MUDENNIMÙ 16

1Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ ítɛ́ bɛmɔu Edimmu kɛ́tuɔkɛ Sinni kó dikpɑ́ɑ̀, Edimmu nɛ̀ Sinɑii dɛ cuokɛ̀, otɑ̃̀nkù dɛ́ríwè diyiè tɛpíítɛ̀ nɛ̀ dinummurì nɛ̀ bɛ̀ yɛ̀mɛ̀ Esibiti. 2Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ ńkpɑnnɛ̀ Mɔyiisi nɛ̀ Anɔɔ kɛ tú: 3Dɛ̀ yĩ́mɛ kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyí ti kùɔ Esibiti tenkɛ̀, ti do ɔ̃ nkɑri dɛ̀ kɛ̀ simɑnkṹmboó ĩ́ĩ́kú kɛ̀ ti yo nkɛ sɑnnɛ̀? Kɛ̀ di ti tɔní diɛ ndikpɑ́ɑ̀ diì mmiɛkɛ kɛ̀ ti bo kú timɔu nɛ̀ dikònnì? 4Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ́kɛ́ Mɔyiisi kɛ dɔ̀: M bo cṹũnko kɛĩ́nkɛ̀ kó mudiì, bɑ́ wè ò níí yɛ̀ kɛ́koú ò yóó nɑ kɛ́dimɛ̀ dɛ kó diyiè. Mɛm̀mɛ n yóó di yɑ́ɑ́kɛ́mɛ̀ kɛ́yɑ̀ kɛ̀ di yie n nɑ́ɑǹtì. 5Diyiè kuɔ́nnì yiè, di níí yóó bénnɛ́ kɛ̀ dɛ̀ mmɑ̀nnɛ̀ di ɔ̃ɔ̃ bénnɛ́ mɛ̀mmɛ kucɛ mɛ̀dɛ́mɛ̀. 6Mɔyiisi nɛ̀ Anɔɔ kɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ́kɛ́ Isidɑyɛɛribɛ kɛ dɔ̀: Kuyuoku kuù ndi bo bɑntɛ́ ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù di dènnɛnímɛ̀ Esibiti tenkɛ̀. 7Nɑnkɛ dikṹnweńnì kɛ́yɑ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkó tikpetì, kù kèèmu di kù kpɑ̀nnɛ̀mɛ̀. Ti tú ɔ̃̀mbɛ kɛ̀ di ti kpɑnnɛ̀? 8Kɛ̀ Mɔyiisi dɔ̀: Kuyuoku kuù nti Yiɛ̀ nKuyie nyóó di duɔ́mmu imɑɑ nkɛ̀ dì cɑ́ɑ́kɛ́, nɑnkɛ dikṹnweńnì kɛ̀ kù di duɔ́ mmudiì kɛ̀ di di kɛ́nsɑ̀nnɛ̀. Kù kèèmu di kù kpɑ̀nnɛ̀mɛ̀. Ti tú ɔ̃̀mbɛ kɛ̀ di ti kpɑnnɛ̀? Di kpɑnnɛ̀ Kuyie nku. 9Kɛ̀ Mɔyiisii nɑ́kɛ́ Anɔɔ kɛ dɔ̀: Nɑ́kɛ́ Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔu kɛ̀ bɛ̀ɛ tɔ́ɔ́nní Kuyie mborɛ̀, kù kèèmu bɛ̀ kù kpɑnnɛ̀mɛ̀. 10Kɛ̀ Anɔɔ nkpɑɑ́ nɑ́ɑ́nnɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ, kɛ̀ bɛ̀ɛ wɛ̃ɛ̃tɛ dikpɑ́ɑ̀ bíɛ́kɛ̀ kɛ́yɑ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkó tikpetì diwɛtirì miɛkɛ. 11Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ́kɛ́ Mɔyiisi kɛ dɔ̀: 12Nɑ́kɛ́ Isidɑyɛɛribɛ kɛ tú: Di níí bo cɑ́ɑ́kɛ́ imɑɑ nkuyuoku, dikṹnweńnì kɛ́di mudiì kɛ́nsɑ̀nnɛ̀, kɛ́bɑntɛ́ míì tumɛ̀ di Yiɛ̀ nKuyie. 13Kuyuoku mɔ̀nnì kɛ̀ yɛpɛ̀pɛ́rɛ̀ɛ yɛ̀nní kɛ́píɛ mbɛ kɑrì. Dikṹnweńnì kɛ̀ bɛ̀ɛ yɑ̀ dɛ̀ mɑ̀ntɛ̀mɛ̀ kɛ bɛ̀ fitɛ́. 14Timɑɑ̀ntì yòtɛ dìì mɔ̀nnì kɛ̀ dɛ̀mɑrɛ̀ nkpɑɑ́ nɔ́nkɛ́ kɛtenkɛ̀ kɛ dò mmɛdibii nkɛ dò mmupɑ̃̀ɑ̃. 15Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ dɛ̀ yɑ̀ kɛ́nwúó nkɛ békú bɛtɔbɛ̀ kɛ tú: Bɑ́ nnì mmu? Kɛ̀ Mɔyiisii bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Kuyie ndi duɔ́ mmùù diì mmu. 16Ntɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nyɛ̃ ndɛ̀ ndòmmɛ̀: Bɑ́ wè ò níí koú bɛnìtìbɛ̀ mɑ̀mɛ̀ o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀. Dɛmɔ́mbirɛ dɛ̀mɑ́ɑ̀ onìtì. 17Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ koú, kɛ̀ bɛ̀mɑbɛ̀ kpɛrɛ ńsũ kɛ̀ bɛtɔbɛ̀ kpɛrɛ kɛ̃ńnì. 18Kɛ̀ bɛ̀ɛ berínɛ̀ dɛmɔ́mbirɛ, kɛ̀ wèè do koú pɛ́u o kpɛrɛ í mpɛ̃ɛ̃tɛ́ dɛmɔ́mbirɛ, wèè do koú sɑ́m̀pɔ́ o kpɛrɛ í ndòńtɛ́ dɛmɔ́mbirɛ. Bɑ́ wè kɛ̀ dɛ̀ nhò sɑ̀nnɛ̀ ò bo dimɛ̀. 19Kɛ̀ Mɔyiisii bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Òmɔù bɑ́ɑ́ súɔ́ mmudiì nɑnkɛ dikṹnweńnì kpɛ́í. 20Kɛ̀ bɛ̀mɑbɛ̀ɛ yetɛ kɛ́súɔ́ nkɛ̀ yɛbiɛ̀ dɛ̀ tɑ, kɛ̀ dɛ̀ɛ ɑ̃nnɛ́ kunɔ́ú. Kɛ̀ Mɔyiisi miɛkɛɛ bɛ̀ pɛikɛ. 21Kɛ̀ bɛ̀ níí pikɛ koú bɛ̀ dò nkɛ́di kɛ̀ dɛ̀ mmɑmɛ̀, kɛ̀ diyiè tònkɛ̀ dɛ̀ɛ yɛntɛ́. 22Diyiè kuɔ́nnì yiè kɛ̀ bɛ̀ɛ koú dɛmɔ́mbirɛ mɛ̀dɛ́mɛ̀ dɛ́mɛ̀ onìtì. Kɛ̀ bɛkótíbɛ̀ɛ kɔtɛ kɛ́nɑ́kɛ́ Mɔyiisi. 23Kɛ̀ Mɔyiisi dɔ̀: Kuyie nyɛ̃ ndí ndɔɔri mɛ̀mmɛ. Nɑnkɛ tú tɛom̀pùtɛ̀ ntɛ̀, diyiè sɑ̀ɑ̀rì Kuyie ntɑ̃ɑ̃tɛ́ dì. Ciennɛ̀ di dɔ́ kɛ́cie ndɛ̀, kɛ́bénnɛ́ di dɔ́ kɛ́bénnɛ́ dɛ̀. Kɛ̀ di di kɛ̀ dɛ̀ɛ̀ sùɔ́ ndí dɛ̀ ĩ̀ńnɛ́ kɛ́mbɑɑ̀ nɑnkɛ dikṹnweńnì. 