IKUƆ́ KÓNTÍMÙ 7

1Kɛ̀ Mɔyiisi bɛ́i nkɛ dɔ̀: Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te di tɑnnɛ̀ dìì mɔ̀nnì kɛtenkɛ̀ di yóó tiekɛ kɛ̀ kɛ bɛ̀ti ibotí ìì di sũnɛ̀, ìì tu Itiibɛ nɛ̀ Kidikɑsiibɛ nɛ̀ Amɔriibɛ nɛ̀ Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ kɔbɛ nɛ̀ Pedisiibɛ nɛ̀ Efiibɛ nɛ̀ Sebusiibɛ. Ibotí inyi iyiekɛ̀ ìì di sũnɛ̀ kɛ di kpeńnìnɛ̀. 2Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ̀ ndi duɔ́ dìì mɔ̀nnì kɛ̀ di bɛ̀ nɑ, dí bɛ̀ kùɔ bɛmɔu pɑ́íí kɛ bɑ́ɑ́ súɔ́ nhòmɔù, di bɑ́ɑ́ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀nɛ̀ mɛtɑummɛ̀, di bɑ́ɑ́ bɛ̀ kuɔ́ mmɛsémmɛ̀. 3Nɛ̀ dɛ kó ibotí kɔbɛ di bɑ́ mpuokú, di bɑ́ɑ́ duɔ́ ndi kóo sɑpɑ̀ɑ̀ mmɔù bɛ kóo dɑpɑ̀ɑ̀ nkɛ̀ wèe puokɛ, di mɛ mbɑ́ɑ́ túótɛ́ bɛ kóo sɑpɑ̀ɑ̀ mmɔù kɛ́duɔ́ ndi kóo dɑpɑ̀ɑ̀ nkɛ̀ wèe puokɛ. 4Kɛ̀ di dɔ̀ɔ̀ mɛmmɛ bɛ̀ yóó dɛ́tìnnɛ di bí nyi Kuyie nkó kucɛ, kɛ́nte kɛ̀ bɛ̀ɛ fíé iwũɔ̃ yɛbɔkɛ̀, kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mmiɛkɛɛ di yɛ̀, kɛ̀ kù di kuɔ bɑ́ dɛ̀ bɑ́ɑ́ ɔɔtɛ. 5Ntɛ di dò nkɛ́ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀mɛ̀. Dí puɔ mbɛ wũɔ̃tɔ̀rɛ̀, kɛ́bɔ́kɛ́ bɛ bɔɔtɑ̃́rɛ̀, kɛ́u bɛ bɔɔ̀ Asedɑɑ kó itedɛí, kɛ́cɔ́u mbɛ bɔkɛ̀. 6Di cɑ̃́ɑ̃́mmu kɛ tú ti Yiɛ̀ nKuyie nkɔbɛ, ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑ̃ɑ̃tɛ́ dímbɛ ibotí tɛì miɛkɛ, kɛ̀ di bo ntú ku kɔbɛ kù dɔ́ bɛ̀, kɛtenkɛ̀ kɛmɔu duɔmɛ̀. 7Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndi tɑunnɛ̀ kumɑ́ɑ̀ kɛ di tɑ̃ɑ̃tɛ́, dɛ̀ í tú di sũ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í. Díì pètìnkɛ tú kubotí sɑ́m̀pɔ́kù ibotí tɛì imɔu miɛkɛ. 8Kù nɛ́ di dɔ́mu dɛɛ̀ kpɛ́í nte, nɛ̀ kù dɔ́mɛ̀ kɛ́mpĩ́ ndinùù kù do dɔúnnɛ̀ dì di yɛmbɛ̀ kɛ́bɛ́i nkɛ́ĩkú, dɛɛ̀ te kɛ̀ kù bɛnkɛ ku wɛ̃rímú kɛ di dènnɛ tidɑɑtì miɛkɛ, kɛ di dɛɛtɛ́ Esibiti kóo kpɑ̀ɑ̀tì nɔu miɛkɛ. 