MUDENNIMÙ 13

1Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ́kɛ́ Mɔyiisi kɛ dɔ̀: 2Dí nni nduɔ̀ mbɛ̀ɛ̀ tu Mpo nɛ̀ iwũɔ̃ ketiyì, dɛ̀ tu n kpɛrɛ ndɛ. 3Kɛ̀ Mɔyiisii nɑ́kɛ́ bɛnìtìbɛ̀ kɛ dɔ̀: Dí ndenniní diyiè diì nkpɛ́í, di yɛ̀ dì Esibiti. Di do kɛ̀ tu tidɑɑtì nti, kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndi dènnɛní nɛ̀ ku kó muwɛ̃rímú. Kɛ̀ di bɑɑ̀ ndɛ kó dibɑnni di bɑ́ nyo mpɛ̃́ɛ̃̀bɛ̀ bɛ̀ɛ̀ kɔɔrɛnɛ̀ mutie mùù muuti. 4Di yɛ̀mu nyíe nhEsibiti mudidɛ̀ì kóo tɑ̃̀nkù. 5Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nti tɑnnɛ́ kù do yɛ̃ nkù yóó duɔ́ nkɛ̀ɛ̀ tenkɛ̀ ti yɛmbɛ̀, mɛnɑɑmiɛ̀ nnɛ̀ mɛcekùɔ̀ ndɛ̀ pũɔ̃̀ ndɛ̀, Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ botí kɔbɛ borɛ̀, Itiibɛ nɛ̀ Amɔriibɛ nɛ̀ Efiibɛ nɛ̀ Sebusiibɛ. Dí mbɑɑ̀ ndɛ kó dibɑnni bɑ́ dìì benni dɛ kóo tɑ̃̀nkù Kuyie nkpɛ́í. 6Yɛwe yɛ̀yiekɛ̀ miɛkɛ dí ncɑ́ɑ́ mpɛ̃́ɛ̃̀bɛ̀ bɛ̀ɛ̀ í kɔɔrɛnɛ̀ mutie mùù muuti diyiénnì yiè kɛ́bɑɑ́ ndiyentɛ́bɑnni. 7Dɛ kó yɛwe yɛ̀yiekɛ̀ miɛkɛ di bɑ́ ncɑ́ɑ́ pɛ̃́ɛ̃̀bɛ̀ bɛ̀ɛ̀ kɔɔrɛnɛ̀ mutie mùù muuti, dɛ kóo pɛ̃́ɛ̃̀ mɛ mbɑ́ mbo di cɛ̃́ĩ miɛkɛ, dɛ kó mutie mɛ mbɑ́ mbo dihɛì dimɔu. 8Dɛ kó diyiè di nnɑ́ɑ́ ndi bí kɛ tú: Ti bɑɑ̀ ndɛ kó dibɑnni ti Yiɛ̀ nKuyie nti dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ kpɛ́í nkɛ ti yɛtì dìì mɔ̀nnì Esibiti. 9Dɛ kó dibɑnni yó ńdò ndibɛnkɛ̀rì ndi di kpɛ́í, kɛ̀ dí dì dɔ̀ɔ̀ mɛcɑnnimɛ̀ kɛ́ mmɛ̀ ũ di nɔu kɛ mɛ̀ ìrí di tĩ́ĩ̀, kɛ̀ mɛ̀ di denniní di Yiɛ̀ nKuyie nkó ikuɔ́ kùù di dènnɛ Esibiti nɛ̀ ku wɛ̃rímú. 10Bɑ́ dìì benni di níí dɔɔ̀ dɛ kó ikuɔ́ dɛ kó dimɔ̀nnì. 11Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nti tɑnnɛ́ Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ tenkɛ̀ kù dò yɛ̃ nkù yóó duɔ́ nkɛ̀ ti yɛmbɛ̀ nɛ̀ tínti. 