ÉPHÉSIENS 1

1Mí mPɔɔri Kuyie ntɑ̃ɑ̃tɛ́ wè, kɛ̀ n tú Yesu Kirisi kó ditɔ̃nnì, míì di wɑ̃̀ri dipɑ́tíri díndi Kirisi kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ bo Efɛɛsi kɛ tɑunnɛ̀ Yesu. 2Ti cicɛ Kuyie nnɛ̀ ti Yiɛ̀ nYesu Kirisi bɛ̀ di dɔɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ kɛ di duɔ́ ndiwɛ̀ì. 3Ti sɑ̃ntímu Kuyie nti Yiɛ̀ nYesu Kirisi cicɛ, wèè ti dɔ̀ɔ̀ kɛĩ́nkɛ̀ kó mɛsɑ̀ɑ̀ mmɛbotí mɛbotí, ti tɑunnɛ̀ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nYesu Kirisi. 4Nɛ̀ Kirisi kpɛ́í nkɛ Kuyie nti tɑ̃ɑ̃tɛ́mɛ̀ kɛ̀ mu nyí dɔ̀ɔ̀ kutenkù, kɛ̀ ti bo nwenni pɑ́íí kɛ̀ dɛ̀ kù nɑɑti kù ti dɔ́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í. 5Nɛ̀ Yesu kpɛ́í nkɛ Kuyie nti dɔ́mɛ̀ kɛ mɛ̀ tɑ̃ɑ̃tɛ́ nɛ̀ dimɔ̀nnì, kɛ ti dɔ̀ɔ̀ ku bí, kuù mɛ̀ dɔ́ kɛ mɛ̀ dɔ̀ɔ̀. 6Kɛ̀ ti sɑ̃ntí Kuyie nkù ti kuɔ́ mmɛ̀ɛ̀ kpɛ́í mmɛsémmɛ̀ mɛdiɛ̀, nti tɑunnɛ̀ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nku Birɛ kù dɔ́ dɛ̀ mɛsɑ̀ɑ̀. 7Kuyie nti dontɛ́nɛ̀ wèè kó mɛyĩ̀ĩ̀ nkɛ tì cĩ̀ɛ̃́ nti yɛi nku sɑ̀ɑ̀ ndɛu mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í, 8kɛ̀ kù ti duɔ́ mmɛciì nnɛ̀ mɛyĩ́ɛ̃́tímɛ̀ mɛdiɛ̀. 9Kù ti bɛnkɛ dɛ̀ɛ̀ do sɔri dɛ̀ndɛ, kù do tɑ̃ɑ̃tɛ́mɛ̀ nɛ̀ dimɔ̀nnì nɛ̀ Yesu Kirisi kpɛ́í nkɛ bo mɛ̀ dɔ̀ɔ̀. 10Kù do dɔ́ kɛ̀ dɛ mɔ̀nnì tùɔ̀kɛ kùu wɛ̃nnɛ́ dɛnɛnnɛ̀ dɛmɔu ndi, kɛĩ́nkɛ̀ kpɛrɛ nɛ̀ kɛtenkɛ̀ kpɛrɛ kɛ̀ Kirisi ndɛ̀ bɑkɛ́. 11Nɛ̀ Yesu kpɛ́í nkɛ kù ti tɑ̃ɑ̃tɛ́mɛ̀ kɛ ti cɑ̃̀ńnɛ́. Kù do mɛ ndɔ́ nɛ̀ dimɔ̀nnì, kù ɔ̃ nkɛ̀ kù tɑ̃ɑ̃tɛ́ tì kù ti ndɔɔ̀. 12Kù dɔ́ tìnti bɛ̀ɛ̀ tɑ̃́ Kirisi nɛ̀ dimɔ̀nnì ti nkù sɑ̃ntímu kù dɛu mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í. 13Díndi múnkɛ di kèè dìì mɔ̀nnì timɔ́mmɔnti, Tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì kɛ tɑ̃́ Kirisi kòo di dɛɛtɛ́, dɛ mɔ̀nnì ndi Kuyie ndi cɑ̀nnɛmɛ̀ kɛ di duɔ́ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù kù do yɛ̃ nkù yóó di duɔ́ mmù. 14Muù ti bɛnkú ti yóó tiekɛmɛ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nKuyie mbɑɑnɛ̀mɛ̀ ku kɔbɛ, muù ti nɑ́ɑ́ nti yóó tiekɛmɛ̀ dɛ kó mɛsɑ̀ɑ̀ nkù bo ti dɛɛtɛ́ dìì yiè pɑ́íí, ti nkù sɑ̃ntí kù dɛu mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í. 15N kèèmu di tɑ̃́ mɛ̀ɛ̀ botí Yesu, nɛ̀ di dɔ́ mɛ̀ɛ̀ botí di kɔbɛ tɔbɛ̀. 16Dɛɛ̀ kpɛ́í nte kɛ̀ n yí yóu m bo nsɑ̃ntímɛ̀ Kuyie ndi kpɛ́í, kɛ denniní di kpɛ́í m bɑ́ɑ́mmu miɛkɛ sɑ̃́ɑ̃̀. 17Kɛ̀ dɛ̀ bo yie nkɛ̀ Kuyie nti Yiɛ̀ nYesu Kirisi cicɛ di duɔ́ mmɛciì kɛ̀ di bɑntɛ́ Yesu, kɛ́yĩ́ɛ̃́tɛ́ ò dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ di kpɛ́í. 18N kù bɑ̀ɑ́mmu kɛ tú kù di duɔ́ mmɛciì nkɛ̀ di bɑntɛ́ kù di yu mùù kpɛ́í, kù bɑ̀ɑnɛ̀ dɛ̀ bɛ̀ɛ̀ tu ku kɔbɛ, 19kɛ́bɑntɛ́ muwɛ̃rímú diɛmù kù ti duɔ́ mmù tínti bɛ̀ɛ̀ tɑ̃́ Kirisi mù dɛu kɛ mɑmɛ̀. 20Nɛ̀ muù wɛ̃rímú mmu Kuyie nduɔ́mmɛ̀ kɛ̀ Kirisi yɑ̃̀ńtɛ́, kɛ̀ kù ò kɑ̀nnɛ ku borɛ̀ kɛĩ́nkɛ̀ dikɑ̀rì sɑ̀ɑ̀rì, ku bɑkù yoú. 21Kòò bɑkɛ́ muwɛ̃rímú yɛmbɛ̀, nɛ̀ kɛtenkɛ̀ yɛmbɛ̀ nɛ̀ kɛĩ́nkɛ̀ kɔbɛ, dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ bo bɑ̀mbɑ̀, di mmɔ̀nnì nɛ̀ dɛ̀ɛ̀ kpɑɑní, Kirisi weè dɛ̀ bɑkɛ́. 22Kuyie nwe n duɔ́ ndɛmɔu, weè tu Kirisi kɔbɛ tĩ̀rɛ̀ yɛmɔu kó diyuu, 23diì tú o kɔ̃̀ntì ò bo dìì miɛkɛ, kɛ bo kutenkù kumɔu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\