IKUƆ́ KÓNTÍMÙ 30

1Kɛ̀ Mɔyiisii sɔɔtɛ́ kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀: N tì ndi nɑ̀kɛ́mu kɛ̀ n tu kɛ̀ di yie ti Yiɛ̀ nKuyie nkpɛti dí yɑ̀ mɛsɑ̀ɑ̀, kɛ̀ di tì yetɛ dí yɑ̀ mɛyɛi. Kɛ̀ di bɑɑ cĩ́ɛ̃́kɛ́ kɛ yetɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te ku kpɛti, kù yóó di yeètoomu ibotí tɛì miɛkɛ kɛ̀ dí nkɛ̀ bo kɛ́totí di yɛ̀mmɛ̀ tìì di tùɔ̀kɛní ti ĩ́nkɛ̀. 2Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ di wɛ̃̀tɛní ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te ku borɛ̀ díndi nɛ̀ di bí nɛ̀ di yɑɑ̀bí kɛ́kéntɛ́ ku kpɛti nɛ̀ di yɛ̀mmɛ̀ mɛmɔu, bɑ́ wè nɛ̀ o yɛ̀mmɛ̀ mɛmɔu m mɛ̀ ndi tié ntì yíe. 3Dɛ mɔ̀nnì kù bo di kuɔ́ mmɛsémmɛ̀ kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́tíí mbɛ̀ɛ̀ do cìɛ́tɛ́ kɛ bɛ̀ kpɛ̃nnɛ́ní. 4Bɑ́ kɛ̀ bɛ̀ di tɔ kɛ kɔ̀tɛnɛ̀ kɛtenkɛ̀ mɑ̀nku. Ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te kù bo kɛ̀ ndi tíí nkɛ́ di túótɛ́, 5kɛ́kpɛ̃nnɛ́ní di yɛmbɛ̀ tentɑ̃́ɑ̃́ nkɛ̀ di kɑri kɛ́ mù tiekɛ kɛ̀ kù di dɔɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ kɛ̀ di sṹṹ nkɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́ di yɛmbɛ̀ do mɑ̀mɛ̀. 6Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nku mɔ́mmɔnkuu wénkùnnɛ di yɛ̀mmɛ̀ díndi nɛ̀ di yɑɑ̀bí kɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkɛ̀ dí kù dɔkɛ nɛ̀ di yɛ̀mmɛ̀ mɛmɔu bɑ́ wè nɛ̀ o wɛ̃nnì dimɔu kɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkɛ̀ di nfòù. 7Mɛyɛi n di nɑ̀kɛ́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nkɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te kɛ̀ kùu mɛ̀ bɔntɛ́ di dootitɔbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ di níí nkɛ di fɛ̃́ũnko. 8Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ díndi nɛ́ wɛ̃̀tɛ kɛ yie nti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te ku kpɛti kɛ tũ̀nnɛ ku tɑnnɔ̀ n di tiè nyɛ̀ yíe. 9Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te kɛ̀ kù di dɔ̀ɔ̀ diwɛ̀ì di tɔ̃mmú mumɔu miɛkɛ, kɛ̀ mù nkérí sɛ́i, kɛ̀ di piɛ́ pɛ́u kɛ̀ di wũɔ̃ piɛ́ mɛdiɛ̀ nkɛ̀ di kùútí, di dɛitɛ mɛsɑ̀ɑ̀. Dɛ̀ do kù nɑɑtimɛ̀ kɛ̀ kù ndɔɔri di yɛmbɛ̀ diwɛ̀ì, dɛ̀ bo wɛ̃tɛ kɛ́ mɛ nkù nɑrikɛ kɛ̀ kù di dɔɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀. 