MUDENNIMÙ 12

1Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ́kɛ́ Mɔyiisi nɛ̀ Anɔɔ Esibiti tenkɛ̀ miɛkɛ kɛ dɔ̀: 2We ntɑ̃̀nkù weè yó ntú di borɛ̀ dibenni kóo tɑ̃̀nkù ketiwè. 3Á nɑ́kɛ́ Isidɑyɛɛribɛ, we ntɑ̃̀nkù kó diyiè píínnì bɑ́ tɛ̀ɛ̀ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ tɛ̀ɛ tɑ̃ɑ̃tɛ́ fɛpìèfɛ̀. 4Kɛ̀ tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ mɑtɛ̀ kɛ̃ńnì kɛ í yóó nɑ kɛ́cɑ́ɑ́kɛ́ tɛ kó fɛpìèfɛ̀ kɛ́deè, tɛ̀ɛ yɑ̀ tɛcɛ̃pɛɛtitɔbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ wɛ̃nnɛ́ kɛ́yɑ̀ bɛ̀ mɑ̀mɛ̀ kɛ bo nɑ kɛ́ fɛ̀ cɑ̀ɑ́kɛ́ kɛ́deè. 5Dɛ kó fɛpìèfɛ̀ yó ntú fɛ̀ɛ̀ kpɑ fɛ̀nfɛ kuyɛ̀nkù kɛ́ntú fɛdɑɑfɛ̀, kɛ́mmɔkɛ dibenni dìmɑ́ɑ̀. Dɛ̀ ntú fɛpìèfɛ̀ yoo tɛbuɔtɛ̀. 6Dí nfɛ̀ wèí kɛ dɔ̀ yɛwe tɛpíítɛ̀ nɛ̀ yɛ̀nɑ̀ɑ̀. Dɛ yiè ndi bɑ́ tɛ̀ɛ̀ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ yóó kuɔ̀mɛ̀ tɛ kɔfɛ dihúríkɛ̀pɑ̀nnì mɔ̀nnì. 7Kɛ̀ bɛ̀ɛ níɛ́tɛ́ mɛyĩ̀ĩ̀ ndibòrì tipíìtì tidɛ́ nɛ̀ dibòrì ĩ́nkɛ̀. 8Kɛ̀ bɛ̀ɛ pṹnnɛ́ dɛ kó imɑɑ nkɛ́ ì cɑ̀ɑ́kɛ́ kɛyènkɛ̀ nɛ̀ pɛ̃́ɛ̃̀bɛ̀ bɛ̀ɛ̀ í kɔɔrɛnɛ̀ mutie mùù muuti nɛ̀ tikũnfɑ̃ɑ̃̀tì tiiti. 9Ì bɑ́ nkpɑɑ́ kɛ bɛ nkɛ̀ dí ì cɑ̀ɑ́kɛ́, di mɛ mbɑ́ɑ́ ì bèńnɛ́, dí ì pũ̀ńnɛ́ imɔu, diyuu nɛ̀ itɑ̀ɑ̀kɛ nɛ̀ tinɑutì. 10Dí bɑ́ɑ́ cɑ́ɑ́kɛ́ kɛ́súɔ́ ndɛ̀mɑrɛ̀. Kɛ̀ dɛ̀ɛ̀ kpɑɑ́ kɛ̀ dɛ̀ wentɛ́ dí dɛ̀ cɔ́u. 11Dí nfɛ̀ cɑ̀ɑ́ nkɛ yi di nɑɑ̀kũ̀ɔ̃ nkɛ níɛ́ di nɛùtì kɛ tɔ di pɑ̀ɑ̀ti, kɛ́ nfɛ̀ cɑ̀ɑ́ nkɛ dɔ́ mɛcɑ̃ɑ̃. diyentɛ́bɑnni ndi. 12Dɛ kó kɛyènkɛ̀ m bo fitɛ́ kɛtenkɛ̀ kɛmɔu kɛ́kuɔ bɛ̀ɛ̀ tu Mpo Esibiti miɛkɛ nɛ̀ iwũɔ̃ idɑɑyì iketiyì. Míì tu di Yiɛ̀ nKuyie. 13Di nìɛ́kɛ́ mɛ̀ɛ̀ yĩ̀ĩ̀ ndi bòrɛ̀, mɛɛ̀ yó nte kɛ̀ m pɛ̃ɛ̃tɛ́ di cɛ̃́ĩ kɛ́kuɔ Esibiti bɛ̀ɛ̀ tu Mpo kɛ́ di yóu. 14Di yó mbɑɑ̀mmu dɛ kó diyiè kɛ denniní n kpɛ́í nsɑ̃́ɑ̃̀, ikuɔ́ nyi n di duɔ́ nyì kɛ̀ ì yó mbo. 15Yɛwe yɛ̀yiekɛ̀ miɛkɛ di bɑ́ nyo mpɛ̃́ɛ̃̀ wèè kɔɔrɛnɛ̀ mutie mùù muuti pɛ̃́ɛ̃̀, diyiè ketirì yiè dí mù dènnɛ di cɛ̃́ĩ, yɛwe yɛ̀yiekɛ̀ yɛnyɛ miɛkɛ. Kɛ̀ wèè cɑ̀ɑ́kɛ́ pɛ̃́ɛ̃̀ wèè kɔɔrɛnɛ̀ mutie mùù muuti pɛ̃́ɛ̃̀ bɛ̀ɛ ò dènnɛ Isidɑyɛɛribɛ cuokɛ̀. 