MUDENNIMÙ 14

1Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ́kɛ́ Mɔyiisi kɛ dɔ̀: 2Nɑ́kɛ́ Isidɑyɛɛribɛ kɛ̀ dí kɔ́ntɛ́ kɛ́bɑ́tɛ́ Pi-Aidɔti, Mikidɔdi nɛ̀ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì dɛ cuokɛ̀. Di yóó dɛ mbɑ́tɛ́, kɛ́nco Bɑɑri-Sefɔ̃ɔ̃, kɛ́ntɔ́kɛ́nɛ̀ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì. 3Okpɑ̀ɑ̀tì yɛ̀mmɛ̀ yó ndò ndi fetimu dikpɑ́ɑ̀ cuokɛ̀. 4Kɛ̀ n kpénkùnnɛ o to, kòo di tũnnɛ kɛ̀ nh ò kùɔ nɛ̀ o ɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ kɛ́dɛ́úkùnnɛ n yètìrì, kɛ̀ Esibiti kɔbɛɛ bɑntɛ́ míì tumɛ̀ di Yiɛ̀ nKuyie. Mɛm̀mɛ kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ dɔɔ̀ Kuyie mbɛ́i ntì. 5Kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ɛ nɑ́kɛ́ okpɑ̀ɑ̀tì kɛ dɔ̀: Isidɑyɛɛribɛ cokɛ́mu, kòo yɛ̀mmɛ̀ɛ ceetɛ, wenwe nɛ̀ o tũ̀mbɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ dɔ̀: Ti dɔ̀ɔ̀ bɑ kɛ yóu kɛ̀ bɛ̀ yɛ̀, kɛ yóu mutɔ̃mmú. 6Kòo kpɑ̀ɑ̀tìi tũntɛ o kpɑ̀rìsɑ̃ntɛ̀ kɛ́bɑ́ɑ́tí nɛ̀ o ɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀, 7kɛ́túótɛ́ Esibiti kó sikpɑ̀rìsɛ̃ĩ́ simɔu sìì kpeńnì kɛ̀ sì ḿbo sikɔu sìkuɔ̀ (600), bɑ́ tɛ̀ɛ kpɑ̀rìsɑ̃ntɛ̀ nɛ̀ tɛ dèèbɛ̀. 8Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkpénkùnnɛ o to, kòo bɛ̀ tũ̀nnɛ. Isidɑyɛɛribɛ do í yɛ̀ disɔ̀rì. 9Okpɑ̀ɑ̀tì nɛ̀ o ɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ nɛ̀ sikpɑ̀rìsɛ̃ĩ́ nɛ̀ si dèèbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ tũ̀nnɛ kɛ́ bɛ̀ nìntɛ Pi-Aidɔti tɑkɛ́ kɛ̀ bɛ̀ co Bɑɑdi-Sefɔ̃ɔ̃, kɛ́ntɔ́kɛ́nɛ̀ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì. 10Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ wéntɛ́ kɛ́ bɛ̀ yɑ̀, kɛ sɔ̃́ nhokpɑ̀ɑ̀tì ɑutóo, kɛ̀ kufɔ̃wɑɑ́ mbɛ̀ ɑutɛ́ kɛ̀ bɛ̀ nkuɔ̀ nkɛ yu ti Yiɛ̀ nKuyie, 11kɛ́nɑ́kɛ́ Mɔyiisi kɛ dɔ̀: Ifɔ̃ti í bo Esibitɑ̀ɑ̀? Dɛ̀ dòmmɛ kɑ̀ɑ ti dènnɛní Esibiti kɛ̀ ti bo kú dikpɑ́ɑ̀ miɛkɛ. 12Ti sòò dɑ nɑ̀kɛ́mu ti kpɑɑ́ bo dìì mɔ̀nnì Esibiti kɛ dɔ̀: A ti yóu ti bo mpĩ́mmɛ̀ Esibiti kó mutɔ̃mmú, dɛ̀ tɔ̃ũnɛ̀ ti bo kúmɛ̀ dikpɑ́ɑ̀ diì mmiɛkɛ. 13Kɛ̀ Mɔyiisi dɔ̀: Di bɑ́ nyĩɛ̃̀kù, yĩ́nɛ̀ só kɛ́yɑ̀ Kuyie nyóó di dɛɛtɛ́nɛ̀mɛ̀ Esibiti kɔbɛ di mɛ nwúó mbɛ̀, di tɛ̃́nkɛ í yóó bɛ̀ yɑ̀ diyiè mɑrì bìtì! 14Ndònnɛ̀ bɛ́u! Ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù yóó kpɑ ndi kpɛ́í. 15Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ́kɛ́ Mɔyiisi kɛ dɔ̀: Dɛ̀ yĩ́mɛ kɑ̀ɑ n yu? Nɑ́kɛ́ Isidɑyɛɛribɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ kétɛ́. 16Youtɛ ɑ pɑ̀ɑ̀ti dɑ̀mɛ́ɛ̀rì ĩ́nkɛ̀ kɛ̀ mɛniɛ nkéétɛ́, kɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ dɛkperɛ̀ kɛ́séntɛ́. 17N yóó kpénkùnnɛmu Esibiti kɔbɛ to, kɛ̀ bɛ̀ di tũnnɛ, kɛ̀ n kuɔ okpɑ̀ɑ̀tì nɛ̀ o ɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ nɛ̀ o nɑɑsɛ̃ĩ́ nɛ̀ si dèèbɛ̀ kɛ́dɛ́úkùnnɛ n yètìrì. 