ÉPHÉSIENS 3

1Mí mPɔɔri Yesu Kirisi kóo tɔ̃ntì, bɛ̀ n kpetí n nɑ̀kɛ́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nkɛ díndi bɛ̀ɛ̀ í tú Sifubɛ Kuyie nnɑ́ɑǹtì. 2Di yɛ̃́mu Kuyie nni nkuɔ́mmɛ̀ mɛsémmɛ̀ kɛ n dɔ̀ɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ kɛ yɛ̃ n nɑ̀kɛ́ Tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì, díndi bɛ̀ɛ̀ í tú Sifubɛ. 3Tìì do sɔri Kuyie nti nni mbɛnkɛ, kɛ̀ n yĩ̀ɛ̃́tɛ́ ku kó disɔ̀rì kpɛti, m mɛ̀ mbo kɛ ti nwɑ̃ũní. 4Kɛ̀ di ti kɑ̀ɑ ndi bo bɑntɛ́ Kuyie nni mbɛnkɛmɛ̀ Kirisi kpɛti tìì do sɔri. 5Kù do í bɛnkɛ dɛ kó disɔ̀rì kpɛti dimɔ̀nnì kɔbɛ, kù mɛ̀ ntì bɛnkɛmɛ̀ di mmɔ̀nnì Yesu tɔ̃rɛ̀ nɛ̀ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ nɛ̀ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù kó muwɛ̃rímú. 6Dɛ kó disɔ̀rì tu: Sifubɛ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ í tú Sifubɛ bɛ̀ wɛ̃nnɛ́mɛ̀ onìtì omɑ́ɑ̀, kɛ yóó di tikpɑ̀tì, kù yɛ̃ nkù yóó duɔ́ ntì bɛ̀ɛ̀ yie nYesu Kirisi kó Tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì. 7Kù duɔ́ nkɛ̀ n nɑ̀ɑ́ ntì, kù n dɔ̀ɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ mmɛ kɛ n duɔ́ ndɛ kó mutɔ̃mmú kɛ bɛnkú nɛ̀ n tɔ̃mmú miɛkɛ ku wɛ̃rímú dɛumɛ̀. 8Bɑ́ nɛ̀ m mɛ ntumɛ̀ Kirisi kɔbɛ bɛmɔu kó bɛsɑ́m̀pɔ́bɛ̀ kóo sɑ́m̀pɔ́ù, kɛ̀ kù duɔ́ nkɛ̀ m bo nɑ́kɛ́ Tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì bɛ̀ɛ̀ í tú Sifubɛ, Kirisi kpɑ̀tì dɛumɛ̀ kɛ í mɔkɛ kumɑ̀nku, 9kɛ bɛ̀ bɛnkɛ Kuyie nkó disɔ̀rì kpɛti, kunku kùù dɔ̀ɔ̀ dɛmɔu kuù mɛ̀ dɔ́ nɛ̀ dimɔ̀nnì, 10kɛ dɔ́ bɛ̀ɛ̀ bɑkɛ́ kɛĩ́nkɛ̀ nɛ̀ bɛ kó bɛkperíbɛ̀ɛ yɑ̀ Kirisi kɔbɛ tĩ̀nnì, kɛ́bɑntɛ́ Kuyie nciì ndɛumɛ̀ mɛdiɛ̀ kɛ í mɔkɛ kumɑ̀nku. 11Kuyie ndɔ̀ɔ̀ kù dɔ́mɛ̀ mmɛ nɛ̀ dimɔ̀nnì ti Yiɛ̀ nYesu Kirisi kpɛ́í. 12Di mmɔ̀nnì ti bo nɑ kɛ́ kù tɔ̀ɔ́nnɛ̀ kɛ bɑ́ nyĩɛ̃̀kù, ti tɑ̃́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nYesu, koò tɑunnɛ̀. 13N di nɑ́ɑ́mmu kɛ tú di kɔ̃̀ntì bɑ́ɑ́ yɑ̃rikɛ, bɑ́ kɛ̀ n fɛ̃́ṹrì, n fɛ̃́ṹrì díì kpɛ́í nkɛ̀ dɛ̀ bo di dɔɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀. 14Dɛɛ̀ kpɛ́í nte kɛ̀ n nínkú n núù ti cicɛ Kuyie nyììkɛ̀. 15Kunku kùù te kɛ̀ kɛĩ́nkɛ̀ kɔbɛ nɛ̀ kɛtenkɛ̀ kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ bo. 16N kù bɑ̀ɑ́mmu kɛ tú kù di duɔ́ nku kpɑ̀tì diɛtì, kɛ̀ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù di kpénkùnnɛ, 17kɛ̀ Kirisi mbo di miɛkɛ, kɛ̀ di nfííkú tei tei, Kuyie nkó mɛdɔ́kùmɛ̀ miɛkɛ, 18kɛ́wɛ̃nnɛ́nɛ̀ Kirisi kɔbɛ tɔbɛ̀ kɛ́bɑntɛ́ Kirisi ti dɔ́ kɛ̀ dɛ̀ dɛu mɛ̀ɛ̀ botí kɛ okù mɛ̀ɛ̀ botí kɛ cũmpúrì mɛ̀ɛ̀ botí bɑ́ kɛ í mɔkɛ kumɑ̀nku, 19kɛ́yĩ́ɛ̃́tɛ́ Kirisi ti dɔ́mɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ pɛ̃ɛ̃tɛ́ ti yĩ́ɛ̃́tímɛ̀, kɛ́pɛ́tɛ́ Kuyie nkpɛrɛ dɛmɔu. 20Ti sɑ̃ntímu Kuyie nkùù wɛ̃rímú diɛmù bo ti miɛkɛ, kɛ bo nɑ kɛ́dɔɔ̀ kɛ̀ dɛ̀ɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ ti kù mɔ̀ú dɛ̀ nɛ̀ ti toti tì ti yɛ̀mmɛ̀. 21Ku yètìrì ndɛu Yesu Kirisi kɔbɛ cuokɛ̀ sɑ̃́ɑ̃̀ Kirisi pĩ mmùù tɔ̃mmú kpɛ́í. Kɛ̀ dɛ̀ mmɛ̀ ndò.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\