10Di bo yɑ̀ dɛ kó mɛsɑ̀ɑ̀ kɛ nsɑ̀ kɛ̀ di wɛ̃̀tɛní ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te ku borɛ̀ nɛ̀ di yɛ̀mmɛ̀ mɛmɔu, kɛ tũ̀nnɛ ku tɑnnɔ̀ nɛ̀ ku kuɔ́ dɛ̀ɛ̀ wɑ̃̀ri di mpɑ́tíri miɛkɛ, kɛ kù dɔ́ nɛ̀ di yɛ̀mmɛ̀ mɛmɔu bɑ́ wè nɛ̀ o wɛ̃nnì. 11M mɛ ndi tiè nyɛ̀ɛ̀ tɑnnɔ̀ yíe nyɛ̀ í yóù, di bɑ́ɑ́ yĩɛ̃kɛ di bo yɛ̀ tũ̀nnɛmɛ̀. 12Dɛ kó yɛtɑnnɔ̀ í bo tiwɛtì kɛ̀ di nɛ́ bo yĩ́: We mbo dekɛ kɛĩ́nkɛ̀ kɛ́ yɛ̀ wɑɑnní kɛ́ ti nɑ́kɛ́ kɛ tí yɛ̀ tũ̀nnɛ. 13Yɛ̀ mɛ nyí bo dɑ̀mɛ́ɛ̀rì diyɑ́ɑ̀ tɛrì kɛ̀ di bo n tú: We mbo séntɛ́ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì kɛ́kɔtɛ kɛ́ yɛ̀ wɑɑnní kɛ́ ti nɑ́kɛ́, kɛ̀ ti yɛ̀ kèè kɛ́ yɛ̀ tũ̀nnɛ. 14Dɛ̀ í dò mmɛmmɛ. Kuyie ntɑnnɔ̀ di bonɛ̀mu, kɛ bo di nɔ̀ miɛkɛ nɛ̀ di yɛ̀mmɛ̀ miɛkɛ. Ndɔɔrinɛ̀ yɛ̀ yɛ̃mmɛ̀. 15Díndi Isidɑyɛɛribɛ n dɔú mmufòmmu mmu nɛ̀ mɛsɑ̀ɑ̀, mukṹṹ nnɛ̀ mɛyɛi ndi ììkɛ̀. 16Dɛɛ̀ te kɛ̀ n di nɑ́ɑ́ nyíe nkɛ tú dí ndɔ́ ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te kɛ́ntũ nku kó kucɛ nɛ̀ ku tɑnnɔ̀ nɛ̀ ku kuɔ́ nɛ̀ ku tié, mɛm̀mɛ di bo nfòùmɛ̀ kɛ́sṹṹ, nkɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te kɛ̀ kù di dɔɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ di yóó tɑ kɛ̀ɛ̀ tenkɛ̀ miɛkɛ kɛ́kɑri. 17Kɛ̀ di mɛ mbùtínnɛ́ ti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ yetɛ ku kpɛti kɛ tũ̀nnɛ yɛbɔkɛ̀ kɛ kɔ̃nkù kɛ yɛ̀ bɑ̀ɑ́, 18n di nɑ́ɑ́mmu yíe nkɛ n tu, di kóò mɔù í yó nkpɑɑ́ kɛ bo bɑ́ omɑ́ɑ̀, di we bɑ́ɑ́ yĩ́ yɛ̀dɛ́ɛ̀ di yóó séntɛ́ kukó nSuditɛ̃ɛ̃ kɛ́kɑri kɛ̀ɛ̀ tenkɛ̀ miɛkɛ. 19Kɛĩ́nkɛ̀ nɛ̀ kɛtenkɛ̀ dɛ̀ kèèmu n tì ndi nɑ̀kɛ́mɛ̀, kɛ wúó n dɔúmmɛ̀ mufòmmu nɛ̀ mɛsɑ̀ɑ̀, mukṹṹ nnɛ̀ mɛyɛi ndi ììkɛ̀. Tɑ̃ɑ̃tɛ́nɛ̀ mufòmmu kɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkɛ̀ dí nfòù kɛ́mɔntɛ díndi nɛ̀ di yɑɑ̀bío. 20Bɑ́ wè kòò ndɔ́ ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù o te kɛ́nyíé nku kpɛti kɛ́ kù tɑunɛ̀ omɑ́ɑ̀. Kù bo nte kòò nfòù kɛ́mɔntɛ wenwe nɛ̀ o yɑɑ̀bí kɛtenkɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndo dɔúnnɛ̀ dinùù di yɛmbɛ̀ Abɑrɑhɑmmu nɛ̀ Isɑki nɛ̀ Sɑkɔbu kɛ́ĩkú kɛ dɔ̀ kù yóó bɛ̀ duɔ́ nkɛ̀ miɛkɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\