MUDENNIMÙ 21

1Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ́kɛ́ Mɔyiisi kɛ dɔ̀: N tɛ ikuɔ́ ɑ yóó duɔ́ nyì Isidɑyɛɛribɛ: 2Kɛ̀ wèè dontɛ́nɛ̀ Ebedeebɛ kudɑɑkù, kù mpĩ́ mmutɔ̃mmú yɛbie nyɛ̀kuɔ̀, kɛ́yɛ̀ diyiénnì bɑ́ kù bɑ́ɑ́ yietí mùmɑmù. 3Kɛ̀ wèè yóó dontɛ́ kudɑɑkù kɛ̀ kù kɔ̀kɛ́, kùu yɛ̀ kutetìrì, kɛ̀ kù mɛ̀ ndo po kùu yɛ̀nnɛ̀ ku pokù. 4Kɛ̀ ku yiɛ̀ nweè mɛ nkù duɔ́ nhonitipòkù kòò pɛitɛ́ ibí, ku yiɛ̀ nweè yó nyì te kɛ̀ kùu yɛ̀ kutetìrì. 5Kɛ̀ kudɑɑkù mɛ nyĩ: N dɔ́mu n yiɛ̀ nkɛ dɔ́ m pokù nɛ̀ m bí, n yí dɔ́ kɛ́yɛ̀. 6Ku yiɛ̀ nkù còńnɛ́ dibòrìnùù kɛ́yú Kuyie nyètìrì kɛ́keutɛ́ ku toò, kɛ̀ kù ntú o kóo tɔ̃ntì sɑ̃́ɑ̃̀. 7Kòò mɔù mɛ nfìtɛ́ o kóo sɑpɑ̀ɑ̀ nkòò tu kudɑɑkù, ò bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́yɛ̀ tidɑɑtì yìɛ̀ mɛ̀ɛ̀ botí. 8Kòò mɛ nkù dontɛ́ kɛ yóó puokɛmu, kɛ tɛ̃́nkɛ í kù dɔ́, wèe wɛ̃tɛ kɛ́ kù fìtɛ́nɛ̀ ku cicɛ. Ò bɑ́ɑ́ kù fìtɛ́nɛ̀ kubotí tɛkù. Kòò dɔ̀ɔ̀ mɛmmɛ wè kù yetɛ́nɛ̀mu. 9Kòò mɛ nkù dontɛ́ kɛ bo duɔ́ nho birɛ ndɛ, wè nkù dɔ̀ɔ̀ri ò dɔ̀ɔ̀rimɛ̀ o kó bɛsɑpɑ̀mbɛ̀. 10Kɛ̀ dɛ̀ boní kɛ̀ dɛ kó dɛbirɛ wɑɑ́ nhonitipòkù tɔù, dɛ̀ bɑ́ɑ́ yɑɑtɛ dɛ̀ do pɑ̃ɑ̃ mmùù diì okótì nɛ̀ tiyɑ̀ɑ̀tì nɛ̀ mudɔmmú. 11Kòò í ò dɔ̀ɔ̀ri dɛnɛnnɛ̀ dɛ̀tɑ̃ɑ̃ti dɛndɛ, ò bo nɑ kɛ́yɛ̀ bɑ́ ò bɑ́ɑ́ yietí idíítí. 12Kɛ̀ wèè potɛ́ onìtì kɛ kùɔ bɛ̀ɛ̀ ò kùɔ. 13Kòò mɛ nyí ó kùɔ kɛ dɔ́, kòo nɔ̀ùtɛ̀ tɛɛ̀ ò yetɛ́nɛ̀, wèe sɔri n yóó di bɛnkɛ dìì ɛì. 14Kòò mɛ nhò kùɔ kɛ dɔ́mu, yoo wè ò kùɔnɛ̀ mɛciì, bɑ́ kòò cokɛ́ kɛ sɔ̀ri n wũɔ̃tɔ̀nnì borɛ̀, dí ò dɛ̀itɛ kɛ́kuɔ. 15Wèè potɛ́ o cicɛ yoo o yɔ̃, bɛ̀ɛ ò kùɔ. 16Wèè yùúkú onìtì koò fìtɛ́ yoo ò bo o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀, bɛ̀ɛ ò kùɔ. 17Wèè sɑ̃̀ɑ̃́ nho cicɛ yoo o yɔ̃ bɛ̀ɛ ò kùɔ. 18Kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ kpɑ̀ nkòò mɔù potɛ́ otɔù kòò do kɛ í ku. 19Kòò nɑ kɛ ìtɛ́ kɛ centìnɛ̀ kupɑ̀ɑ̀ti, bɛ̀ bɑ́ɑ́ kuɔ wèè ò kɔ̀ùtɛ, wèè ò kɔ̀ùtɛ wèe ò yietí ò ò kɔ̀ùtɛmɛ̀, kɛ́ nhò tɑɑ̀ nkòo miɛtɛ́. 20Kòò mɔù puotí o kó kudɑɑkù, kunitidɑɑkù yoo kunitipòrìkù, kɛ̀ kù ku bɛ̀ɛ pɛitɛ. 21Kɛ̀ kù mɛ mmɔ̀kɛ diyiè yoo yɛwe yɛ̀dɛ́ɛ̀ kɛ ku bɛ̀ bɑ́ɑ́ pɛitɛ kɛ̀ yɛ̃́ weè kù dontɛ́mɛ̀. 22Kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ kpɑ̀ nkɛ bòòtɛ onitipòkù wèè pùó nkòo pɔutì donní kòò í kɔ̀ùtɛ, o dɔùu bɛ̀ yu bɛbeémbɛ̀ borɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ ò yietí ò kèétɛ́ ìì díítí. 23Kɛ̀ mɛyɛi mmɑmɛ̀ mɛ ntùɔ̀kɛní onitipòkù kòò ku, bɛ̀ɛ kuɔ wèè ò kùɔ. 24Kɛ̀ wèè kpɛ̀ɛ́tɛ́ otɔù nɔ̀nfɛ̀, bɛ̀ɛ kpɛ́ɛ́tɛ́ o kɔfɛ, kɛ̀ wèè feutɛ́ otɔù nìnnì, bɛ̀ɛ feutɛ́ o kpɛri, kɛ̀ wèè kèétɛ́ otɔù nɔ̀ùtɛ̀, bɛ̀ɛ kéétɛ́ o kpɛtɛ, kɛ̀ wèè kèétɛ́ otɔù nɑɑ̀cɛ̀tɛ̀ bɛ̀ɛ kéétɛ́ o kpɛtɛ. 25Kɛ̀ wèè cɔ́u nhotɔù, bɛ̀ɛ ò cɔ́u, kɛ̀ wèè kɔ̀ùtɛ otɔù, bɛ̀ɛ ò kɔ̀ùtɛ, kɛ̀ wèè ɑ̃nnɛ́ otɔù kuyɛ̀nkù, bɛ̀ɛ kù nhò ɑ̃nnɛ́. 26Kòo nìtì potɛ́ o dɑɑkù, kunitidɑɑkù yoo kunitipòrìkù, kɛ kpɛ̀ɛ́tɛ́ ku nɔ̀nfɛ̀, wèe kù fĩ́ĩ nkù tɛ̃́nkɛ bɑ́ ntú kudɑɑkù ò kpɛ̀ɛ́tɛ́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nku nɔ̀nfɛ̀. 27Kòò feutɛ́ ku nìnnì wèe kù fĩ́ĩ nhò feutɛ́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nku nìnnì. 28Kɛ̀ fɛnɑ̀ɑ̀fɛ̀ kùɔ onitidɔ̀ù yoo onitipòkù, dɛ̀ í tú fɛ yiɛ̀ nkó mɛyetímɛ̀, bɛ̀ɛ fɛ̀ bùɔ́tí yɛtɑ̃́rɛ̀ kɛ́kuɔ, bɛ̀ mɛ mbɑ́ɑ́ fɛ̀ cɑ̀ɑ́kɛ́. 29Kɛ̀ dɛ kó fɛnɑ̀ɑ̀fɛ̀ mɛ nkũ̀mmùmu, kɛ̀ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ fɛ yiɛ̀ nkòò í fɛ̀ pĩ nkɛ̀ fɛ̀ kùɔ onìtì, bɛ̀ɛ fɛ̀ bùɔ́tí yɛtɑ̃́rɛ̀ kɛ́kuɔ, kɛ́kuɔnɛ̀ fɛ yiɛ̀. 30Kɛ̀ bɛ̀ yɛ̃ nfɛ yiɛ̀ nyietí kɛ́cootɛ́, wèe yietí bɛ̀ ò bekɛ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀. 31Kɛ̀ fɛ̀ kùɔ dɛnitidɑbirɛ yoo dɛnitipobirɛ, bɛ̀ɛ dɔɔ̀ mɛɛ̀ mɑ́ɑ̀. 32Kɛ̀ fɛ̀ mɛ nkùɔ kudɑɑkù kunitidɑɑkù yoo kunitipòrìkù, bɛ̀ɛ yietí ku yiɛ̀ mmɛdítíbii nsipísìtɑ̃ɑ̃ti, kɛ́ fɛ̀ bùɔ́tí yɛtɑ̃́rɛ̀ kɛ́kuɔ. 33Kòò mɔù kpetɛ́ tɛbintɛ yoo wè tɛ̀ keú, kɛ í pòo nkɛ̀ fɛnɑ̀ɑ̀fɛ̀ yoo sɑ̃mmɑrímú do dɛ miɛkɛ kɛ ku, 34wèe yietí dɛ yiɛ̀ nkɛ́ dɛ̀ tùótɛ́. 35Kòò mɔù nɑ̀ɑ̀fɛ̀ kɔ̀ùtɛ otɔù kɔfɛ, kɛ̀ fɛ̀ ku bɛ̀ɛ fɛ̀ fìtɛ́ kɛ́totɛ́ idíítí, kɛ́totɛ́ fɛ̀ɛ̀ ku. 36Kɛ̀ dɛ kó fɛnɑ̀ɑ̀fɛ̀ mɛ ndo kũmmù itɛì nyi, kɛ̀ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ fɛ yiɛ̀ nkòò í fɛ̀ pĩ nwèe yietí fɛ̀ kùɔ wèe kɔfɛ fɛnɑ̀ɑ̀fɛ̀, kɛ́túótɛ́ fɛ̀ɛ̀ ku. 37Kòò mɔù yùúkú otɔù nɑ̀ɑ̀fɛ̀ kɛ kùɔ yoo ò fìtɛ́, wèe yietí fɛnɑ̀ɑ̀fɛ̀ yiɛ̀ nyinɑ̀ɑ̀kɛ ìnùmmù. Kɛ̀ fɛpìèfɛ̀ mɛ nni nfɛ wèe yietí ipe ìnɑ̀ɑ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\