9Di tũ mbɑntɛ́ kɛ dò ndi Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te kuù tu Kuyie kɛ dɔɔri kù bɛ́i ntì kɛ́mpĩ́ mmɛtɑummɛ̀ kù di dɔ̀ɔ̀nɛ̀ mɛ̀ kɛ dɔɔri mɛsɑ̀ɑ̀ mbɛ̀ɛ̀ kù dɔ́, kɛ pĩ́ nku tɑnnɔ̀ nɛ̀ bɛ yɑɑ̀bíyúóó. 10Kɛ ɔ̃ɔ̃ yṹɔ̃́ nwèè yetɛ ku kpɛti o to, bɑ́ dɛ̀ bɑ́ɑ́ ɔɔtɛ, wèè í kù dɔ́ dɛ̀ ɔ̃ɔ̃ í ntùɔ̀kɛ tɛpɛ̃nkpɛ̃̀ntɛ̀ kɛ̀ wèè yɑ̀ o yetímɛ̀ kó tiyeti. 11Mpĩ́nnɛ̀ tũnkɛ́ Kuyie ntɑnnɔ̀ nɛ̀ ku kuɔ́ nɛ̀ ku tié, n di duɔ̀ ndɛ̀ yíe nkɛ́ndɔɔri dɛ̀ yɛ̃ mmù. 12Kɛ̀ di kemmu ku tié nkɛ ì pĩ nkɛ dɔɔri ì yɛ̃mmɛ̀. Mɛm̀mɛ di Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te kù bo mpĩ́mmɛ̀ kù di dɔ̀ɔ̀nɛ̀ mɛ̀ɛ̀ tɑummɛ̀ kɛ́ ndi dɔɔri mɛsɑ̀ɑ̀ kù do bɛ́innɛ̀ di yɛmbɛ̀ kɛ ĩkú kɛ dɔ̀ kù yóó mbɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri mɛ̀. 13Kù bo ndi dɔ́ kɛ di dɔɔri mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ̀ dí sṹṹ, kɛ̀ kù di duɔ́ nkupɛitóo, kɛ́duɔ́ nkɛ̀ di pɑɑ nni mpɛí, kɛ̀ tidiitì mbo, kɛ̀ fínyĩ̀ kó dɛtie nnɛ̀ odìfíè kó dɛtie kɛ̀ dɛ̀ mpɛí, kɛ̀ di wũɔ̃ mpɛí inɑ̀ɑ̀kɛ nɛ̀ ipe nɛ̀ sibɔɔ́ di tenkɛ̀ Kuyie ndo bɛ́i nkɛ́ĩkú kɛ dɔ̀ kù yóó duɔ́ nkɛ̀ɛ̀ tenkɛ̀ di yɛmbɛ̀ kɛ miɛkɛ. 14Kù bo dɔɔ̀ di kó kubotí mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ̀ dɛ̀ɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ ibotí tɛì. Di miɛkɛ onitidɔ̀ù mɔù bɑ́ mbo wèè bo yĩɛ̃kɛ ò bo pónnɛ́mɛ̀, tɛhɑ̃ũntɛ mɛ mbɑ́ mbo. Di wũɔ̃ miɛkɛ fɛ̀mɑfɛ̀ bɑ́ɑ́ ɑ̃ṹ. 15Ti Yiɛ̀ nKuyie mbo kɛi mmumɔmmú mumɔu di borɛ̀ kù bɑ́ɑ́ di bɔntɛ́ mumɔmmú yɛimu kù do bɔntɛ́ mù Esibiti kɔbɛ di yɛ̃́ mùù kpɛ́í, kù bo mù bɔntɛ́ bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ di níí mbɛ ĩ́nkɛ̀. 16Ti Yiɛ̀ nKuyie nyóó duɔ́mmu kɛ̀ dí nɑ ibotí tɛì kɔbɛ, dí bɛ̀ kùɔ dí bɑ́ɑ́ kuɔ́ nhòmɔù mɛsémmɛ̀, di mɛ mbɑ́ɑ́ fíé iwũɔ̃ bɛ bɔkɛ̀. Kɛ̀ di dɔ̀ɔ̀ mɛmmɛ yɛ̀ bo nɑɑ́ ndi kpɛ́í ndidíìntɑ̃́rì kɛ di bɔ. 17Kɛ̀ dɛ̀ yɛ̀mmɛ̀ di bo yĩ́ nɛ̀ di yɛ̀mmɛ̀ miɛkɛ dɛ kó ibotí mɛ nti sũnɛ̀mɛ̀ ti bo yĩ́mɛ kɛ́fietɛ bɛ tenkɛ̀? 