MUDENNIMÙ 11

1Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ́kɛ́ Mɔyiisi kɛ dɔ̀: M bo yíɛ́ kɛ́potɛ́ mɛsɔmmɛ okpɑ̀ɑ̀tì nɛ̀ o kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ di yóu kɛ̀ dí yɛ̀, bɛ̀ yóó di bɛtimu kɛ̀ dí yɛ̀. 2Nɑ́kɛ́ bɑ́ wèè nitidɔ̀ù, bɑ́ wèè nitipòkù kòo mɔɔ o cɛ̃pɛɛtitɔù yɛsɔɔbɔ nɛ̀ timɑ́tì pɛ́ítì kpɛyɛ. 3Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nduɔ́ nkɛ̀ Esibiti kɔbɛɛ dɔɔ̀ Isidɑyɛɛribɛ mɛsɑ̀ɑ̀. Okpɑ̀ɑ̀tì tũ̀mbɛ̀ nɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu Esibiti tenkɛ̀ miɛkɛ kɛ̀ bɛ̀ ndé Mɔyiisi. 4Kɛ̀ Mɔyiisii nɑ́kɛ́ okpɑ̀ɑ̀tì kɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie ntu kù bo tɑnní Esibiti kɛyènkɛ̀ cuokɛ̀, 5kɛ́kuɔ bɛ̀ɛ̀ tu Mpo bɛmɔu Esibiti tenkɛ̀ miɛkɛ, kɛ́kuɔnɛ̀ ɑ kóo Po, wèè yóó dɑ cɔutɛ́ tikpɑ̀tì, kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ kunitipodɑɑkù kùù te munɑ̀mmù ku kóò po nɛ̀ iwũɔ̃ idɑɑì imɔu ìì tu iketiyì. 6Yɛkúdɑbùò mbo dɑ́tínnɛ́ Esibiti tenkɛ̀ kɛmɔu miɛkɛ, yɛ kóo botí mu nyí ɑ̃nnɛ́, yɛ̀ mɛ nyí kpɑɑ́ bo ɑ̃nnɛ́. 7Isidɑyɛɛribɛ kó dikɑrì nɑ́kɛ bɛ̀ bɑ́ɑ́ keè tɛmɔtɛ̀ oomɛ̀ onìtì yoo fɛɔ̃̀fɛ̀. Kɛ̀ di bɑntɛ́ ti Yiɛ̀ nKuyie ncɑ̃́nnìnkomɛ̀ Esibiti kɔbɛ nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ. 8Dɛ mɔ̀nnì ɑ tũ̀mbɛ̀ bo kɔtɛní kɛ́nínkú n yììkɛ̀ kɛ dɔ̀: Yɛ̀, fɔ̃́ nnɛ̀ ɑ kɔbɛ. Kɛ̀ n yɛ̀. Mɔyiisi bɛ́i mɛmmɛ kɛ́yɛ̀nnɛ̀ kɛmiɛkɛ diɛkɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì cĩ́ɛ̃̀tɛ̀. 9Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ́kɛ́ Mɔyiisi kɛ dɔ̀: Kɛ̀ n yí dɔ̀ɔ̀ tidiɛtì Esibiti tenkɛ̀, okpɑ̀ɑ̀tì í yóó di yóu kɛ̀ dí yɛ̀. 10Mɔyiisi nɛ̀ Anɔɔ bɛ̀ do dɔ̀ɔ̀mu tidiɛtì pɛ́u okpɑ̀ɑ̀tì ììkɛ̀, kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɛ́ kpénkùnnɛ okpɑ̀ɑ̀tì to kòo yetɛ bɛ̀ bo yɛ̀mɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\