MUDENNIMÙ 25

1Mɛm̀mɛ kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ́kɛ́ Mɔyiisi kɛ dɔ̀: 2Nɑ́kɛ́ Isidɑyɛɛribɛ kɛ̀ bɛ̀ n cuɔ́ yɛpɑ̃rɛ̀, bɛ̀ɛ̀ dɔ́ kɛ́ m pɑ̃ bɛ kpɛrɛ nɛ̀ bɛ̀ yɛ̀mmɛ̀ mɛmɔu dí cuɔ́ bɛɛ̀ kó yɛpɑ̃rɛ̀. 3Ntɛ di yóó cuɔ́ yɛ̀ɛ̀ pɑ̃rɛ̀: Mɛsɔɔ nnɛ̀ timɑ́tì pɛ́ítì nɛ̀ disɔɔwũɔ̃̀, 4nɛ̀ mupɑ̀ɑ̀kómmú mùù dò mmɛbèrìmɛ̀ nɛ̀ mùù dò nfɛtònfɛ̀ nɛ̀ mùù dò mmɛyĩ̀ĩ̀ nnɛ̀ mupɑ̀ɑ̀konkperímù nɛ̀ tibɔcìtì, 5nɛ̀ tipekɔ̃̀ntì wũɔ̃tì nɛ̀ dɛtekperɛ̀ kó idɛí, 6nɛ̀ mɛfìtíkùɔ̀ nnɛ̀ mɛkɔutɛ́kùɔ̀ mmɛ̀ɛ̀ kɔkɛ́nɛ̀ tùdɑ̀ɑ̀rí nɛ̀ tihúúntì bɛ̀ tùɔ̀ ntì, 7nɛ̀ yɛtɑ̃́rɛ̀ yɛ̀ɛ̀ sɔ̀ù kɛ do ndimɑntɔ̃nnì nɛ̀ yɛtɑ̃́sɑ̀ɑ̀yɛ̀ tɛyɛ̀ nɛ̀ dikɔutɛ́yɑɑ̀bòrì sɑ́m̀pɔ́rì nɛ̀ dicĩ̀ncĩ̀nkɔ̃̀nnì ikuɔ́ nìùtì kpɛ́í. 8Kɛ̀ dí n dɔɔ̀ mɛtɑummɛ̀ tou n yó mbo dì di cuokɛ̀. 9Di yóó dì dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ di nɛntì kɛ̀ dì ndònnɛ̀ n yóó dɑ bɛnkɛ mɛ̀ mmɛ. 10Dí dɔɔ̀nɛ̀ ditɔu nɛ̀ dɛtekperɛ̀ kó idɛí, kɛ̀ di okùmɛ̀ ḿbo mɛ́tìrì omɑ́ɑ̀ nɛ̀ sɑ̃ntimɛ́tìrì sipísìdɛ́ nɛ̀ mɛ̀nùmmù, kɛ̀ di pɛ̃kùmɛ̀ ḿbo sɑ̃ntimɛ́tìrì sipísìyiekɛ̀ nɛ̀ mɛ̀nùmmù, di cómmɛ̀ sɑ̃ntimɛ́tìrì sipísìyiekɛ̀ nɛ̀ mɛ̀nùmmù. 11Kɛ̀ dí dì dɑ̀ri mɛsɔɔ mmɔ́mmɔmmɛ di miɛkɛ, nɛ̀ di ĩ́nkɛ̀ kɛ́ mɛ̀ kpɛ̃̀ ndi nùù, 12kɛ́dɔɔ̀ dɛsɔɔmɑ́mɑ́nnɛ̀ dɛ̀nɑ̀ɑ̀ bɑ́ kùù mɑ̀nku mùmɑ́ɑ̀, 13kɛ́dɔɔ̀ dɛtekperɛ̀ kó idɛí kó ipɑ̀ɑ̀ti ìdɛ́ì, kɛ́ ì dɑ̀ri mɛsɔɔ. 14Kɛ̀ dí ì tɔ̃nnɛ́ dɛmɑ́mɑ́nnɛ̀ dɛ̀ɛ̀ cɑ̀ɑ́tí ditɔu, kɛ̀ bɛ̀ ndi tòúnɛ̀. 