18M bo kuɔ mɛ̀ɛ̀ botí okpɑ̀ɑ̀tì nɛ̀ o ɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ nɛ̀ o kpɑ̀rìsɛ̃ĩ́ nɛ̀ si dèèbɛ̀ bo nte kɛ̀ Esibiti kɔbɛɛ bɑntɛ́ míì tumɛ̀ di Yiɛ̀ nKuyie. 19Kuyie ntɔ̃nnì dìì ni Isidɑyɛɛribɛ kɛ̀ dìi ítɛ́ bɛ ììkɛ̀ kɛtũnnɛ bɛ fɔ̃nkúò. Kɛ̀ diwɛtirì dìì ni bɛ ììkɛ̀ kɛ̀ dìi ítɛ́ kɛ́tũnnɛ bɛ̀ fɔ̃nkúò, 20kɛ́sootɛ́ Esibiti kɔbɛ nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛ cuokɛ̀, kɛ́ntú dibiìnnì Esibiti kɔbɛ bíɛ́kɛ̀, kɛ tú kuwenniku Isidɑyɛɛribɛ bíɛ́kɛ̀. Bɛ̀ í ntɔ̀ɔ́nnɛ̀ bɛtɔbɛ̀ kɛyènkɛ̀ kɛmɔu. 21Kɛ̀ Mɔyiisii youtɛ o nɔ̀ùtɛ̀ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì ĩ́nkɛ̀, kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nduɔnní diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kó kuyɑɑkù, kɛ̀ kù nyié nkɛ fuuti, kɛ́kéétɛ́ mɛniɛ. 22Kɛ̀ mɛ̀ɛ kpɛ̃́nnɛ́ tipíìtì tìdɛ́ kɛ́ndò nyiduotí, kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ nɑ dɛkperɛ̀ kɛ́séntɛ́ bɑ́ bɛ nɑɑ̀cɛ̀i í mbùútɛ́. 23Kɛ̀ Esibiti kɔbɛɛ bɛ̀ tũ̀nnɛ nɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì nɛ̀ o kpɑ̀rìsɛ̃ĩ́ nɛ̀ si dèèbɛ̀, kɛ́tɑ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì cuokɛ̀. 24Kukṹnwentóo mɔ̀nnì kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nwéntɛ́ní dihɑ̃ɑ̃tĩnni nɛ̀ diwɛtirì miɛkɛ kɛ́yɑ̀ Esibiti kɔbɛ kó fɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀nnɑfɛ, kɛ́ bɛ̀ bɔntɛ́ dikɔnkɔɔ̀nnì. 25Kɛ̀ bɛ kpɑ̀rìsɛ̃ĩ́ĩ cɑkɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ yĩɛ̃kɛ mucèmmu, kɛ dɔ̀: Tí cokɛ́nɛ̀, bɛ Yiɛ̀ nKuyie nkuù bɛ̀ kòḿmú kɛ ti kpɑ̀nnɛ̀. 26Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ́kɛ́ Mɔyiisi kɛ dɔ̀: Youtɛ ɑ nɔ̀ùtɛ̀ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì ĩ́nkɛ̀ kɛ̀ mɛniɛ nwɛ̃tɛ kɛ́dɑ́tínnɛ́ Esibiti kɔbɛ nɛ̀ bɛ kpɑ̀rìsɛ̃ĩ́ nɛ̀ si dèèbɛ̀. 27Kɛ̀ Mɔyiisii youtɛ o nɔ̀ùtɛ̀ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì ĩ́nkɛ̀ kukṹnwentóo mɔ̀nnì kɛ̀ mɛniɛ nwɛ̃tɛní mɛ̀ do dòmmɛ̀, kɛ̀ Esibiti kɔbɛɛ mɛ̀ yɑ̀ kɛ́ncokù kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nduɔ́ nkɛ̀ mɛ̀ɛ bɛ̀ pɔ̃ntɛ́nɛ̀. 28Kɛ̀ mɛniɛ dɑ́tínnɛ́ sikpɑ̀rìsɛ̃ĩ́ nɛ̀ si dèèbɛ̀ nɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì ɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ tũ nyIsidɑyɛɛribɛ, bɑ́ òmɔù í nyentɛ́ bɑ́ omɑ́ɑ̀. 29Mɛniɛ ndo kpɛ̃̀ńnɛ́ kɛ́ndò nyiduotí nyi, kubɑkù yoú nɛ̀ kucɑ̃̀nku, kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ nɑ dɛkperɛ̀ késéntɛ́. 30Dɛ yiè ndi ti Yiɛ̀ nKuyie ndɛɛtɛ́nɛ̀mɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ Esibiti kɔbɛ kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ yɑ̀ Esibiti kɔbɛ kumɛ̀ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì nùù, 31kɛ́yɑ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkpeńnìmɛ̀ kɛ kùɔ Esibiti kɔbɛ kɛ́ kù yɔ̀tɛ, kɛ́yie nku kpɛti nɛ̀ ku kóo tɔ̃ntì Mɔyiisi kpɛti.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\