IKUƆ́ KÓNTÍMÙ 32

1Kɛĩ́nkɛ̀ kéntɛ́ n yóó bɛ́immu, kɛtenkɛ̀ keè n yóó bɛ́i nyɛ̀ɛ̀ tɑnnɔ̀. 2N tié mpitɛ́ fɛtɑɑfɛ̀ ɔ̃ɔ̃ cóúnnímɛ̀ mmɛ, n nɑ́ɑǹtì dɑ̀tínnɛ́mu timɑɑ̀ntì kɔ̃mɛ, fɛtɑdiɛfɛ̀ ɔ̃ nniumɛ̀ mɛmúpɑ̀mmɛ̀, yɛnɛ́sìmbɑ̀kɛ̀ ɔ̃ nduòmɛ̀ timútì ĩ́nkɛ̀. 3N yóó pĩɛ̃kɛ́ ti Yiɛ̀ nKuyie nyètìrì ndi, nsɑ̃ntínɛ̀ Kuyie nti tũ nkù. 4Kuù tu dipèrì kɛ ti kɑ̃nkɛ́, ku kó icɛ tú isɑ̀ɑ̀yì nyi, kù tu Kuyie nku timɔ́mmɔnti yiɛ̀, kù ɔ̃ɔ̃ í nyetɛ́, kù dò nsɛi nwe kɛ wetí. 5Díndi kubotí yɛiku, bɛnitiyonkubɛ, di í mɑ̀nnɛ̀ kɛ́ntú Kuyie mbí. Di cɑ̀ɑ̀rɛ̀mu, kɛ sĩ̀ntɛ. 6Kubotí kùù yɛi nkɛ í mɔkɛ mɛyɛ̀mmɛ̀, di dò nkɛ́ mɛ nyĩ́ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑɑ̀? Di cicɛ nwe wèè di dɔ̀ɔ̀ kɛ di te, di tú ku kɔbɛ mbɛ. 7Dentɛnní yɛwe yɛ̀ɛ̀ pɛ̃ɛ̃tɛ́ yɛ kpɛ́í, Totínɛ̀ di yɛ̀mmɛ̀ yɛbie nyɛ̀ɛ̀ pɛ̃ɛ̃tɛ́ nɛ̀ dimɔ̀nnì yɛ kpɛ́í. Bekɛ́nɛ̀ di cicɛbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ di nɑ́kɛ́, bekɛ́nɛ̀ bɛkótíbɛ̀ bɛ̀ yó tì ndi tuommu. 8Kuyie nkùù bɑkɛ́ kɛĩ́nkɛ̀ nɛ̀ kɛtenkɛ̀ kuù totí ibotí, kuù cíɛ mbɛnìtìbɛ̀ kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀, kuù bɛ̀ kèkɛ́ itemmɑ̀nkɛ kɛ tũ nyIsidɑyɛɛribɛ kó iwuɔ mɑmɛ̀, 9kɛ yɛ̃́ Kuyie nkpɛrɛ túmɛ̀ ku nìtìbɛ̀, Sɑkɔbu yɑɑ̀bí iì tu kù te dɛ̀. 10Kù do bɛ̀ yɑ̀ tɛdɔntɛ̀ kó dikpɑ́ɑ̀ ndi, kɛ̀ tikpɑsĩ̀ntì bɛ̀ fitɛ́ kɛ kuɔ̀, kɛ̀ kù mbɛ̀ kɑ̃nkɛ́ kɛ dɑkɛ bɛ kpɛ́í, kù dɑ̀kɛ mɛ̀ɛ̀ botí ku nɔnnìtɛ̀ kpɛ́í. 11Fɛcĩrifɛ ɔ̃ nhɛintɛmɛ̀ fɛ bí yĩ̀ɛ̃́ńtì ĩ́nkɛ̀, kɛ ì bɛbíínɛ̀ mupùrìmù, kɛ pĩntɛ fɛ fɛ̀tì, kɛ̀ fɛ birɛ mɑrɛ̀ doti fɛ̀ɛ dɛ cɔutɛ́nɛ̀ fɛ fìɛ̀ti. 12Ti Yiɛ̀ nKuyie kuù do bɛ̀ ni kumɑ́ɑ̀, dibɔɔ̀ mɑrì do í kù nɛínɛ̀. 