IKUƆ́ KÓNTÍMÙ 29

1Tinti kó difɔ̃nkúò kɛ̀ Mɔyiisi tíí nyIsidɑyɛɛribɛ bɛmɔu kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Di yɑ̀mu di mɔ́mɔmbɛ ti Yiɛ̀ nKuyie ndɔ̀ɔ̀ dɛ̀ Esibiti kó kɛtenkɛ̀ kɛmɔu kɔbɛ nɛ̀ bɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì nɛ̀ o kó bɛtũ̀mbɛ̀ bɛmɔu. 2Di yɑ̀mu kù bɛ̀ yɑ̀ɑ́kɛ́mɛ̀ nɛ̀ yɛbɛnkùyɛ̀ nɛ̀ kù dɔ̀ɔ̀ tìì diɛtì. 3Nɛ̀ yíenní ti Yiɛ̀ nKuyie mmɛ nyí di pɑ̃ mɛyɛ̀mmɛ̀ di bo bɑntɛ́nɛ̀ mɛ̀, kù mɛ nyí di duɔ́ nyinuɔ ndi bo yɑ̀nɛ̀ ì, kù mɛ nyí di duɔ́ nyɛto di bo keènɛ̀ yɛ̀. 4Mɛm̀mɛ ò bɛ́immɛ̀ kɛ dɔ̀: Kù do di dènnɛnímu Esibiti kɛ̀ di ĩ́ dikpɑ́ɑ̀ tɛdɔntɛ̀ miɛkɛ yɛbie nsipísìnɑ̀ɑ̀, di yɑ̀ɑ̀tì mɛ̀ nyí kɛ̃rí, di nɛùtì mɛ nyí ndèè. 5Dɛ̀ do í békú di bo pṹnnɛ́mɛ̀ pɛ̃́ɛ̃̀ kɛ́cɑ́ɑ́kɛ́, yoo di bo kuɔtimɛ̀ mɛnɑɑ̀ mbɛ̀ tumɛ̀ difɛ̃́ɛ̃̀ kɛ́yɑ̃̀, yoo mɛtɛ̃mɛ̀ mɛ̀ɛ̀ muɔ̀. Ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù do dɛ̀ ndi duɔ̀ nkɛ̀ di bo bɑntɛ́ kù tumɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te. 6Ti tùɔ̀kɛní dìì mɔ̀nnì di mbòrì, kɛ̀ Ɛsibonni kóo kpɑ̀ɑ̀tì Sionni nɛ̀ Bɑsɑ̃ɑ̃ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Ɔku, kɛ̀ bɛ̀ɛ yɛ̀nní kɛ ti do mudoò kɛ̀ tí bɛ̀ nɑ. 7Ti dɛ nfìètɛ bɛ ɛì kɛ́duɔ́ Dubɛnniibɛ bɛ kó kɛtenkɛ̀ nɛ̀ Kɑdiibɛ nɛ̀ Mɑnɑnsee kó kuwuɔ nkɔbɛ dikéè. 8Dɛɛ̀ kpɛ́í nte kɛ̀ di dò nkɛ́ndɑkɛ kɛ́mpĩ́ tinɑ́ɑǹtì ti Yiɛ̀ nKuyie ndi tɑunnɛ̀ kɛ di nɑ̀kɛ́ tì kɛ̀ di bo ndɔɔri tì yɛ̃mmɛ̀. Mɛm̀mɛ di dɔɔri dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ dɛmɔu dɛ̀ bo nyíémmɛ̀. 9Díndi Isidɑyɛɛribɛ dimɔu yíe nkó diyiè di cómmú di Yiɛ̀ nKuyie nyììkɛ̀ nkɛ nɛ̀ di wuɔ nkó bɛkótíbɛ̀ nɛ̀ di nɑɑ̀mùntì kó bɛkótíbɛ̀ nɛ̀ di kó bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ iwɛ̃ĩ yɛmbɛ̀, 10nɛ̀ di bí nɛ̀ di pobɛ̀ nɛ̀ bɛpɔ̀ɔ̀bɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bo di kó dikɑrì kɛ di kɔ̃ũ idɛí kɛ di do mmɛniɛ. 11Ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te kù di dɔ̀ɔ̀nɛ̀mu mɛtɑummɛ̀ bɑ̀mbɑ̀, kɛ̀ di yie nku tɑummɛ̀ kó ikuɔ́. 12Kù di tɑunnɛ̀ kɛ dɔ́ dí ntú ku kɔbɛ mbɛ. Kù tì ndi nɑ̀kɛ́ kɛ yɛ̃ mmù, kù dɔúnnɛ̀ di yɛmbɛ̀ Abɑrɑhɑmmu nɛ̀ Isɑki nɛ̀ Sɑkɔbu dinùù kɛ ĩkú kɛ yɛ̃ mmù. 13Díì mɑ́ɑ̀ dɔkɛ kù dɔ̀ɔ̀nɛ̀mɛ̀ dɛ kó mɛtɑummɛ̀ kɛ bɛ́i nkɛ ĩkú, 14nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ còḿmú diɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nyììkɛ̀, kɛ̀ kù bɛ̀ wùó nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ í dɛ̀ bo yíe, kù bɛ̀ dɔ̀ɔ̀nɛ̀mu mɛtɑummɛ̀. 15Di mɔ́mɔmbɛ di yɛ̃́mu ti do bo Esibiti kó dihɛì kɛ dòmmɛ̀, nɛ̀ di kɛ̃tɛ́ mɛ̀ɛ̀ botí ibotí tɛì kɔbɛ kɛ tùɔ̀kɛní diɛ. 16Di yɑ̀mu bɛ kó isɔkɛ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri ì nɛ̀ bɛ bɔɔtenkɑɑnìi, idɛí kpɛsi nɛ̀ yɛtɑ̃́rɛ̀ kpɛsi nɛ̀ timɑ́tì pɛ́ítì kpɛsi nɛ̀ mɛsɔɔ nkpɛsi. 