MUDENNIMÙ 18

1Kɛ̀ Setidoo Mɑndiyɑ̃ɑ̃bɛ kuɔ́ nìùtì, Mɔyiisi cɔ̀kùu keè ti Yiɛ̀ nKuyie ndɔ̀ɔ̀ dɛ̀ Mɔyiisi nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ, kɛ́keè kù bɛ̀ dènnɛmɛ̀ Esibiti, 2kɛ́túótɛ́ Mɔyiisi pokù Sefodɑɑ ò do duɔ́ nkɛ̀ wèe kònko, wenwe nɛ̀ o bí idɛ́. 3Dɛketirɛ̀ yètìrì do tú Kɛdisɔmmu (dɛ̀ɛ̀ tu Mbo-Kupɔ̀ɔ̀kù). 4Kòo sɑ́m̀pɔ́ù kpɛri tú Kù-Nteennɛ̀ (Nɛ̀ bɛ̀ kó tinɑ́ɑǹtì Ediesɛɛ). Kòò dɔ̀: Kuyie n cicɛ do tũ̀ nkù, kuù n teennɛ̀, kɛ̀ n yentɛ́nɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì siè. 5Kɛ̀ Setidoo Mɔyiisi cɔ̀kùu túótɛ́ Mɔyiisi pokù nɛ̀ o bí idɛ́, kɛ́kɔtɛ Mɔyiisi borɛ̀, kɛ sɔ̃́ mbɛ̀ bɑ̀tɛ́ Kuyie ntɑ̃rì tɑkɛ́. 6Kòo nɑ́kɛ́ Mɔyiisi kɛ dɔ̀: Mí nSetidoo ɑ cɔ̀kù, míì tɔní ɑ pokù nɛ̀ ɑ bí idɛ́, kɛ kɔ̀tɛnɛ̀ní ɑ borɛ̀. 7Kɛ̀ Mɔyiisi ò co, kóò ɔrí, kɛ̀ bɛ̀ɛ bekɛ bɛtɔbɛ̀ kɔ̃nnɑɑtí, kɛ́tɑ Mɔyiisi tou. 8Kòo nɑ́kɛ́ ò cɔ̀kù ti Yiɛ̀ nKuyie ndɔ̀ɔ̀mɛ̀ Esibiti kóo kpɑ̀ɑ̀tì nɛ̀ o kɔbɛ, Isidɑyɛɛribɛ kpɛ́í nnɛ̀ bɛ̀ mɑ̀ɑ́nɛ̀ mɛ̀ɛ̀ ɑ́ɑ́rìmɛ̀, kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ̀ dɛɛtɛ́. 9Kɛ̀ dɛ̀ɛ nɑrikɛ Setidoo ti Yiɛ̀ nKuyie ndɔ̀ɔ̀mɛ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nyIsidɑyɛɛribɛ, kɛ bɛ̀ dɛɛtɛ́nɛ̀ Esibiti kɔbɛ. Kòò dɔ̀: 10Ti Yiɛ̀ nKuyie nyètìrì ńdɛu, kunku kùù di dɛɛtɛ́nɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì nɛ̀ Esibiti kɔbɛ bɛ nɔu miɛkɛ. 11M bɑntɛ́mu di mmɔ̀nnì ti Yiɛ̀ nKuyie pɛ̃ɛ̃tɛ́mɛ̀ yɛbɔkɛ̀, kù bɛnkɛmɛ̀ ku wɛ̃rímú Esibiti kɔbɛ fɛ̃́ũnko dìì mɔ̀nnì Isidɑyɛɛribɛ. 12Kɛ̀ Setidoo Mɔyiisi cɔ̀kùu kuɔ Kuyie nfɛɔ̃̀fɛ̀ kɛ́tuɔ nkɛ́ kù kùɔ fɛtɛfɛ̀ kɛ́bénnɛ́. Anɔɔ nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kó bɛkótíbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ ò wɛ̃nnɛ́nɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ di Kuyie nyììkɛ̀. 13Kɛ̀ dɛ̀ɛ̀ wentɛ́ kɛ̀ Mɔyiisii kɑri kɛ́mbekùnɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ dikṹnweńnì nɛ̀ kuyuokoo, kɛ̀ bɛ̀ còḿmú o ììkɛ̀. 