15Dɛ kó ipɑ̀ɑ̀ti yó ndɛ ntũɔ̃̀ sɑ̃́ɑ̃̀, di bɑ́ɑ́ ì dɛ̀itɛ. 16Di yóó dɛ nhɑ̃nnɛ́ n tɑnnɔ̀ kó titɑ̃́píɛ̀tì n yóó dɑ duɔ́ ntì. 17Kɛ̀ dí dɔɔ̀ kupòkù nɛ̀ mɛsɔɔ mmɔ́mmɔmmɛ, kɛ̀ ku okùmɛ̀ ḿbo mɛ́tìrì òmɑ́ɑ̀ nɛ̀ sɑ̃ntimɛ́tìrì sipísìdɛ́ nɛ̀ mɛ̀nùmmù, ku pɛ̃kùmɛ̀ sɑ̃ntimɛ́tìrì sipísìyiekɛ̀ nɛ̀ mɛ̀nùmmù. 18Kɛ̀ dí mɑ́ bɛĩ́nkɛ̀mbɑ̀rìbɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀ kó tifèntì nɛ̀ mɛsɔɔ mmɑ́ɑ̀, kɛ́cónnɛ́ ditɔu pòkù ĩ́nkɛ̀, 19kɛ́cónnɛ́ kuu ku m̀píkù, kutɛkù kupíkù tɛkù, kɛ̀ tì ntɑunɛ̀ ditɔu pòkù, 20kɛ́nco titɔbɛ̀ kɛ wetí ditɔu pòkù, kɛ yuo ti fìɛ̀ti kɛ dɑ́ɑ́tí ditɔu. 21Kɛ̀ dí ɑ̃nnɛ́ n tɑnnɔ̀ kó titɑ̃́píɛ̀tì n yóó dɑ duɔ́ ntì ditɔu miɛkɛ, kɛ́poo nkupòkù. 22N níí yóó kɔtoo ditɔu ĩ́nkɛ̀ nkɛ bɛĩ́nkɛ̀mbɑ̀rìbɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀ fèntì sɑku, tìì còḿmú n tɑummɛ̀ tɔu ĩ́nkɛ̀, kɛ́ dɑ nɑ́kɛ́ n dɔ́ ɑ́ nɑ́kɛ́ tì Isidɑyɛɛribɛ. 23Dí bɑɑkɛ́ tɑ́bùrì, nɛ̀ dɛtekperɛ̀ kó idɛí kòo okùmɛ̀ ḿbo mɛ́tìrì òmɑ́ɑ̀, mɛpɛ̃kùmɛ̀ mɛ́tìrì kó dikéè, mɛcómmɛ̀ sɑ̃ntimɛ́tìrì sipísìyiekɛ̀ nɛ̀ mɛ̀nùmmù, 24kɛ̀ dí ò dɑ̀ri mɛsɔɔ mmɔ́mmɔmmɛ, kɛ́ mɛ̀ kpɛ̃ nho nùù. 25Kɛ̀ dí ò ɑ̃nnɛ́ kuperí kɛ́fii ntipíìtì tìnɑ̀ɑ̀ kɛ̀ mɛpɛ̃kùmɛ̀ ḿbo sɑ̃ntimɛ́tìrì mɛ̀ni, kɛ̀ dí kù kpɛ̃ mmɛsɔɔ. 26Dí dɔɔ̀ dɛsɔɔmɑ́mɑ́nnɛ̀ kɛ́cɑ́tínnɛ́ tɑ́bùrì mɑ̀nkɛ inɑ̀ɑ̀, o tɑ̀ɑ̀kɛ berí ndɛ̀. 