MUDENNIMÙ 15

1Mɔyiisi nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ dentɛ̀ fɛyɛ̀nfɛ̀ fiɛ nkɛ́sɑ̃ntɛnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ dɔ̀: M bo ndiè nkɛ sɑ̃ntí ti Yiɛ̀ nKuyie, kù bɛnkɛmɛ̀ ku wɛ̃rímú dɛumɛ̀, kɛ diu ntɛsɑ̃ntɛ̀ nɛ̀ tɛ dèètì kɛ̀ dɛ̀ pɔ̃ntɛ́ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì miɛkɛ. 2Ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù tu n wɛ̃rímú n yó ndiè nkɛ ku nsɑ̃ntí, kuù n dɛɛtɛ́, kuù n te, n yó nku ndonti, n cicɛ do ku ntũ, n yó ndɛ́úkùnko kuù yètìrì. 3Ti Yiɛ̀ nKuyie ntú okpɑ̀rì nwe, kɛ sɑ̀nnɛ̀ o yètìrì. 4Kuù dìu nhokpɑ̀ɑ̀tì kpɑ̀rìsɛ̃ĩ́ nɛ̀ o ɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì miɛkɛ kuù duɔ́ nkɛ̀ iwɛ̃ĩ yɛmbɛ̀ pɔ̃ntɛ́ tipèntì kóo dɑ̀mɛ́ɛ̀rì miɛkɛ. 5Kɛ̀ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì fũ̀ɔ̃̀ kó mɛniɛ mbɛ̀ dɑ̀tínnɛ́, kɛ̀ bɛ̀ dìu kɛ cùtóo ditɑ̃́rì kɔ̃mɛ. 6Ti Yiɛ̀ nKuyie nhɑ kpeńnìmu, Ti Yiɛ̀ nKuyie nfɔ̃́ɔ̃̀ kèkíí ɑ dootitɔbɛ̀. 7A kó tikpetì tiì te kɑ̀ɑ nɑ ɑ dootitɔbɛ̀, kɑ̀ɑ miɛkɛ kó muhɑ̃ɑ̃́ mbɛ̀ cɔ̀útɛ́ timúkpetì kɔ̃mɛ. 8Kuyie fɔ̃́ɔ̃̀ wei kɛ̀ mɛniɛ nkpɛ̃̀ńnɛ́ kɛ̀ yɛnɛ́fĩ̀nfĩ̀rɛ̀ nɑɑ́ nyiduotí, kɛ còḿmú kɛ tɛ̃́nkɛ í pũɔ̃̀. 9Ti dootitɔbɛ̀ do nɑ́ɑ́mmu kɛ tú: Ti bo bɛ̀ tũ̀nnɛ kɛ́ bɛ̀ nìntɛ, kɛ́fekɛ bɛ kpɛrɛ, kɛ́di kɛ́nsɑ̀nnɛ̀. Ti bo kpɑtɛ ti se kɛ́ bɛ̀ kùɔ bɛmɔu. 10Kuyie nkɑ̀ɑ wei kɛ̀ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì bɛ̀ dɑ̀tínnɛ́, kɛ̀ bɛ̀ dìu kɛ cùtóo dibiɛrìmínnì kɔ̃mɛ mɛnɛ́kperímɛ̀ cuokɛ̀. 11We mbo kɛ dɑ dònnɛ̀ fɔ̃́ nti Yiɛ̀ nKuyie? Kɛ dò mpɑ́íí, kɛ kpɑ mɛyɛi nkɛ kpeńnì, kɛ dɔɔri tidiɛtì kɛ̀ bɛ̀ ò dé. Fɔ̃́ɔ̃̀ nɔ nkɛ dɔɔri tidiɛtì. 12Kuyie nfɔ̃́ɔ̃̀ yòùtɛ ɑ nɔ̀ùtɛ̀ mɛ̀mɑ́ɑ̀ kɛ̀ kɛtenkɛ̀ bɛ̀ mɑɑ́nko. 13Nɛ̀ ɑ kó mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ niitɛ́ ɑ nìtìbɛ̀ ɑ dontɛ́ bɛ̀ nɛ̀ ɑ wɛ̃rímú, kɛ bɛ̀ kɔ̀rinɛ̀ ɑ tenkɛ̀ sɑ̀ɑ̀kɛ̀. 14Kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ tì kèè kɛ̀ bɛ̀ kɔ̃̀ntì ɑu, kɛ̀ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ kɔ̃m̀bùɔ̀tì duò. 15Kɛ̀ Edɔmmu kó bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ yĩ̀ɛ̃̀kù, kɛ̀ kufɔ̃wɑɑ́ mpĩ Mɔɑbu kó bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀, kɛ̀ Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ kɔbɛ kɔ̃̀ntì yɑ̃rikɛ. 16Kufɔ̃wɑɑ́ ndiɛkù nɛ̀ kukɔ̃m̀bɔ̀dorí kɛ̀ dɛ̀ bɛ̀ ɑutɛ́. A nɔ̀ùtɛ̀ kpeńnìmu tɛɛ̀ te kɛ̀ dɛ̀ bɛ̀ kpeí, kɛ bɛ̀ dò nkɑ́rɛ́, kɛ kémmúnɛ̀ ɑ nìtìbɛ̀ bo pɛ̃ɛ̃tɛ́mɛ̀, ɑ nìtìbɛ̀ ɑ dontɛ́ bɛ̀. 