ pĩ nho dɔù kpɑntídɛ̀ntɔù tɑkuò, 12di bɑ́ɑ́ kuɔ́ ndɛ kóo nitipòkù mɛsémmɛ̀, dí kéétɛ́ o nɔ̀ùtɛ̀. 13Di bɑ́ ncɔ̃ti di yɔ̀rɛ̀ timɑ́tì tìì dɑkù cìdóò ĩ́nkɛ̀ kɛ̀ tìmɑtì n cɛ̃́ɛ̃̀ kɛ̀ titɛtì yɑu. 14Di bɑ́ mbeúnɛ̀ di potɑntì yɛbɔ sɑ́m̀pɔ́yɛ̀ nɛ̀ yɛdiɛyɛ̀ kɛ̀ yɛ díítí mɑ̀. 15Di cɔ̃mmùnɛ̀ tìì mɑ́tì cidóò tì ntú tìì cɛ̃̀ɛ̃́kù mɑ̀, kɛ̀ di beúnɛ̀ yɛ̀ɛ̀ bɔ ntú yɛ̀ɛ̀ mɑ̀, kɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkɛ̀ di nfòù kɛ́mɔntɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te kù di duɔ́ nkɛ̀ɛ̀ tenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀. 16Kɛ̀ di dɔɔri mɛmmɛ kɛ soú nditɔbɛ̀ dɛ̀ tu isɔkɛ nyi di Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te ku ììkɛ̀. 17Dentɛnní Amɑdesiibɛ do di dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ kucɛ di yɛ̀nní dìì mɔ̀nnì Esibiti. 18Bɛ̀ do okɛ kucɛ nku kɛ dimmù di kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ ɔ̀u kɛ tũtí di fɔ̃nkúò, kɛ bɛ̀ kɔ̀ù, bɑ́ bɛ̀ í dé Kuyie. 19Bɑ̀mbɑ̀ mmiɛ nti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te kù yóó di dɛɛtɛ́nɛ̀mu di dootitɔbɛ̀ kɛ́ di kɑnnɛ bɑ̀mmùù kɛtenkɛ̀ kù yɛ̃ nkù yóó di duɔ́ nkɛ̀ miɛkɛ. Dí kuɔ Amɑdesiibɛ botí kumɔu pɑ́íí, kutenkù duɔ́mɛ̀. Di bɑ́ɑ́ ti yɛ̃̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\