24Kɛ̀ bɛ̀ɛ súɔ́ nnɑnkɛ kpɛ́í, kɛ́ndònnɛ̀ Mɔyiisi bɛ̀ nɑ̀kɛ́mɛ̀. Kɛ̀ dɛ̀ɛ wentɛ́ dɛ̀ í nhɑ̃nnɛ́ kunɔ́ú, yɛbiɛ̀ mɛ nyí ndɛ̀ tɑ. 25Kɛ̀ Mɔyiisi dɔ̀: Dinɛ̀ tɛom̀pùtɛ̀ ntɛ yíe, Kuyie nkó diyiè. Kɛ̀ di yɛ̀ di í yóó pɛ́tɛ́. 26Di níí yóó koú yɛwe yɛ̀kuɔ̀ ndì. Diyiénnì yiè mù í yó mbo. Tɛom̀pùtɛ̀ ntɛ. 27Kɛ̀ bɛ̀mɑbɛ̀ ncĩ́ɛ̃́kɛ́ kɛ́yɛ̀ diyiè yiénnì yiè kɛ bo koú kɛ́mɔ́ntɛ́. 28Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbekɛ́ Mɔyiisi kɛ dɔ̀: Di yóó yie nhɔ̃̀mmɔ̀nnì, n di nɑ̀kɛ́ tì nɛ̀ n kuɔ́? 29N di duɔ́mmɛ̀ tɛom̀pùtɛ̀, dɛɛ̀ te kɛ̀ nh ɔ̃ɔ̃ di duɔ́ mmudiì diyiè kuɔ́nnì yiè kucɛ mɛ̀dɛ́mɛ̀. Tɛom̀pùtɛ̀ yiè bɑ́ wè ò níí nkɑri o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ ò bɑ́ɑ́ yɛ̀. 30Mɛm̀mɛ kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ nhompu diyiè yiénnì. 31Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ yú dɛ kó mudiì kɛ dɔ̀: Mɑ́nnì. Mù do dònnɛ̀ mɛdibii mmɛ, kɛ wɛɛti kɛ dònnɛ̀ mucekɔ̀yuo. 32Kɛ̀ Mɔyiisi dɔ̀: Ntɛ ti Yiɛ̀ nKuyie ntu mù: Bennɛ́nɛ̀ mɑ́nnì dɛmɔ́mbirɛ mɛ̀mɑ́ɑ̀ kòo mbo kɛ̀ di yɑɑ̀bí níí ò yɑ̀ kɛ́bɑntɛ́ mí nKuyie n di dènnɛ Esibiti kɛ́ ndi duɔ̀ mmùù diì dikpɑ́ɑ̀ miɛkɛ. 33Kɛ̀ Mɔyiisii nɑ́kɛ́ Anɔɔ kɛ dɔ̀: Bennɛ́ mɑ́nnì dɛmɔ́mbirɛ mɛ̀mɑ́ɑ̀ kɛ́utɛ́ diconkurì kɛ́ĩ́nnɛ́ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑummɛ̀ tɔu miɛkɛ kɛ̀ di bí nhò yɑ̀u. 34Kɛ̀ Anɔɔ yie nti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ̀kɛ́ tì Mɔyiisi kɛ́ɑ̃nnɛ́ mɑ́nnì diconkurì kɛ́ĩ́nnɛ́ mɛtɑummɛ̀ tɔu miɛkɛ ikuɔ́ nɛntì ììkɛ̀. 35Isidɑyɛɛribɛ do yo mmɑ́nnì nwe kɛ dɔ̀ yɛbie nsipísìnɑ̀ɑ̀. Bɛ̀ do yo mmɑ́nnì nwe kɛ yɑ̀ɑ tuɔkɛnɛ̀ Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃. 36(Bɛ̀ do bennɛ́nɛ̀ dɛ̀ɛ̀ mɔ́mbirɛ mɑ́nnì kɛ ĩ́nnɛ́ dɛ̀ do mɑ̀nnɛ̀ dítìrì mɛ̀nɑ̀ɑ̀ ndi.)


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\