MUDENNIMÙ 20

1Mɛm̀mɛ kɛ̀ Kuyie nnɑ́kɛ́ Isidɑyɛɛribɛ kɛ dɔ̀: 2Míì tu di Yiɛ̀ nKuyie, kɛ̀ míì di dènnɛní Esibiti di do tú kɛ̀ tidɑɑtì. Onìtì fɔ̃́: 3A bɑ́ ntũ ndɛtɛrɛ̀ mɑrɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ í tú mí nKuyie. 4A bɑ́ɑ́ dɔɔ̀ tɛtenkɑɑnìtɛ̀ kɛ́donnɛnɛ̀ dɛ̀ɛ̀ bo kɛĩ́nkɛ̀, yoo kɛtenkɛ̀ kpɛrɛ, yoo mɛniɛ mmiɛkɛ kpɛrɛ. 5A bɑ́ɑ́ nínkú dɛ ììkɛ̀ kɛ́ dɛ̀ bɑ̀ńtɛ̀, míì mɑ́ɑ̀ tu ɑ Yiɛ̀ nKuyie! Kɛ yóó kpetínnɛ́ wèè yetɛ n kpɛti nɛ̀ o bí nɛ̀ o yɑɑ̀bí nɛ̀ i kó ibí. 6N yóó dɔɔ̀mu mɛsɑ̀ɑ̀ nwèè yie n kpɛti nɛ̀ o bí nɛ̀ o yɑɑ̀bío, kucɛ tɛkɔupíítɛ̀ (1000). 7A bɑ́ɑ́ yú mí nhɑ Yiɛ̀ nKuyie nyètìrì sɔ̃́ntíkɛ, kɛ yɛ̃́ n yí yóó yóu wèè bo yú n yètìrì dɛtetìrɛ̀. 8A nyɛ̃́ tɛom̀pùtɛ̀ yiè kpɛ́í, kɛ̀ dì ncɑ̃́ɑ̃́ nkɛ́ntú n kpɛri. 9A níí pĩ́ nhɑ tɔ̃mmú mumɔu yɛwe yɛ̀kuɔ̀. 10Diyiénnì yiè tu mí nhɑ Yiɛ̀ nKuyie n kpɛri ndi. A bɑ́ɑ́ pĩ́ mmutɔ̃mmú mɑmù dɛ yiè. Bɑ́ ɑ birɛ, bɑ́ ɑ kóo tɔ̃ntì onitidɔ̀ù yoo onitipòkù, bɑ́ ɑ ɔ̃̀fɛ̀, bɑ́ opɔ̀ɔ̀ wèè bo ɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀. 11Kɛ yɛ̃́ n dɔ̀ɔ̀mɛ̀ kɛĩ́nkɛ̀ nɛ̀ kɛtenkɛ̀ nɛ̀ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ bo yɛwe yɛ̀kuɔ̀ ndì kɛ om̀pɛ̀ diyiénnì, dɛɛ̀ kpɛ́í nte kɛ̀ n dì pɑ̃ mɛsɑ̀ɑ̀, kɛ tú dì ncɑ̃́ɑ̃́ nkɛ tú n kpɛri. 12A ndé ɑ cicɛ nɛ̀ ɑ yɔ̃, kɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkɑ̀ɑ fòmmuu okɛ̀, mí nhɑ Yiɛ̀ nKuyie n yóó dɑ duɔ́ nkɛ̀ɛ̀ tenkɛ̀ miɛkɛ. 13A bɑ́ɑ́ kuɔ onìtì. 14A bɑ́ɑ́ duɔ́nɛ̀ wèè í tú ɑ pokù yoo wèè í tú ɑ dɔù. 15A bɑ́ɑ́ yúúkú. 16A bɑ́ɑ́ soutɛ́ kɛ́cɑɑ̀rɛ̀ ɑ kou tɔù yètìrì. 17A bɑ́ɑ́ yɑɑ nhotɔù kpɛrɛ mɑrɛ̀, o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀, yoo o pokù, yoo o kóo tɔ̃ntì, yoo o nɑ̀ɑ̀fɛ̀, yoo o sɑ̃mmɑrímú. 18Kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ɛ keè fɛtɑɑfɛ̀ pɛ̀úmɛ̀ kɛ̀ ditɑ̃tɛheù kuɔ̀, kɛ́yɑ̀ fɛtɑɑfɛ̀ mìímmɛ̀ kɛ̀ ditɑ̃rì fĩ nkuyukú, kɛ̀ kufɔ̃wɑɑ́ mbɛ̀ pĩ nkɛ̀ bɛ̀ ncómmú mɛkɛntímɛ̀, 19kɛ́nɑ́kɛ́ Mɔyiisi kɛ dɔ̀: Nti nɑ́ɑ́nnɛ̀ ɑ mɔ́mmuɔ nti yóó yiemmu, Kuyie mbɑ́ nti nɑ́ɑ́nnɛ̀ ti yɑ̀ɑ̀ bo kú. 20Kɛ̀ Mɔyiisi dɔ̀: Di bɑ́ nyĩɛ̃̀kù, Kuyie ndi tɔ̀ɔ́nnɛ̀ kɛ bo di bɛnkɛmu kɛ̀ dì bɑntɛ́ kù kpeńnìmɛ̀ kɛ́ kù depɛ, kɛ́ bɑ́ ndɔɔri mɛyɛi. 21Kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ nciɛ́, kɛ̀ Mɔyiisii tɔ́ɔ́nnɛ̀ diwɛtirì Kuyie mborɛ̀. 22Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ́kɛ́ Mɔyiisi kɛ dɔ̀: Nɑ́kɛ́ Isidɑyɛɛribɛ kɛ dɔ̀ n tú: Di yɑ̀mu n di bɛ́innɛ̀nnímɛ̀ kɛĩ́nkɛ̀. 23Dí n tũ mmíì mɑ́ɑ̀, di bɑ́ɑ́ dɔɔ̀ timɑ́tì pɛ́ítì nɛ̀ mɛsɔɔ nkó sitenkɑɑnìi. 24Di níí m mɑɑ́ diwũɔ̃tɔ̀nnì n tɑ̃ɑ̃tɛ́ dìì bòrì, kɛ́ nni nfeu ipe nɛ̀ inɑ̀ɑ̀kɛ, kɛ́nkɔù itɛì kɛ tuɔ̀, kɛ̀ n kɔ̀rìní kɛ di pɑ̃ɑ̃ mmɛsɑ̀ɑ̀. 25Kɛ̀ di yóó mɑɑ́ diwũɔ̃tɔ̀nnì nɛ̀ yɛtɑ̃́rɛ̀ di bɑ́ɑ́ yɛ̀ cìɛ́kɛ́, kɛ̀ di yɛ̀ cìɛ́kɛ́ di yɛ̀ sĩnkùnnɛmu. 26Di níí bɑ́ɑ́ mɑɑ́ diwũɔ̃tɔ̀nnì kɛ́ɑ̃nnɛ́ yɛdɛtìsɑ̀kɛ̀, bɛ̀ yɑ̀ɑ̀ bo yɑ̀ wèè dèètì o fɛ̀i.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\