17Tũnkɛ́ di miɛkɛ òmɔù bɑ́ mbo onitidɔ̀ù yoo onitipòkù yoo kuwuɔ mɑkù, yoo kunɑɑ̀mùnkù mɑkù kou wèè bo yetɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nyíe nkɛ́tũnnɛ dɛ kó ibotí kɔbɛ, òmɔù di miɛkɛ bɑ́ɑ́ nɑɑ́ nfɛkɛ̃̀nfɛ̀ tiifɛ. 18Di miɛkɛ òmɔù bɑ́ɑ́ keè ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te kù bɛ́i ntì kɛ́ĩkú kɛ́nsɑ̃ntí omɑ́ɑ̀ nɛ̀ o yɛ̀mmɛ̀ miɛkɛ kɛ tú: Bɑ́ kɛ̀ n dɔɔri n dɔ́ dɛ̀ m bo pɛ́tɛ́ diwɛ̀ì, bɑ́ kɛ̀ n tɑunɛ̀ òmɔù mubɔɔféù miɛkɛ, dɛ kpɛti í bo. 19Dɛ yiɛ̀, ti Yiɛ̀ nKuyie mbɑ́ɑ́ yie nkóò cĩ̀ɛ̃́. Dɛ̀ kù yóùmu kɛ̀ kù miɛkɛ ò cɔ̀ú, mɛyɛi nkù nɑ̀kɛ́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í mɛɛ̀ ò doti, kɛ̀ kù bo dɛitɛ o yètìrì kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀. 20Kù bo ò cɑ̃̀ńnɛ́nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kó iwuɔ ntɛì kù bɛ̀ dɔ̀ɔ̀nɛ̀ mɛtɑummɛ̀ kɛ nɑ̀kɛ́ mɛ̀ɛ̀ yɛi nkpɛ́í nkɛ̀ mɛ̀ wɑ̃̀ri di mpɑ́tíri miɛkɛ kɛ̀ mɛ̀ɛ ò do. 21Dɛ mɔ̀nnì kubotí kùù bo sɔɔtɛ́ di bí nɛ̀ bɛpɔ̀ɔ̀bɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bo ítɛ́ní yɛhɛkɛ̀ dɛ́tiyɛ̀ kɛ́tɑnní di kó dihɛì bɛ̀ bo yɑ̀ di Yiɛ̀ ndi bɔntɛ́ mùù mɔmmú nɛ̀ kù di puotì tìì yɛ̃ĩti kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀: 22Bɛ kó dihɛì muhɑ̃pòpùo nnɛ̀ mukɔ́kúɔ́ nnɛ̀ muhɑ̃ɑ̃́ ndɛɛ̀ dì cɔ̀útóo, dɛ̀mɑrɛ̀ í dò mbɔtínnɛ́, dɛ̀mɑrɛ̀ í pɛí, bɑ́ timútì í yiɛ̀. Dɛ kó dihɛì nɑɑ́nnɛ̀ Sodɔmmu nwe nɛ̀ Komɔɔ nɛ̀ Adimɑ nɛ̀ Seboimmu. Ti Yiɛ̀ nKuyie mmiɛkɛ do yɛ̀ yɛ̀, kɛ̀ kùu yɛ̀ cɔ̀ú. 23Ibotí tɛì bo mbékú kɛ tú: Yé dɛ̀ dòmmɛ̀ kɛ̀ Kuyie ndɔ̀ɔ̀ miɛ mbotí dɛ kó kɛtenkɛ̀? Dɛ̀ dòmmɛ kɛ̀ ku miɛkɛ di cɔ̀útɛ́ miɛ? 24Kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀, bɛ̀ tɔ̃̀tɛ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nkɛ Kuyie mbɛ̀ dɔ̀ɔ̀nɛ̀ mɛ̀ɛ̀ tɑummɛ̀ kunku bɛ yɛmbɛ̀ do tũ nkù. Kù bɛ̀ dènnɛní dìì mɔ̀nnì Esibiti. 25Kɛ̀ bɛ̀ tũ̀nnɛ yɛbɔkɛ̀ bɛ̀ do í yɛ̃́ yɛ̀ kɛ kɔ̃nkù kɛ yɛ̀ bɑ̀ɑ́. Bɛ Yiɛ̀ nKuyie mmɛ ndo í yie mbɛ̀ bo yɛ̀ tũ̀nnɛmɛ̀. 26Dɛɛ̀ te kɛ̀ ku miɛkɛ cɔ̀útɛ́ dɛ kó dihɛì, kɛ̀ kù duɔ́ nkɛ̀ mɛyɛi nkù nɑ̀kɛ́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í, kɛ̀ mɛ̀ wɑ̃̀ri di mpɑ́tíri miɛkɛ kɛ̀ mɛ̀ bɛ̀ do. 27Nɛ̀ kɛmiɛkɛ nkɛ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ̀ dɛ̀ìmɛ̀ bɛ tenkɛ̀ miɛkɛ, kɛ bɛ̀ yóu kɛ bɛ̀ yèètoo kɛtenkɛ̀ tɛkɛ̀, bɛ̀ mɛ̀ mbo kɛ̀ yíe. 28Ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te kuù yɛ̃́ dɛ̀ɛ̀ sɔ̀ri kɛ ti bɛnkɛ ikuɔ́ ti bo nyɛ̃́ ì tínti nɛ̀ ti yɑɑ̀bío sɑ̃́ɑ̃̀, kɛ́ntũ nyì yɛ̃ mmù.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\