27Dɛ kó dɛmɑ́mɑ́nnɛ̀ yó ncɑ́ɑ́tí kɛ tɔ́kɛ́nɛ̀ kuperí nku, kɛ̀ bɛ̀ níí tɔ̃nnɛ́ ipɑ̀ɑ̀ti kɛ́túótɛ́ tɑ́bùrì, 28kɛ́dɔɔ̀ dɛtekperɛ̀ kó idɛí kó ipɑ̀ɑ̀ti ìdɛ́ì kɛ́ ì dɑ̀ri mɛsɔɔ, nyìì yó ntóúnɛ̀ tɑ́bùrì. 29Dí dɔɔ̀ tisɔɔnɛntì mɔ́mmɔnti: Yɛsékɛ́bɔ nɛ̀ ibòòkɛ nɛ̀ yɛbɔ di yó ndɔɔri ndɛ̀ ikuɔ́. 30Weè tɑ́bùrì ĩ́nkɛ̀ nkɛ di yó ndɑkùmɛ̀ pɛ̃́ɛ̃̀bɛ̀ di m pɑ̃ɑ̃ mbɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ mbo sɑ̃́ɑ̃̀ n yììkɛ̀. 31Dí dɔɔ̀ tɛsɔɔfitíkɛ̀kɛ̀tɛ̀ kɛ́ tɛ̀ mɑ́nɛ̀ mɛsɔɔ mmɑ́ɑ̀, tɛ tɑ̀rì nɛ̀ tɛ̀ bɑkɛ nɛ̀ tɛ tòkɛ̀ nɛ̀ dɛ̀ɛ̀ dò mmutepóó nnɛ̀ tɛ kɛ̀kɛ̀ɛ dɛ̀ yó ntɑumu. 32Kɛ̀ tɛ bɑkɛɛ yɑtɛ ìkuɔ̀, ku mpíkù ìtɑ̃ɑ̃ti, kutɛkù ìtɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ dɛ cuokɛ̀ kɔku. 33Kɛ̀ dɛ kó ibɑkɛ ìkuɔ̀ mmɔkɛ bɑ́ kù yɛtòkɛ̀ yɛ̀tɑ̃ɑ̃ti, kɛ̀ yɛ̀ ńdònnɛ̀ yɛtebɛ bɛ̀ tu yɛ̀ ɑmɑndì nɛ̀ dɛ̀ɛ̀ dò mmutepóó. 34Kɛ̀ dɛ cuokɛ̀ kɔku mmɔkɛ yɛtòkɛ̀ yɛ̀nɑ̀ɑ̀, nɛ̀ dɛ̀ɛ̀ dò mmutepóó nkɛ dònnɛ̀ yɛtebɛ, bɛ̀ tu yɛ̀ ɑmɑndì. 35Tɛ bɑkɛ ìtɑ̃ɑ̃ti tuutɛ́ ndɛ̀ dɛ cuokɛ̀ kó kudɔú kɛ̀ dɛ̀ mmɔkɛ yɛtòkɛ̀ yɛ̀tɑ̃ɑ̃ti. 36Yɛtòkɛ̀ nɛ̀ tɛ bɑkɛ kɛ̀ dɛ̀ ntú mɛsɔɔ mmɔ́mmɔmmɛ kɛ tɑu. 37Kɛ̀ dí dɔɔ̀ sikɛ̀kɛ̀ɛ sìyiekɛ̀ kɛ́toú ntoú nkɛ̀ sì ncɔ́ú nkɛ̀ dɛ̀ wenni dɛ ììkɛ̀. 38Dí dɔɔ̀ ihɑɑkɛ́ nɛ̀ dɛ̀ɛ̀ yó nkounɛ̀ mutɑ́pɛí nkɛ̀ dɛ̀ ntú mɛsɔɔ mmɔ́mmɔmmɛ. 39Tɛfitíkɛ̀kɛ̀tɛ̀ nɛ̀ tɛ nɛntì dɛ̀ yóó dɔɔ̀nɛ̀ mɛsɔɔ mmɔ́mmɔmmɛ mmɛ, cìdóòbɛ̀ sipísìtɑ̃ɑ̃ti. 40Fɔ̃́ mMɔyiisi, ɑ́ tũnnɛ n dɑ bɛnkɛmɛ̀ diɛ nditɑ̃rì ĩ́nkɛ̀ kɛ̀ dí tɛ̀ dɔ̀ɔ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\