ƐSITƐƐ 8

1Dɛ kó diyiè ndi okpɑ̀ɑ̀tì Asuyeduusi duɔ́mmɛ̀ Ɛsitɛɛ Amɑnni Sifubɛ dootitɔù kpɛrɛ dɛmɔu, kɛ̀ Ɛsitɛɛ nɑ́kɛ́ okpɑ̀ɑ̀tì Mɑɑdosee tumɛ̀ o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kou, kòo duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ ò yùní. 2Kòo kpɑ̀ɑ̀tìi túótɛ́ mumɑ́mɑ́ɑ́ nhò do duɔ́ mmù Amɑnni kɛ́duɔ́ mMɑɑdosee kɛ̀ Ɛsitɛɛ ò duɔ́ nhAmɑnni cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kòò mbɑkɛ́. 3Kɛ̀ Ɛsitɛɛ wɛ̃tɛ okpɑ̀ɑ̀tì borɛ̀ kɛ́do kɛ́nínkú o ììkɛ̀ kɛ́ nhò bɑ̀ɑ́ nkɛ tú, wèe yetɛ Amɑnni Akɑki yɑɑ̀birɛ yɛ̃ mbɛ̀ɛ dɔɔ̀ mɛ̀ɛ̀ yɛi nSifubɛ. 4Kòo kpɑ̀ɑ̀tìi youtɛ o pɑ̀ɑ̀tii mɛsɔɔ nkɔku, kɛ̀ Ɛsitɛɛ ítɛ́ kɛ́cómmú 5kɛ dɔ̀: Okpɑ̀ɑ̀tì kɑ̀ɑ pɛ́nsìrì kɛ bo n dɔɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ n dɔ́, ɑ wɑ̃ri yɛpɑ́tɛ kɛ́pɑɑ nhAmɑnni Mɛmɛdɑtɑ birɛ Akɑki yɑɑ̀birɛ do wɑ̃̀ri tì kɛ bo kuɔ Sifubɛ ɑ tempɛ̃ nyimɔu miɛkɛ. 6M bo yĩ́mɛ kɛ nwúónko kɛ̀ bɛ̀ɛ kuɔ n kɔbɛ? M bo yĩ́mɛ kɛ́nwúó mbɛ̀ kɔ̀ù dɛ̀ n kɔbɛ? 7Kòo kpɑ̀ɑ̀tì Asuyeduusii nɑ́kɛ́ Ɛsitɛɛ nɛ̀ Sifu Mɑɑdosee kɛ dɔ̀: N duɔ́mmu Ɛsitɛɛ Amɑnni cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ ò cɔ̀ɔ́ nkudɔú ò do dɔ́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nkɛ́kuɔ Sifubɛ. 8Di bo nɑ kɛ́wɑ̃ri nɛ̀ n kó diyètìrì di dɔ́ tì, tìì yóó teennɛ̀ Sifubɛ, kɛ́ĩkú n cɑnnimɛ̀. Kɛ yɛ̃́ tìì wɑ̃̀ri kɛ ĩkú n cɑnnimɛ̀ nɛ̀ n kó diyètìrì tì ɔ̃ɔ̃ í ncèètɛmɛ̀. 9Dɛ kó diyiè otɑ̃ɑ̃̀tɑ̃ɑ̃́nwè, otɑ̃̀nkù bɛ̀ tu we Sifɑ̃ɑ̃, diyiè sipísìdɛ́ nɛ̀ ditɑ̃ɑ̃́nnì kɛ̀ bɛ̀ɛ tíí nhokpɑ̀ɑ̀tì pɑ́tíwɑ̃ɑ̃̀bɛ̀ kɛ̀ Mɑɑdosee nɑ́kɛ́ kɛ̀ bɛ̀ɛ wɑ̃ri yɛpɑ́tɛ kɛ́duɔ́ nSifubɛ nɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì tũ̀mbɛ̀, nɛ̀ mìníísìbɛ̀ nɛ̀ kùmɑ̀ndɑ́ɑ̀bɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bo itempɛ̃ ntɛkɔ̀ùtɛ̀ nɛ̀ sipísìdɛ́ nɛ̀ ìyiekɛ̀ (127) miɛkɛ, kɛ́túótɛ́ Ɛ̃ndi kɛ́tuɔkɛnɛ̀ Etiopii, kɛ́wɑ̃ri bɑ́ kùù botí nɛ̀ ku nɑ́ɑǹtì nɛ̀ ku wɑ̃rii, kɛ́wɑ̃ri Sifubɛ nɛ̀ bɛ nɑ́ɑǹtì. 10Bɛ̀ do yɛ̀ wɑ̃̀ri nɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì yètìrì ndi kɛ́ĩkú o cɑnnimɛ̀, kɛ́ yɛ̀ duɔ́ mbɛsɑ̃ndèèbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ dekɛ sisɛ̃ĩ́ sìì cɑ̃ɑ̃́ kɛ́kɔtɛ kɛ́ yɛ̀ totí, 11kɛ wɑ̃̀ri yɛpɑ́tɛ miɛkɛ kɛ tú: Okpɑ̀ɑ̀tì duɔ́mmu dinùù Sifubɛ bɛ̀ɛ̀ bo o ɛkɛ̀ yɛmɔu kɛ tú bɛ̀ɛ tíí nkɛ́dɛɛtɛ́ bɛ fòmmu, ò bɛ̀ pɑ̃mu dinùù kɛ tú bɛ̀ɛ fíé itempɛ̃ nyimɔu kɔbɛ bɛ̀ɛ bo ndɔ́ kɛ́ bɛ̀ dokɛ́nɛ̀, bɛ̀ bo nɑ kɛ́kuɔ bɛnitipòbɛ̀ nɛ̀ ibí kɛ́hɛí bɛ kpɛrɛ. 12Okpɑ̀ɑ̀tì Asuyeduusi do bɛ̀ duɔ́ ndìì nùù do dò nkɛ́dɔɔ̀ diyiè dìmɑ́ɑ̀ ndi, dibenni tɑ̃̀nkù tɛpíítɛ̀ nɛ̀ odɛ́rì diyiè tɛpíítɛ̀ nɛ̀ ditɑ̃ɑ̃́nnì. 13Dɛ kó yɛpɑ́tɛ do mɔkɛ muwɛ̃rímú mmu bɛ̀ yɛ̀ duɔ́ nyìì tempɛ̃ mmiɛkɛ, kɛ nɑ́ɑ́ mbɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu kɛ tú kɛ̀ dɛ̀ yiè tùɔ̀kɛní Sifubɛɛ bɑ́ɑ́tí kɛ́dokɛ́nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ dɔ́ kɛ́ bɛ̀ kùɔ. 14Okpɑ̀ɑ̀tì bɛ̀ duɔ́ ndìì mɔ̀nnì dinùù, kɛ̀ bɛsɑ̃ndèèbɛ̀ɛ dekɛ sisɛ̃ĩ́ cɑ̃ɑ̃si kɛ́cokɛ́ mɛcɑ̃ɑ̃ nkɛ́pitɛ́ tinɑ́ɑǹtì dihɛidiɛ̀ Susi. 15Kɛ̀ Mɑɑdosee yɛnní tɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ dɑ́ɑ́tí dikpɑ̀ɑ̀tìyɑɑ̀bòrì dìì ɑ̃ mɛwũɔ̃̀ nnɛ̀ mɛpɛ́ì, kɛ́nɔ́ɔ́ ndiyɑ̀ɑ̀bòkperì dìì wũɔ̃ kɛ pɛ́ì. Kɛ̀ dɛ̀ɛ nɑrikɛ Susi kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ mpĩɛ̃kù kɛ pɛ́ú. 16Kɛ̀ dɛ̀ɛ nɑrikɛ Sifubɛ, kɛ̀ diwɛ̀ì mbɛ̀ bo bɛ̀ bɛ̀ dɛ̀úkùnnɛmɛ̀. 17Okpɑ̀ɑ̀tì duɔ́ ndìì nùù tùɔ̀kɛ dìì mɔ̀nnì yɛhɛkɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ɛ nɑrikɛ Sifubɛ kɛ̀ diwɛ̀ì mbɛ̀ bo kɛ̀ bɛ̀ ɑ̃ɑ̃̀ yɛbɑɑ nkɛ yo ntidiitì, kɛ̀ kufɔ̃wɑɑ́ nhɑutɛ́ bɛnìtìbɛ̀, kɛ̀ bɛsṹkùbɛ̀ɛ nɑɑ́ nSifubɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\