ƐSITƐƐ 1

1Asuyeduusi tu dìì mɔ̀nnì okpɑ̀ɑ̀tì kɛ bɑkɛ́ Ɛ̃ndi nɛ̀ Etiopii itempɛ̃ ntɛkɔ̀ùtɛ̀ nɛ̀ sipísìdɛ́ nɛ̀ iyìekɛ̀ (127), 2kɛ kɑri dihɛidiɛ̀ Susi miɛkɛ nkɛ. 3O kpɑ̀tì benni tɑ̃ɑ̃́nnì kòo ɑ̃nnɛ́ dibɑnni, kɛ́yú bɛnitidiɛbɛ̀ nɛ̀ mìníísìbɛ̀ nɛ̀ iwɛ̃ĩ yɛmbɛ̀ Pɛrisi nɛ̀ Mɛdii kɔbɛ nɛ̀ kùmɑ̀ndɑ́ɑ̀bɛ̀, 4kɛ́dennɛní tikpɑ̀ɑ̀tìnɛntì nɛ̀ tinɛntì tɛtì tìì mìɛ̀ti, kɛ̀ dɛ kó dibɑnnii mɔntɛ kɛ́mmɔkɛ bɛtɑ̃̀ɑ̃̀bɛ̀ bɛ̀kuɔ̀. 5Dɛ kó difɔ̃nkúò kòo yú dihɛidiɛ̀ Susi kɔbɛ bɛmɔu, bɛkperíbɛ̀ nɛ̀ bɛcĩ̀rìbɛ̀, kɛ́ɑ̃nnɛ́ dibɑnni o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ towɑɑ̀ kɛ̀ dì mmɔkɛ yɛwe yɛ̀yiekɛ̀. 6Kòo núnnɛ́ tiyɑɑ̀pɛ́ítì nɛ̀ tìì dò nnúúsí nɛ̀ tiwũɔ̃tì, kɛ́cɑ́tínnɛ́ dɛmɑ́mɑ́nnɛ̀ mɛsɔɔ nkpɛrɛ, kɛ́duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ pítínnɛ́ yɛtɑ̃́kperɛ̀ kó yɛsɑ̃ǹkɛ̀, kɛ́dennɛní mɛsɔɔ nnɛ̀ timɑ́tì pɛ́ítì kó yɛdúɔ̀ kɛ́dɔú mbɛ ce dɛ̀ kɛ dɑ̀ri yɛtɑ̃́píɛ̀ nɛ̀ yɛwũɔ̃yɛ̀ nɛ̀ yɛsɔ̀ùyɛ̀. 7Bɛ̀ do yɔ̃ǹnɛ̀ ìì bòòkɛ mɛnɑɑ̀ nyì do tú mɛsɔɔ nkpɛyi nyi kɛ cɑ̃́ɑ̃́ nyibotí ibotí, kɛ̀ mɛnɑɑ̀ nsũ kɛ̀ bɛ̀ toti bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu. 8Bɑ́ wè kòo nyɔ̃̀ nhò dɔ́mɛ̀, kɛ yɛ̃́ okpɑ̀ɑ̀tì do nɑ̀kɛ́mɛ̀ o tɔ̃mbɛ̀ kɛ dɔ̀ bɛ̀ nduɔ̀ mbɑ́ wè ò dɔ́mɛ̀. 9Kòo nitipokpɑ̀ɑ̀tì Fɑsitii mɛ ntó ɑ̃ɑ̃̀ bɛnitipòbɛ̀ dibɑnni okpɑ̀ɑ̀tì Asuyeduusi cĩ́ɛ̃̀tɛ̀. 10Diyiè yiénnì yiè kòo kpɑ̀ɑ̀tìi yɑ̃̀ mɛnɑɑ̀ nkòo yɛ̀mmɛ̀ɛ cɑ́tɛ́, kòo yú bɛ̀ fɔ̃̀mmu bɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ pĩ ntɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ mutɔ̃mmú, bɛ̀ɛ̀ tu: Mɛumɑɑ nɛ̀ Bisitɑɑ nɛ̀ Adibonɑ nɛ̀ Bikitɑɑ nɛ̀ Akɑkitɑɑ nɛ̀ Setɑɑ nɛ̀ Kɑdikɑsi. 11Kɛ dɔ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ kɛ́yúní onitipokpɑ̀ɑ̀tì Fɑsitii kòo nhókɛ́ dikpɑ̀ɑ̀tìpìì kɛ́kɔtɛní kɛ́bɛnkɛ o wenniku bɛnìtìbɛ̀ nɛ̀ bɛnitidiɛbɛ̀ kɛ yɛ̃́ ò wennimɛ̀ mɛdiɛ̀. 