MUDENNIMÙ 22

1Kòo yúókù yùúkú kɛyènkɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ ò sɔ̃̀ńkɛ́ koò kùɔ, dɛ̀ í tú munitikɔ̀ù. 2Kɛ̀ diyiè mɛ nyɛ̀nní kɛ̀ bɛ̀ ò kùɔ, munitikɔ̀ù mmu. Kòo yúókù mɔù mɛ nyí mɔkɛ dɛ̀mɑrɛ̀ kɛ bo yietí ò yùúkú dɛ̀ bɛ̀ɛ ò fìtɛ́ kɛ́yietí. 3Kòo yùúkú fɛnɑ̀ɑ̀fɛ̀ nfɛ yoo sɑ̃mmɑrímú yoo fɛpìèfɛ̀, kɛ̀ dɛ̀ kpɑɑ́ o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ wèe dɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ́nɔ́ɔ́ ndɛtɛrɛ̀. 4Kòo mɔù yóu kòo wũɔ̃ cɑ̀ɑ́kɛ́ otɔù diitì yoo o tebɛ, wèè te fɛɔ̃̀fɛ̀ wèe dɛitɛ o kó kupɑku tidiitì sɑ̀ɑ̀tì yoo o tebɛ sɑ̀ɑ̀yɛ̀ kɛ́yietí o ɔ̃̀fɛ̀ di wèè diitì. 5Kòò mɔù cɔ́u ndikpɑ́ɑ̀, kɛ̀ dɛ̀ cɔ̀útɛ́ òmɔù diitì, tì còú dɛ̀ yoo tì kpɑɑ́ cómmú dɛ̀, wèe yietí tidiitì yiɛ̀. 6Kòò mɔù sɔ̀nnɛ o diitì yoo o kpɛrɛ otɔù borɛ̀, kòò mɔù dɛ̀ yùúkú kɛ̀ bɛ̀ ò yɑ̀, wèe yietí kucɛ mɛ̀dɛ́mɛ̀. 7Kɛ̀ bɛ̀ í yɑ̀ wèè yùúkú, dɛ̀ do duɔ́ wèè cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ɛ yú mí nKuyie nyètìrì kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀: N yí tùótɛ́ n kou kpɛrɛ. 8Kɛ̀ bɛ̀mɑbɛ̀ nɛ̀nni fɛnɑ̀ɑ̀fɛ̀ kpɛ́í nyoo sɑ̃mmɑrímú, yoo fɛpìèfɛ̀, yoo kuyɑ̀ɑ̀kù, yoo dɛ̀mɑrɛ̀ kpɛ́í, bɛ̀ɛ kɔtɛ m borɛ̀, kɛ̀ n yĩ wèè í nɑɑti, wèe yietí kucɛ mɛ̀dɛ́mɛ̀. 9Kòo mɔù tɑnnɛ́nɛ̀ otɔù fɛnɑ̀ɑ̀fɛ̀, yoo sɑ̃mmɑrímú, yoo fɛpìèfɛ̀, yoo fɛɔ̃̀fɛ̀ tɛfɛ̀ mɑfɛ̀, kɛ̀ fɛ̀ ku yoo fɛ̀ kèétɛ́, yoo bɛ̀ fɛ̀ yùúkú, bɑ́ bɛ̀ í fɛ̀ yɑ̀. 10Fɛɔ̃̀fɛ̀ tɑɑ̀ wèè borɛ̀ɛ yú n yètìrì kɛ dɔ̀, ò í fɛ̀ tùótɛ́. Kòò ĩ mɛmmɛ wèè te fɛɔ̃̀fɛ̀ wèe yie nhò bɛ́i ntì bɑ́ ò bɑ́ɑ́ yietí. 11Kòò mɛ nyóu kɛ̀ bɛ̀ fɛ̀ yùúkú o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀, wèe yietí fɛɔ̃̀fɛ̀ yiɛ̀. 12Kɛ̀ musĩ̀mmù muù mɛ nfɛ̀ pĩ nwèe tɔní mù cɑ̀ɑ́kɛ́ kɛ sùɔ́ ndɛ̀, kɛ́bɛnkɛ fɛ yiɛ̀ nhò bɑ́ɑ́ yietí dɛ̀mɑrɛ̀. 