ƐSITƐƐ 5

1Bɛ̀ boú mɛmmɛ dinùù kɛ́deè, diyiè tɑ̃ɑ̃́nnì yiè kɛ̀ Ɛsitɛɛ dɑ́ɑ́tí tikpɑ̀ɑ̀tìpoyɑ̀ɑ̀tì kɛ́tɑroo tɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kudɑ̀nkù, kɛ́cómmú kɛ́wetínnɛ́ okpɑ̀ɑ̀tì kɑ̀rì kùù dieku bòrì kɛ sɔ̃́ nhokpɑ̀ɑ̀tì kɑ̀ri o kpɑ̀ɑ̀tìkɑ̀rì kɛ wetí dibòrì. 2Kòo kpɑ̀ɑ̀tìi yɑ̀ onitipokpɑ̀ɑ̀tì Ɛsitɛɛ kòò còḿmú kudɑ̀nkù, kòo yie nkóò youtɛ kukpɑ̀ɑ̀tìpɑ̀ɑ̀ti mɛsɔɔ nkɔku, kɛ̀ Ɛsitɛɛ tɑroo kɛ́kɑ́ɑ́kɛ́ ku yómmɛ̀. 3Kòo kpɑ̀ɑ̀tìi ò bekɛ kɛ dɔ̀: Ɛsitɛɛ, ɑ dɔ́ bɑ kɛ̀ n dɛ̀ ndɑ duɔ́, mbɑ́ n kpɑ̀tì kó dikéè! 4Kɛ̀ Ɛsitɛɛ dɔ̀: Okpɑ̀ɑ̀tì n dɑ ɑ̃nnɛ́ dibɑnni ndi. Kɑ̀ɑ bo yie nɛ̀ Amɑnni dí kɔtɛní yíe n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ́di. 5Kòo kpɑ̀ɑ̀tìi tɔ̃ nkɛ dɔ̀: Bɛ̀ɛ nɑ́kɛ́ Amɑnni kòo kɔtɛní mɛcɑ̃ɑ̃ nkɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ bɛdɛ́ Ɛsitɛɛ bɛ̀ yu dìì bɑnni. 6Bɛ̀ di dìì mɔ̀nnì kɛ́deè kòo kpɑ̀ɑ̀tìi bekɛ Ɛsitɛɛ kɛ dɔ̀: A dɔ́ bɑ kɛ̀ n dɛ̀ ndɑ duɔ́? Bɑ́ n kpɑ̀tì kó dikéè m bo dɑ duɔ́. 7Kɛ̀ Ɛsitɛɛ dɔ̀: Okpɑ̀ɑ̀tì n dɔ́ tì tu: 8Kɑ̀ɑ yie nkɛ bo n dɔɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nhɑ nɑɑ wɛ̃tɛní nɛ̀ Amɑnni kɛ̀ dí di n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ̀ n dɑ nɑ́kɛ́ n dɔ́ tì. 9Mɛm̀mɛ kɛ Amɑnni nyɛtìní Ɛsitɛɛ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ̀ diwɛ̀ì ò bo kòo yɛ̀mmɛ̀ nɑɑti mɛdiɛ̀ nkòo yɑ̀ Mɑɑdosee kòo kɑ̀ri tɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ towɑɑ̀, wè í nyìtɛ́ kɛ còḿmú, ò mɛ̀ nyí bɛnkɛ fɛdedíéfɛ̀ mɑfɛ̀, kɛ̀ Amɑnni miɛkɛɛ ò cɔ̀útɛ́ mɛsɑ̀ɑ̀. 10Kòo minnɛ́ kɛ́kò nkɛ́tíí nho nɛ́posɑ̀ɑ̀bɛ̀ nɛ̀ o pokù Sedɛsi. 11Kòo bɛ̀ kɑ̀mmu o kpɑ̀tì mɑ̀mɛ̀ nɛ̀ o bí nɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì ò tɑ̃ɑ̃tɛ́mɛ̀ kɛ nií mbɛtɔ̃mbɛ̀ nɛ̀ mìníísìbɛ̀ bɛmɔu ììkɛ̀ tikpɑ̀tì miɛkɛ. 12Kɛ dɔ̀: Mí nwe onitipokpɑ̀ɑ̀tì Ɛsitɛɛ yumɛ̀ nɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì kɛ̀ ti wɛ̃nnɛ́ kɛ di o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀, kòò wɛ̃̀tɛ kɛ n yu nɑnkɛ nɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì kɛ̀ ti kɔri. 13Dɛndɛ kó dimɑ̀ɑ̀ í n nɑɑti kɛ̀ nsɑ̀ kɛ̀ Mɑɑdosee Sifu kpɑɑ́ kɛ pĩ́ ntɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ mutɔ̃mmú. 14Kòo pokù Sedɛsi nɛ̀ o nɛ́pobɛ̀ bɛmɔuu ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Cíɛ́kɛ́ kudɔú kɛ̀ ku okùmɛ̀ mbo mɛ́tìrìbɛ̀ sipísìdɛ́ nɛ̀ bɛ̀nùmmù, kɑ̀ɑ yɛ̀ dikṹnweńnì kɛ nɑ́kɛ́ okpɑ̀ɑ̀tì kɛ̀ dí cɔ́ɔ́ mMɑɑdosee ku ĩ́nkɛ̀, kɑ̀ɑ nɑ kɛ́kɔtɛ dibɑnni nɛ̀ diwɛ̀ì. Kɛ̀ dɛ kó tinɑ́ɑǹtìi nɑrikɛ Amɑnni.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\