16Dɛ kóo tɑ̃̀nkù yiè ketirì nɛ̀ diyiénnì di níí tíí nkɛ́bɑɑ́ ndibɑnni, di bɑ́ɑ́ pĩ́ mmutɔ̃mmú mɑmù dɛ kó yɛwe kɛ̀ dɛ̀ í tú di bo bénnɛ́mɛ̀ mudiì. 17Di yó mbɑɑ̀ ndɛ kó dibɑnni kɛ denniní n di dènnɛ dìì yiè ndi Esibiti tenkɛ̀. Dɛ kó ikuɔ́ yó mbomu sɑ̃́ɑ̃̀ kɛ̀ di nyì dɔ̀ɔ̀ri. 18Dɛ kóo tɑ̃̀nkù diyiè tɛpíítɛ̀ nɛ̀ dinɑɑnnì yiè kuyuoku kɛ́tuɔkɛnɛ̀ sipísìdɛ́ nɛ̀ dìmɑ́ɑ̀ yiè kuyuoku, di bo ncɑ́ɑ́ mpɛ̃́ɛ̃̀bɛ̀ bɛ̀ɛ̀ í kɔɔrɛnɛ̀ mutie mùù muuti bɛ̀mbɛ. 19Dɛ kó yɛwe yɛ̀yiekɛ̀ miɛkɛ mutie mùù ɔ̃ nte kɛ̀ pɛ̃́ɛ̃̀ múútí mù bɑ́ mbo di cɛ̃́ĩ. Dɛ kó yɛwe miɛkɛ wèè bo cɑ́ɑ́kɛ́ pɛ̃́ɛ̃̀ wèè kɔɔrɛnɛ̀ mutie mùù muuti bɛ̀ɛ ò dènnɛ Isidɑyɛɛribɛ cuokɛ̀, bɑ́ kòò tu opɔ̀ɔ̀ yoo Isidɑyɛɛri. 20Bɑ́ kɛ̀ di bo kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ di bɑ́ ncɑ́ɑ́ mpɛ̃́ɛ̃̀bɛ̀ bɛ̀ɛ̀ kɔɔrɛnɛ̀ mutie mùù muuti dɛ kó yɛwe. 21Kɛ̀ Mɔyiisii yú Isidɑyɛɛribɛ kó bɛkótíbɛ̀ kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Kònnɛ̀ kɛ́pĩ́mmú ipe yoo sibɔɔ́ bɑ́ tɛ̀ɛ̀ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀, kɛ́fíé diyentɛ́bɑnni. 22Dí wɑɑ́ ìsɔ́pù kó tifɑ̃ɑ̃̀tì kɛ́pɔɔ̀tɛ̀ mɛyĩ̀ĩ̀ ndinɑɑbuu miɛkɛ kɛ́níɛ́tɛ́ dibòrì tipíìtì tidɛ́ nɛ̀ dibòrì ĩ́nkɛ̀. Òmɔù bɑ́ɑ́ yɛ̀ ditowɑɑ̀ kɛ̀ dɛ̀ yɑ̀ɑ wentɛ́nɛ̀. 23Di Yiɛ̀ nKuyie ntɑtinímu kɛyènkɛ̀ kɛ bo kuɔ Esibiti kɔbɛ, kɛ̀ kù yɑ̀ mɛyĩ̀ĩ̀ ndibòrì kù bɑ́ɑ́ yóu kòo kɔ̀ùtìi tɑ di cɛ̃́ĩ. 24Di yó ndɔɔrimu dɛ kó ikuɔ́ sɑ̃́ɑ̃̀ nɛ̀ di yɑɑ̀bío. 25Kɛ̀ di tɑ kɛtenkɛ̀ di Yiɛ̀ nKuyie nyɛ̃ nkù yóó di duɔ́ nkɛ̀, dí ndɔɔri dɛ kó ikuɔ́. 26Kɛ̀ di bí di bekɛ kɛ tú, ɔ̃̀nyi kuɔ́ nyi di dɔɔrimɛ̀? 