13Kuù do bɛ̀ tɑnnɛ́ yɛtɑ̃rɛ̀ kó dihɛì, kuù do bɛ̀ piúnɛ̀ dɛpɑɑ nkó tidiitì, kuù do bɛ̀ duɔ̀ nyitɑ̃fuɔ nkó ticiètì nɛ̀ dɛtie mbɛ̀ tu dɛ̀ odìfíè kɛ̀ dɛ̀ yìɛ̀ yɛtɑ̃rɛ̀ kó kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀, dɛ̀ɛ̀ pɛí kɛ̀ bɛ̀ dii mmɛkùɔ̀. 14Kɛ̀ bɛ̀ nyɔ̃̀ nyipe nɛ̀ inɑ̀ɑ̀kɛ dɛ kó mɛmiɛ̀, kɛ cɑ́ɑ́ yɛpebɛ nɛ̀ yɛpedɑkɛ̀ nɛ̀ yɛbɔdɑkɛ̀ dɛ̀ɛ̀ ɑ̃ mɛkùɔ̀, kɛ yonnɛ̀ tidisɑ̀ɑ̀tì, kɛ yɔ̃nnɛ̀ fínyĩ̀ kó mɛnɑɑ̀. 15Yesudummu dɛ ndi kɛ́dɛ nkɛ́pokɛ́, ò dɛ ncɛ̃ɛ̃kɛ kɛ́ɑ̃nnɛ́ tikɔ̀dɔ̀ɔ̀tì, kɛ́yetɛ Kuyie nkùù ò dɔ̀ɔ̀, kòo kù sènkɛ̀rì kunku kùù tu o kó dipèrì, koò kɑ̃nkɛ́, koò dɛɛrí. 16Isidɑyɛɛribɛ do fìé iwũɔ̃ nyi ibotí tɛì kó yɛbɔkɛ̀, kɛ̀ dɛ̀ɛ yonkɛ Kuyie. Bɛ̀ do dɔ̀ɔ̀ isɔkɛ kpɛrɛ ndɛ kɛ́yíi nku miɛkɛ, 17kɛ́nfeu iwũɔ̃ yɛbɔkɛ̀ bɛ yɛmbɛ̀ do í yɛ̃́ yɛ̀ kɛ yóu Kuyie, kɛ́ntũ nyɛbɔkɛ̀ yɛ̀ɛ̀ tɑnní bɑ̀mbɑ̀, bɛ yɛmbɛ̀ do í dɑkɛ yɛ̀ɛ̀ kpɛti. 18Isidɑyɛɛribɛ senkɛ̀rìmu dipèrì dìì bɛ̀ te, kɛ bɛ̀ kɑ̃nkɛ́, Isidɑyɛɛribɛ yɛ̃̀mmu Kuyie nkùù bɛ̀ ɑ̃nnɛ́. 19Ti Yiɛ̀ Kuyie dɛ nyɑ̀, kɛ dɛ̀ sènkɛ̀rì, kɛ̀ ku miɛkɛɛ yɛ̀nní bɛ bí initidɑɑì nɛ̀ initipòì bɛ̀ kù cɑ̀ɑ̀rɛ̀ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í. 20Kɛ̀ kùu bɛ́i nkɛ dɔ̀: M bo bɛ̀ bùtínnɛ́, kɛ̀ bɛ̀ɛ yɑ̀ tìì yóó bɛ̀ tùɔ̀kɛní. Bɛ̀ tu fɛyɑnfɛ̀ yɛifɛ nfɛ, bɛ̀ í dò nkɛ́ntɑ̃́. 