14Kòo cɔ̀kùu yɑ̀ dɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri kóò bekɛ kɛ dɔ̀: A dɔɔri bɑ? Dɛ̀ yĩ́mɛ kɑ̀ɑ kɑ̀ri ɑmɑ́ɑ̀ kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ dɑ murí, dikṹnweńnì nɛ̀ kuyuokoo. 15Kɛ̀ Mɔyiisi dɔ̀: Bɛ̀ kɔ̀tɛní m borɛ̀ kɛ dɔ́ kɛ́keè Kuyie mbo bɛ̀ nɑ̀kɛ́ tì nti. 16Kɛ̀ bɛ̀ mɔ̀kɛ tìmɑtì bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ kɔtɛní m borɛ̀ ndɛ, kɛ̀ n tì mbɛ̀ tũ̀ntɛ, kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ Kuyie nkuɔ́ nɛ̀ ku tié. 17Kòo cɔ̀kù dɔ̀: A dɔɔri dɛ̀ í wenni. 18A bo ɔu, kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ múnkɛɛ ɔu kɛ́yĩɛ̃kɛ. Dɛ kó mutɔ̃mmú dɑ dɛunɛ̀mu, ɑ bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́ mù pĩ nhɑmɑ́ɑ̀. 19Yie n yóó dɑ duɔ́ nyìì tié nkɛ̀ Kuyie ndɑ teennɛ̀. Fɔ̃́ɔ̃̀ yó ntɔu bɛnìtìbɛ̀ kpɛti tìì yóù kɛ kɔrìnɛ̀ Kuyie mborɛ̀. 20Nɑ́kɛ́ bɛ Kuyie nkuɔ́ nɛ̀ ku tié, kɛ́ bɛ̀ bɛnkɛ kucɛ bɛ̀ dò nkɛ́ntũ nkù. 21Tɑ̃ɑ̃tɛ́ bɛnìtìbɛ̀ mɔ́mmɔmbɛ, bɛ̀ɛ̀ dé Kuyie nkɛ nɑ́ɑ́ ntimɔ́mmɔnti, bɛ̀ɛ̀ í dɔ́ ticuuti kó mudiì, kɛ̀ bɛ̀ mbɑkɛ́ yɛtĩ̀rɛ̀. Yie mbɛnìtìbɛ̀ tɛkɔupíítɛ̀ (1000), otɔù tɛkɔ̀ùtɛ̀ (100), otɔù sipísìnùmmù, otɔù tɛpíítɛ̀. 22Bɛɛ̀ yó mbekùnɛ̀ bɛnìtìbɛ̀. Kɛ̀ tìì dɛu bɛ̀ɛ tì ndɑ nɑ́kɛ́, kɛ̀ tìì kɛ̃ńnì bɛ̀ɛ tì bekɛ́ bɛmɑ́ɑ̀. Yɑɑtɛ ɑ tɔu kɛ̀ bɛ̀ɛ dì ndɑ totɛ́nɛ̀. 23Kɑ̀ɑ dɔ̀ɔ̀ mɛmmɛ kɛ tũ̀ nKuyie ndɑ nɑ̀kɛ́ tì ɑ bɑ́ɑ́ ɔu. Bɛnìtìbɛ̀ níí bo nkũnti kɛ̀ diwɛ̀ì bɛ̀ bo. 24Kɛ̀ Mɔyiisii yie nho cɔ̀kù ò nɑ̀kɛ́ tì, kɛ́ tì dɔ̀ɔ̀ timɔu. 25Mɛm̀mɛ ò tɑ̃nkɛ́mɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ miɛkɛ bɛnìtìbɛ̀ mɔ́mmɔmbɛ, kɛ̀ bɛ̀ mbɑkɛ́ bɛnìtìbɛ̀. Yiè ntɛkɔupíítɛ̀ (1000), otɔù tɛkɔ̀ùtɛ̀ (100), otɔù sipísìnùmmù, otɔù tɛpíítɛ̀. 26Kɛ̀ bɛ mbekùnɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ sɑ̃́ɑ̃̀ kɛ kɔrìnɛ̀ní Mɔyiisi borɛ̀ tìì dɛu, kɛ bekù tìì kɛ̃ńnì bɛmɑ́ɑ̀. 27Kòo cɔ̀kùu ò cɑu nkɛ́kò nho ciɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\