18Di bɑ́ɑ́ bɛ̀ yɔ̀tɛ, dí dentɛní ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te kù do dɔ̀ɔ̀mɛ̀ Esibiti kóo kpɑ̀ɑ̀tì nɛ̀ o kɔbɛ bɛmɔu. 19Di yɑ̀mu ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te kù do bɛ̀ yɑ̀ɑ́kɛ́mɛ̀ nɛ̀ kù dɔ̀ɔ̀ tìì diɛtì nɛ̀ mɛ̀ɛ̀ bɛnkùmɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀, kɛ di dènnɛ nɛ̀ muwɛ̃rímú Esibiti, kù yóó mɛ nyĩ́ iwuɔ ndi mɛ̀ ndé ì. 20Ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te kù yóó nii nyɛcɑ̃nkɛ̀dèèsùɔ̀ nyɛ di ììkɛ̀ kɛ̀ yɛ̀ mbɛtì bɛ̀ɛ̀ yentɛ́ yentɛ́ kɛ wɑnti kɛ́sɔri. 21Di bɑ́ mbɛ̀ dé ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te kù di bonɛ̀mu, kù kpeńnìmu kɛ dùò tikɔ̃m̀bùɔ̀tì. 22Dɛ kó iwuɔ ndi yóó nyì kɔ̀ù sɑ́m̀pɔ́ sɑ́m̀pɔ́ nwe kɛ́ ì dèè. Di bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́ ì kùɔ dimɔ̀nnì dìmɑ́ɑ̀, kɛ̀ mɛɛ̀ dɔkɛ dɛpĩ́mpĩ́nnɛ̀ bo sṹṹ ndi tenkɛ̀ kɛ́ di cɑ́ɑ́kɛ́. 23Ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te kù yóó di duɔ́mmu dɛ kó iwuɔ kɛ̀ di ì bɛ̀ti kɛ̀ kufɔ̃wɑɑ́ ndiɛkùu ì ɑutɛ́ kɛ̀ dí ì kùɔ imɔu. 24Kù yóó ɑ̃nnɛ́mu i kó bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ di nɔu miɛkɛ kɛ̀ dí bɛ̀ kùɔ kɛ̀ bɛ yètɛ̀ɛ kpɑ́nnɛ́ kutenkù miɛkɛ. Bɛ kóò mɔù í yóó dɑ́ɑ́tí kɛ́cómmú di ììkɛ̀ di yóó bɛ̀ kùɔmu pɑ́íí kɛ́ bɛ̀ dèè. 25Dí cɔ́u mbɛ bɔɔtenkɑɑnìi, di bɑ́ɑ́ túótɛ́ bɛ̀ sì dɑ̀rì tìì mɑ́tì pɛ́ítì nɛ̀ mɛ̀ɛ̀ sɔɔ, di bɑ́ɑ́ dɛ̀ tùótɛ́ kɛ́tiekɛ, dɛ̀ í yóó di dɔɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀, ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te kù dɛ̀ wùó nyisɔkɛ nyi. 26Di bɑ́ɑ́ tɑnnɛ́ dɛ kó sibɔɔtenkɑɑnìi di cɛ̃́ĩ miɛkɛ, di mɔ́mmɔmbɛ di yɑ̀ɑ̀ bo sì nɑɑ́nnɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ di kuɔ, bɛ̀ yóó sì pùɔ mmɛ̀ɛ̀ botí. Dí nsì wùó nyisɔkɛ kpɛrɛ dɛ̀ɛ̀ dò nkɛ́puɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\