ÉPHÉSIENS 4

1N di nɑ́ɑ́mmu, mí mPɔɔri bɛ̀ kpetí wè Yesu kpɛ́í, nkɛ tú di ńdò nKuyie ndi yu kɛ dɔ́ di ndòmmɛ̀, 2kɛ̃́kùnnɛ dimɑ́ɑ̀ kɛ́nyɔɔ̀, kɛ́mmi, kɛ́ndɔ́ ditɔbɛ̀, kɛ́nteénnɛ̀ ditɔbɛ̀. 3Yetɛnko kɛ̀ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù di tɑu, kɛ̀ di mmɔkɛ Kuyie nkó diwɛ̀ì. 4Ti mɔkɛ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù mumɑ́ɑ̀ ndi, kɛ dò nhonìtì omɑ́ɑ̀, kɛ bɑɑ dɛ̀mɑrɛ̀ mɑ́ɑ̀, Kuyie nti yu dɛ̀ɛ̀ kpɛ́í. 5Ti Yiɛ̀ mbo omɑ́ɑ̀ ndi, kɛ̀ ti tũ nkucɛ kumɑ́ɑ̀, kɛ̀ bɑ̀tɛ́mmù bo omɑ́ɑ̀. 6Kuyie mbo kumɑ́ɑ̀ ndi, timɔu ti cicɛ wèè bɑkɛ́ dɛmɔu, kɛ ti pĩ́nnɛ̀ mutɔ̃mmú timɔu, kɛ bo timɔu ti miɛkɛ. 7Kuyie nti pɑ̃mu bɑ́ wè dipɑ̃nnì kɛ̀ Kirisi yɛ̀ nti toti bɑ́ wè ò dɔ́ mɛ̀. 8Ti wɑ̃̀rimu kɛ tú: Ò wɛ̃̀tɛ kɛ deètì dìì mɔ̀nnì kɛĩ́nkɛ̀ kɛ nɛinɛ̀ bɛcíríbɛ̀ kó yɛwɛ̃rɛ̀ yɛ̀ɛ̀ do kpetí, kɛ pɑ̃ bɛnìtìbɛ̀ yɛpɑ̃rɛ̀. 9Bɑ ntú ò wɛ̃̀tɛ kɛ deètì? Dɛ̀ bɛnkú kɛ tú ò ketɛ́ kɛ cùtɛ́mu kɛ tɑ kɛtenkɛ̀ miɛkoo dɛcũmpurɛ. 10Wèè cùtɛ́ní, weè wɛ̃̀tɛ kɛ dèkɛ, kɛ bo kɛĩ́nkɛ̀ kɛ píɛ́kɛ́ tipíìtì timɔu. 11Weè duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀mɑbɛ̀ tu o tɔ̃rɛ̀, kɛ̀ bɛtɔbɛ̀ tú Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀, kɛ̀ bɛtɔbɛ̀ tu bɛ̀ɛ̀ nɑ́ɑntɛ Tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì, kɛ̀ bɛtɔbɛ̀ tu bɛ̀ɛ̀ ni Kirisi kɔbɛ tĩ̀rɛ̀, kɛ̀ bɛtɔbɛ̀ tu bɛ̀ɛ̀ tiè nKuyie nnɑ́ɑǹtì. 12Ò bɛ̀ duɔ́ ndɛ kó mutɔ̃mmú kɛ̀ bɛ̀ bo tũntɛ o kɔbɛ mbɛ, kɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ kɛ pĩ́ nKuyie ntɔ̃mmú, kɛ̀ Kirisi kɔbɛ tĩ̀nnì dìì tu Kirisi kɔ̃̀ntì kɛ̀ dìi dɛukɛ. 13Kɛ̀ ti nwɛ̃ ntimɔu ti kérí kùù cɛ, kɛ kótírí kɛ́kpenkɛ, kɛ́nɑɑ́ mpɑ́íí Kirisi dòmmɛ̀. 14Kɛ bɑ́ ndònnɛ̀ ibí ìì mu nyí ciì, kɛ tũ mbɛniticiìmbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ tiè nyiyɑ́ɑ̀bísítié kɛ ì ti tɔu kuyɑɑkù tɔumɛ̀ tifɔ̃kpɛ̃ti. 15Ti dò nkɛ́nnɑ́ɑ́ ntimɔ́mmɔnti nti, kɛ́ndɔ́ titɔbɛ̀, mɛmmɛ ti bo nkótírímɛ̀ kuwedɔuncɛ miɛkɛ, kɛ nɑɑ́nnɛ̀ Kirisi wèè tu diyuu. 16Kirisi weè te kòo kɔbɛ bɛmɔu wɛ̃ nkɛ dò nhonìtì omɑ́ɑ̀ nɛ̀ itùòti, kɛ kpeńnì, bɑ́ kùù tùòti kɛ̀ kù pĩ nku tɔ̃mmú kù dò nkɛ́mpĩ́ mmù, kɛ̀ tikɔ̃̀ntì timɔu kòtírí, kɛ kpénkú Kuyie nkó mɛdɔ́kùmɛ̀ miɛkɛ. 