21Bɛ̀ n yóumu kɛ tũ̀nnɛ yɛbɔkɛ̀, kɛ̀ dɛ̀ n yóù. Bɛ̀ tũ̀nnɛ sitenkɑɑnìi nsi dɛtetìrɛ̀ kpɛsi, kɛ íi m miɛkɛ. M múnkɛ yóó bɛ̀ yóumu, mbo túótɛ́ ibotí ìì í tú imɑì kɛ̀ dɛ̀ mbɛ̀ yóù. M bo íi mbɛ miɛkɛ nɛ̀ ibotí ìì í ciì. 22M miɛkɛ kó muhɑ̃ɑ̃́ mmuù bɛ̀ cɔ̀útɛ́, kɛ̀ mu kó fɛhɑ̃ɑ̃dɛɛ̀nfɛ̀ tùɔ̀kɛ kudɔnkù, kɛ cɔ̀útɛ́ kɛtenkɛ̀ nɛ̀ kɛ kpɛrɛ dɛmɔu, kɛ cɔ̀útɛ́ kɛ tùɔ̀kɛ yɛtɑ̃rɛ̀ kó yɛpũkɛ. 23M bo bɛ̀ ùtɛ́ mɛyɛi, m bo kúótɛ́ n doò bɛ ĩ́nkɛ̀, 24bɛ̀ bo cĩtɛnɛ̀ dikònnì, timíɛ́tì nɛ̀ mumɔnsĩ̀mmù dɛ̀ bo mbɛ̀ kɔ̀ù, m bo duɔ́ nkɛ̀ tikpɑsĩ̀ntì mbɛ̀ cɑ̀ɑ́, kɛ̀ iwɑ̀ɑ̀kɛ bɛ̀ dɔmmù. 25Mudoò bo tɑnní bɛ ɛì kɛ́nkɔù bɛ bí, kɛ̀ kufɔ̃wɑɑ́ nhɑutɛ́ bɛ̀ɛ̀ bo sicɛ̃́ĩ, bɛdɑpɑ̀mbɛ̀ nɛ̀ bɛsɑpɑ̀mbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ nkɔ̃, yɛbíkɛ́mpĩ̀ɛ̃̀tɛ̀ nɛ̀ bɛdɑkótíbɛ̀ bɛ̀ bɑ́ɑ́ yentɛ́. 26N do dɔ́ kɛ́ bɛ̀ deèmu, bɑ́ òmɔù bɑ́ ndenniní bɛ kpɛ́i. 27Kɛ̀ n do í yĩɛ̃̀kù bɛ dootitɔbɛ̀ bo n fuommɛ̀ kɛ tú: Tíì bɛ̀ kùɔ, dɛ̀ í tú bɛ Yiɛ̀ nKuyie nkuù bɛ̀ kùɔ. 28Kɛ yɛ̃́ bɛ̀ tumɛ̀ kubotí nku kùù í yɛ̃́ kù dɔ̀ɔ̀ri tì, bɛmɔu, òmɔù í ciì. 29Kɛ̀ bɛ̀ do ntú bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ ciì, bɛ̀ nɑ n totí tii nti bɛ yɛ̀mmɛ̀, bɛ̀ nɑ ntotí bɛ yɛ̀mmɛ̀ kɛ tú: Yé ti yóó dentɛnɛ̀ tì? 30Bɛ̀ nɑ mbékú bɛmɑ́ɑ̀ kɛ tú: Onìtì omɑ́ɑ̀ bo yĩ́mɛ kɛ́bɛti bɛnìtìbɛ̀ tɛkɔupíítɛ̀ (1000), dɛ̀ dòmmɛ̀ kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀ bɛ̀ti bɛnìtìbɛ̀ tɛkɔupípíítɛ̀ (10000). Kuyie nkùù tu ti kó dipèrì kuù í ti fìtɑ́ɑ̀? Ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù í ti ɑ̃nnɛ́ ti dootitɔbɛ̀ nɔu miɛkɑɑ̀? 