17Kɑ̀ɑ bɛ̀ kɔ̀rinɛ̀ ɑ tɑ̃rì ĩ́nkɛ̀, kɛ bo bɛ̀ kɑ̀nnɛ ɑ ɑ̃ dɛ̀. Ti Yiɛ̀ nKuyie nfɔ̃́ɔ̃̀ tũ̀ntɛ dikɑrì ɑ yó mborɛ̀, nɛ̀ ɑ nɔ̀ùtɛ̀ ntɛ ɑ mɑɑ́mɛ̀ ɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀. 18Ti Yiɛ̀ nKuyie nfɔ̃́ɔ̃̀ yó ntú okpɑ̀ɑ̀tì sɑ̃́ɑ̃̀. 19Okpɑ̀ɑ̀tì sɛ̃ĩ́ nɛ̀ o kpɑ̀rìsɛ̃ĩ́ nɛ̀ si dèèbɛ̀ dɛ̀ dìu dìì mɔ̀nnì mɛniɛ, kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nduɔ́ nkɛ̀ dɛ̀ɛ pɔ̃ntɛ́, kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ biɛ séntɛ́ bɑ́ bɛ nɑɑ̀cɛ̀i í bùútɛ́. 20Kɛ̀ Midiyɑmmu, Anɔɔ tɑ̃ũ̀ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò túótɛ́ dibɑ̀rì kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kó bɛnitipòbɛ̀ bɛmɔuu ò tũ̀nnɛ, kòo mbie nkɛ̀ bɛ̀ ɑu. 21Kòò dìè nkɛ tú: Nsɑ̃ntínɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie kù bɛnkɛmɛ̀ ku wɛ̃rímú dɛumɛ̀, kɛ duɔ́ nkɛ̀ tɛsɑ̃ntɛ̀ dìu nɛ̀ tɛ̀ dèètì kɛ̀ dɛ̀ pɔ̃ntɛ́ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì miɛkɛ. 22Kɛ̀ Mɔyiisii bɛ̀ íi ntipèntì kóo dɑ̀mɛ́ɛ̀rì kɛ̀ bɛ̀ɛ kétɛ́ kɛ́nwetí dikpɑ́ɑ̀ diɛrì Suudi, kɛ́mmɔkɛ yɛwe yɛ̀tɑ̃ɑ̃ti bɑ́ bɛ̀ í pɛ̀tɛ́ mɛniɛ, 23kɛ́tuɔkɛ Mɑɑrɑ kɛ́yɑ̀ mɛniɛ mbɛ̀ í nnɑ kɛ mɛ̀ yɑ̃̀, kɛ yɛ̃́ mɛ̀ tiimɛ̀. Mɛ tiiku kpɛ́í nte kɛ̀ bɛ̀ mɛ̀ tu Mɑɑrɑ. 24Kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ ńkpɑnnɛ̀ Mɔyiisi kɛ tú: Ti yóó yɑ̃̀ bɑ? 25Kɛ̀ Mɔyiisii kuɔ́nnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie, kɛ̀ kùu ò bɛnkɛ kudɔú mɑkù, kòo kù mɛ̀ú nkɛ̀ mɛ̀ɛ nɑrikɛ. Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ̀ duɔ́ nyikuɔ́ kɛ́bɛnkɛ bɛ̀ yó ndɔɔrimɛ̀. Dɛǹdɛ Kuyie mbɛ̀ yɑ̀ɑ́kɛ́mɛ̀, 26kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Kɛ̀ di kémmú mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n kpɛti, kɛ dɔɔri n dɔ́mɛ̀, kɛ kémmú n di nɑ́ɑ́ ntì, kɛ dɔɔri n kuɔ́ yɛ̃mmɛ̀, m bɑ́ɑ́ dì bɔntɛ́ mumɔmmú m bɔntɛ́ mù Esibiti kɔbɛ. Míì tu di Yiɛ̀ nKuyie nkùù di miɛkùnko. 27Kɛ̀ bɛ̀ɛ tuɔkɛ dibòrì mɑrì bɛ̀ tu dì Edimmu kɛ̀ sibií dɛ̀ bo tɛpíítɛ̀ nɛ̀ sìdɛ́sì nɛ̀ dɛpuonnɛ sipísìyiekɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ dɛ̀ bɑ̀tɛ́ kɛ́ntɔ́kɛ́nɛ̀ mɛniɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\