12Kòo kpɑ̀ɑ̀tì tɔ̃mbɛ̀ɛ kɔtɛ kɛ́nɑ́kɛ́ Fɑsitii kòo yetɛ kɛ í nkɔ̀tɛ, kòo kpɑ̀ɑ̀tì miɛkɛɛ pɛikɛ mɛdiɛ̀. 13Kòo yú mɛciì nyɛmbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ yɛ̃́ ikuɔ́ nɛ̀ tibeéntì kɛ̀ bɛ̀ɛ tíí nho borɛ̀. 14Bɛ̀ɛ̀ tu Kɑsenɑ nɛ̀ Setɑɑ nɛ̀ Adimɑtɑ nɛ̀ Tɑsisi nɛ̀ Mɛdɛsi nɛ̀ Mɑɑseonɑɑ nɛ̀ Mɛmukɑ̃ɑ̃ bɛyiekɛ̀ bɛ̀ do tú Pɛrisi nɛ̀ Mɛdii kɔbɛ mbɛ, bɛɛ̀ do bɑkɛ́ dihɛì ììkɛ̀ kɛ tũ nhokpɑ̀ɑ̀tì. 15Kòo kpɑ̀ɑ̀tìi bɛ̀ bekɛ kɛ dɔ̀: Ti dò nkɛ́dɔɔ̀ bɑ onitipokpɑ̀ɑ̀tì Fɑsitii wèè yetɛ n tɔ̃ nkɛ̀ bɛ̀ ò nɑ̀kɛ́ tì? 16Kɛ̀ Mɛmukɑ̃ɑ̃ nɑ́kɛ́ okpɑ̀ɑ̀tì nɛ̀ mìníísìbɛ̀ kɛ dɔ̀: Onitipokpɑ̀ɑ̀tì í ɑ̃nnɛ́ okpɑ̀ɑ̀tì mɑ́ɑ̀ ndi ifɛi, wè ì ɑ̃nnɛ́mu mìníísìbɛ̀ nɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu, itempɛ̃ nyimɔu. 17Bɛnitipòbɛ̀ bɛmɔu yóó keèmu okpɑ̀ɑ̀tì yumɛ̀ onitipokpɑ̀ɑ̀tì Fɑsitii kòò yetɛ kɛ múnkɛ nyetírí bɛ dɑɑbɛ̀ kpɛti, kɛ tú okpɑ̀ɑ̀tì do yu o pokù kòo yetɛmu. 18Pɛrisi nɛ̀ Mɛdii kóò mìníísìbɛ̀ pobɛ̀ yóó tì kèèmu kɛ́túótɛ́ dɛ kó mɛborimɛ kɛ́nyetírí bɛ dɑɑbɛ̀ kpɛti, kɛ íinko bɛ miɛkɛ. 19Okpɑ̀ɑ̀tì, kɑ̀ɑ bo yie nhɑ wɑ̃ri yɛpɑ́tɛ kɛ́dennɛ Fɑsitii kɛ́wɑɑ́ nhotɔù wèè ò pɛ̃ɛ̃tɛ́, kòo cɔutɛ́ o fɔ̃̀tìrì kɛ̀ dɛ kó tinɑ́ɑǹtìi wɑ̃ri Pɛrisi nɛ̀ Mɛdii kuɔ́ pɑ́tíri miɛkɛ bɑ́ òmɔù bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́ tì cèètɛ. 20A tenkɛ̀ diɛkɛ̀ kɛmɔu kɔbɛ bo keè dìì mɔ̀nnì ɑ dɔ̀ɔ̀ tì bɑ́ wèè nitipòkù bo nyíé nho dɔù kpɛti, bɑ́ kòò dɛu yoo ò kɛ̃ńnì. 21Kɛ̀ dɛ kó tinɑ́ɑǹtìi nɑrikɛ okpɑ̀ɑ̀tì nɛ̀ mìníísìbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ yie Mɛmukɑ̃ɑ̃ kpɛti. 22Kòo wɑ̃ri yɛpɑ́tɛ itempɛ̃ nyimɔu bɑ́ kùù botí, ku wɑ̃rii dòmmɛ̀ nɛ̀ ku nɑ́ɑǹtì kɛ dɔ̀, bɑ́ wèè nitidɔ̀ù mbɑkɛ́ o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ tɛ̀ nɑ̀ɑ́ nho botí nɑ́ɑǹtì.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\