MƐBORIMƐ WÉÌTÌ 6

1Kɛ̀ n yíɛ́ kɛ́yɑ̀ mɛborimɛ younkumɛ tɛ̃mɛ̀ kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀ mɛ̀ɛ̀ yɔ̃̀ntɛ onìtì. 2Onìtì Kuyie mbo pɑ̃ wè tikpɑ̀tì, kòò mmɔkɛ o kpɛrɛ kòo yètìrì feí bɑ́ dɛ̀mɑrɛ̀ í ò dòńnì ò dɔ́ dɛ̀. Kuyie mmɛ nyí nyóu kòò dɛ̀ di, kòo tɔù weè nɛ́ dɛ̀ di. Dɛndɛ yóùmu dɛ̀ í dò nkɛ́bɑntɛ́. 3Yoo onìtì wèè mɔ̀kɛ ibí tɛkɔ̀ùtɛ̀ (100), kòo fòmmu mɔntɛ, ò mɛ nyí sɑ̀nnɛ̀ diwɛ̀ì kɛ ku, bɑ́ bɛ̀ í nhò kũnnɛ́ sɛ́i. Mí nkpɛ́í mbɛ̀ pùó nwè kɛ̀ tì donní o kpɛrɛ wenninɛ̀mu dɛ yiɛ̀ nkpɛrɛ. 4Kɛ yɛ̃́ ò yɛ̀nnímɛ̀ dibiìnnì ndi kɛ tɑ kudɔnkù kɛ̀ dɛ̀ dèè. 5Bɑ́ ò í yɑ̀ diyiè, kɛ í dì yĩ̀ɛ̃́tɛ́. O kó mɛom̀pùmɛ̀ pɛ̃ɛ̃tɛ́mu otɔù kɔ̃mɛ. 6Bɑ́ kɛ̀ dɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì do nfòù kɛ dɔ̀ yɛbie nsikɔupísìdɛ́ (2000), ò í yóó di diwɛ̀ì mɑrì. Bɛ̀ pùó nwè kɛ̀ tì donní o kpɛrɛ ò tɔ̃ũnɛ̀mu. Timɔu ti kũnti dibòrì dimɑ́ɑ̀ ndi. 7Onìtì pĩ́ mùù tɔ̃mmú kó dimɑ̀ɑ̀, ò mù pĩ nho nùù kpɛ́í nkɛ. Nɛ̀ mɛmmɛ bɑ́ dɛ̀ í ò nɑɑti. 8Kɛ̀ dɛ̀ dò mɛmmɛ wèè ciì ò pɛ̃ɛ̃tɛ́ bɑ kuyɛìnkù? Yɑ́ɑ̀ ocĩ̀rì wèè yɛ̃́ ò bo ndòmmɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ ììkɛ̀? 9A mɔkɛ dɛ̀ wenninɛ̀mu ɑ bo nyɑ́ɑ́mmɛ̀ ɑ í mɔkɛ dɛ̀. Dɛndɛ í dò nkɛ́bɑntɛ́ dɛ̀ í cɑ̃́ɑ̃́nnɛ̀ ɑ bo ndɔ́mɛ̀ kɛ́kpɑɑkɛ kuyɑɑkù. 10Dɛ̀ɛ̀ bo yíe ndɛ̀ do bomu nɛ̀ dimɔ̀nnì, kɛ̀ bɛ̀ dɛ̀ yu dɛ yètìrì. Fɔ̃́ nhonìtì ɑ bɑ́ɑ́ sɛi nwèè dɑ pɛ̃ɛ̃tɛ́. 11Kɑ̀ɑ í yɛ̃́ ɑ dò nkɛ́nɑ́kɛ́ tì ɑ ɔ̃ nsũ ntinɑ́ɑǹtì nti tìì í mɔkɛ mucɔ̃́ntimu. 12We nyɛ̃́ dɛ̀ɛ̀ wenni kɛ dò nhonìtìi dɛ̀ dɔ̀ɔ̀ o fòmmu miɛkɛ, o we sɑ́m̀pɔ́yɛ̀ ò pɛ̃nkɛ́ yɛ̀ɛ̀ miɛkɛ mɛdɛ́ɛ̀ ntɛ̃mɛ̀? We mbo ò nɑ̀kɛ́ dɛ̀ɛ̀ yóó dɔɔ̀ kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀ o kṹṹ nkó difɔ̃nkúò?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\