MUDENNIMÙ 1

1Ntɛ Sɑkɔbu bí ìì do ò nɛínɛ̀ kɛ́kò nhEsibiti i yètɛ̀, bɑ́ wè nɛ̀ o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɔbɛ: 2Dubɛnni nɛ̀ Simmɛɔ̃ɔ̃ nɛ̀ Defii nɛ̀ Sudɑɑ, 3nɛ̀ Isɑkɑɑ nɛ̀ Sɑbunɔɔ nɛ̀ Bɛnsɑmɛɛ, 4nɛ̀ Dɑnni nɛ̀ Nɛfutɑdii nɛ̀ Kɑdi nɛ̀ Asɛɛ. 5Sɑkɔbu bí nɛ̀ o yɑɑ̀bí bɛmɔu bɛ̀ do bo sipísìyiekɛ̀ ndi. Sosɛfu do diɛ nkɛ́mbomu Esibiti. 6Kɛ̀ Sosɛfuu kú kɛ̀ dɛ̀ ḿboní kòo tebìí kú, bɛ kó kutɔ̃nkù kumɔu. 7Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ piɛ́, kɛ́sṹṹ nkɛ́píɛ ndihɛì, kɛ́nkpénkú. 8Kòo kpɑ̀ɑ̀tì pɑ̀nwè mɔùu buotɛ́ wèè í yĩ̀ɛ̃́tɛ́ Sosɛfu, 9kɛ́nɑ́kɛ́ o kɔbɛ kɛ dɔ̀: Wéntɛ́nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ sũ̀ṹnkomɛ̀ kɛ kpénkú kɛ ti pɛ̃nkù. 10Tí yɑ̀nnɛ̀ dɛ̀ yóó yĩ́mɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ bɑ́ nsṹũnko. Dikpɑ̀nnì mɑrì yɑ̀ɑ̀ bo ɑ̃nnɛ́ kɛ̀ bɛ̀ɛ wɛ̃nnɛ́ nɛ̀ ti dootitɔbɛ̀ kɛ́ ti dókɛ́nɛ̀ kɛ́yɛ̀ dihɛì. 11Mɛm̀mɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ wɑɑ́ mbɛ̀ɛ̀ yó mbɑɑ bɛtɔ̃mbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ mbɛ̀ bɑ̀ɑ, kɛ bɛ̀ fɛ̃́ũnko. Mɛm̀mɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ mɑɑ́ Pitommu nɛ̀ Dɑmmusɛsi kó yɛhɛkɛ̀, kòo kpɑ̀ɑ̀tì bo nhɑ̃ɑ̃̀ tidiitì. 12Kɛ̀ bɛ̀ mbɛ̀ fɛ̃́ũnko kɛ̀ bɛ̀ nɛ́ dɔkɛ sṹũnko kɛ kpénkú, kɛ̀ bɛ̀ bɛ̀ dé. 13Kɛ̀ Esibiti kɔbɛ nfɛ̃́ũnko Isidɑyɛɛribɛ nɛ̀ muwɛ̃rímú kɛ̀ bɛ̀ pĩ mmutɔ̃nkperímù. 14Bɛ̀ do bɛ̀ fɛ̃́ũnko mɛdiɛ̀ mmɛ, kɛ̀ bɛ̀ nɑ̀ù titɑ̃́tì kɛ piiku yɛdombiɛ nkɛ pĩ́ ndɛpɑɑ nkó mutɔ̃mmú. Bɛ̀ do bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri mɛmmɛ nɛ̀ kuyonku nku. 15Kòo kpɑ̀ɑ̀tìi nɑ́kɛ́ Sifɑɑ nɛ̀ Puɑɑ bɛ̀ɛ̀ pɛinko Ebedeebɛ kɛ dɔ̀: 16Kɛ̀ di níí pɛinko Ebedeebɛ kɛ yɑ̀ kɛ̀ dɛnitidɑbirɛ ndɛ, dí dɛ̀ kùɔ, kɛ̀ dɛnitipobirɛ mɛ nni ndɛ, di yóu kɛ̀ dɛ̀ nfòù. 17Bɛnitipòbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ pɛinko kɛ̀ bɛ̀ɛ depɛ Kuyie nkɛ́yetɛ okpɑ̀ɑ̀tì bɛ̀ nɑ̀kɛ́ tì, kɛ níí yóu initidɑbí kɛ̀ ì ńfòù. 18Kòo kpɑ̀ɑ̀tìi bɛ̀ yu kɛ́ bɛ̀ bekɛ kɛ dɔ̀: Dɛ̀ dòmmɛ kɛ̀ di dɔɔri mɛmmɛ kɛ you initidɑbí kɛ̀ ì fòù? 19Kɛ̀ bɛ̀ dɔ̀: Ebedeebɛ kó bɛnitipòbɛ̀ í dònnɛ̀ Esibiti kɔbɛ, bɛ̀ kpeńnìmu kɛ ɔ̃ nyóó pɛitɛ́ kɛ̀ wèè pɛinko kòò mu nyí tùɔ̀koo. 20Mɛm̀mɛ kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ sṹṹ nkɛ́kpenkɛ kɛ̀ Kuyie ndɔɔ̀ bɛ̀ɛ̀ pɛinko mɛsɑ̀ɑ̀. 21Kɛ̀ bɛ̀ɛ piɛ́ ibí bɛ cɛ̃́ĩ kɛ yɛ̃́ bɛ̀ démɛ̀ Kuyie. 22Kòo kpɑ̀ɑ̀tìi duɔ́ ndinùù o kɔbɛ kɛ dɔ̀ bɛ̀ mbuɔ̀nko Ebedeebɛ pɛí ìì nitidɑbí kukó nNiidi miɛkɛ, kɛ you initipobí.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\