31Bɛ kó yɛbɔkɛ̀ í dònnɛ̀ ti kó dipèrì dìì ti kɑ̃nkɛ́, bɛ mɔ́mmɔmbɛ bɛ̀ tì yɛ̃́mu. 32Bɛ̀ tiimu kɛ dònnɛ̀ Sodɔmmu kɔbɛ bɛmbɛ nɛ̀ Kɔmɔɔ kɔbɛ bɛ pókù nku, bɛ̀ dònnɛ̀ fínyĩ̀ wèè pɛitɛ́ wènwe yɛbɛ kɛ̀ yɛ̀ tii kɛ dò mmɛdɔ̀mmɛ̀. 33Kɛ̀ bɛ nɑɑ̀ ntii kɛ dò mmɛwɑɑ̀dɔ̀mmɛ̀, kɛ kɔù kɛ dò mmɛdɑutidɔ̀mmɛ̀. 34N dɛ̀ yɛ̃́mu kɛ dɛ̀ pĩ, n dɛ̀ cũɔ̃́mu n yɔ̀rì miɛkɛ. 35N yóó bɛ̀ fɔ̀kɛ́mu, kɛ́ bɛ̀ yietí mɛyɛi mbɛ̀ dɔ̀ɔ̀ mɛ̀, bɛ dorimù tùɔ̀kɛnímu, mɛyɛi mbo bɛ̀ do dìì yiè ɑutɛ́nímu kɛ dèè, bɛ mɑ̀nku í kpɑɑ́ díɛtirì, 36Ti Yiɛ̀ nKuyie nyóó bekɛ́nɛ̀mu ku nìtìbɛ̀, mɛsémmɛ̀ mɛ nyóó kù pĩ́nnɛ̀mu ku tɔ̃mbɛ̀. Kù bo yɑ̀ dìì mɔ̀nnì kɛ̀ bɛ bɑɑ̀ mbɛ̀ìtɛ̀, bɛkperíbɛ̀ nɛ̀ bɛcĩ̀rìbɛ̀ bɛmɔu kɛ̀ bɛ̀ duò. 37Dɛ mɔ̀nnì kù bo bɛ́i nkɛ dɔ̀: Yé di bɔkɛ̀ borɛ̀? Yé di kó dipèrì dìì di kɑ̃nkɛ́? 38Yɛbɔkɛ̀ yɛ̀ɛ̀ do yo ndi wũɔ̃ di feu ì kó mɛkùɔ̀ nyɛ̀ bo dɛ? Yé yɛbɔkɛ̀ yɛ̀ɛ̀ do yɔ̃̀ ndi nɑɑ̀ nyɛ̀ kɔ̀tɛ kɛ? Yɛ̀ɛ ítɛ́ kɛ́ di dɛɛtɛ́, yɛ̀ɛ di kɑ̃ɑ̃́ nkɛ̀ di pɛ́tɛ́ disɔ̀rì. 39Di yɑ̀mu mí m mɑ́ɑ̀ míì tumɛ̀ Kuyie, n kó difɔ̃nkúò Kuyie mmɑkù tɛ̃́nkɛ í bo, míì te kòo nìtì fòù, kɛ̀ míì ɔ̃ɔ̃ ò kùɔ, míì ɔ̃ɔ̃ kɔutɛ kɛ̀ míì tɑɑ̀, òmɔù í bo m bo pĩ́ nkɛ̀ wèe fietɛ. 40M bomu nsɑ̃́ɑ̃̀, nh ɔ̃ nkɛ̀ n yòùtɛ n nɔ̀ùtɛ̀ kɛ bɛ́i ntì, m bɛ́immu. 41Nh ɔ̃ nkɛ̀ n sũ̀ɔ̃́tɛ́ n kpɑ̀rìseú, kɛ̀ n nɔ̀ùtɛ̀ pĩ ntimɔ́mmɔnti, nh ɔ̃ɔ̃ í nyóu m bo pɛitɛmɛ̀ n dootitɔbɛ̀, n yóó yietímu bɛ̀ɛ̀ n nìí mbɛ̀ mɑ̀nnɛ̀ tìì yeti. 42N yóó nii m pie mmɛnitiyĩ̀ĩ̀ mmɛ, n kpɑ̀rìseú bo cɑ́ɑ́kɛ́ initimɑ̀ɑ, m pie mbo muɔti tidɑɑtì kó mɛyĩ̀ĩ̀, kɛ̀ n kpɑ̀rìseú kékɛ́ n dootitɔbɛ̀ kó bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ yɔ. 43Yɛbotɛ̀, piɛtɛnɛ̀ Kuyie nkɔbɛ, kɛ yɛ̃́ kuù pɛ̀ìtɛmɛ̀ ku dootitɔbɛ̀ ku nìtìbɛ̀ kó dipɛ̀ì, kuù potɛ́ ku dootitɔbɛ̀ kɛ pɛ̀ìtɛ, kɛ dɛ̀itɛ mɛyɛi nku kɔbɛ ɛì kɛ bɛ̀ cĩ̀ɛ̃́. 44Mɛm̀mɛ Mɔyiisi nɛ̀ Sosuwee Nunni birɛ bɛ̀ kɔ̀tɛmɛ̀ kɛ́nɑ́kɛ́ dɛ kó fɛyɛ̀nfɛ̀ kó yɛtɑnnɔ̀ Isidɑyɛɛribɛ kɛ̀ yɛ̀ɛ tɑ bɛ to. 45Mɔyiisi nɑ̀kɛ́ dìì mɔ̀nnì Isidɑyɛɛribɛ dɛ kó tinɑ́ɑǹtì kɛ́deè, 46kɛ́yíɛ́ kɛ dɔ̀: Ikuɔ́ kó tinɑ́ɑǹtì n di nɑ̀kɛ́ tì yíe dí ntì pĩ kɛ́ tì nɑ̀kɛ́ di bí, kɛ̀ ì ntì tũ nkɛ dɔɔri tì yɛ̃ mmù. 47Kɛ yɛ̃́ dɛ kó tinɑ́ɑǹtì í túmɛ̀ cɛ̃́nkoo kpɛti, tì tu di fòmmu mmu, tiì yó nte kɛ̀ di fòmmu kó yɛwee okɛ dihɛì di yóó séntɛ́ kukó nSuditɛ̃ɛ̃ kɛ́tɑ dìì miɛkɛ kɛ́kɑri. 48Dɛ kó diyiè ndi ti Yiɛ̀ nKuyie nni nnɑ̀kɛ́mɛ̀ mí Mɔyiisi kɛ dɔ̀: 49Dekɛní ditɑ̃rì Abɑdimmu yómmɛ̀ bɛ̀ tu dì Nɛbo kɛ̀ dì bo Mɔɑbu ɛì kɛ wetí Sedikoo, kɛ́wéntɛ́ dihɛì Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ n duɔ́ ndì Isidɑyɛɛribɛ. 50A deètìní dìì tɑ̃rì ĩ́nkɛ̀ ɑ yóó dɛ nkú kɛ́kò nhɑ yɛmbɛ̀ borɛ̀, ɑ kóo kótì Anɔɔ kumɛ̀ Ɔdi tɑ̃rì ĩ́nkɛ̀ kɛ kò nho yɛmbɛ̀ borɛ̀. 51Kɛ yɛ̃́ Anɔɔ nɛ̀ fɔ̃́ ndi do í yiemmɛ̀ kɛ tũ̀nnɛ n nùù Isidɑyɛɛribɛ cuokɛ̀ Mɛdibɑ kó dinɛ́bòrì Kɑdɛɛsi borɛ̀, Sinni kó dikpɑ́ɑ̀ tɛdɔntɛ̀ miɛkɛ, kɛ yɛ̃́ di do í bɛnkɛ Isidɑyɛɛribɛ n cɑ̃́ɑ̃́mmɛ̀ kɛ kpeńnì. 52A yóó yɑ̀mu dihɛì n yóó duɔ́ ndì Isidɑyɛɛribɛ ɑ mɛ nyí dì tɑti.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\