MUDENNIMÙ 17

1Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ yie nti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ̀ nɑ̀kɛ́ tì, kɛ́ítɛ́ Sinni kó dikpɑ́ɑ̀, kɛ́nkérí kɛ́bɑ́tɛ́ Defidimmu, bɛ̀ í mpɛ̀tɛ́ mɛniɛ nkɛ yɑ̃̀. 2Kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ɛ íi ndikpɑ̀nnì nɛ̀ Mɔyiisi, kɛ́ntú: Tí duɔ́nnɛ̀ mɛniɛ nkɛ̀ tí yɑ̃̀. Kɛ̀ Mɔyiisi dɔ̀: Dɛ̀ dòmmɛ kɛ̀ di n kpɑnnɛ̀? Dɛ̀ dòmmɛ kɛ̀ di yɑ́ú ti Yiɛ̀ nKuyie? 3Kɛ̀ sinɛ́yɛ̃ĩ ɑutɛ́ bɛnìtìbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ ò kpɑ̀nnɛ̀ kɛ tú: A ti dènnɛní Esibiti kɛ̀ sinɛ́yɛ̃i siì bo ti kuɔ tínti nɛ̀ ti bí nɛ̀ ti wũɔ̃ɑ̀? 4Kɛ̀ Mɔyiisi kuɔ́nnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ dɔ̀: N yóó dɔɔ̀ bɑ bɛnìtìbɛ̀ biɛ? Dɛ̀ kpɑɑ́ sɑ́m̀pɔ́ nwe kɛ̀ bɛ̀ m búɔ́tí yɛtɑ̃́rɛ̀ kɛ́kuɔ. 5Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ́kɛ́ Mɔyiisi kɛ dɔ̀: Dɛitɛ Isidɑyɛɛribɛ kó bɛkótíbɛ̀ mɑbɛ̀, kɛ́túótɛ́ ɑ pɑ̀ɑ̀ti ɑ do potɛ́nɛ̀ kù kukó nkɛ́niitɛ́ dɛ ììkɛ̀. 6N yó mbomu ditɑ̃rì Odɛbu kó dipèrì borɛ̀, kɑ̀ɑ dì potɛ́, kɛ̀ mɛniɛ nyɛ̀nní kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ɛ yɑ̃̀. Kɛ̀ Mɔyiisii dɔɔ̀ Kuyie nhò nɑ̀kɛ́ tì Isidɑyɛɛribɛ kó bɛkótíbɛ̀ ììkɛ̀. 7Kɛ̀ bɛ̀ɛ yú dɛ kó dibòrì kɛ dɔ̀: Mɑsɑ nɛ̀ Mɛdibɑ, dɛ̀ɛ̀ tu Dikpɑ̀nnì nɛ̀ mɛyɑ́ɑ̀mɛ̀. Bɛ̀ do dɛ nyíinnɛ̀ dikpɑ̀nnì Mɔyiisi, kɛ́yɑ́ɑ́kɛ́ ti Yiɛ̀ nKuyie, kɛ́mbékú bɛmɑ́ɑ̀ kɛ tú: Kuyie nti bonɑ̀ɑ kɛ̀ kù í ti bonɛ̀? 8Kɛ̀ Amɑdesiibɛɛ dintɛ́ Isidɑyɛɛribɛ mudoò Defidimmu. 9Kɛ̀ Mɔyiisi nɑ́kɛ́ Sosuwee kɛ dɔ̀: Tɑ̃ɑ̃tɛ́ bɛnìtìbɛ̀ kɛ́kɔtɛ kɛ́kpɑnnɛ̀ Amɑdesiibɛ. N nɑɑ yó mbo ditɑ̃rì ĩ́nkɛ̀ nkɛ, kɛ tɔ Kuyie mpɑ̀ɑ̀ti. 10Kɛ̀ Sosuwee dɔɔ̀ Mɔyiisi ò nɑ̀kɛ́ tì, kɛ́kɔtɛ kɛ́nkpɑnnɛ̀ Amɑdesiibɛ, Mɔyiisi nɛ̀ Anɔɔ nɛ̀ Uuri kɛ̀ bɛ̀ bo ditɑ̃rì ĩ́nkɛ̀. 11Kɛ̀ Mɔyiisi yùo o bɑkù Isidɑyɛɛribɛ ńnɔ, kɛ̀ kù cɔ̃̀nnɛ̀ Amɑdesiibɛ ńnɔ. 12Kɛ̀ Mɔyiisi bɑɑ̀ nhɔu, Anɔɔ nɛ̀ Uuri kɛ̀ bɛ̀ɛ wɑɑ́ nditɑ̃́rì, kòo kɑri, kɛ̀ yiè nni mpĩ nho bɑkù yoú, kòo tɔù pĩ nkucɑ̃̀nku. Kòo bɑɑ̀ nni nyuo kɛ̀ diyiè yɑ̀ɑ tɑnnɛ̀. 13Kɛ̀ Sosuwee nɑ Amɑdesiibɛ, kɛ́ bɛ̀ kùɔ. 14Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ́kɛ́ Mɔyiisi kɛ dɔ̀: Wɑ̃ri dɛ kó tinɑ́ɑǹtì dipɑ́tíri miɛkɛ kɛ̀ dí ntì yɛ̃́. N yóó kuɔmu Amɑdesiibɛ pɑ́í pɑ́í, bɑ́ òmɔù tɛ̃́nkɛ bɑ́ ndenniní bɛ kpɛ́í kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀. 15Kɛ̀ Mɔyiisii mɑɑ́ diwũɔ̃tɔ̀nnì kɛ́ dì yu kɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie ntú n kó mɛcɑnnimɛ̀. 16Kɛ bɛ́i nkɛ dɔ̀: Amɑdesiibɛ mɛ̀ ndɑ̀ɑ́tímɛ̀ kɛ kpɑnnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie, kuù yó mbɛ̀ kpɑ̀nnɛ̀ sɑ̃́ɑ̃̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\