IKUƆ́ KÓNTÍMÙ 34

1Kɛ̀ Mɔyiisii dekɛ Nɛbo tɑ̃rì Pisikɑɑ tɑ̃rì yómmɛ̀ dìì wetí Sedikoo. Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nhò bɛnkɛ kɛtenkɛ̀ kɛmɔu, Kɑdɑɑdi tenkɛ̀ kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ Dɑnni kɔkɛ. 2Nɛfutɑdii kó kɛtenkɛ̀ kɛmɔu nɛ̀ Efɑdɑimmu kɔkɛ nɛ̀ Mɑnɑnsee kɔkɛ nɛ̀ Sudɑɑ tenkɛ̀ kɛmɔu kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì Mɛditedɑndee. 3Nɛ̀ Nɛkɛbu tenkɛ̀ kɛ́tɑnnɛ̀ kukó nSuditɛ̃ɛ̃ kó kubiriku tipuonti kó dihɛì, kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ Tisoɑdi. 4Ti Yiɛ̀ nKuyie ndɛ nhò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Kɛ ntenkɛ̀ nkɛ n do dɔúnnɛ̀mɛ̀ dinùù Abɑrɑhɑmmu nɛ̀ Isɑki nɛ̀ Sɑkɔbu kɛ dɔ̀ n yóó duɔ́ nkɛ̀ bɛ yɑɑ̀bí, n kɛ̀ ndɑ bɛnkɛmu kɑ̀ɑ kɛ̀ yɑ̀nɛ̀ ɑ nuɔ. A mɛ nyí yóó kɛ tɑ. 5Ti Yiɛ̀ nKuyie nkóo tɔ̃ntì Mɔyiisi dɛ nku Mɔɑbu kó kɛtenkɛ̀ miɛkɛ ti Yiɛ̀ nKuyie yɛ̃ ndɛ ndòmmɛ̀. 6Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nhò kũnnɛ́ Mɔɑbu kó kubiriku, Bɛti Peɔɔ ììkɛ̀. Òmɔù í yɛ̃́ Mɔyiisi kó kufɔ̃ti borɛ̀ nɛ̀ yíenní. 7Mɔyiisi do yóó kú kɛ mɔkɛ yɛbie ntɛkɔ̀ùtɛ̀ nɛ̀ sipísìdɛ́ ndi (120), kɛ́ nyóó kú kòo nuɔ nkpɑɑ́ wúó nkòò kpeńnì. 8Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ nkuɔ̀ mMɔyiisi kṹṹ mMɔɑbu biriku miɛkɛ kɛ dɔ̀ yɛwe sipísìtɑ̃ɑ̃ti. Dɛ kó yɛwe miɛkɛ nkɛ bɛ̀ kɔmmúmɛ̀ o kṹṹ. 9Mɔyiisi do nɔ̀ɔ́mmu o nɔu Sosuwee Nunni birɛ ĩ́nkɛ̀ kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nhò pɑ̃ mɛyɛ̀mmɛ̀. Mɛm̀mɛ kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ nyíé nho kpɛti kɛ tũ nti Yiɛ̀ nKuyie ndo nɑ̀kɛ́ tì Mɔyiisi. 10Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò mɔù tɛ̃́nkɛ í buotɛ́ Isidɑyɛɛribɛ cuokɛ̀, kɛ dònnɛ̀ Mɔyiisii. Wèè do ɔ̃ nwúó Kuyie nyììkɛ̀ kɛ kù nɑ́ɑ́nnɛ̀. 11Weǹwe Kuyie ndo tɔ̃mmɛ̀ Esibiti kòo dɔɔ̀ tidiɛtì okpɑ̀ɑ̀tì ììkɛ̀ nɛ̀ o tũ̀mbɛ̀ nɛ̀ o kɔbɛ. 12Mɔyiisi do dɔ̀ɔ̀mu tidiɛtì tìì ɑ̃ɑ̃̀ kukɔ̃m̀bɔ̀doróo Isidɑyɛɛribɛ ììkɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\