27Di dɔ̀: Ti dɔɔri diyentɛ́bɑnni kó ikuɔ́ nyi kɛ dɛ́úkùnko ti Yiɛ̀ nKuyie nyètìrì, kù do pɛ̃ɛ̃tɛ́mɛ̀ ti cɛ̃́ĩ kɛ́kuɔ Esibiti kɔbɛ kɛ́ ti yóu. Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ sĩ́nnɔ́ɔ kɛ́nínkú, 28kɛ́ítɛ́ kɛ́kũṹ mbɛ cɛ̃́ĩ kɛ́dɔɔ̀ Kuyie ndo nɑ̀kɛ́ ti Mɔyiisi nɛ̀ Anɔɔ. 29Kɛyènkɛ̀ cuokɛ̀ kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkɔtɛní kɛ́kuɔ bɛ̀ɛ̀ tu Mpo Esibiti tenkɛ̀ miɛkɛ, kɛ́kuɔ okpɑ̀ɑ̀tì kóo po, wèè do yóó ò cɔutɛ́ tikpɑ̀tì kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ kudɑɑkù kùù bo dikpetíntou ku kóo po nɛ̀ iwũɔ̃ idɑɑì iketiyì. 30Okpɑ̀ɑ̀tì nɛ̀ o tũ̀mbɛ̀ nɛ̀ o nìtìbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ entɛ kɛyènkɛ̀ kɛ́nkuɔ̀ nhEsibiti yɛkúdɑbùò, kɛ yɛ̃́ tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ mɑtɛ̀ do í sokɛ́mɛ̀ tɛ̀ɛ̀ kou í ku. 31Kòo kpɑ̀ɑ̀tìi yú Mɔyiisi nɛ̀ Anɔɔ dɛ kó kɛyènkɛ̀ kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Díndi nɛ̀ di kɔbɛ yɛ̀nnɛ̀ n kɔbɛ cuokɛ̀, kɔtɛnɛ̀ kɛ́fíé iwũɔ̃ di Yiɛ̀ nKuyie kɛ́ndònnɛ̀ di bɛ́immɛ̀. 32Túótɛ́nɛ̀ di wũɔ̃ imɔu kɛ́yɛ̀ kɛ́ndònnɛ̀ di bɛ́immɛ̀. Di bɑ́ntɛ̀ Kuyie nkɛ̀ kù n dɔɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀. 33Kɛ̀ Esibiti kɔbɛ ńkuɔ̀ nkɛ tú, ti yóó kú timɔu ndi, kɛ́mpɛ́inko Isidɑyɛɛribɛ kɛ tú: Yɛ̀nnɛ̀ mɛcɑ̃ɑ̃. 34Kɛ̀ bɛ̀ɛ túótɛ́ tipɛ̃́ɛ̃̀cootì tìì í mùútí nɛ̀ yɛbɔ kɛ́ditìnnɛ kɛ́tɔ. 35Kɛ̀ bɛ̀ɛ dɔɔ̀ Mɔyiisi bɛ̀ nɑ̀kɛ́ tì kɛ́múɔ́kɛ́ Esibiti kɔbɛ yɛsɔɔbɔ nɛ̀ timɑ́tì pɛ́ítì kpɛyɛ nɛ̀ tiyɑ̀ɑ̀tì. 36Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndɔɔ̀ Isidɑyɛɛribɛ mɛsɑ̀ɑ̀, kɛ̀ Esibitii kɔbɛ mbɛ̀ pɑ̃ɑ̃ mbɛ̀ mɔ̀ú dɛ̀. Mɛm̀mɛ kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ tɔ Esibiti kɔbɛ kpɛrɛ kɛ́yɛ̀nnɛ̀. 37Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ ítɛ́ Dɑmmusɛsi kɛ́kɔtɛ Sukɔti, bɛ̀ do bo ntùɔ̀kɛ bɛnìtìbɛ̀ sikɔupíkɔ̀usìkuɔ̀ (600000). Bɛ̀ í nkɑ̀ɑ mbɛnitipòbɛ̀ nɛ̀ ibí. 38Kɛ̀ sɔ̃́ntíkɛ kɔbɛ mɑbɛ̀ mbɛ̀ nɛínɛ̀ nɛ̀ iwũɔ̃ pɛ́u nɛ̀ ipe nɛ̀ inɑ̀ɑ̀kɛ. 39Kɛ̀ bɛ̀ɛ pṹnnɛ́ pɛ̃́ɛ̃̀bɛ̀ bɛ̀ɛ̀ í kɔɔrɛnɛ̀ mutie mùù muuti, kɛ́ yɛ̃́ bɛ̀ do bɛ̀ bɛ̀timɛ̀ Esibiti, kɛ̀ bɛ̀ nyɛtì mɛcɑ̃ɑ̃, mbɛ̀ í ntɔ tidiitì mɑtì. 40Isidɑyɛɛribɛ do bo Esibiti kɛ dɔ̀ yɛbie sikɔusìnɑ̀ɑ̀ nɛ̀ sipísìtɑ̃ɑ̃ti (430) ndi, 41kɛ́yɛ̀ bɛ nɑɑ̀mùntì tũ̀ ntũ̀ mmɛ̀ɛ̀ botí titɔbɛ̀. Bɛ̀ do yɛ̀ yɛbie nsikɔùsìnɑ̀ɑ̀ nɛ̀ sipísìtɑ̃ɑ̃ti kpɛri kó diyiè sɔnni ndi. 42Dɛ kó diyiè kó kɛyènkɛ̀ bɛ̀ yó nkɛ̀ bɑɑ̀mmu sɑ̃́ɑ̃̀ kɛ dɛ́úkùnko ti Yiɛ̀ nKuyie nyètìrì, kù bɛ̀ dɛɛtɛ́ kɛ̀ɛ̀ yènkɛ̀ nkɛ Esibiti tenkɛ̀. 43Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ́kɛ́ Mɔyiisi nɛ̀ Anɔɔ kɛ dɔ̀: Ntɛ diyentɛ́bɑnni kó ikuɔ́: Opɔ̀ɔ̀ mɔù bɑ́ɑ́ di dɛ kó mudiì. 44Kɛ̀ kudɑɑkù bo bɛ̀ dontɛ́ kù, dí kù cɑ̃ntɛ́ kɛ̀ kùu di dɛ kó mudiì. 45Opɔ̀ɔ̀ nɛ̀ otɔ̃ntì bɛ̀ bɑ́ɑ́ mù di. 46Dɛ kó imɑɑ ndi yóó ì cɑ̀ɑ́kɛ́ kudieku miɛkɛ nkɛ, di bɑ́ɑ́ ì yɛ̀nnɛ̀ ditowɑɑ̀, di mɛ mbɑ́ɑ́ kéétɛ́ dikɔ̃́ũ̀ mɑrì. 47Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔu bɛɛ̀ yó mbɑɑ̀ ndɛ kó dibɑnni. 48Kòo pɔ̀ɔ̀ mɔù dɔ́ kɛ́bɑɑ́ ndɛ kó dibɑnni kɛ́dɛ́úkùnnɛ mí ndi Yiɛ̀ nKuyie nyètìrì, wèe cɑ̃mmú o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ bɛnitidɑɑbɛ̀ bɛmɔu. Mɛm̀mɛ ò bo nɑmɛ̀ kɛ́ ndi kɔkɛ́nɛ̀, kòò í cɑ̃ntɛ́ ò bɑ́ɑ́ di dɛ kó mudiì. 49Dɛ kó ikuɔ́ yó mbo díndi Isidɑyɛɛribɛ di kpɛ́í nkɛ nɛ̀ bɛpɔ̀ɔ̀bɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bo di cuokɛ̀. 50Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ dɔɔ̀ Mɔyiisi nɛ̀ Anɔɔ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ tì weti weti. 51Dɛ kó diyiè ndi ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ̀ dènnɛmɛ̀, kɛ́ bɛ̀ tũ̀nnɛ bɛ nɑú bɛ nɑú, bɛ̀ dò nkɛ́ndòmmɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\