MUDENNIMÙ 24

1Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ́kɛ́ Mɔyiisi kɛ dɔ̀: Fɔ̃́ nnɛ̀ Anɔɔ nɛ̀ Nɑdɑbu nɛ̀ Abiu nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kó bɛkótíbɛ̀ sipísìyiekɛ̀ dí dekɛní ditɑ̃rì. Kɛ̀ di kpɑɑ́ díɛ́tìrìní di nínkú. 2Kɛ̀ bɛtɔbɛ̀ ndɛ nkpɑɑ́, kɑ̀ɑ tɔ́ɔ́nní m borɛ̀ ɑmɑ́ɑ̀, kubotí mɛ mbɑ́ɑ́ dekɛní. 3Kɛ̀ Mɔyiisi kɔtɛ kɛ́ tì nɑ̀kɛ́ bɛnìtìbɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ wɛ̃nnɛ́ bɛmɔu kɛ dɔ̀: Ti yiemmu kɛ bo dɔɔ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyɛ̃ mmù. 4Kɛ̀ Mɔyiisii wɑ̃ri ti Yiɛ̀ nKuyie nhò nɑ̀kɛ́ tì timɔu, kɛ́ítɛ́ dikṹnweńnì sɛ̀ì kɛ́mɑɑ́ diwũɔ̃tɔ̀nnì ditɑ̃rì pɛ̃ri kɛ́fíí nyɛtɑ̃́rɛ̀ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ yɛ̀dɛ́ɛ̀, Isidɑyɛɛribɛ wuɔ ntɛpíítɛ̀ nɛ̀ ìdɛ́ì kpɛyɛ, 5kɛ́tɑ̃ɑ̃tɛ́ Isidɑyɛɛribɛ miɛkɛ bɛdɑpɑ̀mbɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ fíé ti Yiɛ̀ nKuyie nyiwũɔ̃ kɛ́tuɔ nkɛ́fíé yɛnɑɑdɑkɛ̀ mɛtɑummɛ̀ kpɛyɛ. 6Kɛ̀ Mɔyiisii ceé mmɛyĩ̀ĩ̀ ndibuu miɛkɛ, kɛ́túótɛ́ mɛsɔmmɛ kɛ́míɛ́tɛ́ diwũɔ̃tɔ̀nnì, 7kɛ́túótɛ́ mɛtɑummɛ̀ kó dipɑ́tíri, kɛ́kɑɑ mbɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu ììkɛ̀. Kɛ̀ bɛ̀ɛ wɛ̃nnɛ́ bɛmɔu kɛ dɔ̀: Ti yiemmu kɛ bo dɔɔ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́i ntì. 8Kɛ̀ Mɔyiisii túótɛ́ mɛyĩ̀ĩ̀ nkɛ́míɛ́tɛ́ bɛnìtìbɛ̀ kɛ dɔ̀: Mɛ nyĩ̀ĩ̀ mmɛɛ̀ bɛnkú ti Yiɛ̀ nKuyie ndi tɑunnɛ̀mɛ̀ kumɑ́ɑ̀ nɛ̀ ku nɑ́ɑǹtì miɛkɛ. 9Dɛ kó difɔ̃nkúò Mɔyiisi nɛ̀ Anɔɔ nɛ̀ Nɑdɑbu nɛ̀ Abiu nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kó bɛkótíbɛ̀ sipísìyiekɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ dekɛ ditɑ̃rì, 10kɛ́yɑ̀ Kuyie nyIsidɑyɛɛribɛ tũ nkù, kɛ̀ ku nɑɑ̀cɛ̀i nɑ dɛ̀ dò nditɑ̃sɑ̀ɑ̀rì kɛ miɛti, kɛ dò ntiwɛtì kɛ wenni pɑ́íí. 11Kuyie mmɛ nyí ndɔ̀ɔ̀ mɛyɛi mmɑmɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kó bɛkótíbɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ kù yɑ̀, kɛ́deè kɛ́di kɛ́yɑ̃̀. 12Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ́kɛ́ Mɔyiisi kɛ dɔ̀: Dekɛní m borɛ̀ ditɑ̃rì kɛ̀ n dɑ duɔ́ ntitɑ̃́píɛ̀tì n wɑ̃̀ri tìì ĩ́nkɛ̀ ikuɔ́, kɑ̀ɑ ì tié nyIsidɑyɛɛribɛ. 13Kɛ̀ Mɔyiisii nɛinɛ̀ Sosuwee o kóo tɔ̃ntì, kɛ̀ bɛ̀ɛ dekɛ Kuyie ntɑ̃rì. 14Kɛ̀ Mɔyiisi nɑ́kɛ́ Isidɑyɛɛribɛ kó bɛkótíbɛ̀ kɛ dɔ̀: Nkpɑɑ́nɛ̀ diɛ nkɛ̀ ti wɛ̃tɛní. Kòò mɔù mɔ̀kɛ tìmɑtì wèe yɑ̀ Anɔɔ nɛ̀ Uuri. 15Kɛ̀ Mɔyiisi ńdeètì ditɑ̃rì kɛ̀ diwɛtirìi dì kɑ̃ɑ̃́nko. 16Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkó tikpetì ḿbo Sinɑii tɑ̃rì ĩ́nkɛ̀, kɛ̀ diwɛtirì ndì dɑ̀ɑ́tí kɛ́ dɔ̀ yɛwe yɛ̀kuɔ̀, diyiénnì yiè, kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyú Mɔyiisi diwɛtìrì miɛkɛ. 17Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ nwúó nti Yiɛ̀ nKuyie nkó tikpetì kɛ̀ tì dò mmuhɑ̃ɑ̃́ mmùù cɔ̀ú. 18Kɛ̀ Mɔyiisii tɑ diwɛtirì miɛkɛ, kɛ́dekoo ditɑ̃rì ĩ́nkɛ̀ kɛ dɔ̀ iyiè nsipísìnɑ̀ɑ̀, dɛyènnɛ̀ sipísìnɑ̀ɑ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\