MƐBORIMƐ WÉÌTÌ 11

1Dootóo ɑ diì dibinni miɛkɛ, dɛ̀ yó mboní kɑ̀ɑ wɛ̃tɛ kɛ́ mù pɛ̀tɛ́mu. 2Pɑ̃ ɑ kpɛrɛ bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀yiekɛ̀, bɑ́ bɛ̀ni kɛ yɛ̃́ ɑ í yɛ̃́mɛ̀ tìì nɑɑ yóó dɑ tuɔkɛní. 3Fɛtɑɑfɛ̀ ɔ̃ɔ̃ kperi dɛ ĩ́nkɛ̀ kɛ́ni kɛtenkɛ̀ nkɛ. Kɛ̀ mutie do kubɑkù cɑ̃̀nku yoo kuyoú mù ɔ̃ nduɔ́ mù do kùù píkù nku. 4Wèè weí kuyɑɑkù ò ɔ̃ɔ̃ í mbuɔtí. Wèè bɔ́ú nyɛwɛtɛ̀ ò mɛ nhɔ̃ɔ̃ í nkɔ̃ṹ. 5A í yɛ̃́ mɛ̀ɛ̀ botí kuyɑɑkù keri kùù cɛ, ɑ í mɛ nyɛ̃́ dɛbirɛ ɔ̃ɔ̃ píítɛ́ mɛ̀ɛ̀ botí dɛ yɔ̃ pɔutì miɛkɛ kɛ́nweí. A í mɛ nyɛ̃́ Kuyie mpĩ́mmɛ̀ ku tɔ̃mmú kunku kùù dɔ̀ɔ̀ri dɛmɔu. 6Kɛ̀ dɛ̀ wentɛ́ ɑ buɔtí ɑ diitì. Kuyuoku bɑ́ mmɛĩ́ ɑ nɔu kɛ yɛ̃́ ɑ í yɛ̃́mɛ̀ dɛ̀ɛ̀ yóó yiénnɛ̀ dɛ̀tɛrɛ̀, yoo kɛ̀ dɛ̀ mɛ mbo yié ndɛdɛ́, ɑ í yɛ̃́. 7A bo nwúómmɛ̀ kuwenniku dɛ̀ wentɛ́ dìì mɔ̀nnì dɛ̀ nɑɑtimu, kɑ̀ɑ fòù dɛɛ̀ wenni. 8Kɛ̀ wèè fòù kɛ yĩ yɛbie mpɛ́u dɛ̀ nhò nɑɑti dɛ kó yɛbie nyɛmɔu miɛkɛ, dɛ yiɛ̀ nnɛ́ nyɛ̃́ yɛwe yɛiyɛ sũmɛ̀, dɛ̀ɛ̀ kpɑɑní dɛ̀ í dò nkɛ́bɑntɛ́. 9Odɑpɑ̀ɑ̀ nfɔ̃́! Dɛ̀ ndɑ nɑɑti, kɑ̀ɑ mmɔkɛ diwɛ̀ì ɑ dɑpɑ̀ntì mɔ̀nnì. Ntũ nhɑ yɛ̀mmɛ̀ dɑ nɑ́ɑ́ ntì, kɛ́ndɔɔri ɑ dɔ́mɛ̀. A nɛ́ nyɛ̃́ kɛ dò nKuyie nyóó dɑ bekɛ́nɛ̀ dɛmɔu dɛ kpɛ́í. 10Kɛntɛ́nɛ̀ ɑmɑ́ɑ̀ dɛ̀ɛ̀ bo dɑ tɑnnɛ́ mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ miɛkɛ nɛ̀ mumɔmmú kɛ yɛ̃́ tidɑpɑ̀ntì nɛ̀ tibíkɛ́mbɛ́ntì dɛ̀ í yóó ɔɔtɛmɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\