17Ntɛnɛ̀ n dɔ́ kɛ́ di nɑ́kɛ́ tì, nɛ̀ ti Yiɛ̀ nkó diyètìrì, di bɑ́ ntũ mbɛ̀ɛ̀ í bɑ́ɑ́ nKuyie mbɛ kó mɛborimɛ, bɛ̀ tũ mmɛ̀ɛ̀ yɛ̀mmɛ̀ tú dɛtetìrɛ̀ kɔ̃mɛ mmɛ. 18Bɛ̀ toti dibiìnnì kó iyɛntotí nyi, bɛ̀ í yɛ̃́ Kuyie nduɔ̀ mmùù fòmmu, bɛ̀ í bɑntɛ́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nkɛ̀ bɛ to kpeńnì. 19Bɛ̀ tɛ̃́nkɛ í bɑɑ̀tì mɛyɛi nnɛ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ kɛ dɔɔ̀ri dɛ̀ɛ̀ í wenni kɛ í diɛ̀ ntikpɑ̀tì, kɛ dɔɔri dɛsĩ́ntɛ́kpɛrɛ dɛmɔu botí nɛ̀ mɛyɛi mmɛmɔu bɛ yɛ̀mmɛ̀ dɔ́mɛ̀ kɛ í yĩɛ̃̀kù. 20Díndi bɛ̀ í mɛ ndi bɛnkɛ Kirisi kɛ̀ di ò yĩ̀ɛ̃́tɛ́. 21Díndi biɛ bɛ̀ di tiémmu o kpɛti kɛ̀ di yĩ̀ɛ̃́tɛ́ o kó timɔ́mmɔnti, dɛ̀ɛ̀ tu: 22Di bo yóumɛ̀ mɛborimɛ kótímɛ̀ di do tũ mmɛ̀, di do mɔkɛ mɛdɔ́kùmɛ̀ yɛimɛ mmɛ kɛ̀ mɛ̀ di soú nkɛ di fétìnko. 23Yóunɛ̀ kɛ̀ di yɛ̀mmɛ̀ɛ ceetɛ nɛ̀ di yɛǹtotí, 24kɛ̀ di nɑɑ́ mbɛnitipɑ̀mbɛ̀ Kuyie ndɔ̀ɔ̀ bɛ̀ kɛ dònnɛnɛ̀ kumɑ́ɑ̀, kɛ̀ di borimɛɛ wenkɛ kɛ̀ di ntũ ntimɔ́mmɔnti. 25Di yóu siyɑ́ɑ̀bìsí, kɛ́nnɑ́ɑ́ nditɔbɛ̀ timɔ́mmɔnti kɛ yɛ̃́ ti túmɛ̀ Yesu kɔ̃̀ntì kó itùòti nyi. 26Kɛ̀ di miɛkɛ pɛikɛ di bɑ́ɑ́ yóu kɛ̀ kɛ̀ɛ ɔɔtɛ kɛ di cé mmɛyɛi, di bɑ́ɑ́ yie nkɛ̀ diyiè tɑ kɛ̀ kɛ̀ kpɑɑ́ pɛ́i. 27Di bɑ́ɑ́ pɑ̃ dibɔɔ̀ kucɛ. 28Wèè do yuuku wèe yóu muyóò kɛ pĩ́ mmutɔ̃mmú kɛ́mɔɔtɛ o kpɛrɛ kɛ́pɑ̃ bɛcĩ̀rìbɛ̀. 29Di bɑ́ nnɑ́ɑ́ ntinɑ́ɑnyɛiti, kɛ̀ di pɛ̀tɛ́ mɛfíè nnɑ́ɑ́nnɛ̀ tìì bo teennɛ̀ bɛtɔbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ kpenkɛ Kuyie nkó kucɛ miɛkɛ, tìì bo teennɛ̀ bɑ́ wè ò bo dìì fɔ̃̀tìrì. 30Di bɑ́ ncɑɑri Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù yɛ̀mmɛ̀, muù tu mɛcɑnnimɛ̀ Kuyie nti cɑ̀nnɛ mɛ̀, muù te kɛ̀ ti yɛ̃́ kɛ dò nKuyie nyóó ti dɛɛtɛ́ pɑ́íí diyiè sɔnni. 31Bɑ́ mpoonnɛ̀ ditɔbɛ̀, bɑ́ nníínnɛ̀ ditɔbɛ̀, di miɛkɛ bɑ́ mpɛ́ì ditɔbɛ̀, di bɑ́ mmɔkɛ yɛkpɑ̀rɛ̀, di bɑ́ nsĩnkùnko ditɔbɛ̀ yètɛ̀, di bɑ́ ndɔɔri mɛyɛi. 32Ndɔɔrinɛ̀ ditɔbɛ̀ mɛsɑ̀ɑ̀, nkɛ ndɔ́ ditɔbɛ̀, kɛ ncĩ́ɛ̃nko ditɔbɛ̀ Kuyie nti cĩ̀ɛ̃́ mmɛ̀ɛ̀ botí nɛ̀ Kirisi kpɛ́í.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\