13Kòò mɔù yɑ̃ũtɛ́ otɔù fɛɔ̃̀fɛ̀, kɛ̀ fɛ̀ kèétɛ́, yoo fɛ̀ ku, bɑ́ fɛ yiɛ̀ nyí dɛ̀ bo, wèè fɛ̀ yɑ̃ũtɛ́ wèe yietí fɛ yiɛ̀. 14Kɛ̀ fɛɔ̃̀fɛ̀ yiɛ̀ ndɛ̀ bo, ò bɑ́ɑ́ yietí mùmɑmù, kòò mɛ nfɛ̀ yɑ̃ũtɛ́ kɛ yietímu, dɛ kó tiyeti ńsɑ̀nnɛ̀. 15Kòò mɔù ciitɛ́ osɑpɑ̀ɑ̀ nwèè í yɛ̃́ onitidɔ̀ù, ò mɛ nyí mɔkɛ didɑcɛ̃nnì, koò duɔ́nɛ̀, wèe yietí tipocòntì kóò tùótɛ́ kɛ́puokɛ. 16Kòo sɑpɑ̀ɑ̀ ncicɛ mɛ nhò yetɛnɛ̀ o kóo sɑpɑ̀ɑ̀ nwèe yietí idíítí kɛ̀ ì mmɑ̀nnɛ̀ osɑpɑ̀ɑ̀ nkó tipocòntì kpɛyi bɑkɛ. 17Dí kuɔ bɛnitipòbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ tu bɛnitinɔ̀mbɛ̀ di cuokɛ̀. 18Kòò mɔù duɔ́nɛ̀ fɛɔ̃̀fɛ̀ bɛ̀ɛ ò kùɔ. 19Kòò mɔù fèútɛ́ fɛɔ̃̀fɛ̀ dibɔɔ̀, kɛ yóu mí nKuyie, mbɛ̀ɛ ò kùɔ. 20Di bɑ́ nfɛ̃́ũnko bɛpɔ̀ɔ̀bɛ̀ yoo dí mbɛ̀ cií. Kɛ yɛ̃́ di do túmɛ̀ bɛpɔ̀ɔ̀bɛ̀ mbɛ Esibiti tenkɛ̀. 21Di bɑ́ nfɛ̃́ũnko bɛkúpobɛ̀ nɛ̀ iciribí. 22Kɛ̀ di bɛ̀ fɛ̃́ũnko, kɛ̀ bɛ̀ sɑutɛ kɛ n yu n yóó keèmu. 23Kɛ̀ m miɛkɛɛ di pɛikɛ, kɛ̀ n duɔ́ nkɛ̀ di dootitɔbɛ̀ di kuɔ, kɛ̀ di pobɛ̀ɛ nɑɑ́ mbɛkúpobɛ̀, kɛ̀ di bíi nɑɑ́ nyiciribí. 24Kɛ̀ wèè pèntɛ ocĩ̀rì idíítí o kó kubotí miɛkɛ o bɑ́ ndɔ́ wèe ò yietí kɛ́nɔ́ɔ́ mbɛtɔbɛ̀ ɔ̃mmɛ̀. 25Kɛ̀ wèè kou yóó ò yɑ̃ũtɛ́ dɛ̀mɑrɛ̀ kòò tùótɛ́ o yɑ̀ɑ̀kù wèe kù nhò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ̀ diyiè mu nyí tɑ. 26Kɛ yɛ̃́ ò ku mmɔkɛmɛ̀ kumɑ́ɑ̀ kɛ dɑɑti, kɛ̀ kù í bo ò bo duɔ́nɛ̀ bɑ, ò yóó sɑutɛmu kɛ̀ n keè, kɛ yɛ̃́ m mɔkɛmɛ̀ mɛsémmɛ̀. 27Di bɑ́ɑ́ sɑ̃́ɑ̃́ mmí nKuyie, di mɛ mbɑ́ɑ́ sɑ̃́ɑ̃́ ndi kóo kpɑ̀ɑ̀tì. 28Di níí n duɔ́ ndi diitì ketitì nɛ̀ di tebɛ ketiyɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ tú Mpo. 29Kɛ̀ wèè nɑ̀ɑ̀fɛ̀ yoo o pìèfɛ̀ pɛitɛ́ fɛ birɛ ḿmɔkɛ yɛwe yɛ̀yiekɛ̀, diniínnì yiè kòò dɛ̀ nni nféútɛ́. 30Di tú n kó bɛnìtìbɛ̀ mbɛ, ńdònnɛ̀ pɑ́íí! Dì bɑ́ ncɑ́ɑ́ mmusĩ̀mmù pĩ nfɛ̀ɛ̀ ɔ̃̀fɛ̀, di níí fɛ̀ duɔ́ n simɔɔ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\