12Tí nkù duɔ̀ mbɛ̀ɛ̀ tu Mpo nɛ̀ iwũɔ̃ dɑɑì ketiyì, kuù dɛ̀ te. 13Disɑ̃mmɑrímbii didɑɑrì ketirì di níí dì cèètɛ nɛ̀ dipebii. Kɑ̀ɑ mɛ nyí yóó di cèètɛ, ɑ pitɛ́ di fɔ̃̀níí kɛ́kuɔ, kɛ níí kù dontɛ́nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ tu Mpo. 14Kɛ̀ ti bí ti bekɛ kɛ tú dɛ kó mɛdɔɔ̀rìmɛ̀ tu bɑ? Ti dɔ̀: Kuyie nti dènnɛ dìì yiè ndì Esibiti nɛ̀ ku wɛ̃rímú ti do tú dɛ̀ tidɑɑtì. 15Okpɑ̀ɑ̀tì weè do kpénkùnnɛ o to kɛ́yetɛ ti bo yɛ̀mɛ̀ kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkuɔ Esibiti kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ tu Mpo nɛ̀ iwũɔ̃ ketiyì. Dɛɛ̀ kpɛ́í nte kɛ̀ ti kù duɔ̀ nyiwũɔ̃ ketiyì kɛ ɔ̃ɔ̃ kù dontɛ́nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ tu Mpo. 16Dɛ kó ikuɔ́ yó ntú dibɛnkɛ̀rì ndi di kpɛ́í, kɛ̀ di ì dɔ̀ɔ̀ mɛcɑnnimɛ̀ kɛ́ṹ di nɔu kɛ ì ìrí di tĩ́ĩ̀ nkɛ̀ ì ndi denniní ti Yiɛ̀ nKuyie ndi dènnɛmɛ̀ Esibiti nɛ̀ ku kó muwɛ̃rímú. 17Okpɑ̀ɑ̀tì yóu dìì mɔ̀nnì Isidɑyɛɛribɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ yɛ̀, kɛ̀ Kuyie nyí nyóu kɛ̀ bɛ̀ɛ yɛ̀ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ tenkɛ̀ kó kucɛ kùù tɔ̀kɛ́, bɛ̀ yɑ̀ɑ̀ bo yɔtɛ mudoò kɛ́wɛ̃tɛ Esibiti. 18Kɛ̀ kùu duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ kɔ́ntɛ́ dikpɑ́ɑ̀ kɛ́wetínnɛ́ tipèntì kóo dɑ̀mɛ́ɛ̀rì. Isidɑyɛɛribɛ do yɛtì Esibiti tenkɛ̀ kɛ tũ mbɛ nɑú bɛ nɑú nyi, bɛ̀ dò nkɛ́ndòmmɛ̀. 19Kɛ̀ Mɔyiisii túótɛ́ Sosɛfu kṹɔ̃̀ kɛ yɛ̃́ ò do duɔ́mmɛ̀ kɛ̀ Isidɑyɛɛri bíí yú Kuyie nyètìrì, kòò dɔ̀: Kuyie nyóó di dennɛmu diɛ, kɛ̀ di yɛtì dí ntɔ n kṹɔ̃̀. 20Kɛ̀ bɛ̀ɛ ítɛ́ Sukɔti kɛ́kɑri Etɑmmu dikpɑ́ɑ̀ nùù. 21Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nní mbɛ̀ ni, kɛ níí ndò ndiwɛtirì kuyie mmɔ̀nnì, kɛ́ndò ndihɑ̃ɑ̃tĩnni kɛyènkɛ̀. Kɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ kɛ́nkérí kɛyènkɛ̀ nɛ̀ kuyie. 22Dɛ kó diwɛtirì do ɔ̃ɔ̃ í nyìtɛ́ bɛ ììkɛ̀ kuyie mmɔ̀nnì, kɛyènkɛ̀ dihɑ̃ɑ̃tĩnni mɛ mbɑ́ɑ́ ítɛ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\